Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 521670
Registre de Personal. PMH-RIBA: modificar les funcions específiques del llocs de treball de jurídic i d’arquitecte. Aprovar la creació del Registre de tot el personal i les ocupacions dels treballadors en cada un dels llocs de treball definits a la RLLT

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant acord de la Junta de Govern de 22.09.2021, es va aprovar el següent:

Primer.- Modificar les funcions específiques del llocs de treball de jurídic i d´arquitecte del PMHRIBA que s´adjunten com annex I, formant part integrant del mateix.

Segon.- Aprovar la creació del Registre de tot el personal del Patronat Municipal d'Habitatge i de Rehabilitació de Barris i les ocupacions del treballadors en cada un dels llocs de treball definits a la RLLT, amb caràcter provisional o definitiu, una vegada revisada la documentació justificativa continguda en cada un dels expedients personals. Tot això, d'acord amb el detall de la proposta annexa que s'adjunta com annex II.

Tercer.- Donar compliment al mandat de la Junta de Govern, acord de dia 20 de desembre de 2017, i aprovar la gestió de la RLLT del Patronat amb el mateix programa informàtic de gestió del personal de l'Ajuntament, d'acord amb els seus criteris i normes reguladores.

Quart.- Establir com a data d'efectes la del dia següent de la seva aprovació per part de la Junta de Govern.”

Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que l'hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

 

Palma, 22 d'octubre de 2021

La cap de secció del Registre de Personal p.d. Decret de Batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30 de 04/03/2014) Francisca M. Matas Escobar

 

 

ANNEX I FUNCIONS ESPECÍFIQUES

REHABILITACIO DE BARRIS I PROMOCIO D'HABITATGES

CODI  LLOC DE TREBALL  ÀREA DE REHABILITACIÓ DE BARRIS I PROMOCIÓ D'HABITATGES

[L00130002]   TÈCNIC/A SUPERIOR EN DRET

A més  de les funcions genèriques, són funcions específiques d'aquest lloc, les següents:

• Donar assistència jurídica a la Gerència i als òrgans directius de l'organisme.

• Gestionar les instruccions de la gerència en matèria d'organització administrativa del Patronat.

• Coordinar les tasques transversals amb els altres jurídics dels departaments del PMHRIBA.

• Tramitar expedients i elaborar informes de tota mena de matèries de competència del Patronat.

• Planificar actuacions de rehabilitació integral a barris vulnerables en col·laboració amb els altres tècnics adscrits al departament sota la supervisió del Cap de departament.

• Establir protocols de treball d'acord amb les Línies del Pla Estratègic del Patronat pròpies del departament.

• Fer seguiment i coordinar als auxiliars i administratius adscrits al departament.

• Coordinar-se amb la resta d'organismes autònoms i Àrees de l'Ajuntament en matèria jurídico-administrativa.

CODI  LLOC DE TREBALL ÀREA DE REHABILITACIÓ DE BARRIS I PROMOCIÓ D'HABITATGES

[L00240001]   TÈCNIC/A SUPERIOR EN ARQUITECTURA

A més a de les funcions genèriques, són funcions específiques d'aquest lloc, les següents:

• Elaborar informes, diagnòstics i propostes.

• Planificar actuacions de rehabilitació integral a barris vulnerables en col·laboració amb els altres tècnics adscrits al departament.

• Realitzar visites d'inspecció, valorar i informar de l'estat i condicions dels immobles, així com de les mesures adients a prendre segons el cas.

• Redactar  projectes, dirigir obres, mesurar i dur a terme peritatges, per a les quals estigui facultat.

• Establir protocols de treball d' acord amb les Línies del Pla Estratègic del Patronat pròpies del departament.

• Coordinar-se amb la resta d'organismes autònoms i Àrees  de l'Ajuntament per dur endavant actuacions conjuntes.

CODI  LLOC DE TREBALL ÀREA DE REHABILITACIÓ DE BARRIS I PROMOCIÓ D'HABITATGES

[L00240001]   TÈCNIC/A SUPERIOR EN ARQUITECTURA

A més a de les funcions genèriques, són funcions específiques d'aquest lloc, les següents :

• Elaborar informes, diagnòstics i propostes.

• Planificar actuacions de rehabilitació integral a barris vulnerables en col·laboració amb els altres tècnics adscrits al departament.

• Realitzar visites d'inspecció, valorar i informar de l'estat i condicions dels immobles, així com de les mesures adients a prendre segons el cas.

• Redactar  projectes, dirigir obres, mesurar i dur a terme peritatges, per a les quals estigui facultat.

• Establir protocols de treball d'acord amb les Línies del Pla Estratègic del Patronat pròpies del departament.

• Coordinar-se amb la resta d'organismes autònoms i Àrees  de l'Ajuntament per dur endavant actuacions conjuntes.

CODI  LLOC DE TREBALL ÀREA DE REHABILITACIÓ DE BARRIS I PROMOCIÓ D'HABITATGES

[L00250001]   TÈCNIC/A MITJÀ EN HABITATGE

A més  de les funcions genèriques, són funcions específiques d'aquest lloc, les següents :

• Elaborar informes i propostes sobre les matèries pròpies del seu lloc de treball.

• Planificar actuacions de rehabilitació integral a barris vulnerables en col·laboració amb els altres tècnics adscrits al departament.

• Establir protocols de treball d' acord amb les Línies del Pla Estratègic del Patronat pròpies del departament.

