Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Núm. 521260
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per a entitats locals destinades a contractar agents de corresponsabilitat i conciliació per a l’any 2021

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'experiència del confinament viscuda amb la COVID-19 ens ha permès retrobar la vida compartida entre convivents, alhora que s'ha posat de manifest la necessitat que en la nova normalitat la corresponsabilitat en la conciliació de la vida laboral, familiar, social i personal sigui un fonament de la convivència. A més, s'ha fet evident que el confinament ha accentuat les desigualtats entre homes i dones, afegides a les que les dones ja patien per qüestions econòmiques, culturals, ètniques, etc.

La generalització de la presència de les dones en el treball remunerat va suposar un dels canvis socials més rellevants de la segona meitat del segle xx i va posar en relleu la necessitat de configurar un sistema de repartiment equitatiu entre homes i dones de les responsabilitats en la vida privada. És a dir, calia posar èmfasi en la necessitat d'interrelacionar l'esfera privada i l'esfera pública. No es pot obviar la doble càrrega de treball de les dones tant en l'àmbit privat com en el públic o laboral.

Per mitjà del cinquè objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) de l'Agenda 2030, «Assolir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i nines», aprovat per l'Assemblea General de 25 de setembre de 2015, s'estableixen una sèrie de fites que afecten de manera directa les dones en qualsevol edat de la vida, entre les quals destaquen les següents: posar fi a totes les formes de discriminació contra les dones i les nines; reconèixer i valorar les cures i el treball domèstic no remunerat mitjançant serveis públics, infraestructures i polítiques de protecció social i promovent la responsabilitat compartida a la llar i amb la família; assegurar la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d'oportunitat de lideratge en tots els àmbits decisoris en la vida política, econòmica i pública, i aprovar i enfortir polítiques encertades i lleis aplicables per promoure la igualtat de gènere i l'empoderament de les dones i les nines en tots els àmbits, materialitzat mitjançant les unitats d'igualtat a les administracions públiques i els plans d'igualtat, en què la conciliació és un eix fonamental.

La corresponsabilitat entre homes i dones predetermina una conciliació igualitària del treball amb la vida personal, familiar i social, i constitueix un objectiu prioritari per assolir una nova realitat social d'igualtat real i efectiva entre dones i homes.

La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, estableix la corresponsabilitat com un eix del desenvolupament de la igualtat entre homes i dones. D'altra banda, la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, en el títol IV, capítol 5è, sobre la conciliació de la vida laboral, familiar i personal, estableix un mandat al Govern de les Illes Balears d'impulsar, en col·laboració amb els consells insulars i les entitats locals, mesures per facilitar la corresponsabilitat i la conciliació en la vida laboral, familiar i personal, alhora que l'article 19 estableix la creació de les unitats administratives per a la igualtat en tots els nivells territorials.

La finalitat d'aquesta convocatòria és l'impuls i la consolidació de la corresponsabilitat a les Illes Balears mitjançant la creació d'una xarxa d'agents de corresponsabilitat i conciliació a les entitats locals, que són els que coneixen de primera mà les necessitats i les mancances en el seu territori, i que permetrà que la cobertura del servei arribi a tots els indrets de les illes. 

El Consell de Ministres de dia 9 de març de 2021 va aprovar el Pla Corresponsables, dotat amb 190 milions d'euros, per a la conciliació de les famílies a Espanya. Es tracta d'una política llavor que, mitjançant els mecanismes habilitats amb la col·laboració de les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla, articula mecanismes per al suport específic de les necessitats de conciliació de les famílies amb nines, nins i joves menors de 14 anys. El 19 d'abril de 2021 la Conferència Sectorial d'Igualtat va distribuir entre les comunitats autònomes el pressupost de 190 milions d'euros dirigit al Pla Corresponsables per a 2021, dels quals 4,9 milions corresponen a les Illes Balears.

En data 13 de setembre de 2021 la Mesa de Conciliació de les Illes Balears va aprovar el Pla de Conciliació i Corresponsabilitat de les Illes Balears 2021-2024, que té com a objectius generals, entre d'altres, donar resposta a la manca d'equilibri existent entre el desenvolupament de la vida familiar i personal i el desenvolupament de la vida professional, com també fer xarxa i sensibilitzar-se amb altres organitzacions públiques, privades i del tercer sector, en l'àmbit local, insular i autonòmic, per generar sinergies i avançar conjuntament.

En el marc d'aquest Pla, un dels objectius dins l'àmbit local és la creació de la figura d'agent de corresponsabilitat i conciliació encarregat del diagnòstic dels problemes de corresponsabilitat en el seu territori i el desenvolupament dels plans, atenent les circumstàncies i les peculiaritats de cada municipi.

Aquesta convocatòria es finança amb els fons provinents del Pla Corresponsables i està inclosa en el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis de 2018-2020 (BOIB núm. 11, de 26 de gener), prorrogat mitjançant un acord del Consell de Govern de 25 de gener de 2021 i modificat mitjançant una resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 22 de setembre de 2021 (BOIB núm. 134, de 30 de setembre de 2021).

El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, atorga a la Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat, de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, competències en el desplegament normatiu i la coordinació de les polítiques d'igualtat i diversitat, entre d'altres.

