Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE TERRITORI

Núm. 518830
Acord de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme pres en sessió de dia 29 d’octubre de 2021, relatiu a un expedient de subrogació en les competències municipals d’un projecte d’urbanització a Valldemossa

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

«Atesa la sol·licitud de subrogació en les competències municipals que es detalla a continuació:

Expedient núm.: 792662W

Data de registre: 24/08/2021

Objecte: Subrogació en les competències municipals en relació al projecte d'urbanització del Polígon Chopin

Municipi: VALLDEMOSSA

Sol·licitant: BRITÁNICA DE PROMOCIONES EN VALLDEMOSSA, SLU

Aquesta Comissió Insular, de conformitat amb el dictamen de la Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme, acorda denegar la sol·licitud formulada perquè no hi ha cap previsió legal que habiliti a aquest Consell Insular a subrogar-se en les competències municipals per tramitar i aprovar el projecte d'urbanització. Aquest acord s'adopta sobre la base de l'informe emès pels Serveis Tècnic i Jurídic d'Urbanisme del Departament de Territori que, com a motivació, forma part del mateix.»

La publicació d'aquest acord es fa a reserva de l'aprovació de l'Acta.

Contra aquest acord, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs administratiu d'alçada dins el termini d'un mes, i es computa a partir del dia següent al que es produeix la publicació. El recurs d'alçada es pot presentar formalment davant aquesta Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme o davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l'òrgan competent per a la seva resolució.

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, a comptar a partir del dia següent al de la recepció de la notificació de l'acte de desestimació del recurs administratiu d'alçada esmentat.

Contra la desestimació per silenci administratiu del recurs d'alçada es pot interposar el recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos comptadors a partir del dia següent a la desestimació per silenci, que s'entén produïda si transcorren tres mesos des de la interposició del recurs sense que no s'hagi dictat i notificat la resolució.

 Tot això de conformitat amb el que preveu el vigent Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca, i els articles 30, 40, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Això no obstant, es pot exercir, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent

 

Palma, 29 d'octubre de 2021

El secretari de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme

Jaume Munar Fullana