Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 518859
Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es crea la llista de professionals especialistes en el tractament psicològic dels abusos sexuals infantils, es determinen els requisits i les condicions dels professionals per participar en aquests borsí i el procediment per accedir a la llista de professionals

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. L'article 18 de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears estableix que correspon als serveis socials especialitzats la funció d'oferir tractament especialitzat a les persones en situació de necessitat que no puguin atendre els serveis socials comunitaris corresponents o intervenir amb relació amb aquestes persones.

2. L'article 4 de la Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i els drets de la Infància i L'Adolescència, estableix entre les modalitats d'atenció a la infància i l'adolescència les actuacions per a la prevenció de les situacions de vulnerabilitat social de les persones menors d'edat.

3. El Decret 66/2016, de 18 de novembre, pel qual s'aprova la Cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears 2017-2020 i s'estableixen principis generals per a les carteres insulars i locals inclou al punt 2.2.5. el Servei de tractament a infants víctimes d'abusos sexuals definit com un servei de tractament psicoterapèutic a menors que viuen amb la seva família, amb sospites d'abús i/o agressió sexual, tant en l'àmbit intrafamiliar com en l'extra-familiar. El mateix punt estableix que l'equip multiprofessional anirà a càrrec de la Direcció General de Menors i Famílies, actualment Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies.

4. Protocol d'actuació en casos d'abús sexual infantil i explotació sexual infantil a les Illes Balears i seguint el Protocol marc interdisciplinari d'actuacions en casos de maltractament infantil a les Illes Balears, l'accés dels menors i les seves famílies a les unitats de tractament, s'ha de fer després que s'hagi notificat el cas a la Fiscalia i al RUMI (Registre Unificat de Maltractament Infantil) i d'una avaluació o valoració prèvia del menor per valorar si la família és o no protectora, així com la credibilitat del testimoniatge del menor, amb una recomanació final de la necessitat de la intervenció terapèutica. Els organismes derivants són els serveis d'infància i família i el departament de protecció al menor dels consells insulars. L'Institut de Medicina Legal també és organisme derivant en els casos en què les denúncies s'interposin directament al jutjat per part dels particulars. S'estableix un període màxim de 3 mesos entre la valoració i el tractament.

5. Els casos derivats són atesos per la Unitat de tractament psicològic d'abusos sexuals de la Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies (UTASI), servei terapèutic d'atenció especialitzada per l'abordatge de la victimització sexual als menors i joves fins a divuit anys amb sospites o confirmació d'haver viscut una situació d'abús sexual, quan es garanteix que estan protegits per la seva família o tutors. La Unitat també atén a les seves famílies i/o cuidadors principals de les víctimes. També es duen a terme tasques d'assessorament a professionals.

Consideracions jurídiques

1. Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la llei d'enjudiciament Civil.

2. Llei Orgànica 8/2015, de 22 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència.

3. Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència davant de la violència.

4. Llei 25/2017, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència.

5. Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears.

6. Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies.

7. Llei 4/2009, d'11 de juny de Serveis Socials de les Illes Balears.

8. El Decret 66/2019, de 18 de novembre, pel qual s'aprova la Cartera Bàsica de Serveis Socials de les Illes Balears 2017-2020 i s'estableixen els principis generals per a les carteres insulars i locals.

Per tot això dict la següent

Resolució

1. Crear la llista de professionals per dur a terme tractament especialitzat a persones menors que han patit un abús sexuals derivades de la Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies.

2. Aprovar els requisits bàsics comuns (ANNEX 1), documentació a presentar, els criteris de selecció, l'ordre de prelació i els aspectes d'organització de la llista de professionals per dur a terme aquest tractament.