Per tot això, d'acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, l'Ordre de la consellera de Presidència de 24 d'agost de 2018 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions de la Conselleria de Presidència, a proposta de la directora general de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat, amb la fiscalització prèvia de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma, i fent ús de les facultats que m'atribueixen la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, i la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria de subvencions per a entitats locals destinades a contractar agents de corresponsabilitat i conciliació, en les condicions que recull l'annex d'aquesta Resolució, per un import màxim de 2.000.000,00 €.

2. Comunicar aquesta Resolució a la Base de dades nacional de subvencions.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, la qual comença a produir efectes l'endemà d'haver-se publicat.

4. Establir que totes les denominacions que figuren en aquesta convocatòria en gènere masculí s'han d'entendre referides indistintament al gènere masculí i al femení.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 27 d'octubre de 2021

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez

 

ANNEX

1. Objecte

1. Aquesta convocatòria pretén crear, en l'àmbit local, la figura dels agents de corresponsabilitat i conciliació, prevista en el Pla de Conciliació i Corresponsabilitat de les Illes Balears 2021-2024.

2. Els agents de corresponsabilitat i conciliació tenen com a missió principal el diagnòstic dels problemes de corresponsabilitat en el seu territori i el desenvolupament dels plans, atenent les circumstàncies i les peculiaritats de cada municipi. En l'exercici de les seves funcions, els agents de corresponsabilitat i conciliació actuaran en coordinació amb els agents d'ocupació i desenvolupament local, els agents d'igualtat del seu municipi, si n'hi ha, i amb la conselleria competent en matèria d'igualtat.

3. L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió de subvencions destinades a finançar els costs salarials totals, inclosa la cotització a la Seguretat Social, que es derivin de la contractació dels agents de corresponsabilitat i conciliació per part de les entitats locals.

4. Les subvencions objecte d'aquesta convocatòria es regeixen per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; pel Decret legislatiu 2/2005, 28 de setembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i per l'Ordre de la consellera de Presidència de 24 d'agost de 2018 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions de la Conselleria de Presidència (BOIB núm. 106, de 26 d'agost de 2018).

2. Crèdit

1. El crèdit assignat a aquesta convocatòria és de 2.000.000,00 €, distribuïts de la manera següent:

— 1.335.000,00 € imputables al centre de cost 11301, subprograma 316A01, 46000 10, fons finalista 21131 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'exercici de 2021.

— 80.000,00 € imputables al centre de cost 11301, subprograma 316A01, 46900 10, fons finalista 21131 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'exercici de 2021.

— 80.000,00 € imputables al centre de cost 11301, subprograma 316A01, 46000 11, fons finalista 21131 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'exercici de 2021.

— 210.000,00 € imputables al centre de cost 11301, subprograma 316A01, 46000 20, fons finalista 21131 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'exercici de 2021.

— 175.000,00 € imputables al centre de cost 11301, subprograma 316A01, 46000 30, fons finalista 21131 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'exercici de 2021.

— 80.000,000 € imputables al centre de cost 11301, subprograma 316A01, 46000 31, fons finalista 21131 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'exercici de 2021.

— 40.000,000 € imputables al centre de cost 11301, subprograma 316A01, 46000 40, fons finalista 21131 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'exercici de 2021.

En el cas que, una vegada rebudes i valorades les sol·licituds, manqui o sobri crèdit en qualsevol de les partides, no serà necessari modificar aquesta Resolució, atesa la vinculació de crèdit existent en el capítol 4.

2. Sempre que hi hagi sol·licituds no resoltes per no disposar de crèdit suficient, i si les disponibilitats pressupostàries ho permeten, es pot augmentar l'import d'aquesta convocatòria sense obrir un altre termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb el que disposa l'article 5.5 de les bases reguladores d'aquesta convocatòria.

3. Funcions dels agents de corresponsabilitat i conciliació

Els agents de corresponsabilitat i conciliació tenen les funcions següents:

a) Identificar els recursos municipals per a la conciliació existents actualment al municipi.

b) Revisar i millorar les condicions econòmiques d'accés a l'oferta dels recursos de conciliació.

c) Conscienciar i sensibilitzar a favor d'un comportament social corresponsable en l'àmbit municipal.

d) Impulsar la creació de departaments de gestió de recursos per a la conciliació.

e) Elaborar el Pla de Corresponsabilitat i Conciliació del seu municipi, amb el contingut que preveu el Pla de Conciliació i Corresponsabilitat de les Illes Balears 2021-2024.

f) Qualsevol altra que contribueixi a garantir la missió principal enunciada en l'apartat 1.2 de l'annex d'aquesta Resolució. 

4. Entitats beneficiàries

1. Es poden beneficiar de la subvenció objecte d'aquesta convocatòria per a la contractació d'agents de corresponsabilitat i conciliació els ens locals de les Illes Balears (ajuntaments i mancomunitats).

2. No es poden beneficiar dels ajuts prevists en aquesta convocatòria les entitats afectades per alguna de les prohibicions que estableix l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions; l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, ni les que hagin estat sancionades mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir una subvenció, d'acord amb la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l'LGTBI-fòbia, o qualsevol altra aplicable.

5. Projectes

1. El projecte ha de descriure les característiques del lloc de treball, així com les tasques que durà a terme la persona contractada. El model de projecte està disponible en el web de la Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat (http://cpresidencia.caib.es/).