• Redactar projectes, dirigir obres, dur a terme mesuraments i peritatges, per a les quals estigui facultat, propis del departament.

• Realitzar visites d'inspecció, valorar i informar de l'estat i condicions dels immobles, així com de les mesures adients a prendre segons el cas.

• Coordinar-se amb la resta d'organismes autònoms i Àrees  de l'Ajuntament per dur endavant actuacions conjuntes.

CODI  LLOC DE TREBALL ÀREA DE REHABILITACIÓ DE BARRIS I PROMOCIÓ D'HABITATGES

[L00260001]   TREBALLADOR/A SOCIAL

A més de les funcions genèriques, són funcions específiques d'aquest lloc, les següents :

• Informar, orientar, derivar i fer acompanyament a persones i famílies residents en zones d' infravivenda dels recursos i serveis en matèria d'habitatge, així com d'altres recursos sociolaborals. 

• Planificar actuacions de rehabilitació integral a barris vulnerables en col·laboració amb els altres tècnics adscrits al departament.

• Col·laborar amb el reallotjament dels afectats per actuacions urbanístiques 

• Elaborar diagnòstics sociofamiliars i d'habitatge. Disseny de plans de feina individuals-familiars.        

• Fomentar la creació de Comunitats de propietaris a les zones d'actuació.

• Informar, orientar i tramitar les demandes dels ciutadans pròpies del departament.

• Dissenyar, executar i avaluar projectes, programes i serveis propis del departament.

• Controlar les  subvencions i demés ajudes al lloguer. 

CODI  LLOC DE TREBALL ÀREA DE REHABILITACIÓ DE BARRIS I PROMOCIÓ D'HABITATGES

[L00260001]   TREBALLADOR/A SOCIAL

A més de les funcions genèriques, són funcions específiques d'aquest lloc, les següents :

• Informar, orientar, derivar i fer acompanyament a persones i famílies residents en zones d'infravivenda dels recursos i serveis en matèria d'habitatge, així com d'altres recursos sociolaborals. 

• Planificar actuacions de rehabilitació integral a barris vulnerables en col·laboració amb els altres tècnics adscrits al departament.

• Col·laborar amb el reallotjament dels afectats per actuacions urbanístiques 

• Elaborar diagnòstics socio familiars i d'habitatge. Disseny de plans de feina individuals-familiars.        

• Fomentar la creació de Comunitats de propietaris a les zones d'actuació.

• Informar, orientar i tramitar les demandes dels ciutadans pròpies del departament.

• Dissenyar, executar i avaluar projectes, programes i serveis propis del departament.

• Controlar les  subvencions i demés ajudes al lloguer.  

CODI  LLOC DE TREBALL ÀREA DE REHABILITACIÓ DE BARRIS I PROMOCIÓ D'HABITATGES

[L00350001]   CAP D'ÀREA

A més  de les funcions genèriques, són funcions específiques d'aquest lloc, les següents:

• Dirigir, organitzar i avaluar els recursos del departament, procurant la consecució de la seva missió i objectius de manera eficaç en ordre als principis de legalitat, agilitat administrativa i transparència.

• Col·laborar amb els òrgans de govern i directius en la definició de línies estratègiques, definició d' objectius i temporalització del Pla Estratègic i plans  d' actuació, així com impulsar-los  i executar-los en la matèria pròpia del seu departament.

• Impulsar la rehabilitació integral del barris vulnerables.

• Proposar mesures per a la modernització, simplificació de tràmits i millora de la gestió i  mètodes de treball en la matèria pròpia del departament.

• Col·laborar i coordinar-se amb la resta de departaments i serveis municipals en les matèries i programes de caràcter transversal.

• Responsabilitzar-se de l ‘execució dels acords adoptats que afectin al departament.     

REHABILITACIO DE BARRIS I PROMOCIO D'HABITATGES

CODI  LLOC DE TREBALL  ÀREA DE GESTIÓ DEL PARC MUNICIPAL D'HABITATGES

[L00350002]   CAP D' ÀREA DE GESTIÓ DEL PARC MUNICIPAL D'HABITATGES  

A més  de les funcions genèriques, són funcions específiques d'aquest lloc, les següents:

• Dirigir, organitzar i avaluar els recursos del departament, procurant la consecució de la seva missió i objectius de manera eficaç en ordre als principis de legalitat, agilitat administrativa i transparència.

• Col·laborar amb els òrgans de govern i directius en la definició de línies estratègiques, definició d' objectius i temporalització del Pla Estratègic i plans  d' actuació, així com impulsar-los  i executar-los en la matèria pròpia del seu departament.

• Impulsar la gestió del parc municipal d' habitatges que té adscrits el Patronat dintre de les competències del organisme.

• Proposar mesures per a la modernització, simplificació de tràmits i millora de la gestió i  mètodes de treball en la matèria pròpia del departament.

• Col·laborar i coordinar-se amb la resta de departaments i serveis municipals en les matèries i programes de caràcter transversal.

• Responsabilitzar-se de l ‘ execució dels acords adoptats que afectin al departament.

CODI  LLOC DE TREBALL  ÀREA DE GESTIÓ DEL PARC MUNICIPAL D'HABITATGES

[L00240002]   TECNIC SUPERIOR EN ARQUITECTURA  ÂREA DE GESTIÓ DEL PARC MUNICIPAL D'HABITATGES. Secció manteniment i incidències.

A més  de les funcions genèriques, són funcions específiques d'aquest lloc, les següents :

• Elaborar informes i propostes sobre les matèries pròpies del lloc de treball al qual està adscrit.