3. Publicar aquesta Resolució i els annexos corresponents en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Afers Socials i Esports en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en data de la signatura electrònica (21 d'octubre de 2021)

La consellera d'Afers Socials i Esports Fina Santiago Rodríguez

 

ANNEX 1 Creació de la llista de professionals per dur a terme tractament psicològic de persones menors víctimes d'abús sexual i regulació del funcionament, els requisits i les condicions d'accés

1. Objecte

L'objecte d'aquest annex és la creació i l'establiment dels requisits que han de complir les persones professionals per accedir al borsí, documentació a presentar, els criteris de selecció, l'ordre de prelació i els aspectes d'organització de la llista de professionals terapeutes per dur a terme tractament psicològic de persones menors víctimes d'abús sexual derivades de la Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies i regulació del funcionament, retribució dels professionals.

2. Requisits

Per poder participar en aquesta convocatòria les persones interessades han de complir, en la presentació de sol·licituds, els requisits següents:

a. Estar en possessió del títol de Grau en Psicologia, Llicenciatura en Psicologia. En els supòsits de titulacions expedides a l'estranger, s'ha d'aportar la corresponent homologació del Ministeri de l'Interior.

b. Estar en possessió del títol Màster o l'acreditació de Psicòleg/a General Sanitari.

c. Tenir un mínim de 100 hores de formació específica en intervenció psicològica en maltractament infantil, abús sexual i/o formació en tractament del trauma.

d. No haver estat separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari o per exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral en què hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no estar inhabilitat o en situació equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

e. Estar d'alta al Col·legi professional de Psicòlegs i no tenir procediment disciplinari obert.

f. No incórrer en una causa d'incompatibilitat, d'acords amb el que preveu la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats al servei de les administracions públiques.

g. No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, assajament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució, explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans.

h. Estar d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors.

i. Experiència mínima de 3 anys com a psicòleg en un servei sanitari, públic o privat, duent a terme intervenció infantil o adolescent, intervenció familiar i/o amb maltractament infantil.

j. Coneixement de la llengua catalana, nivell B2 (nivell avançat) mitjançant un certificat emès o reconegut com a equivalent per la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears.

k. Estar en possessió del permís de conduir de classe B.

l. Assegurança en responsabilitat civil.

m. Disposar d'un espai propi on atendre els casos.

3. Sol·licitud

Les sol·licituds, degudament emplenades, es poden presentar en qualsevol moment a la seu de la Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies, ubicada al carrer de Sant Joan de la Salle, núm. 4 B, de Palma, o als llocs que determinen l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 37.1. de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Els aspirants de les illes de Menorca, Eivissa i Formentera poden registrar la seva sol·licitud a les oficines de la Conselleria d'Afers Socials i Esports de Menorca i d'Eivissa. En el cas que la sol·licitud no compleixi els requisits legals o els d'aquest annex o no incorpori la documentació esmentada en el punt 3.2, es requerirà la persona interessada perquè, en el termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la notificació del requeriment, esmeni el defecte o aporti la documentació que hi manca, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la petició, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes legalment prevists.

La Comissió Tècnica de Valoració, Gestió i Seguiment, prevista en el punt 10 d'aquest annex, revisarà la sol·licitud i la documentació aportada i comprovarà que les persones sol·licitants compleixen els requisits per formar part de la llista. La resolució d'inclusió o d'exclusió es notificarà a les persones sol·licitants.

Amb la sol·licitud s'ha de presentar la documentació següent:

• Fotocòpia del document nacional d'identitat o NIE.

• Original o fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigit per formar part de la borsa (anvers i revers).

• Còpia compulsada de títol Màster o l'acreditació de Psicòleg/a General Sanitari.

• Fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa dels requisits al·legats (experiència professional a través del certificat de vida laboral, o certificat d'empresa que detalli les funcions desenvolupades, formació i/o d'altres que es vulguin aportar).

• Declaració responsable de no haver estat separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari o per exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral en què hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no estar inhabilitat o en situació equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública (ANNEX 3).

• Certificat d'estar inscrit en el col·legi professional oficial corresponent en què consti que la persona està al corrent de les quotes col·legials.

• Declaració responsable de no tenir procediment disciplinari obert al Col·legi de psicòlegs (ANNEX 3).