2. El projecte té una durada prevista d'un any. Els contractes s'han d'ajustar a l'àmbit temporal del projecte i s'han de formalitzar amb una durada prevista d'un any i a jornada completa.

2. Per als municipis d'entre 4.000 i 20.000 habitants únicament es pot presentar un projecte per contractar un agent de corresponsabilitat i conciliació.

3. Per als municipis amb un nombre d'habitants superior a 20.000 habitants únicament es pot presentar un projecte per contractar dos agents de corresponsabilitat.

4. Els municipis amb un nombre d'habitants inferior a 4.000 s'han de presentar mitjançant les seves respectives mancomunitats, que poden presentar projectes per contractar un o dos agents de corresponsabilitat i conciliació, segons el nombre d'habitants dels municipis que les integren. Quan aquest nombre sigui superior a 4.000, un agent de corresponsabilitat, i quan sigui superior a 20.000, dos agents de corresponsabilitat.

6. Presentació de sol·licituds i termini

1. Les entitats interessades han de presentar una sol·licitud per projecte, d'acord amb el model disponible a la pàgina web de la Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat (http://cpresidencia.caib.es/). En la sol·licitud, que ha de signar el representant legal de l'entitat, s'hi ha d'adjuntar el projecte, segons el model disponible en la mateixa pàgina web, i la resta de documentació que es detalla en el punt 7. Aquests documents s'han de presentar per mitjans electrònics, amb tots els apartats emplenats, a través de la Seu Electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per completar el tràmit i tenir-lo finalitzat, la sol·licitud i la resta de documentació s'ha de signar electrònicament i s'ha de presentar mitjançant el Registre electrònic comú (REC), dins el termini de presentació de sol·licituds. Fins que no es completi el tràmit de registre electrònic de la sol·licitud, no es considerarà vàlidament presentada.

2. En cas de presentar la sol·licitud de manera presencial, l'Administració, atès el que disposa l'article 68.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, ha de requerir l'entitat que la presenti de la manera indicada anteriorment. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud la data en la qual s'hagi produït l'esmena.

3. El termini per presentar la sol·licitud és de vint dies comptadors des de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears o fins a esgotar el crèdit, en cas que no hagi transcorregut el termini abans establert, que s'haurà de comunicar mitjançant una resolució publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

4. D'acord amb el que disposa l'article 68.1 de la Llei 39/2015, si la sol·licitud no compleix els requisits legals i els que exigeix aquesta Resolució, s'ha de requerir la persona interessada que, en el termini de deu dies, esmeni la deficiència o aporti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició, prèvia resolució que s'ha de dictar en els termes que disposa l'article 21 de la Llei esmentada.

5. Les notificacions que es derivin d'aquest procediment es faran per mitjans electrònics.

7. Documentació

1. Juntament amb la sol·licitud, s'ha d'aportar la documentació següent:

a) NIF de l'entitat local sol·licitant i un certificat de l'òrgan competent de l'entitat acreditatiu de la representació en la qual actua la persona signant de la sol·licitud.

a) Projecte, d'acord amb el model establert.

b) Les declaracions responsables següents:

— De tots els ajuts i les subvencions que li hagi concedit qualsevol institució, pública o privada, o que hagi sol·licitat, relacionats amb la sol·licitud presentada.

— De veracitat de les dades respecte de la titularitat del compte bancari que hagi facilitat.

— De no incórrer en cap causa de prohibició o incompatibilitat per percebre la subvenció, de conformitat amb la legislació vigent en aquesta matèria.

— De disposar de l'organització i la capacitat suficients i necessàries per garantir el compliment de l'activitat objecte de la subvenció en el moment de la publicació de la convocatòria.

— De comprometre's a fer-se càrrec de les despeses que no se subvencionin en aquesta convocatòria per executar l'activitat.

— De no destinar els contractes que es formalitzin a l'empara d'aquesta convocatòria a cobrir llocs de treball estructurals de caràcter permanent.

c) Certificat de l'òrgan competent de l'entitat acreditatiu d'haver aprovat el projecte objecte de la sol·licitud de la subvenció.

d) Certificat de l'òrgan competent de l'entitat en què es facin constar els salaris que percebran les persones que es contractin, segons el conveni col·lectiu, la taula salarial o acord legalment aplicable. 

e) Certificat de l'entitat, d'acord amb el model establert, acreditatiu del compliment de les obligacions d'acord amb l'article 42 de la Llei 7/2018, de 3 de juliol, de promoció de la seguretat i salut en el treball a les Illes Balears, i l'article 46 i 46 bis del Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social.

2. L'entitat sol·licitant no ha de presentar la documentació requerida quan aquesta estigui en poder de l'Administració autonòmica o se'n pugui comprovar la informació per tècniques telemàtiques. La comprovació s'ha de fer d'acord amb el que disposa l'article 4 del Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius.

3. En relació amb la documentació que determinen els apartats anteriors, s'ha de notificar a la Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat qualsevol modificació que es produeixi durant el període subvencionat fins que es notifiqui el tancament de l'expedient.

4. La presentació de la sol·licitud suposa l'acceptació, per part de l'entitat interessada, de les prescripcions que estableixen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Text refós de la Llei de subvencions; l'Ordre de la consellera de Presidència de 28 d'agost de 2018 i aquesta convocatòria.