• Planificar i dirigir actuacions pel manteniment i ampliació dels habitatges en col·laboració amb els altres tècnics adscrits al departament.

• Confeccionar projectes, dirigir obres, mesurar i dur a terme peritatges, per a les quals estigui facultat, propis del departament.

• Establir protocols de treball d' acord amb les Línies del Pla Estratègic del Patronat pròpies del departament.

CODI  LLOC DE TREBALL  ÀREA DE GESTIÓ DEL PARC MUNICIPAL D'HABITATGES

[L00240002]   TECNIC SUPERIOR EN ARQUITECTURA  ÂREA DE GESTIÓ DEL PARC MUNICIPAL D'HABITATGES. Secció manteniment i incidències.

A més  de les funcions genèriques, són funcions específiques d'aquest lloc, les següents :

• Elaborar informes i propostes sobre les matèries pròpies del lloc de treball al qual està adscrit.

• Planificar i dirigir actuacions pel manteniment i ampliació dels habitatges en col·laboració amb els altres tècnics adscrits al departament.

• Confeccionar projectes, dirigir obres, mesurar i dur a terme peritatges, per a les quals estigui facultat, propis del departament.

• Establir protocols de treball d' acord amb les Línies del Pla Estratègic del Patronat pròpies del departament.

CODI  LLOC DE TREBALL ÂREA DE GESTIÓ DEL PARC MUNICIPAL D'HABITATGES

[L000250002] TÈCNIC MITJÀ EN HABITATGE ÂREA DE GESTIÓ DEL PARC MUNICIPAL D'HABITATGES.

Secció manteniment i incidències.

A més de les funcions genèriques, són funcions específiques d'aquest lloc, les següents :

• Elaborar informes i propostes sobre les matèries pròpies del seu lloc de treball.

• Confeccionar projectes, dirigir obres, dur a terme mesuraments i peritatges, per a les quals estigui facultat, propis del departament.

• Realitzar visites d'inspecció, valorar i informar de l'estat i condicions dels immobles, així com de les mesures adients a prendre segons el cas.

• Fer el seguiment i control de l' empresa de manteniment.

• Establir protocols de treball d' acord amb les Línies del Pla Estratègic del Patronat pròpies del departament.

CODI  LLOC DE TREBALL ÀREA DE GESTIÓ DEL PARC MUNICIPAL D'HABITATGES

[L00230001]   TÈCNIC/A SUPERIOR EN PSICOLOGIA  ÀREA  DE GESTIÓ MUNICIPAL D'HABITATGES.

Secció de seguiment d'usuaris, gestió, lloguers i suport a comunitats.

A més de les funcions genèriques, són funcions específiques d'aquest lloc, les següents :

• Dissenyar, implementar i avaluar els projectes  d'orientació laboral  propis o en col·laboració amb d'altres serveis (municipals i d'altres administracions).

• Realitzar estudis, diagnòstics, informes, documents metodològics i  procediments que siguin encarregats i en relació a les competències pròpies del departament.

• Establir protocols de treball d' acord amb les Línies del Pla Estratègic del Patronat pròpies del departament.

• Dissenyar, executar i avaluar projectes, programes i serveis propis del departament i/o en col·laboració amb altres serveis.       

• Implementar tots els registres propis del departament.

CODI  LLOC DE TREBALL ÀREA DE GESTIÓ DEL PARC MUNICIPAL D'HABITATGES

[L00260002]   TREBALLADOR/A SOCIAL ÀREA  DE GESTIÓ MUNICIPAL D' HABITATGES.

Secció de seguiment d' usuaris, gestió, lloguers i suport a comunitats.

A més  de les funcions genèriques, són funcions específiques d'aquest lloc, les següents :

• Establir protocols de treball d' acord amb les Línies del Pla Estratègic del Patronat pròpies del departament.

• Informar, orientar, derivar i fer acompanyament a persones i famílies usuaris del PMHRIBA. 

• Col·laborar amb el reallotjament dels afectats per actuacions urbanístiques

• Elaborar diagnòstics sociofamiliars i d'habitatge. Disseny de plans de feina individuals-familiars.        

• Fomentar la creació de Comunitats de propietaris i propietàries.

• Informar, orientar i tramitar les demandes dels ciutadans relacionades amb els serveis de competència del departament.

• Dissenyar, executar i avaluar projectes, programes i serveis propis del departament i/o en col·laboració amb altres serveis.   

• Controlar i gestionar els habitatges que gestiona el Patronat.

• Controlar les subvencions i demés ajudes al lloguer. 

CODI  LLOC DE TREBALL ÀREA DE GESTIÓ DEL PARC MUNICIPAL D'HABITATGES

[L00260002]   TREBALLADOR/A SOCIAL ÀREA  DE GESTIÓ MUNICIPAL D' HABITATGES.

Secció de seguiment d' usuaris, gestió, lloguers i suport a comunitats.

A més  de les funcions genèriques, són funcions específiques d'aquest lloc, les següents :

• Establir protocols de treball d' acord amb les Línies del Pla Estratègic del Patronat pròpies del departament.

• Informar, orientar, derivar i fer acompanyament a persones i famílies usuaris del PMHRIBA. 

• Col·laborar amb el reallotjament dels afectats per actuacions urbanístiques

• Elaborar diagnòstics sociofamiliars i d'habitatge. Disseny de plans de feina individuals-familiars.        

