Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Núm. 517640
Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb la Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha adoptat l'Acord següent:

I. De conformitat amb les negociacions prèvies duites a terme pel grup de treball constituït per l'Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'estudi i la proposta de solució de les discrepàncies manifestades en relació amb els articles 12 i 24 de la Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021, ambdues parts consideren solucionades les controvèrsies de conformitat amb els compromisos i les consideracions següents:

I.1. En relació amb l'article 12 de la Llei objecte d'aquest Acord:

a) La disposició addicional primera de la Llei 19/2019, de 30 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020, modificada per la disposició final tercera, apartat 2, de la mateixa Llei 3/2020, va habilitar el Consell de Govern perquè acordàs, respectant en tot cas l'increment per a l'any 2020 de les retribucions bàsiques que acordàs l'Estat (i que va acordar efectivament en l'esmentat article 3.Cinc del Reial decret llei 2/2020, de 21 de gener de 2020), el que consideràs procedent (inclosa una eventual reducció) respecte de les retribucions complementàries de la competència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

b) El 4 de gener de 2021 es va aprovar l'Acord del Consell de Govern de 4 de gener de 2021 pel qual es ratifiquen els acords resultants de l'Acord del Consell de Govern de 7 d'agost de 2020 i es concreten els conceptes retributius objecte de minoració en l'exercici pressupostari de l'any 2020 (BOIB núm. 2, de 5 de gener de 2021).

c) Per tant, les retribucions bàsiques per a l'any 2020 finalment han respectat l'increment establert en l'article 3.Cinc del Reial decret llei 2/2020 precitat, ja que el darrer Acord del Consell de Govern de 24 de maig de 2021 pel qual s'aprova l'increment retributiu, per a l'any 2021, previst en la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2021, de determinades retribucions del personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 68, de 25 de maig de 2021), pren com a base de càlcul per a la concreció de l'increment (del 0,9%) de les retribucions bàsiques la quantia de les retribucions bàsiques corresponents a l'any 2020 resultants de l'Acord del Consell de Govern de 4 de gener de 2021 esmentat.

I.2. Pel que fa a l'article 24 de la Llei objecte d'aquest Acord, ambdues parts consideren que el que disposa aquest precepte s'ha d'entendre i aplicar en els termes necessaris per garantir el compliment del que disposa la legislació bàsica de l'Estat en aquesta matèria.

II. Pel que fa a l'acord aconseguit, ambdues parts coincideixen a considerar concloses les controvèrsies plantejades.

III. Comunicar aquest Acord al Tribunal Constitucional als efectes que preveu l'article 33.2 de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional, així com inserir aquest Acord en el Butlletí Oficial de l'Estat i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

29 de setembre de 2021

La ministra de Política Territorial

Isabel Rodríguez García

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat

Mercedes Garrido Rodríguez