Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE TERRITORI

Núm. 518828
Acords de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme presos en sessió de dia 29 d’octubre de 2021, relatius a expedients per a la declaració d’interès general en diversos termes municipals

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

“Examinada la sol·licitud de declaració d'interès general per tal d'iniciar el procediment establert a l'article 37 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears que es detalla a continuació:

EXPEDIENT:

795694F

PROMOTOR:

(dades personals ocultes)

ASSUMPTE:

torre de gelosia per infraestructures de telecomunicacions

EMPLAÇAMENT:

POLIGON 25, PARCEL·LA 331

MUNICIPI:

ALGAIDA

 

Vista la sol·licitud de l'entitat “ENDESA MEDIOS Y SISTEMAS, SL” i conforme amb el que disposen la Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears, i la Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a l'activació econòmica en matèria d'indústria i energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures tributàries, aquesta Comissió Insular, d'acord amb la proposta de la Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme, acorda declarar la no necessitat de la prèvia declaració d'interès general, donat que tal com s'indica a l'article 10 de la Llei 13/2012, la instal·lació de telecomunicacions només es possible amb l'aprovació prèvia del projecte d'implantació per part de la direcció general competent en matèria de telecomunicacions. L'aprovació de l'esmentat projecte d'implantació implica tal com s'indica a l'article 9 de la Llei 13/2012, la declaració d'Interès General.

Tot això, de conformitat amb les consideracions de l'informe emès pels Serveis tècnic i jurídic d'Urbanisme que, com a motivació, forma part del present acord.»

“Examinada la sol·licitud de declaració d'interès general per tal d'iniciar el procediment establert a l'article 37 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears que es detalla a continuació:

EXPEDIENT:

778163H 

PROMOTOR:

(dades personals ocultes)

ASSUMPTE:

projecte de legalització de pista de pàdel

EMPLAÇAMENT:

POLIGON 13, Caimari

MUNICIPI:

SELVA

 

Vista la sol·licitud de l'Ajuntament de SELVA, aquesta Comissió Insular, de conformitat amb la proposta de la Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme, acorda declarar la no necessitat de la prèvia declaració d'interès general, atès que el projecte preveu la modificació de l'ús particular de pista de tennis a pista de pàdel sobre uns terrenys en què ja està autoritzat l'ús esportiu, per la qual cosa no se sol·licita la implantació d'un nou ús urbanístic ni s'hi destina més superfície pavimentada de la que ja consta autoritzada.

Tot això, de conformitat amb les consideracions de l'informe emès pels Serveis tècnic i jurídic d'Urbanisme que, com a motivació, forma part del present acord.»

«Examinat l'expedient d'obra tramitat pel procediment de declaració d'interès general establert a l'article 37 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears que es detalla a continuació:

EXPEDIENT:

776310J (027/2018-IG)

PROMOTOR:

(dades personals ocultes)

ASSUMPTE:

canvi d'ús d'edificació existent a agroturisme

EMPLAÇAMENT:

POLIGON 4, PARCEL·LA 2908  (Finca Can Ribera, Biniaraix)

MUNICIPI:

SÓLLER

i tot considerant,

PRIMER.- Que s'han complit els tràmits prevists a l'article 37 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears;

SEGON.- Que a la vista de l'expedient i de la documentació que hi figura, i entenent que queden justificats els requisits exigits per l'article 26 de l'esmentada Llei.

En virtut del que s'ha manifestat, aquesta Comissió Insular, prèvia proposta de la Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme, adopta el següent ACORD:

1r) Declarar l'Interès General de l'activitat expressada, amb independència de la llicència municipal o altres autoritzacions que puguin ser preceptives, amb subjecció a les condicions següents:

1) Segons la vigent Matriu d'usos de sòl rústic de l'Annex 1 de les DOT, per els usos en APR d'erosió:

a. S'han d'estabilitzar els talussos d'excavació mitjançant murs de contenció o bancals.

b. Els bancals i parets seques, existents o de nova creació, s'han de mantenir en bon estat de conservació.

c. La desforestació ha de ser l'estrictament necessària per a l'execució de l'obra.

2) Acompliment de les condicions descrites per la Conselleria de Turisme en el seu informe (registre CMAIB de 17/09/2019) incorporat en el cos de la resolució del president de la Comissió de Medi Ambient, de data 16 de març de 2020.

3) Acompliment de les condicions prescrites a la resolució del president de la Comissió de Medi Ambient, de data 16 de març de 2020, de no subjecció a avaluació ambiental ordinària (informe d'impacte ambiental). BOIB núm.57 de 16 de març de 2020.

4) En el seu cas, si fos necessari, en el tràmit de concessió de llicència s'haurà de procedir a la regularització urbanística de la piscina existent.

5) Previ al tràmit de concessió de llicència, s'haurà de procedir a la regularització urbanística de l'edificació agrària identificada com edifici núm. 2 del projecte de canvi d'ús.

2n) Significar igualment que, transcorreguts sis mesos des de la notificació d'aquest acord sense que s'hagi sol·licitat la llicència municipal, s'iniciarà l'expedient de caducitat, d'acord amb el que estableix l'apartat 4 de l'esmentat article 37 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears.

3r) Assenyalar que l'activitat declarada d'interès general suposa, de conformitat amb l'article 15 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, la vinculació legal a la mateixa de la superfície total de la parcel·la o parcel·les afectades, per la qual cosa, abans de la concessió de la llicència municipal corresponent, s'ha de dur a terme la vinculació esmentada, i s'ha d'inscriure en el Registre de la Propietat, sense que la finca no pugui ser objecte de cap acte de divisió dels prevists a l'article 32 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre de 2017, d'urbanisme de les Illes Balears, mentre subsisteixi l'activitat.

Es recorda a l'Ajuntament que, d'acord amb el previst a l'article 100 de la Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears i article 110 de la Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears, abans de concedir la llicència urbanística ha de disposar de l'informe favorable de l'administració pública competent en matèria agrària.»

La publicació d'aquests acords es fa a reserva de l'aprovació de l'Acta.

Contra aquest acord, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs administratiu d'alçada dins el termini d'un mes, i es computa a partir del dia següent al que es produeix la publicació. El recurs d'alçada es pot presentar formalment davant aquesta Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme o davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l'òrgan competent per a la seva resolució.

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, a comptar a partir del dia següent al de la recepció de la notificació de l'acte de desestimació del recurs administratiu d'alçada esmentat.

Contra la desestimació per silenci administratiu del recurs d'alçada es pot interposar el recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos comptadors a partir del dia següent a la desestimació per silenci, que s'entén produïda si transcorren tres mesos des de la interposició del recurs sense que no s'hagi dictat i notificat la resolució.

 

Tot això de conformitat amb el que preveu el vigent Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca, i els articles 30, 40, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Això no obstant, es pot exercir, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent

 

Palma, 29 d'octubre de 2021

El secretari de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme Jaume Munar Fullana