Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Núm. 517628
Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb el Decret llei 6/2021, de 9 de juliol, de modificació de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha adoptat l'Acord següent:

1. Iniciar negociacions per resoldre les discrepàncies suscitades en relació amb l'article únic apartats 3 i 4, disposicions transitòries segona, tercera i quarta i la disposició addicional única del Decret llei 6/2021, de 9 de juliol, de modificació de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policíes locals de les Illes Balears.

2. Designar un grup de treball per proposar a la Comissió Bilateral de Cooperació la solució que sigui procedent.

3. Comunicar aquest Acord al Tribunal Constitucional als efectes prevists en l'article 33.2 de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional, aixó com inserir l'Acord en el Butlletí Oficial de l'Estat i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

6 d'octubre de 2021

La ministra de Política Territorial

Isabel Rodríguez García

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat

Mercedes Garrido Rodríguez