• Fomentar la creació de Comunitats de propietaris i propietàries.

• Informar, orientar i tramitar les demandes dels ciutadans relacionades amb els serveis de competència del departament.

• Dissenyar, executar i avaluar projectes, programes i serveis propis del departament i/o en col·laboració amb altres serveis.   

• Controlar i gestionar els habitatges que gestiona el Patronat.

• Controlar les subvencions i demés ajudes al lloguer.    

CODI  LLOC DE TREBALL ÀREA DE GESTIÓ DEL PARC MUNICIPAL D'HABITATGES

[L00260002]   TREBALLADOR/A SOCIAL ÀREA  DE GESTIÓ MUNICIPAL D' HABITATGES.

Secció de seguiment d' usuaris, gestió, lloguers i suport a comunitats.

A més  de les funcions genèriques, són funcions específiques d'aquest lloc, les següents :

• Establir protocols de treball d' acord amb les Línies del Pla Estratègic del Patronat pròpies del departament.

• Informar, orientar, derivar i fer acompanyament a persones i famílies usuaris del PMHRIBA. 

• Col·laborar amb el reallotjament dels afectats per actuacions urbanístiques

• Elaborar diagnòstics sociofamiliars i d'habitatge. Disseny de plans de feina individuals-familiars.        

• Fomentar la creació de Comunitats de propietaris i propietàries.

• Informar, orientar i tramitar les demandes dels ciutadans relacionades amb els serveis de competència del departament.

• Dissenyar, executar i avaluar projectes, programes i serveis propis del departament i/o en col·laboració amb altres serveis.   

• Controlar i gestionar els habitatges que gestiona el Patronat.

• Controlar les subvencions i demés ajudes al lloguer.    

CODI LLOC DE TREBALL ÀREA DE REHABILITACIÓ DE BARRIS I PROMOCIÓ D'HABITATGES

[L00270001]   EDUCADOR/A SOCIAL ÀREA  DE GESTIÓ MUNICIPAL D'HABITATGES. Secció de seguiment d'usuaris, gestió, lloguers i suport a comunitats.

A més de les funcions genèriques, són funcions específiques d'aquest lloc, les següents :

• Informar, orientar, derivar i fer acompanyament a persones i famílies residents en zones d'infravivenda dels recursos i serveis en matèria d'habitatge, així com d'altres recursos sociolaborals.      

• Proposar  recursos/serveis per a persones i famílies en l'àmbit de les necessitats relacionades amb la integració i la intervenció socioeducativa.

• Dissenyar, executar i avaluar projectes, programes i serveis propis de l'organisme i/o en col•laboració amb altres serveis.        

• Implementar tots els registres propis del PMH.

SERVEIS CENTRALS

CODI  LLOC DE TREBALL  ÀREA DE SERVEIS CENTRALS

[L00350003]   CAP D'ÀREA DE SERVEIS CENTRALS

A més  de les funcions genèriques, són funcions específiques d'aquest lloc, les següents:

• Dirigir, organitzar i avaluar els recursos del departament, procurant la consecució de la seva missió i objectius de manera eficaç en ordre als principis de legalitat, agilitat administrativa i transparència.

• Proposar mesures per a la modernització, simplificació de tràmits i millora de la gestió i  mètodes de treball en la matèria pròpia del departament.

• Col·laborar amb els òrgans de govern i directius en la definició de línies estratègiques, definició d' objectius i temporalització del Pla Estratègic i plans  d' actuació, així com impulsar-los  i executar-los en la matèria pròpia del seu departament

• Impulsar i coordinar als tècnics de l Àrea dels serveis centrals per ordenar les tasques de Patronat.

• Col·laborar i coordinar-se amb la resta de departaments i serveis municipals en les matèries i programes de caràcter transversal.

• Responsabilitzar-se de l ‘ execució dels acords adoptats que afectin al departament.

CODI  LLOC DE TREBALL ÀREA DE SERVEIS CENTRALS

[L00210001]   TÈCNIC/A SUPERIOR EN ECONÒMIQUES ÀREA DE SERVEIS CENTRALS Secció Econòmica, Administrativa i Noves Tecnologíes

• A més  de les funcions genèriques, són funcions específiques d'aquest lloc, les següents :

• Donar assistència a la Gerència i als òrgans directius de l'organisme.

• Planificar  en col·laboració amb els altres tècnics adscrits al departament sota la supervisió del Cap de departament.

• Establir protocols de treball d' acord amb les Línies del Pla Estratègic del Patronat pròpies del departament.

• Fer el seguiment i coordinar als auxiliars i administratius adscrits al departament.

• Coordinar-se amb la resta d'organismes autònoms i Àrees  de l'Ajuntament.

• Elaborar informes, pressuposts, liquidacions  i assessorar en matèries econòmica-financera.

• Tramitar i fer propostes de resolucions d'expedients de gestió econòmica.

• Fer el seguiment  econòmic-financer dels expedients de subvencions, convenis i contractacions administratives.

• Col·laborar  en la redacció dels pressupost anuals de l'organisme.

CODI  LLOC DE TREBALL ÀREA DE SERVEIS CENTRALS

[L00210001]   TÈCNIC/A SUPERIOR EN ECONÒMIQUES ÀREA DE SERVEIS CENTRALS Secció Econòmica, Administrativa i Noves Tecnologíes

• A més  de les funcions genèriques, són funcions específiques d'aquest lloc, les següents:

• Donar assistència a la Gerència i als òrgans directius de l'organisme.