5. De conformitat amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015 i amb l'article 61 del Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, la Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat pot obtenir, excepte oposició expressa de la persona interessada que s'ha de fer constar en la sol·licitud, els certificats acreditatius que està al corrent de les obligacions amb l'Agència Tributària Estatal i amb la Seguretat Social. Si no s'autoritzen aquestes consultes, s'ha d'aportar la documentació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions anteriors. Això no obstant, i d'acord amb el que disposa l'article 24.6 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en el cas de subvencions atorgades a les administracions públiques, així com a organismes, entitats públiques i fundacions del sector públic dependents, l'entitat interessada pot substituir la presentació d'aquests certificats per la presentació d'una declaració responsable.

6. L'òrgan instructor, directament o a través de la Unitat de Gestió Econòmica de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, ha de comprovar d'ofici que l'entitat està al corrent del compliment de les obligacions amb la hisenda de la Comunitat Autònoma, en els termes que indica l'article 38 del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquesta circumstància ha de quedar acreditada en l'expedient.

7. Les dades consignades en la sol·licitud seran tractades per la Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat, com a responsable del tractament, amb la finalitat de determinar el dret a la concessió de la subvenció sol·licitada, en l'exercici de la competència per tramitar la convocatòria que li atribueix la normativa en matèria de subvencions. De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, el tractament de les dades personals de les sol·licituds és el següent:

a. Finalitat del tractament: tramitació del procediment administratiu de concessió de subvencions per a l'any 2021 per a la contractació d'agents de corresponsabilitat i conciliació, d'acord amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 29 de desembre, i l'Ordre de la consellera de Presidència de 24 d'agost de 2018 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions de la Conselleria de Presidència.

b. Responsable del tractament: Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat.

c. Persones destinatàries de les dades personals: no se cediran les dades personals a terceres persones, llevat que hi hagi obligació legal o interès legítim d'acord amb l'RGPD i la Llei orgànica 3/2018.

d. Decisions automatitzades: no hi ha decisions automatitzades en relació amb les persones afectades pel tractament.

e. Termini de conservació de les dades personals: el mínim legal des de la data de tancament de l'expedient.

f. Exercici de drets i reclamacions: la persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els seus drets d'informació, d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si escau, en els termes que estableix l'RGPD) davant el responsable del tractament, mitjançant el procediment «Sol·licitud d'exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst a la Seu Electrònica de la CAIB (seuelectronica.caib.es). Una vegada rebuda la resposta de la persona responsable o en el cas que no hi hagi resposta en el termini d'un mes, la persona afectada pel tractament pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

g. Delegació de Protecció de Dades: la Delegació de Protecció de Dades de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la seu a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat (passeig de Sagrera, 2, 07012 Palma; a/e: protecciodades@dpd.caib.es).

 

8. Règim de concessió de les subvencions

1. El procediment de concessió s'ha d'iniciar a sol·licitud de les entitats interessades i els ajuts es concedeixen en règim de concurrència no competitiva en atenció al compliment dels requisits que estableix aquesta convocatòria, atès que, per la seva naturalesa, no és necessària la comparació de les sol·licituds, ni establir un ordre de prelació, d'acord amb l'article 17.3 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i l'article 7.2 de l'Ordre de la consellera de Presidència de 24 d'agost de 2018 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions de la Conselleria de Presidència.

2. Les sol·licituds s'han de resoldre individualment i per ordre d'entrada, fins a esgotar el crèdit disponible.

9. Despeses subvencionables, durada i import de la subvenció

1. La subvenció que rebran les entitats beneficiàries s'ha de destinar a cobrir els costs salarials derivats de la contractació a jornada completa de les persones que han d'ocupar el lloc de treball d'agent de corresponsabilitat i conciliació, per una durada de 12 mesos.

2. Són despeses subvencionables les següents:

— Salari base brut i, si escau, complements salarials, i les pagues extraordinàries.

— Complement d'insularitat o de residència (segons pertoqui).

— Costs de Seguretat Social a càrrec de l'entitat.

L'import màxim de la subvenció serà del 100 % de les despeses subvencionables esmentades.

Les despeses generades durant la baixa laboral dels treballadors, tant si és per malaltia o accident comú, com per malaltia o accident professional o maternitat o paternitat, són subvencionables, amb el límit màxim de l'import de la subvenció concedida.

La substitució de treballadors per baixes voluntàries o per rescissió del contracte no pot suposar en cap cas un increment de la subvenció ni de la durada de la contractació subvencionada.

El grup o nivell per al qual s'ha de contractar el treballador ha de ser en funció de la seva titulació.

La quantia màxima de la subvenció s'ha de determinar en funció de l'import que sol·liciti l'entitat, d'acord amb el seu pressupost, i els límits que fixa aquesta convocatòria.

En qualsevol cas, l'import dels ajuts no pot superar la quantitat sol·licitada ni el cost de l'activitat que l'entitat beneficiària ha de dur a terme.

3. Són despeses no subvencionables les següents:

— Els incentius salarials, les dietes, les despeses de locomoció, les hores extraordinàries, els ajuts en concepte de fons social i conceptes anàlegs.

— Les indemnitzacions per mort i les corresponents a trasllat, suspensió, acomiadament, cessament o finalització de contracte.

