Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE POLLENÇA

Núm. 523775
Aprovació de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En virtut del Decret núm. 2021/1111, de data 2 de novembre de 2021 s'ha disposat el següent:

“Atesa la necessitat de cobrir les places de personal vacants en la Plantilla d'aquesta Corporació.

S'ha instruït expedient en compliment dels arts. 91.1 de la LBRL i 128.1 del TRRL sobre formulació per les Corporacions Locals de l'Oferta  de Col·locació Pública, en el que consten:

Memòria justificativa del Departament de personal, en data de 16 de setembre de 2021, relativa a la tassa de reposició d'efectius i altres elements de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressuposts Generals de l'Estat per a l'exercici 2021 (BOE núm. 341, de 31 de desembre de 2021).

Informe jurídic, de procediment, emès per la TAG del departament de personal, en data 4 d'octubre de 2021.

Proposta de batlia de les places a incloure a l'oferta d'ocupació pública, de data 5 d'octubre de 2021.

Una vegada negociat en el si de la Mesa General de negociació dels empleats públics en sessió de 15 d'octubre de 2021.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació RESOLC:

Primer.- Aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública d'aquest Ajuntament per a l'any 2021, que conté els següents llocs de treball:

PERSONAL FUNCIONARI

Administració General

Grup

Subgrup

Plaça

Total vacants

Torn lliure

Promoció interna

C

C2

Auxiliar

1

1

 

C

C1

Administratiu

1

1

 

Administració Especial

Grup

Subgrup

Plaça

Total vacants

Torn lliure

Promoció interna

C

C1

POLICIA LOCAL

1

1

 

Personal Laboral

Nivell conveni

Plaça

Total vacants

Torn lliure

Promoció interna

0

Assessor Ling.

1

1

 

III

Administratiu SSTT

1

1

 

2n.-Que es publiqui al tauler d'anuncis de la Corporació i al Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

 

Pollença, 2 de novembre de 2021

El batle-president

Bartomeu Cifre ochogavía