Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CONSELL

Núm. 521681
Delegació de les atribucions de Batllia de direcció interna i gestió dels serveis als regidors

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Batle-President en data 28 d'octubre de 2021, va emetre el decret núm. 343/20219, que diu el següent:

«Antecedents de la resolució:

Primer.- El 28 de setembre de 2021 el Ple va prendre coneixement de la renúncia del càrrec de regidor, del sr. Rafel Llobet Capellà; i en conseqüència de l'exercici de la competència de l'àrea d'educació i cultura que tenia delegada per Decret de Batlia núm. 78/2019 de 17 de juny.

Segon.- El Ple en la mateixa sessió de 28 de setembre de 2021 va sol·licitar a la Junta Electoral Central l'expedició de la credencial de regidor al sr. Sebastià Company Julià, que prengué possessió del càrrec de regidor en la sessió del Ple celebrada el passat 26 d'octubre de 2021.

Tercer.- L'article 21.3 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) permet la delegació de funcions atribuïdes al Batlle per l'article 21.1 en qualsevol regidor, excepte les de convocar i presidir les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local, decidir els empats amb vot de qualitat, la concertació d'operacions de crèdit, la prefectura superior de tot el personal, la separació del servei dels funcionaris i l'acomiadament del personal laboral, i les esmentades als paràgrafs a), e), j), k), l) y m) del mateix article 21.1.

Quart.- El Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Consell (ROM), aprovat el 16 de setembre de 1986, estableix al seu article 22.2 la possibilitat de delegació específica en qualsevol regidor de funcions de la Batlia.

Cinquè.- L'article 22.4 del ROM estableix que les delegacions per a comeses específiques comprendran la direcció interna i la gestió dels serveis corresponents. No obstant, la facultat d'emetre actes administratius que afectin a tercers estarà reservada a la Batlia.

Sisè.- Per aplicació supletòria al que determini el ROM, l'article 43.5 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, regula que podran haver delegacions específiques en qualsevol regidor de tres tipus: relatives a un projecte o afer determinat, relatives a un determinat servei, o relatives a un districte o barri.

Per tot això,

RESOLC

Primer.- Delegar en els següents regidors les atribucions de Batllia de direcció interna i gestió dels serveis corresponents, sobre aquestes matèries:

- Promoció Econòmica, Fires i mercats, Festes, Personal, Educació i Cultura: Margarita Llabrés Deyà.

- Serveis Socials, Participació ciutadana i Igualtat: Sonia Daudén Carretero

- Manteniment dels serveis generals: Sebastià Company Julià

- Esports i Joventut: Manuel Arrom Torres

- Medi Ambient i Sanitat: Bàrbara Vachiano Arrom

Pel que fa a les matèries referents a Hisenda i Pressuposts, Policia i Seguretat i Urbanisme seran competència del Batle-President.

Segon.- Les presents delegacions són relatives a un determinat servei, estant regulades per l'article 22.4 del ROM i 43.5.b) del ROF, que suposa la direcció interna i gestió dels serveis adscrits a cada matèria, però no inclou la potestat d'emetre actes administratius que afectin a tercers, que estarà reservada a la Batlia o la Junta de Govern Local, segons correspongui.

Tercer.- Les presents delegacions s'hauran d'exercitar pels regidors delegats en els termes i dins dels límits d'aquesta delegació, no sent susceptibles d'ésser delegades en cap altre òrgan. En cas d'absència, vacant o malaltia del regidor delegat, la Batlia advocarà automàticament les potestats delegades, com a titular originari, sense necessitat de nova resolució expressa.

Quart.- D'acord a l'article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF), aquestes delegacions tindran efecte des del dia següent al de la data del present decret, i seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d'advocació per part de la Batlia. A més, d'acord al mateix article, es publicarà aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears

Cinquè.- D'acord a l'article 44.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF), es donarà compte de les delegacions a la primera sessió del Ple municipal que es celebri des de la data del present acord.

 

Consell, en data de la signatura electrònica (28 d'octubre de 2021)

El batle Andreu Isern Pol