10. Perfil de les persones contractades

1. Els treballadors la contractació dels quals pot ser objecte dels ajuts prevists en aquesta convocatòria han d'estar inscrits en el Servei d'Ocupació de les Illes Balears i han de tenir el perfil professional següent:

— Tècnic superior en Educació Infantil.

— Tècnic superior en Animació Sociocultural i Turística.

— Tècnic superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva.

— Tècnic superior en Integració Social.

Això no obstant, si mitjançant un acord de la Conferència Sectorial d'Igualtat o un altre instrument jurídic s'incorporen en el Pla Corresponsables altres titulacions, s'inclouran automàticament en el perfil de les persones susceptibles de contractació.

Així mateix, hauran de disposar de la titulació de català corresponent a la categoria del lloc de treball per al qual siguin contractades.

11. Instrucció i resolució del procediment

1. La instrucció i la tramitació del procediment corresponen a la persona titular de la Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat, ateses les competències i les funcions que li pertoquen en l'àmbit del desplegament normatiu i la coordinació de les polítiques d'igualtat.

2. La persona titular de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat és l'òrgan competent per dictar la resolució de concessió o denegació de la subvenció, d'inadmissió de la sol·licitud, de desistiment de la sol·licitud, de modificació de la concessió i de revocació i de reintegrament, si escau.

3. Una vegada revisada la sol·licitud presentada i fetes les esmenes, si escau, el Departament de Coordinació emetrà un informe d'aprovació del projecte, favorable a la concessió de la subvenció, o bé de no aprovació del projecte amb informe desfavorable a la concessió motivat.

4. La persona titular de la Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat, en vista de l'expedient i de l'informe esmentat, ha de formular la proposta de resolució provisional degudament motivada, que s'haurà de notificar a les entitats interessades, i es concedirà un termini de deu dies per al tràmit d'audiència per presentar al·legacions. Es podrà prescindir del tràmit d'audiència quan no figurin en el procediment ni s'hagin de tenir en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les adduïdes per la persona interessada. En aquest cas, la proposta de resolució formulada tindrà el caràcter de definitiva.

5. Quan l'import de la subvenció que resulti de l'informe esmentat sigui inferior a l'import sol·licitat, s'ha d'instar l'entitat beneficiària perquè, en el tràmit d'audiència, modifiqui la sol·licitud inicial per ajustar-la a l'import de la subvenció susceptible d'atorgament que, en tot cas, ha de respectar l'objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció. Si transcorre el termini sense que l'entitat beneficiària reformuli la sol·licitud, s'entén tàcitament acceptada per l'import susceptible d'atorgament.

6. Tenint en compte l'informe esmentat en l'apartat 3 i, si s'escau, les al·legacions en el tràmit d'audiència o la reformulació de la sol·licitud, l'òrgan instructor ha de formular la proposta de resolució definitiva, motivada.

7. Les propostes de resolució provisional i definitiva no creen cap dret a favor de l'entitat beneficiària, mentre no es dicti i es notifiqui la resolució de concessió.

8. D'acord amb la proposta de resolució, en el marc de les disponibilitats pressupostàries, la persona titular de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat ha de dictar una resolució d'aprovació o de denegació degudament motivada. Aquestes resolucions s'han de notificar individualment.

9. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució a l'entitat interessada és de sis mesos comptadors des de la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds. El venciment del termini màxim establert per resoldre el procediment sense que es dicti i es notifiqui la resolució expressa faculta l'entitat interessada per entendre desestimada la sol·licitud.

12. Termini i forma d'execució

1. L'entitat beneficiària ha d'haver formalitzat tots els contractes en el termini màxim de tres mesos des de la notificació de la resolució de concessió. Una vegada transcorregut aquest termini, s'ha de revocar de manera total o parcial la subvenció per als llocs de treball concedits que no s'hagin pogut cobrir i, si s'escau, s'ha fer el reintegrament de la subvenció corresponent. En casos excepcionals i degudament justificats, es podrà procedir a la formalització dels contractes un cop transcorregut el termini de tres mesos, una vegada apreciada per l'òrgan gestor l'excepcionalitat i la justificació del supòsit de fet.

L'entitat disposa d'un termini de set dies, des de la formalització de cada un dels contractes, per aportar una còpia a l'òrgan gestor de la subvenció i les actes de selecció. Aquesta mateixa documentació s'ha de presentar quan es produeixi alguna substitució.

2. Els projectes s'han d'iniciar en el moment de la contractació dels agents de corresponsabilitat i conciliació. En el cas que l'entitat beneficiària tengui més d'un agent, la contractació de tots els agents s'ha de fer el mateix dia.

13. Pagament

1. Atès el que disposa l'article 37.2 del Decret legislatiu 2/2005 (modificat pel Decret llei 3/2021, de 12 d'abril, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'hagin de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència), el Consell de Govern de dia 4 d'octubre de 2021, a proposta de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, va autoritzar el pagament anticipat de la subvenció i ha eximit les entitats beneficiàries de presentar garantia (d'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) del Decret 75/2004, de 27 d'agost).

El pagament de la subvenció s'ha de fer 100 % per anticipat sense necessitat de constituir aval i es tramitarà d'ofici quan es concedeixi l'ajut.

