Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

Núm. 520375
Delegació competències absència senyora Batlessa

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic per a general coneixement que en data 29 d'octubre de 2021 la Sra. Batlessa ha dictat la següent Resolució de Batlia:

BATLIA - PRESIDÈNCIA

Data: 29/10/2021

Número: 2021/PRE/001177

Matèria: Organització i funcionament

Assumpte: Delegació competències absència senyora Batlessa

RESOLUCIÓ DE BATLIA

Atesa l'absència de la Sra. Batlessa des del dia 3 de novembre de 2021 pel capvespre fins al dia 6 de novembre de 2021; i atesa la normativa vigent sobre absències del Sr. Batlessa en el terme municipal, i en virtut de les atribucions que em confereix la vigent Llei de Règim Local, vinc a

RESOLDRE

PRIMER.-Delegar en el 1er Tinent de Batlia d'aquest Ajuntament, Joan M. Pons Sintes, la totalitat de les funcions que com a Batlessa em pertoquen, tindrà efecte la referida delegació des del dia 3 de novembre de 2021 pel capvespre fins al 6 de novembre de 2021.

SEGON.-Que es doni compte de la present Resolució en la primera sessió Plenària que es celebri.

TERCER.-Publicar en el BOIB la present Resolució.

 

Signat a Sant Lluís en la data que consta en la signatura electrònica d'aquest document (2 de novembre de 2021)

La batlessa-presidenta de Sant Lluís M. Carolina Marquès Portella