• Declaració responsable de no incórrer en el moment del contracte en una causa d'incompatibilitat, d'acords amb el que preveu la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats al servei de les administracions públiques.

• Alta en cens d'empresaris, professionals i retenidors (ANNEX 3).

• Certificat de delictes de naturalesa sexual

• Certificat del nivell de català

• Permís de conduir

• Declaració de veracitat de les dades bancàries

• Còpia de l'assegurança en responsabilitat civil.

• Facilitar l'adreça on s'atendran els casos a la Direcció General d'Infància Joventut i Famílies.

4. Ordenació i gestió de la llista de persones professionals

Es formarà un borsí de professionals per Mallorca, un per Menorca, i un per Eivissa i Formentera.

L'Ordre d'inclusió s'establirà per ordre d'inscripció.

El Servei de Família publicarà a la pàgina web de la Conselleria la relació de persones professionals inscrits i vetlarà perquè estigui permanentment actualitzada.

Les persones professionals inscrites a la llista/borsí hauran de comunicar al Servei de Famílies qualsevol modificació de les seves dades personals o professionals.

Les llistes estaran obertes permanentment

Les persones professionals incloses a les llistes podran renunciar, de manera expressa, a continuar formant-ne part, sempre que hagi complit amb les obligacions dels casos assignats i es comprometi a acudir als requeriments i compareixences judicials que es puguin fer.

El professional podrà ser exclòs, justificadament, en cas de no complir amb les funcions i obligacions encomanades. També en cas que es pugui acreditar mala praxi i/o incompliment del codi deontològic.

5. Assignació de casos per tractament de l'Abús sexual infantil

Es farà l'assignació de casos mitjançant una resolució de la directora general d'Infància Joventut i Famílies.

L'assignació es farà per ordre de prelació i illa del cas. Només en els casos que no hi hagi disponibilitat, es podrà assignar un psicòleg d'altra illa.

En cas de reobertura d'un expedient es procurarà mantenir el mateix terapeuta per tractar el cas.

6. Alteració de l'ordre en la llista de persones professionals

S'entén que la no acceptació de la designació queda justificada si s'acredita algun dels motius següents:

• Estar-hi en situació de baixa mèdica.

• Trobar-se fora de l'illa en el moment de l'assignació del cas del qual s'ha de fer tractament.

L'existència de qualsevol de les causes assenyalades s'ha d'acreditar adequadament, i, en aquest cas, se seleccionarà la següent persona professional de la llista. En cas que no es justifiqui adequadament la persona professional quedarà exclosa de la llista.

7. Funcions i obligacions dels professionals

Els professionals seleccionats de la llista no tindran, en cap cas, la consideració de personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

7.1. Funcions a desenvolupar:

• Dur a terme el tractament terapèutic amb les persones menors i les seves famílies.

• Elaboració dels informes judicials pertinents.

• Assistir als requeriments dels jutjats.

• Preparar a les persones menors i a les seves famílies per les compareixences judicials.

• Coordinació amb la resta de l'equip i a

7.2 Obligacions de les persones professionals.

• Participació en les sessions de supervisió de casos a càrrec d'una tècnica d'UTASI.

• Compliment del codi deontològic.

• Aplicació del Protocol del Maltractament i de l'Abús Sexuals Infantil.

• Els professionals del borsí utilitzaran els registres i documents que constaran al circuit d'atenció que se'ls lliurarà i seguiran les indicacions que es donaran des del Servei de Famílies de la Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies.

• De manera excepcional, en cas que no hi hagi disponibles professionals a les Illes de Menorca, Eivissa i/o Formentera, les persones professionals de Mallorca s'hauran de desplaçar per desenvolupar les funcions pertinents.

• Els professionals hauran de prendre un primer contacte amb els destinataris del servei abans de complir-se les 72 hores des de la seva designació com a professionals destinats al cas.

S'estableix un màxim de 60 sessions per cas, no obstant això, si les circumstàncies del cas ho aconsellen, a sol·licitud motivada del professional podrà ser augmentat el nombre de sessions amb el vistiplau de la Comissió.