L'òrgan instructor ha de comprovar, dins els tràmits per fer el pagament, que l'entitat beneficiària està al corrent de les obligacions amb la hisenda autonòmica i de les obligacions tributàries amb la hisenda de l'Estat i amb la Seguretat Social. En el cas que l'entitat beneficiària no hagi donat el consentiment perquè l'òrgan instructor pugui comprovar aquestes circumstàncies, d'acord amb el que estableix l'apartat 7.5, l'entitat beneficiària ha de presentar, per tal que es tramiti el pagament, la documentació corresponent que acrediti que està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Administració de l'Estat i amb la Seguretat Social.

2. Si no es poden cobrir tots els llocs de treball per als quals es va concedir la subvenció, i ja s'ha efectuat el pagament, l'entitat té l'obligació de reintegrar voluntàriament, mitjançant el model 046 disponible en el web de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, la part de la subvenció rebuda, sense haver d'esperar que es reclami.

14. Justificació

1. El termini per presentar el compte justificatiu és de tres mesos comptadors des de la data d'acabament de l'execució del projecte.

2. El compte justificatiu està compost de la documentació següent:

— Una memòria tècnica sobre l'activitat que han executat els agents de corresponsabilitat i conciliació en la qual s'especifiquin les tasques efectuades i els objectius assolits en relació amb els que es volien aconseguir en la memòria del projecte.

— Certificat de l'exactitud comptable i de la certesa dels imports justificats.

— Una memòria econòmica justificativa del costs de l'activitat, que ha de contenir el següent:

— Una relació classificada de les despeses i de les inversions de l'activitat, amb la  identificació del creditor i del document, l'import, la data d'emissió i la data de  pagament.

— Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada, amb la indicació de l'import i la procedència.

— Nòmines abonades als agents de corresponsabilitat i conciliació i els justificants bancaris de l'abonament de manera individualitzada per a cada treballador.

— Documents dels ingressos de les retencions efectuades als treballadors (model 111).

— Documents de cotització a la Seguretat Social: rebut de liquidació de cotitzacions (RLC) i relació nominal de treballadors (RNT), així com els justificants de l'abonament.

— Informe de cotitzacions (IDC) per a cada persona contractada.

— Justificants de reintegrament voluntari dels fons rebuts i no aplicats (model 046).

3. No són despeses elegibles els pagaments de salaris en efectiu o en espècie.

4. Aquesta forma de justificació s'ha d'aplicar, també, a totes les pròrrogues de subvencions per contractar agents de corresponsabilitat i conciliació.

15. Obligacions de les persones beneficiàries

Són obligacions de les persones beneficiàries les següents:

 1.  Comunicar a l'òrgan instructor que s'accepta la proposta de resolució o que s'hi renuncia en els termes de la convocatòria. En qualsevol cas, l'acceptació s'entén produïda automàticament si, una vegada transcorregut el termini que determina la convocatòria, no es fa constar el contrari.
 2.  Dur a terme l'activitat, el projecte o la inversió, o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.
 3.  Destinar els ajuts atorgats a la finalitat per a la qual se sol·liciten.
 4.  Justificar la realització de l'activitat, així com el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió de la subvenció.
 5.  Sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control financer que duguin a terme els òrgans competents, i aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici d'aquestes actuacions.
 6.  Comunicar a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat la sol·licitud o l'obtenció d'altres subvencions i ajuts per a la mateixa finalitat. Aquesta comunicació s'ha de dur a terme en el termini de tres dies hàbils comptadors des de la data de la sol·licitud o l'obtenció de la subvenció concurrent i, en tot cas, abans de justificar la finalitat que s'hagi atorgat als fons percebuts.
 7.  Acreditar, en la forma que s'estableixi reglamentàriament i abans que es dicti la proposta de resolució de concessió, que estan al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat, i de les obligacions tributàries davant la hisenda autonòmica.
 8.  Deixar constància de la percepció i l'aplicació de la subvenció en els llibres de comptabilitat o en els llibres de registre que, si escau, ha de dur l'entitat beneficiària d'acord amb la legislació mercantil o fiscal aplicable.
 9.  Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte d'actuacions de comprovació i control.
 10.  Fer constar, en els termes que estableix la convocatòria, el finançament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en les memòries anuals que es redactin, en els treballs, les activitats, els actes públics relacionats amb la finalitat de la subvenció i en tot element de comunicació en qualsevol format que es dugui a terme.
 11.  Reintegrar els fons percebuts en els casos que preveu l'article 44 del Text refós de la Llei de subvencions.
 12.  Notificar a l'òrgan instructor qualsevol modificació de la documentació presentada juntament amb la sol·licitud que es produeixi durant el període subvencionat fins que no es presenti la justificació final del projecte.
 13.  Complir la normativa en matèria de protecció de dades i, en particular, el tractament de les categories especials de dades personals —article 9.2 del Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i de la Llei orgànica 13/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals— a les quals tenguin accés amb motiu de l'execució del projecte subvencionat.

16. Selecció i contractació dels agents de corresponsabilitat i conciliació

1. Per poder optar a la contractació del lloc d'agent de corresponsabilitat i conciliació, els candidats han d'estar en possessió de la titulació oficial que s'estableix en el punt 10 d'aquesta convocatòria i han d'estar inscrits com a demandants d'ocupació amb caràcter previ a la contractació.

