Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE MAÓ

Núm. 521379
Convocatòria de la Fira de Nadal 2021

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En compliment de l'article 45.1.a) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el present anunci publica la convocatòria de la FIRA DE NADAL 2021, aprovada pel Decret d'Alcaldia núm. 2021/DA/0004039, de data 29 d'octubre de 2021.

PRIMER. Convocar les persones físiques o jurídiques interessades a formar part de la Fira de Nadal 2021, que tindrà lloc els dies 3, 4, 5, 6, 7 i 8 de desembre de 2021, perquè puguin presentar la seva sol·licitud. El termini de presentació serà de 10 dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOIB i al tauler d'edictes de l'Ajuntament de Maó. Les sol·licituds es presentaran únicament de forma telemàtica.

SEGON. Establir els requisits de participació i els criteris d'adjudicació de les parades: 

a) Requisits que hauran de complir les persones que sol·licitin participar

Poden participar en aquesta fira totes les persones o entitats que reunesquin els requisits establers a la normativa reguladora vigent per a l'exercici de la venda ambulant: 

 • Estar d'alta a l'epígraf corresponent a l'impost d'activitats econòmiques (IAE).
 • Figurar d'alta en el cens d'obligats tributaris i en el del règim de la Seguretat Social que correspongui.
 • Disposar d'assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers i estar-ne al corrent de pagament.
 • Col·laborar en la panera que se sortejarà el dia 9/12/2021, a les 13.00 h, a la Sala de Plens de l'Ajuntament. Cada persona autoritzada ha d'aportar un article de la seva parada, per un valor no inferior a 20 €.
 • Les urnes per a les paperetes de participació en el sorteig de la panera estaran custodiades per cada parada durant l'horari de venda.
 • Disposar de l'oportú permís de residència i treball per compte propi, en cas de no disposar de la nacionalitat d'algun dels estats membres de la Unió Europea, conforme a la normativa vigent en la matèria.

b) Sol·licitud de participació telemàtica

Hi hauran de constar totes les dades de la persona/empresa/entitat solidària sense ànim de lucre que vol participar a la fira, així com els productes que es posaran a la venda.

S'ha de presentar la sol·licitud, que incorporarà: 

1) Declaració responsable del compliment de tots els requisits en l'exercici de la venda ambulant i d'estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament en matèria d'ocupació de via pública, l'Agència Tributària i la Tresoreria de la Seguretat Social, en el règim corresponent, i de complir les condicions higienicosanitàries.

En cas de les entitats sense ànim de lucre, declaració responsable del president/a de l'entitat, manifestant que els ingressos de la venda aniran destinats a finalitats solidàries.

2) Document descriptiu i fotogràfic del producte per a la venda.

c)  Condicions de la Fira de Nadal

 • Es durà a terme del dia 3 al dia 8 de desembre.
 • L'horari de venda serà: dia 3, de 17.00 a 20.00 h; els dies 4, 5, 6 i 7, de 10.00 a 20.00 h; i dia 8, de 10.00 a 14.00 h, de forma ininterrompuda.
 • L'horari del muntatge serà de 9.00 a 10.00 h i el del desmuntatge, de 20.00 a 21.00 h.
 • Les parades seran: 11 casetes de fusta, a plaça de la Constitució; 10 casetes metàl·liques, al primer tram del carrer de ses Moreres; i 10 envelats de 3x3, al segon tram del carrer de ses Moreres.
 • L'Ajuntament de Maó proveirà cada parada amb dues taules i dues cadires. També amb ornaments, llums i música nadalenca.
 • L'autorització per muntar una parada serà intransferible i revocable.
 • La vigilància i conservació de l'espai, durant l'horari de muntatge, venda i desmuntatge, serà responsabilitat exclusiva de la persona autoritzada.
 • L'Ajuntament contractarà un servei de vigilància mentre duri la fira i en horari de vespres.
 • L'autorització no eximeix la persona titular de sol·licitar i obtenir llicències d'altres administracions, de conformitat amb les normatives que li són d'aplicació.
 • En qualsevol moment es realitzarà visita d'inspecció per comprovar el compliment de les condicions exigides en l'autorització, així com l'ocupació continuada de la parada, segons sol·licitud, i es podran imposar, si escau, les sancions pertinents, d'acord amb el que estableix l'Ordenança reguladora de la venda ambulant a Maó.
 • A les parades no es podran instal·lar equips de so o música, ni megafonia.
 • Quan, per motiu d'incompatibilitat amb altres activitats, de força major a causa de les condicions meteorològiques, o d'altres, no es pugui realitzar la fira, això no implicarà la seva obertura en dies diferents dels previstos, excepte en els supòsits que expressament autoritzi l'alcalde o persona en qui delegui. 