 

8. Retribució dels professionals

8.1. La Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies retribuirà cada professional que desenvolupi el tractament psicoterapèutic a 50 € per sessió terapèutica treballada i facturada.

8.2. Prèvia autorització, es preveu una indemnització per al desplaçament dels professionals en vehicle particular de 0,3322 € per quilòmetre. Queden exclosos despeses de desplaçament del domicili al lloc de feina.

8.3 En el cas no es disposi de professionals a una les llistes a una Illa i les persones professionals que s'hagin de desplaçar entre illes, la Direcció General es farà càrrec del cost del desplaçament, prèvia autorització i posterior justificació.

8.3. L'elaboració dels informes als Jutjats es remunerarà amb 70 € .

8.4. Les compareixences als jutjats es remuneraran amb 100 €, tant per casos en actiu com per casos reoberts. Els professionals hauran de presentar la citació al seu nom, junt amb el justificant de compareixença davant el jutjat.

8.5. Per als casos d'acompanyament a menors i els seus familiars a judici es remunerarà amb 80 € sempre i quan s'aporti còpia de la citació i justificant de compareixença.

La suma de les facturacions per tots conceptes mai no pot superar els 4.999,9 euros per persona perceptora en un període de dotze mesos.

8.7. Una vegada conclosa la intervenció, en els vint dies hàbils següents a la darrera sessió, cada professional ha de trametre al Servei de Família la sol·licitud de pagament degudament emplenada, a la qual ha d'adjuntar la documentació següent:

1. La factura, amb tots els conceptes desglossats.

2. Els justificants de les sessions.

3. Justificants de les compareixences en seu judicial, si n'és el cas.

9. Comissió Tècnica de Valoració, Gestió i Seguiment

9.1. Es crea la Comissió Tècnica de Valoració, Gestió i Seguiment com l'òrgan encarregat de la gestió del borsí i vetlar per una adequada qualitat del servei.

9.2. La Comissió estarà integrada per un president i dos vocals, un dels quals ha d'actuar com a secretari o secretària:

1. El president serà el cap del Servei de Famílies de la Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies o la persona que delegui.

2. Els vocals titulars i suplents de la Comissió han de ser personal de la Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies.

La directora general d'Infància, Joventut i Famílies designarà i nomenarà els vocals, titulars i suplents, de la Comissió.

9.3. La Comissió té les funcions següents:

 • Rebre les sol·licituds de les persones que vulguin formar part de la llista de persones professionals.
 • Revisar les sol·licituds i la documentació acreditativa del compliment dels requisits de les persones professionals de les persones interessades a formar part de la llista.
 • Elevar a la directora general d'Infància, Joventut i Famílies l'informe favorable o desfavorable sobre cada persona professional perquè dicti la resolució corresponent.
 • Gestionar la llista de totes les persones professionals.
 • Designar les persones professionals d'acord amb l'ordre de prelació establert en la llista.
 • Conèixer i resoldre les qüestions que es plantegin en relació amb la gestió, la valoració i el seguiment.
 • Examinar i resoldre els incidents que es produeixin en relació amb l'alteració de l'ordre de les llistes.
 • Vetlar per la qualitat del servei en el desenvolupament del professional dels psicoterapeutes i emetre recomanacions en aquest sentit.

10. Expedients

A la finalització del tractament terapèutic del cas assignat, el professional haurà de retornar a la Direcció General de Joventut, Infància i Famílies tota la documentació continguda a l'expedient que anirà acompanyat del corresponent informe de tancament del mateix. Aquesta passa donarà lloc al tancament de l'expedient administratiu.

 

 

ANNEX 2 SOL·LICITUD INDIVIDUAL D'INSCRIPCIÓ A LA LLISTA DE PROFESSIONALS ESPECIALISTES EN MALTRACTAMENT INFANTIL.