Tindran preferència en la selecció, sempre que disposin del perfil professional previst en el punt 10, les dones víctimes de violència de gènere i d'altres formes de violència contra les dones, les dones en situació de desocupació de llarga durada i les dones majors de 52 anys.

2. L'entitat beneficiària de la subvenció ha de fer un procés de selecció respectant els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat d'acord amb l'article 55 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 de octubre, que aprova el TREBEP. Aquest procés de selecció ha de permetre valorar l'experiència professional, la formació relacionada, els coneixements específics, els coneixements de català i les competències tècniques i professionals relacionades amb la descripció de funcions de l'agent de corresponsabilitat i conciliació descrites en l'apartat 3.

La selecció dels agents de corresponsabilitat i conciliació es pot dur a terme, seguint aquest ordre, per:

— 1r. Borses vigents de personal interí que tengui constituïdes l'entitat.

— 2n. Convocatòria pública per al lloc de treball que s'ofereix.

— 3r. Oferta genèrica a l'oficina del SOIB.

3. L'entitat beneficiària ha de seleccionar els agents de corresponsabilitat i conciliació de les borses vigents de personal funcionari interí de les categories professionals que preveu la convocatòria com a requisit.

Quan s'hagin exhaurit les borses vigents de personal funcionari interí formades per qualsevol dels procediments prevists en el Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o les borses no siguin operatives a causa de la suspensió d'efectes derivada de la interposició de recursos, o qualsevol altre motiu que impedeixi, dificulti o faci antieconòmica la crida dels treballadors o la convocatòria d'una nova borsa, en aquest darrer cas especialment per la situació sanitària, l'entitat beneficiària podrà seleccionar els agents de corresponsabilitat i conciliació mitjançant els procediments descrits en els punts següents.

4. L'entitat beneficiària pot dur a terme la selecció mitjançant la convocatòria pública del lloc de treball d'agent de corresponsabilitat i conciliació tenint en compte les titulacions i les preferències establertes en aquesta convocatòria.

5. L'entitat beneficiària pot presentar una oferta genèrica al SOIB. En aquest cas, juntament amb l'oferta, l'entitat beneficiària ha de presentar les bases que regiran el procediment selectiu en què han de constar, com a mínim, els requisits i la baremació dels mèrits. Les ofertes i les bases corresponents es difondran mitjançant el portal web del SOIB. Una vegada finalitzat el període de difusió, el SOIB ha de presentar a l'entitat la relació de totes les persones inscrites a l'oferta amb informació sobre la inscripció com a demandants d'ocupació, l'antiguitat de la demanda i la situació laboral per tal que en pugui dur a terme la selecció.

6. Abans de la formalització del contracte, l'entitat beneficiària ha de presentar al SOIB el candidat per cobrir el lloc d'agent de corresponsabilitat i conciliació. El SOIB ha de comprovar que aquest està inscrit com a demandant d'ocupació.

7. El registre de contractes es pot fer per mitjans telemàtics a través de l'aplicació Contrat@, que es troba a disposició de les persones interessades al web http://www.soib.es. El contracte s'ha de registrar lligat al número d'oferta que proporciona l'oficina del SOIB que hagi gestionat l'oferta.

8. La contractació s'ha de fer a jornada completa mitjançant la modalitat contractual més adequada, d'acord amb la normativa vigent.

17. Baixes i substitucions dels agents durant el període d'execució de l'activitat subvencionada

Quan per qualsevol causa, excepte en cas d'acomiadament improcedent, el treballador sigui baixa en la relació laboral, es pot substituir per ordre de prelació per una de les persones que hagin participat en el procés selectiu. Aquesta substitució s'ha de comunicar a la Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat, i s'hi ha d'aportar la documentació corresponent.

Igualment, es pot substituir temporalment la contractació d'un agent de corresponsabilitat i conciliació de la manera que s'esmenta en el paràgraf primer, com a conseqüència de baixes per incapacitat temporal o d'excedències amb dret a reserva del lloc de treball; en cap cas, però, no ha de presentar un increment en l'import de la subvenció concedida. Aquesta circumstància també s'ha de comunicar a la Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat i s'hi ha d'aportar la documentació corresponent. 

18. Formació dels agents de corresponsabilitat i conciliació

Les entitats beneficiàries han de garantir l'adaptació dels agents de corresponsabilitat i conciliació als seus llocs de treball mitjançant la impartició de la metodologia i de totes les tècniques que siguin necessàries perquè les seves funcions es desenvolupin de manera eficient. Especialment, els agents de corresponsabilitat i conciliació han de participar, obligatòriament, en les accions formatives que, en matèria de corresponsabilitat i conciliació, la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat programi.

En qualsevol cas, els agents de corresponsabilitat i conciliació disposaran del suport de l'Institut Balear de la Dona en matèria de corresponsabilitat i conciliació.

19. Avaluació i control

1. Les persones o les entitats beneficiàries queden sotmeses a les mesures de comprovació i fiscalització que estableix la legislació de finances i pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears quant a la concessió i el control dels ajuts públics. A més, han de facilitar tota la informació que els requereixin l'òrgan instructor, la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans de control extern.

