Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

Núm. 521156
Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es concedeixen ajudes complementàries per a alumnes de les Illes Balears que participen en programes institucionals de mobilitat per cursar part dels estudis universitaris a qualsevol país de la Unió Europea (UE-27) durant l’any acadèmic 2020-2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 6 de maig de 2021 es va publicar al BOIB número 59 la Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura de 22 d'abril de 2021 per la qual es convoquen ajudes complementàries per a alumnes de les Illes Balears que participen en programes institucionals de mobilitat per cursar part dels estudis universitaris a qualsevol país de la Unió Europea (UE-27) durant l'any acadèmic 2020-2021

2. El dia 30 de juliol de 2021 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per a la petició d'aquestes ajudes d'acord amb allò que disposa el punt 7.6 de la convocatòria.

3. D'acord amb el punt 12 de l'annex de la convocatòria esmentada, entre els dies 6 i 10 de setembre de 2021 s'ha de fer públic l'informe mitjançant el qual es notifiquen els possibles defectes de les sol·licituds o la manca de documentació. El dia 10 d'agost de 2021, ja revisats tots els expedients, es va publicar l'informe esmentat. Els sol·licitants podien aportar la documentació per esmenar la sol·licitud fins al 24 de setembre de 2021.

4. La Comissió Avaluadora, reunida el 7 d'octubre de 2021, ha motivat l'avaluació i la qualificació de les sol·licituds que preveu l'apartat 11 de la convocatòria, d'acord amb els requisits i els criteris de preferència establerts en aquesta convocatòria. D'aquesta reunió se n'ha estès una acta, que consta a l'expedient.

5. El dia 18 d'octubre de 2021 es va publicar a la pàgina web de la Direcció General de Política Universitària i Recerca (http://dguni.caib.es) la proposta de resolució relativa a les sol·licituds presentades a la convocatòria, d'acord amb el que preveu el punt 12 de l'annex 1 de la resolució de convocatòria i es va obrir un termini de 10 dies naturals, comptadors des de la data del dia de la publicació per presentar al·legacions.

6. El termini de presentació d'al·legacions va finalitzar el dia 27 d'octubre de 2021.

7. No s'ha presentat cap al·legació.

Fonaments de dret

1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre).

2. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre).

3. L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol).

4. La Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura de 22 d'abril de 2021 per la qual es convoquen ajudes complementàries per a alumnes de les Illes Balears que participen en programes institucionals de mobilitat per cursar part dels estudis universitaris a qualsevol país de la Unió Europea (UE-27) durant l'any acadèmic 2020-2021 (BOIB núm. 59, de 6 de maig).

5. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

6. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Concedir als sol·licitants que figuren a l'annex 1 ajudes complementàries per a alumnes de les Illes Balears que participen en programes institucionals de mobilitat per cursar part dels estudis universitaris a qualsevol país de la Unió Europea (UE-27) durant l'any acadèmic 2020-2021.

Les sol·licituds d'aquestes persones compleixen els requisits establerts i presenten completa la documentació exigida en la convocatòria. L'import de l'ajuda és de 600,00 euros.

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la pàgina web de la Direcció General de Política Universitària i Recerca (http://dguni.caib.es).

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, tot això sense perjudici d'interposar-hi qualsevol altre recurs que es consideri oportú.

Palma, a la data de la signatura electrònica (2 de novembre de 2021)

El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura Per delegació de competències  segons Resolució del conseller  de Fons Europeus, Universitat i Cultura  de 22 d'abril de 2021 (BOIB núm.57 d'1 de maig de 2021) Agustina F. Vilaret González Secretària autonòmica d'Universitat, Recerca i Política Lingüística Miquel Company i Pons

 

ANNEX 1 Relació ordenada alfabèticament de les persones a les quals es concedeixen ajudes complementàries per a alumnes de les Illes Balears que participen en programes institucionals de mobilitat per cursar part dels estudis universitaris a qualsevol país de la Unió Europea (UE-27) durant l'any acadèmic 2020-2021

Expedient

Primer llinatge

Segon llinatge

Nom

DNI

8

BALLESTER

RAMON

JOAN MIQUEL

***2061**

1

BARCELÓ

SANSÓ

PERE ANDREU

***1996**

27

CABALLERO

GONZÁLEZ

HÉCTOR

***2349**

12

CANALIS

REY-MAQUIEIRA

BERTA

***8472**

2

CAÑÍS

BONNÍN

TERESA

***1316**

18

CARRERAS

LUQUE

AINA MARIA

***7196**

17

FIOL

ROIG

GUILLEM

***2159**

25

HOZ

OYAGA

CAROLINA

***2946**

10

LLULL

ALOMAR

RAFEL

***0672**

11

PERICAS

RIERA

MARIA

***8395**

3

SASTRE

GALMÉS

MARIA ANTÒNIA

***8565**

19

VIDAL

CARRETERO

MIREIA

***1047**