Destinació

Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies

Sol·licitant

DNI/NIE/Passaport

 

Nom

 

Primer llinatge

 

Segon llinatge

 

Data de naixement

 

Nacionalitat

 

Sexe

Home

Dona

 

Adreça electrònica

 

Adreça postal

 

Codi postal

 

Municipi

 

Illa

 

Idioma

 

Telèfon

 

Adreça de notificació

Adreça postal

 

Codi postal

 

Municipi

 

Illa

 

Idioma

 

SOL·LICIT:

Que se m'inclogui en la llista de professional

Documentació adjunta

 • Fotocòpia del document nacional d'identitat o NIE.
 • Original o fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigit per formar part de la borsa (anvers i revers).
 • Còpia compulsada de títol Màster o l'acreditació de Psicòleg/a General Sanitari.
 • Fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa dels requisits al·legats (experiència professional a través del certificat de vida laboral, o certificat d'empresa que detalli les funcions desenvolupades, formació i/o d'altres que es vulguin aportar).
 • Declaració responsable de no haver estat separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari o per exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral en què hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no estar inhabilitat o en situació equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
 • Certificat d'estar inscrit en el col·legi professional oficial corresponent en què consti que la persona està al corrent de les quotes col·legials.
 • Declaració responsable de no tenir no tenir procediment disciplinari obert al Col·legi de psicòlegs.
 • Declaració responsable de no incórrer en el moment del contracte en una causa d'incompatibilitat, d'acords amb el que preveu la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats al servei de les administracions públiques.
 • Alta en cens d'empresaris,professionals i retenidors.
 • Certificat de delictes de naturalesa sexual
 • Certificat del nivell de català
 • Permís de conduir
 • Declaració de veracitat de les dades bancàries.
 • Còpia de l'assegurança de responsabilitat civil.

Autorització per a la consulta i la comprovació de dades

Amb la signatura d'aquesta sol·licitud, autoritz la Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies a comprovar en qualsevol moment que complesc les condicions per formar part de la llista de professionals.

Declaració

Declar que les dades reflectides en aquesta sol·licitud són certes i que estic informat/ada de l'obligació de comunicar a la Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies qualsevol canvi que s'hi produeixi, així com que la declaració errònia, falsa o amb ocultació de dades rellevants suposa la denegació de la sol·licitud, sens perjudici de les responsabilitats que se'n puguin derivar.

Informació sobre protecció de dades personals

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), i amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s'informa del tractament de les dades personals que conté aquesta sol·licitud.

Responsable del tractament. Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies, de la Conselleria d'Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears, ubicada al carrer de Sant Joan de la Salle, 4 baixos, 07003 Palma.

Destinataris de les dades personals. No se cediran les dades personals a tercers, tret que hi hagi l'obligació legal o interès legítim d'acord amb l'RGPD.

Termini de conservació de les dades personals. Quatre anys des del final dels serveis que se sol·liciten o des de la data de la sol·licitud si és denegada.

Exercici de drets i reclamacions. La persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els drets d'informació, d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i,fins i tot, de retirar el consentiment, si escau, d'acord amb l'RGPD) davant el responsable del tractament, mitjançant el procediment «Sol·licitud d'exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst a la Seu Electrònica de la CAIB (https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/).

Una vegada rebuda la resposta del responsable o en el cas que no hi hagi resposta en el termini d'un mes, la persona afectada pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

Delegació de Protecció de Dades. La Delegació de Protecció de Dades de l'Administració de la CAIB té la seu a la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat (pg. de Sagrera, 2, 07012 Palma; a/e: protecciodades@dpd.caib.es).

Palma,     de        de 20

 

[rúbrica]

 

ANNEX 3 DECLARACIÓ RESPONSABLE

Destinació

Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies

Declarant

DNI/NIE

 

Nom

 

Primer llinatge

 

Segon llinatge

 

Professió

 

Adreça electrònica

 

Adreça postal

 

Codi postal

 

Municipi

 

Illa

 

 

Telèfon (preferentment mòbil)

 

DECLAR:

 • Que no he estat separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari o per exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral en què hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no estar inhabilitat o en situació equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
 • Que no tenc cap procediment disciplinari obert al Col·legi de psicòlegs.
 • Que no estic en situació d'incórrer en el moment del contracte en una causa d'incompatibilitat, d'acords amb el que preveu la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats al servei de les administracions públiques.

