Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SA POBLA

Núm. 524047
Aprovació definitiva modificació RLTF0002, 0008 i 0011

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Modificació de la relació de llocs de treball (RLTF0002, 0008 i 0011) (exp. Núm. 1947/2021).

Havent-se aprovat inicialment per Acord del Ple Municipal de data 9 de setembre de 2021, la modificació de la relació de llocs de treball (conforme expedient núm. 1947/2021), i exposada al públic mitjançant edicte publicat al BOIB núm. 1129 de 18 de setembre de 2021, sense que s'hagin presentat al·legacions, ha resultat elevat a definitiu l'acord d'aprovació inicial, conforme segueix:

“PROJECTE DE MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL (Modificació requisits accés llocs de treball habilitats nacionals: secretaria RLTF0002, intervenció RLTF0008 i tresorer RLTF0011)

Considerant  que el Decret 2/2017, de 13 de gener, d'exigència del coneixement de la llengua catalana en els procediments de provisió de llocs de treball de les entitats locals de les Illes Balears reservats a personal funcionari de l'administració local amb habilitació de caràcter nacional, al seu article 1.2 regula el règim d'exigència de coneixements de llengua catalana per aquest tipus de funcionaris que presten serveis a les Entitats locals.

Considerant que aquest article disposa que «2. El nivell de coneixement de la llengua catalana que s'exigeix amb caràcter general és el nivell B2, sens perjudici que les entitats locals puguin exigir el requisit del coneixement de la llengua catalana corresponent al certificat de nivell C1 per a qualsevol forma de provisió de llocs de treball reservats a personal funcionari de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional quan estigui previst en la relació de llocs de treball o ho acordi l'òrgan competent.»

Considerant que el RD 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, preveu la possibilitat d'incloure el coneixement de la llengua oficial pròpia, en els termes que es prevegin en la legislació autonòmica corresponent, en les bases de les convocatòries dels diversos sistemes de provisió definitiva de llocs de treball reservats a aquesta escala de personal funcionari, això és, concurs ordinari, concurs unitari i lliure designació.

Atès que la llengua vehicular principal al terme de sa Pobla és la catalana i que majoritàriament, la població es dirigeix a l'Administració mitjançant l'ús d'aquesta; i per tant, es valora positivament que les persones que treballen a aquesta Administració tinguin una fluïdesa apropiada per a una millor atenció als ciutadans i ciutadanes. 

Tenint en compte que l'òrgan competent per adoptar aquesta decisió és el Ple de la Corporació, tota vegada que suposaria una exigència determinada pel accés a determinats llocs de feina, com és el coneixement de llengua catalana.

ES PROPOSA

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de la Relació de Llocs de Treball d'aquest Ajuntament, consistent en implantar l'exigència de nivell C1 de coneixement de la llengua catalana per a la places de Secretaria, Intervenció i Tresoreria d'aquest Ajuntament.

Segon.- Exposar al públic l'esmentada relació, durant el termini de quinze dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Illes Balears, durant els quals els interessats podran examinar-la i presentar reclamacions davant el Ple. La modificació de la relació i plantilla es considerarà definitivament aprovada la modificació si durant l'esmentat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d'un mes per resoldre-les, donant així mateix compte a la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques als efectes oportuns”.

La qual cosa es fa pública a l'efecte de vigència en compliment del que preceptua l'article 127 de la Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.

D'acord amb el que disposa l'article 117.1 del Reial Decret Legislatiu 2/204, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, contra la present aprovació definitiva es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar a partir de la publicació del present edicte al BOIB.

Sa Pobla, en el dia de la signatura electrònica (2 de novembre de 2021)

El batle Llorenç Gelabert Crespí