2. L'ocultació de qualsevol informació sobre els requisits dona lloc a la denegació o a la revocació de l'ajut atorgat.

20. Compatibilitat amb altres subvencions

L'import dels ajuts concedits d'acord amb aquesta convocatòria no pot ser, en cap cas, d'una quantia que, de manera aïllada o en concurrència amb subvencions o ajuts d'altres administracions o ens públics o privats, superi el cost de l'activitat que l'entitat beneficiària ha de dur a terme.

21. Difusió i publicitat de les actuacions

1. Les entitats beneficiàries han de situar en un lloc destacat, en totes les actuacions d'informació i de publicitat que duguin a terme, el logotip de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, el del Pla de Conciliació i Corresponsabilitat de les Illes Balears 2021-2024, el del Pla Corresponsables, el del Ministeri d'Igualtat i el de la Secretaria d'Estat d'Igualtat i Contra la Violència de Gènere, que estaran disponibles al web.

2. Tota la publicitat que es derivi de l'activitat que és objecte d'aquesta subvenció ha d'estar redactada en català i ha de fer un ús d'un llenguatge no sexista i d'un tractament igualitari en els continguts i en les imatges. Això determina la necessitat d'exigir la presència obligatòria de la llengua catalana en qualsevol text, sense impedir-hi la presència d'altres llengües.

22. Revocació i reintegrament

1. Una vegada concedida vàlidament la subvenció mitjançant una resolució, pertocarà la revocació d'aquesta quan l'entitat beneficiària incompleixi totalment o parcialment les obligacions a les quals està subjecta l'eficàcia de la concessió. La revocació té com a conseqüència la modificació de la resolució de concessió, així com el reintegrament de les quantitats percebudes indegudament.

2. L'alteració, intencionada o no, de les condicions que s'hagin tingut en compte per a la concessió de la subvenció, l'incompliment total o parcial de les obligacions o dels compromisos que ha de complir l'entitat beneficiària i, en tot cas, l'obtenció de subvencions incompatibles, abans o després de la resolució de concessió, són causes de revocació, total o parcial, de la subvenció atorgada.

3. La revocació de la subvenció s'ha de dur a terme mitjançant una resolució de modificació de la resolució de concessió, que ha d'especificar-ne la causa, així com la valoració del grau d'incompliment, i ha de fixar l'import que, si escau, ha de percebre finalment l'entitat beneficiària. A aquest efecte, s'entén per resolució de modificació la resolució de pagament dictada en el si del procediment d'execució pressupostària que compleix tots aquests requisits. No obstant això, en els casos en què, a conseqüència de l'abonament previ de la subvenció, l'entitat beneficiària n'hagi de reintegrar la totalitat o una part, no s'ha de dictar cap resolució de modificació i s'ha d'iniciar el procediment de reintegrament corresponent.

4. A aquests efectes, s'ha de tenir en compte el principi general de proporcionalitat, com també els criteris de gradació següents:

a. En el cas d'execució parcial de l'activitat objecte de subvenció, el nivell de divisibilitat de l'activitat i de la finalitat pública perseguida en cada cas. En particular, s'ha de tenir en compte l'existència de mòduls, fases o unitats individualitzades que siguin susceptibles de realització independent.

b. En el cas d'alteració de les condicions d'execució, el grau d'incidència d'aquestes alteracions en la satisfacció de la finalitat essencial de la subvenció.

5. Les causes de reintegrament total o parcial, com també el procediment per exigir-lo, són les que disposa l'article 44 del Text refós de la Llei de subvencions. El reintegrament ha de ser proporcional a l'incompliment produït.

23. Pròrroga de la subvenció

1. Les entitats beneficiàries poden sol·licitar la pròrroga de la subvenció concedida per a les mateixes persones contractades almanco 30 dies abans que acabi el període ja subvencionat. Aquesta sol·licitud ha d'anar acompanyada d'un informe anual sobre l'activitat que duu a terme cada agent de corresponsabilitat i conciliació, d'una memòria de les actuacions que s'han d'executar, així com dels documents prevists en el punt 7.1 c), d), e) i f) d'aquesta convocatòria.

Per acreditar que l'entitat beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries amb la hisenda estatal i d'obligacions amb la Seguretat Social, en la sol·licitud de la pròrroga s'ha de seguir el que disposen els apartats 7.5 i 7.6.

2. La concessió de la pròrroga està condicionada a l'existència de crèdit pressupostari suficient i al fet que s'acrediti suficientment que es compleixen els objectius assenyalats en la memòria del projecte, d'acord amb el punt 7.

3. En el cas que la resolució de la concessió de la pròrroga no es pugui notificar a l'entitat beneficiària amb anterioritat a l'acabament del període subvencionat, es poden subvencionar les contractacions a temps complet amb un any de durada de les mateixes persones contractades en el període subvencionat anterior, sense que s'hagi de fer cap nova selecció, en el temps entre que acabi el contracte subvencionat i el començament del nou contracte objecte de la subvenció.

4. El pagament està condicionat a la comprovació i la liquidació de la justificació de la despesa del període anual anterior i s'han de reintegrar, si escau, els fons no utilitzats.

5. Un cop formalitzades les pròrrogues dels contractes o, si escau, els nous contractes subvencionats, les entitats beneficiàries n'han de trametre una còpia a la Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat, juntament amb l'informe de dades per a la cotització (IDC).