• Planificar  en col·laboració amb els altres tècnics adscrits al departament sota la supervisió del Cap de departament.

• Establir protocols de treball d' acord amb les Línies del Pla Estratègic del Patronat pròpies del departament.

• Fer el seguiment i coordinar als auxiliars i administratius adscrits al departament.

• Coordinar-se amb la resta d'organismes autònoms i Àrees  de l'Ajuntament.

• Elaborar informes, pressuposts, liquidacions  i assessorar en matèries econòmica-financera.

• Tramitar i fer propostes de resolucions d'expedients de gestió econòmica.

• Fer el seguiment  econòmic-financer dels expedients de subvencions, convenis i contractacions administratives.

• Col·laborar  en la redacció dels pressupost anuals de l'organisme

CODI  LLOC DE TREBALL  ÀREA DE SERVEIS CENTRALS

[L00280001]   TÈCNIC/A MITJÀ INFORMÀTICA    ÀREA DE SERVEIS CENTRALS Secció Econòmica, Administrativa i Noves Tecnologíes

A més de les funcions genèriques, són funcions específiques d'aquest lloc, les següents :

• Analitzar les necessitats, proposar i dur a terme els programes informàtics necessaris pel bon funcionament del Patronat.

• Programar les aplicacions informàtiques  per dur a terme les funcions pròpies de l'organisme.

• Elaborar informes per l'organisme fonamentats en l'informació dels sistemes de registre i les bases de dades.

• Analitzar, elaborar, formar, mantenir i explotar tant de noves aplicacions com les existents.

• Dur a terme tasques de disseny gràfic i aplicacions informàtiques d'estadístiques.

• Impartir la formació relacionada amb les aplicacions informàtiques de l'organisme  a les noves incorporacions.

• Impartir formació, si cal,  en TIC's  al personal del PMHRIBA I A persones residents i comunitats de propietaris en zones d'Infravivienda.

• Dinamitzar la comunicació de diferents accions i/o activitats de l'organisme mitjançat la WEB i xarxes socials.

• Implementar tots els registres i base de dades  de l'organisme.

• Recolçament Plataforma de contractació entre d'altres.

CODI  LLOC DE TREBALL  ÀREA DE SERVEIS CENTRALS

[L00280001]   TÈCNIC/A MITJÀ INFORMÀTICA    ÀREA DE SERVEIS CENTRALS Secció Econòmica, Administrativa i Noves Tecnologíes

A més de les funcions genèriques, són funcions específiques d'aquest lloc, les següents :

• Analitzar les necessitats, proposar i dur a terme els programes informàtics necessaris pel bon funcionament del Patronat.

• Programar les aplicacions informàtiques  per dur a terme les funcions pròpies de l'organisme.

• Elaborar informes per l'organisme fonamentats en l' informació dels sistemes de registre i les bases de dades.

• Analitzar, elaborar, formar, mantenir i explotar tant de noves aplicacions com les existents.

• Dur a terme tasques de disseny gràfic i aplicacions informàtiques d'estadístiques.

• Impartir la formació relacionada amb les aplicacions informàtiques de l'organisme  a les noves incorporacions.

• Impartir formació, si cal,  en TIC's  al personal del PMHTIBA I A persones residents i comunitats de propietaris en zones d'Infravivienda.

• Dinamitzar la comunicació de diferents accions i/o activitats de l'organisme mitjançat la WEB i xarxes socials.

• Implementar tots els registres i base de dades  de l'organisme.

• Recolçament Plataforma de contractació entre d'altres.

 

CODI  LLOC DE TREBALL  ÀREA DE SERVEIS CENTRALS

[L00130001]   TÈCNIC/A SUPERIOR EN DRET ÀREA DE SERVEIS CENTRALS Secció jurídica i contractació

A més  de les funcions genèriques, són funcions específiques d'aquest lloc, les següents:

• Coordinar actuacions en col·laboració amb els altres tècnics adscrits al departament sota la supervisió del Cap de departament.

• Establir protocols de treball d' acord amb les Línies del Pla Estratègic del Patronat pròpies del departament.

• Fer seguiment i coordinar als auxiliars i administratius adscrits al departament.

• Donar assistència jurídica a la Gerència i als òrgans directius de l'organisme.

• Tramitar expedients, elaborar informes i assessorar.

• Gestionar les instruccions de la gerència en matèria d'organització administrativa del Patronat.

• Coordinar les tasques amb els altres jurídics dels departaments del PMHRIBA

• Coordinació amb la resta d'organismes autònoms de l'Ajuntament en matèria jurídico-administrativa.

CODI  LLOC DE TREBALL  ÀREA DE SERVEIS CENTRALS

[L00130001]   TÈCNIC/A SUPERIOR EN DRET ÀREA DE SERVEIS CENTRALS Secció jurídica i contractació

A més  de les funcions genèriques, són funcions específiques d'aquest lloc, les següents:

• Coordinar actuacions en col·laboració amb els altres tècnics adscrits al departament sota la supervisió del Cap de departament.

• Establir protocols de treball d' acord amb les Línies del Pla Estratègic del Patronat pròpies del departament.

• Fer seguiment i coordinar als auxiliars i administratius adscrits al departament.

• Donar assistència jurídica a la Gerència i als òrgans directius de l'organisme.

• Tramitar expedients, elaborar informes i assessorar.

• Gestionar les instruccions de la gerència en matèria d'organització administrativa del Patronat.

