Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

Núm. 521146
Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es concedeixen o s’exclouen les ajudes de promoció de l’excel·lència acadèmica dels alumnes universitaris durant el curs acadèmic 2019-2020

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 3 de juny de 2021 es va publicar en el BOIB número 72 la Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura de 19 de maig de 2021 per la qual es convoquen ajudes de promoció de la excel·lència acadèmica dels alumnes universitaris durant el curs acadèmic 2019-2020.

2. El dia 30 de juliol de 2021 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per a la petició d'aquestes ajudes d'acord amb allò que disposa el punt 7.5 de la convocatòria.

3. El dia 10 d'agost es va publicar a la pàgina web de la Direcció General de Política Universitària i Recerca (http://dguni.caib.es) la diligència relativa a la documentació pendent de les sol·licituds presentades a la convocatòria, d'acord amb el que preveu el punt 12 de l'annex 1 de la resolució de convocatòria i es va obrir es termini fins el 24 de setembre per presentar al·legacions.

4. La Comissió Avaluadora, reunida el 7 d'octubre de 2021, ha motivat l'avaluació i la qualificació de les sol·licituds que preveu l'apartat 11 de la convocatòria, d'acord amb els requisits i els criteris de preferència establerts en aquesta convocatòria. D'aquesta reunió se n'ha estès una acta, que consta a l'expedient.

5. El dia 18 d'octubre de 2021 es va publicar la proposta de Resolució del director general de Política Universitària i Recerca, per la qual es concedeixen, es deneguen o s'exclouen les ajudes de promoció de l'excel·lència acadèmica dels alumnes universitaris durant el curs acadèmic 2019-2020 i es va obrir un termini de 10 dies naturals, comptadors des del mateix dia de la publicació, per presentar al·legacions.

6. El termini de presentació d'al·legacions va finalitzar el dia 27 d'octubre de 2021.

7. Una vegada finalitzat el termini d'al·legacions, es fa constar que no se n'ha presentat cap.

Fonaments de dret

1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre).

2. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre).

3. L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol).

4. La Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura de 19 de maig de 2021 per la qual es convoquen ajudes de promoció de la excel·lència acadèmica dels alumnes universitaris durant el curs acadèmic 2019-2020 (BOIB núm. 72, de 3 de juny)

5. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

6. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Concedir als sol·licitants que figuren a l'annex 1 les ajudes de promoció de la excel·lència acadèmica dels alumnes universitaris durant el curs acadèmic 2019-2020. Les sol·licituds d'aquestes persones compleixen els requisits establerts i presenten completa la documentació exigida en la convocatòria. L'import de l'ajuda és de 1.500,00 euros.

2. Excloure els sol·licitants que figuren a l'annex 2 de les ajudes de promoció de la excel·lència acadèmica dels alumnes universitaris durant el curs acadèmic 2019-2020. Les causes d'exclusió figuren a l'annex 3.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de la Direcció General de Política Universitària i Recerca (http://dguni.caib.es).

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, tot això sense perjudici d'interposar-hi qualsevol altre recurs que es consideri oportú.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (2 de novembre de 2021)

El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura Per delegació de competències segons Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura  de 22 d'abril de 2021 (BOIB núm.57 d'1 de maig de 2021) Agustina F. Vilaret González Secretària autonòmica d'Universitat, Recerca i Política Lingüística Miquel Company i Pons

 

ANNEX 1 Relació de les persones a les quals es concedeixen ajudes de promoció de l'excel·lència acadèmica dels alumnes universitaris durant el curs acadèmic 2019-2020

Núm. exp.

Primer llinatge

Segon llinatge

Nom

DNI

1

AMENGUAL

RIPOLL

CATALINA

***2217**

2

MORLÀ

PONSETÍ

JOAN FRANCESC

***1291**

3

DÍAZ

VALERO

JOSÉ ALBERTO

***2446**

4

PLANAS

LLOMPART

MARIA DE LLUC

***3265**

6

HEINRICHS

MAQUILÓN

ANTONI ENRIC

***1986**

7

SÁNCHEZ

BEECKMAN

MARCO

***5814**

8

MARÍN

CABELLO

RAÚL

***1635**

 

ANNEX 2 Relació de persones de les quals se'n proposa l'exclusió

Núm. exp.

Primer llinatge

Segon llinatge

Nom

DNI

Motiu

5

BURGUERA

PIÑA

SERGI

***5751**

1

 

 

ANNEX 3 Codificació de les causes d'exclusió

Codi motiu

Descripció

1

No s'assoleix la nota mitjana mínima exigida a l'apartat 6.2 de la convocatòria.

2

Els estudis estan expressament exclosos de la convocatòria, d'acord amb l'apartat 6.1.c) de la convocatòria.

3

La persona sol·licitant no ha aportat, dins termini, la documentació acreditativa del compliment dels requisits per a ser beneficiari de les ajudes d'acord amb les condicions establertes a la convocatòria.

4

Sol·licitud presentada fora del termini indicat a l'apartat 7 de la convocatòria.

5

Renúncia.

6

El sol·licitant ha obtingut una beca de l'Administració o una ajuda (pública o privada).

7

Es demana ajut per a un curs diferent del curs objecte de la convocatòria.

8

La sol·licitud no s'ha presentat en cap de les formes previstes a l'apartat 7 de la convocatòria.

9

Motiu 1 i motiu 4.