A l'efecte de tramitar la inscripció a la llista de persones professionals per dur a terme tractament psicològic d'abusos sexuals infantils estic informat/ada que la falsedat de les dades que declar en aquest document consta com a delicte en el Codi Penal i que, en conseqüència, comporta responsabilitat penal, entre d'altres.

 

......................, .................... de ...................... de 20......

[rúbrica]

 

 

ANNEX 4 DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA VERACITAT DE LES DADES BANCÀRIES1

Identificació del procediment i del tràmit (sol·licitud d'inici del procediment, resposta al requeriment, etc.):

 

Destinació

Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies

Declarant

DNI/NIF

 

Nom

 

Primer llinatge

 

Segon llinatge

 

Adreça electrònica

 

Adreça postal

 

Codi postal

 

Localitat

 

Municipi

 

Província

 

Telèfon

 

Fax

 

Representant

DNI/NIF

 

Nom

 

Primer llinatge

 

Segon llinatge

 

Adreça electrònica

 

Adreça postal

 

Codi postal

 

Localitat

 

Municipi

 

Província

 

Telèfon

 

Fax

 

D'acord amb el Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius, i la relació dels documents del Catàleg de simplificació documental substituïbles per aquesta declaració,

DECLAR:

La titularitat del compte bancari corresponent a les dades següents, a l'efecte de l'ingrés derivat del procediment esmentat.

Dades de l'entitat bancària

Nom de l'entitat

 

Domicili de la sucursal o oficina

 

Codi BIC o SWIFT2

 

Dades del compte (Seleccionau l'opció que correspongui.)

Opció 1. IBAN3 per a comptes d'Espanya

País

(2 dígits)

Control IBAN

(2 dígits)

Codi entitat

(4 dígits)

Codi sucursal/oficina

(4 dígits)

DC compte

(2 dígits)

Núm. compte o llibreta

(10 dígits)

E

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​​​​​​​

Opció 2. IBAN3 per a comptes d'altres països

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opció 3. Numeració del compte (només per a comptes de països sense codi IBAN)

País:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. La possibilitat d'acreditar documentalment les dades esmentades en el punt 1 d'aquest declaració, en cas que se m'exigeixi.

L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, una vegada fets els ingressos en el compte indicat en el punt 1 d'aquesta declaració, queda eximida de responsabilitat per les actuacions que es derivin d'errors en les dades indicades.

Autoritz l'Administració de la Comunitat Autònoma a consultar les dades d'identitat de bases de dades d'altres administracions a les quals pugui accedir per verificar la informació aportada mitjançant aquesta declaració.

......................, ........... de ...................... de 20....

[rúbrica]

 

 

Informació sobre protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les dades personals aportades s'incorporaran i se tractaran en el fitxer de tercers amb la finalitat de portar el control i la gestió dels pagaments a persones creditores i de transferències a les entitats financeres.exercir els drets d'informació, d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i,fins i tot, de retirar el consentiment, si escau, d'acord amb l'RGPD) davant el responsable del tractament, mitjançant el procediment «Sol·licitud d'exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst a la Seu Electrònica de la CAIB (https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/).

Notes

1 Model de declaració elaborat d'acord amb l'annex 3 del Decret 6/2013, el Catàleg de simplificació documental i el Reglament (UE) núm. 260/2012, pel qual s'estableixen requisits tècnics i empresarials per a les transferències i els càrrecs domiciliats en euros.

2 BIC: codi internacional d'identificació de l'entitat bancària o codi SWIFT (màxim 11 caràcters).

3 El codi IBAN té 24 dígits per a Espanya i fins a un màxim de 34 dígits per a altres països.

​​​​​​​