• Coordinar les tasques amb els altres jurídics dels departaments del PMHRIBA

• Coordinació amb la resta d'organismes autònoms de l'Ajuntament en matèria jurídico-administrativa.

CODI  LLOC DE TREBALL  ÀREA DE REHABILITACIÓ DE BARRIS I PROMOCIÓ D'HABITATGES

[L00290001]   TÈCNIC/A ESPECIALITZAT/DA EN GESTIO DE RECURSOS HUMANS ÀREA DE SERVEIS CENTRALS Secció Recursos Humans i Qualitat

A més  de les funcions genèriques, són funcions específiques d'aquest lloc, les següents:

• Gestionar nòmines

• Gestionar de contractes

• Gestionar impostos

• Gestionar els tràmits adients amb la Seguretat Social.

• Gestionar i mantenir la Relació de Llocs de Treball d'acord amb les instruccions rebudes pel cap del departament.

• Redactar informes i propostes.

• Actuar processalment en conciliacions, TAMIB, i judicis en primera i segona instància.

• Estudiar i  assessorar en conflictes, procediments administratius i sindicals

 

ANNEX II PROPOSTA DE CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIONS DEL PERSONAL DEL PATRONAT DE L'HABITATGE PMH-RIBA

1. PERSONAL TITULAR DEL LLOC DE TREBALL

ÀREA DE GERÈNCIA(HRB010)

CODI LLOC

EXP

DENOMINACIÓ LLOC

OCUPANT

FORMA OCUPACIÓ

DESCRIPCIÓ FORMA OCUPACIÓ

L00310001

1

SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ

CABANELLAS MARTORELL, Mª ESPERANZA

A1

LLOC DE TREBALL OBTINGUT PER CONCURS O DE NOU INGRÉS (SUPERACIÓ PROCÉS SELECCIÓ_LABORAL FIXE)

L00320001

1

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA

RAMONELL GALLEGO, ANTONIA

A1

LLOC DE TREBALL OBTINGUT PER CONCURS O DE NOU INGRÉS (SUPERACIÓ PROCÉS SELECCIÓ_LABORAL FIXE)

2

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA

PRECIOSO SANCHEZ, RAFAELA

A1

LLOC DE TREBALL OBTINGUT PER CONCURS O DE NOU INGRÉS (SUPERACIÓ PROCÉS SELECCIÓ_LABORAL FIXE)

3

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA

MONTES CAMPILLO, ANA

A1

LLOC DE TREBALL OBTINGUT PER CONCURS O DE NOU INGRÉS (SUPERACIÓ PROCÉS SELECCIÓ_LABORAL FIXE)

4

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA

SASTRE BESTARD, TERESA

A1

LLOC DE TREBALL OBTINGUT PER CONCURS O DE NOU INGRÉS (SUPERACIÓ PROCÉS SELECCIÓ_LABORAL FIXE)

L00330001

1

AUXILIAR INFORMADOR/A

VILA LOPEZ, ANTONIO

A1

LLOC DE TREBALL OBTINGUT PER CONCURS O DE NOU INGRÉS (SUPERACIÓ PROCÉS SELECCIÓ_LABORAL FIXE)

ÀREA DE REHABILITACIÓ DE BARRIS I PROMOCIÓ D'HABITATGES

CODI LLOC

 

DENOMINACIÓ LLOC

OCUPANT

FORMA OCUPACIÓ

DESCRIPCIÓ FORMA OCUPACIÓ

L00130003

1

TÈCNIC/A SUPERIOR EN DRET

Ocupat per personal laboral interí

 

 

L00260001

1

TREBALLADOR/A SOCIAL

BONET GRAU, SILVIA

A1

LLOC DE TREBALL OBTINGUT PER CONCURS O DE NOU INGRÉS (SUPERACIÓ PROCÉS SELECCIÓ_LABORAL FIXE)

L00250001

1

TÈCNIC/A MITJÀ EN HABITATGE

PALMER PONSELL, Mª ANTONIA

A1

LLOC DE TREBALL OBTINGUT PER CONCURS O DE NOU INGRÉS (SUPERACIÓ PROCÉS SELECCIÓ_LABORAL FIXE)

ÀREA GESTIÓ PARC MUNICIPAL D'HABITATGES

ÀREA GESTIÓ PARC MUNICIPAL D'HABITATGES/SECCIÓ MANTENIMENT I INCIDÈNCIES (HRB0102010)

CODI LLOC

 

DENOMINACIÓ LLOC

OCUPANT

FORMA OCUPACIÓ

DESCRIPCIÓ FORMA OCUPACIÓ

L00240002

1

TÈCNIC/A SUPERIOR EN ARQUITECTURA

FORTUNY SALAS, TOMÁS

A1

LLOC DE TREBALL OBTINGUT PER CONCURS O DE NOU INGRÉS (SUPERACIÓ PROCÉS SELECCIÓ_LABORAL FIXE)

2

TÈCNIC/A SUPERIOR EN ARQUITECTURA

Ocupat per personal laboral interí

 

 

ÀREA GESTIÓ PARC MUNICIPAL D'HABITATGES/SECCIÓ SEGUIMENT D'USUARIS, GESTIÓ LLOGUERS I SUPORT A COMUNITATS (HRB0102020)

CODI LLOC

 

DENOMINACIÓ LLOC

OCUPANT

FORMA OCUPACIÓ

DESCRIPCIÓ FORMA OCUPACIÓ

L00260002

1

TREBALLADOR/A SOCIAL

MANRESA BARCELÓ, Mª MAGDALENA

A1

LLOC DE TREBALL OBTINGUT PER CONCURS O DE NOU INGRÉS (SUPERACIÓ PROCÉS SELECCIÓ_LABORAL FIXE)

