Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

MANCOMUNITAT DES RAIGUER

Núm. 518562
Delegació de les funcions de Presidencia per absència

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El President de la Mancomunitat des Raiguer, mitjançant Decret de Presidència núm. 2021-0117 de data 29/10/2021, ha dictat la següent resolució: 

“ASSUMPTE: Delegació de funcions de Presidència per absència 

El Sr. Andreu Isern Pol, President de la Mancomunitat des Raiguer, atès la meva absència de la Mancomunitat des Raiguer, del dia 7 al 14 de novembre de 2021 i atès el que disposa l'art. 44 i 47 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, de 28 de novembre de 1986. 

HE RESOLT: 

1.- DELEGAR la totalitat de les funcions de la Presidència al Vicepresident de la Mancomunitat, Sr. GUILLEM VILLALONGA RAMONELL, durant el termini esmentat. 

2.- COMUNICAR aquest Decret al Ple de la Corporació a la primera sessió que es celebri.

3.- REMETRE aquest Decret al BOIB per a la seva publicació, conforme disposa l'art. 44.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, de 28 de novembre de 1986.” 

El que es fa públic per general coneixement.

 

Binissalem, a data de la signatura electrònica (29 d'octubre de 2021)

El president Andreu Isern Pol