Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SA POBLA

Núm. 524068
Aprovació definitiva modificació RLTF0047

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Modificació de la relació de llocs de treball (RLTF0047) (exp. Núm. 1947/2021).

Havent-se aprovat inicialment per Acord del Ple Municipal de data 9 de setembre de 2021, la modificació de la relació de llocs de treball (conforme expedient núm. 1947/2021), i exposada al públic mitjançant edicte publicat al BOIB núm. 1129 de 18 de setembre de 2021, sense que s'hagin presentat al·legacions, ha resultat elevat a definitiu l'acord d'aprovació inicial, conforme segueix:

“PROJECTE DE MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL (Amortització plaça oficial major RLTF047).

Atès que s'ha instruït expedient per a  la modificació de la plantilla de personal consistent en l'amortització-eliminació de la plaça d'oficial major, reservada a habilitats nacionals, subescala de secretaria-intervenció, actualment vacant, creada i classificada per  Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques d'1 de febrer de 2018 (BOIB de 8 de febrer de 2018).

Atès que de conformitat a allò que ordenar l'alcaldia, va ser emès informe de Secretaria referent al procediment a seguir ia la Legislació aplicable en el procediment de modificació de la Relació de Llocs de Treball. 

Atès que per part de la intervenció municipal s'evacua informe favorable a la mateixa.

Realitzada la tramitació legalment establerta, es proposa al Ple l'adopció del següent

 ACORD

PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de la Relació de Llocs de Treball així com la plantilla d'aquest Ajuntament, consistent en l'amortització de la plaça d'Oficial major de l'Ajuntament de sa Pobla, subescala de secretaria-intervenció.

SEGON. Exposar al públic l'esmentada relació, durant el termini de quinze dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicac1ió del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Illes Balears, durant els quals els interessats podran examinar-la i presentar reclamacions davant el Ple. La modificació de la relació i plantilla es considerarà definitivament aprovada si durant l'esmentat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d'un mes per resoldre-les.

TERCER. Un cop aprovada definitivament la modificació, la Relació de Llocs de Treball es publicarà íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Illes Balears als efectes de vigència i impugnació jurisdiccional i es remetrà una còpia de la mateixa a l'Administració de l'Estat i a l'òrgan competent de la comunitat autònoma, donant així mateix compte a la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques als efectes oportuns”.

La qual cosa es fa pública a l'efecte de vigència en compliment del que preceptua l'article 127 de la Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.

D'acord amb el que disposa l'article 117.1 del Reial Decret Legislatiu 2/204, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, contra la present aprovació definitiva es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar a partir de la publicació del present edicte al BOIB.

 

Sa Pobla, en el dia de signatura electrònica (2 de novembre de 2021)

El batle Llorenç Gelabert Crespí