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS/SECCIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRATIVA I NOVES TECNOLOGIES (HRB0103010)

CODI LLOC

 

DENOMINACIÓ LLOC

OCUPANT

FORMA OCUPACIÓ

DESCRIPCIÓ FORMA OCUPACIÓ

L00210001

1

TÈCNIC/A SUPERIOR EN ECONÒMIQUES

MARTÍNEZ ROMERO, MÍRIAM

A1

LLOC DE TREBALL OBTINGUT PER CONCURS O DE NOU INGRÉS (SUPERACIÓ PROCÉS SELECCIÓ_LABORAL FIXE)

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS/SECCIÓ JURÍDICA I CONTRACTACIÓ (HRB0103020)

CODI LLOC

 

DENOMINACIÓ LLOC

OCUPANT

FORMA OCUPACIÓ

DESCRIPCIÓ FORMA OCUPACIÓ

L00130002

1

TÈCNIC/A SUPERIOR EN DRET

SALAS MATHEU, Mª ANTONIA

A1

LLOC DE TREBALL OBTINGUT PER CONCURS O DE NOU INGRÉS (SUPERACIÓ PROCÉS SELECCIÓ_LABORAL FIXE)

2

TÈCNIC/A SUPERIOR EN DRET

MARÍA ÁNGELES DEYÁ GÓMEZ

A1

LLOC DE TREBALL OBTINGUT PER CONCURS O DE NOU INGRÉS (SUPERACIÓ PROCÉS SELECCIÓ_LABORAL FIXE)

 

2. PERSONAL NO TITULAR DEL LLOC DE TREBALL

ÀREA DE GERÈNCIA

CODI LLOC

EXP

DENOMINACIÓ LLOC

OCUPANT

FORMA OCUPACIÓ

DESCRIPCIÓ FORMA OCUPACIÓ

L00300001

1

ADMINISTRATIU/IVA

SUREDA BORRÁS, ÁNGELA

IF

PERSONAL LABORAL INDEFINIT NO FIXE

2

ADMINISTRATIU/IVA

COLL DE OLEZA, LOURDES

IF

PERSONAL LABORAL INDEFINIT NO FIXE

3

ADMINISTRATIU/IVA

LÓPEZ PÉREZ, RAQUEL

IF

PERSONAL LABORAL INDEFINIT NO FIXE

L00330001

2

AUXILIAR INFORMADOR/A

DOUBOUY, ANNE MIREILLE

IF

PERSONAL LABORAL INDEFINIT NO FIXE

ÀREA DE REHABILITACIÓ DE BARRIS I PROMOCIÓ D'HABITATGES

CODI LLOC

EXP

DENOMINACIÓ LLOC

OCUPANT

FORMA OCUPACIÓ

DESCRIPCIÓ FORMA OCUPACIÓ

L00240001

1

TÈCNIC/A SUPERIOR EN ARQUITECTURA

VELÁZQUEZ ARJONA, JOSÉ FCO

IF

PERSONAL LABORAL INDEFINIT NO FIXE

2

TÈCNIC/A SUPERIOR EN ARQUITECTURA

SOLER TORRENS, PERE

L41

PERSONAL LABORAL INTERÍ EN LLOC VACANT

L00130003

1

TÈCNIC/A SUPERIOR EN DRET

MARGALIDA SERRA CREUS

L42

PERSONAL LABORAL INTERÍ PER SUBSTITUCIÓ

L00260001

2

TREBALLADOR/A SOCIAL

SEGURA CASTELLÓ, ALEJANDRO

IF

PERSONAL LABORAL INDEFINIT NO FIXE

ÀREA GESTIÓ PARC MUNICIPAL D'HABITATGES

ÀREA GESTIÓ PARC MUNICIPAL D'HABITATGES/ SECCIÓ MANTENIMENT I INCIDÈNCIES

CODI LLOC

EXP

DENOMINACIÓ LLOC

OCUPANT

FORMA OCUPACIÓ

DESCRIPCIÓ FORMA OCUPACIÓ

L00240002

2

TÈCNIC/A SUPERIOR EN ARQUITECTURA

ESTARELLAS PALMER, MIGUEL

L42

PERSONAL LABORAL INTERÍ PER SUBSTITUCIÓ

L00250002

1

TÈCNIC/A MITJÀ EN HABITATGE

SASTRE VICENS, JAIME

L41

PERSONAL LABORAL INTERÍ EN LLOC VACANT

ÀREA GESTIÓ PARC MUNICIPAL D'HABITATGES/ SECCIÓ SEGUIMENT D'USUARIS, GESTIÓ DE LLOGUERS I SUPORT A COMUNITATS

CODI LLOC

EXP

DENOMINACIÓ LLOC

OCUPANT

FORMA OCUPACIÓ

DESCRIPCIÓ FORMA OCUPACIÓ

L00230001

1

TÈCNICA/A SUPERIOR EN PSICOLOGIA

MOREY MARQUÉS, MARTA

IF

PERSONAL LABORAL INDEFINIT NO FIXE

L00260002

1

TREBALLADOR/A SOCIAL

CLADERA COLOM, MARGARITA

IF

PERSONAL LABORAL INDEFINIT NO FIXE

2

TREBALLADOR/A SOCIAL

LÓPEZ OLIVER, MARTA

L42

PERSONAL LABORAL INTERÍ PER SUBSTITUCIÓ

L00270001

1

EDUCADOR/A SOCIAL

ESPINO OLIVER, MIGUEL

IF

PERSONAL LABORAL INDEFINIT NO FIXE

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS/ SECCIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRATIVA I NOVES TECNOLOGIES