En tot moment, les persones autoritzades hauran de complir els protocols i les normes higièniques vigents, arran de la crisi sanitària del Covid-19, relatives als mercats de venda ambulant a l'aire lliure. L'incompliment d'aquestes mesures es podrà considerar falta greu i se sancionarà amb la revocació de l'autorització corresponent i serà motiu de tancament immediat de la parada. 

d) Adjudicació de les parades 

Es podran autoritzar fins a un màxim de 31 parades, distribuïdes de la manera següent:

 • 11 casetes de fusta, a la plaça de la Constitució: persones titulars d'un comerç de venda al detall de productes nadalencs i entitats solidàries sense finalitat de lucre.
 • Es concediran:
 • 4 autoritzacions per a productes nadalencs (no alimentació)
 • 4 autoritzacions per a productes nadalencs (alimentació)
 • 3 autoritzacions per a productes nadalencs d'entitats solidàries sense ànim de lucre
 • 10 casetes metàl·liques, al primer tram del carrer de ses Moreres; i 10 envelats, al segon tram del carrer de ses Moreres.
 • Es concediran:
 • 15 autoritzacions per a persones ambulants
 • 5 autoritzacions per a entitats solidàries sense ànim de lucre

Atès que l'espai físic on s'ubicarà la fira és limitat i que, normalment, no és possible atendre totes les demandes de parades, l'Ajuntament de Maó, una vegada finalitzat el termini de presentació d'instàncies, resoldrà les sol·licituds de manera que es valoraran conforme als criteris d'adjudicació que es detallen a continuació:

1) Tipus d'activitat: fins a 50 punts 

 • Productes nadalencs (no alimentació)
 • Productes nadalencs (alimentació)
 • Entitats solidàries sense ànim de lucre (productes nadalencs)
 • Ambulants; venda productes regal
 • Entitats solidàries sense ànim de lucre (regals) 

2) Participació a fires de Nadal al municipi de Maó en anys anteriors: fins a 30 punts 

 • Participació en els darrers 5 anys: 30 punts
 • Participació en els darrers 3 anys: 20 punts
 • Participació en els darrers 2 anys: 10  punts 

Totes aquelles sol·licituds (o documentació) aportades que resultin incorrectes o incompletes es consideraran desestimades.

Les adjudicacions s'atorgaran per sorteig públic quan les persones sol·licitants reunesquin idèntiques condicions i es produesqui un empat en el procediment d'adjudicació, conforme als criteris establerts. 

Si qualque parada quedés vacant, es podran atorgar autoritzacions a les persones interessades que hagin presentat sol·licitud dins el termini establert, per ordre de la puntuació obtinguda. 

e)  Notificació

Una vegada finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds, l'Ajuntament haurà de resoldre sobre les autoritzacions.  

La resolució de concessió, que posarà fi a la via administrativa, serà notificada a les persones sol·licitants mitjançant publicació en el BOIB, d'acord amb l'art 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, quan aquest acte tengui com a destinació una pluralitat indeterminada de persones. 

L'Ajuntament es reserva la possibilitat de sol·licitar a les persones participants l'acreditació de qualsevol documentació que estimi oportuna.

TERCER. Aprovar els plànols d'ubicació de les 11 casetes de fusta a plaça de la Constitució, de les 10 casetes metàl·liques, al primer tram del carrer de ses Moreres, i dels 10 envelats, al segon tram del carrer de ses Moreres, que consten a l'expedient.

 

Maó, en la data de la signatura electrònica del document (2 de novembre de 2021)

L'alcalde Héctor Pons Riudavets