CODI LLOC

EXP

DENOMINACIÓ LLOC

OCUPANT

FORMA OCUPACIÓ

DESCRIPCIÓ FORMA OCUPACIÓ

L00280001

1

TÈCNIC/A SUPERIOR ECONÒMIQUES

RAMIS FERRIOL, MAGDALENA

IF

PERSONAL LABORAL INDEFINIT NO FIXE

L00250001

1

TÈCNIC/CA MITJÀ INFORMÀTIC/A

PASCUAL SOLER, PEDRO

IF

PERSONAL LABORAL INDEFINIT NO FIXE

2

TÈCNIC/CA MITJÀ INFORMÀTIC/A

GACÍAS TERRASA, LLORENÇ

IF

PERSONAL LABORAL INDEFINIT NO FIXE

3. ALTRES SITUACIONS/FORMES D'OCUPACIÓ

3.1. PERSONAL SUBSTITUT EN LLOCS MIRALL

ÀREA DE GERÈNCIA

CODI LLOC

EXP

DENOMINACIÓ LLOC

OCUPANT

FORMA OCUPACIÓ

DESCRIPCIÓ FORMA OCUPACIÓ

L00320002

1

AUXILIAR ADMINISTRATIU

GARCÍA ROLDÁN, CARLOS

LTR

LABORAL TEMPORAL DE RELLEU

ÀREA GESTIÓ PARC MUNICIPAL D'HABITATGES

ÀREA GESTIÓ PARC MUNICIPAL D'HABITATGES/SECCIÓ MANTENIMENT I INCIDÈNCIES

 

 

CODI LLOC

EXP

DENOMINACIÓ LLOC

OCUPANT

FORMA OCUPACIÓ

DESCRIPCIÓ FORMA OCUPACIÓ

L00010012

1

TÈCNIC/A SUPERIOR EN ARQUITECTURA

HERRERA IRURAT, ERIK

LTR

LABORAL TEMPORAL DE RELLEU

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS/SECCIÓ SEGUIMENT D'USUARIS, GESTIÓ DE LLOGUERS I SUPORT A COMUNITATS

CODI LLOC

EXP

DENOMINACIÓ LLOC

OCUPANT

FORMA OCUPACIÓ

DESCRIPCIÓ FORMA OCUPACIÓ

L00050007

1

TREBALLADORA SOCIAL

BLASCO ESCANDELL, MARINA

 

LABORAL TEMPORAL PER SUBSTITUCIÓ DE L'OCUPANT DEL LLOC EN SITUACIÓ DE LLICÈNCIA

3.2. PERSONAL NO FIXE, NO OCUPANT DEL LLOC PERÒ AMB RESERVA TEMPORAL

ÀREA GESTIÓ PARC MUNICIPAL D'HABITATGES/ SECCIÓ SEGUIMENT D'USUARIS, GESTIÓ DE LLOGUERS I SUPORT A COMUNITATS

CODI LLOC

EXP

DENOMINACIÓ LLOC

OCUPANT

FORMA OCUPACIÓ

DESCRIPCIÓ FORMA OCUPACIÓ

L00050005

1

TREBALLADOR/A SOCIAL

LIGERO ORTEGA, CARMEN

IF

PERSONAL LABORAL INDEFINIT NO FIXE

3.3. PERSONAL FIXE, NO OCUPANT DEL LLOC I AMB RESERVA

ÀREA DE REHABILITACIÓ DE BARRIS I PROMOCIÓ D'HABITATGES

CODI LLOC

 

DENOMINACIÓ LLOC

OCUPANT

FORMA OCUPACIÓ

DESCRIPCIÓ FORMA OCUPACIÓ

L00130003

1

TÈCNIC/A SUPERIOR EN DRET

ANTICH OLIVER, FRANCISCO

A1

LLOC DE TREBALL OBTINGUT PER CONCURS O DE NOU INGRÉS (SUPERACIÓ PROCÉS SELECCIÓ_LABORAL FIXE)

ÀREA GESTIÓ PARC MUNICIPAL D'HABITATGES

ÀREA GESTIÓ PARC MUNICIPAL D'HABITATGES/SECCIÓ MANTENIMENT I INCIDÈNCIES (HRB0102010)

CODI LLOC

 

DENOMINACIÓ LLOC

OCUPANT

FORMA OCUPACIÓ

DESCRIPCIÓ FORMA OCUPACIÓ

L00240002

2

TÈCNIC/A SUPERIOR EN ARQUITECTURA

JUAN MANUEL MARTÍNEZ ÁLVAREZ

A1

LLOC DE TREBALL OBTINGUT PER CONCURS O DE NOU INGRÉS (SUPERACIÓ PROCÉS SELECCIÓ_LABORAL FIXE)

3.4. PERSONAL FIXE, NO OCUPANT DEL LLOC I SENSE RESERVA

ÀREA DE GERÈNCIA

CODI PLAÇA

CATEGORIA PROFESSIONAL

LLINATGES I NOM

OBSERVACIONS

L012

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA

LEAL RIERA, Mª LOURDES

Excedència voluntària a partir del 22.06.21.