Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

AGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

Núm. 518715
Resolució del president de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears per la qual es modifica la resolució del president de l'AETIB, de 10 de maig de 2021 per la qual s'aproven les bases per a la realització de convenis de col·laboració de co-màrqueting estratègic amb l’AETIB per accions que millorin la connectivitat turística i impulsin la comercializació de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1.- Per Resolució del president de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears, de 10 de maig de 2021, s'aproven les bases de la convocatòria per a la realització de convenis de col·laboració de co-màrqueting estratègic amb l'AETIB en accions que millorin la connectivitat turística i impulsin la comercialització de les Illes Balears amb els mercats emissors (BOIB núm. 63, de 15 de maig de 2021).

2.- Per Resolució del president de l'AETIB, de data 2 de juliol, es modifica la resolució de 10 de maig de 2021 per la qual s'aproven les bases de la convocatòria per a la realització de convenis de col·laboració de co-màrqueting estratègic amb l'AETIB en accions que millorin la connectivitat turística i impulsin la comercialització de les Illes Balears amb els mercats emissors (BOIB núm. 91, de 8 de juliol de 2021).

3.- En data 22 d'octubre de 2021, la direcció de l'AETIB, amb el vist i plau del president de l'AETIB, decideix ampliar la partida reservada per a la convocatòria de co-màrqueting estratègic, donat que la partida pressupostària reservada és insuficient per tramitar les sol·licituds rebudes.

4.- En data 29 d'octubre de 2021, per Resolució del Consell de Govern s'autoritza la despesa per a l'ampliació del pressupost de la convocatòria.

Fonaments de dret

La base 1 de la Resolució del president de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears, de 10 de maig de 2021, per la qual s'aproven les bases de la convocatòria per a la realització de convenis de col·laboració de co-màrqueting estratègic amb l'AETIB en accions que millorin la connectivitat turística i impulsin la comercialització de les Illes Balears amb els mercats emissors, en relació als imports màxims de la convocatòria:

 ”En cas que la partida reservada per a alguna de les línies o pel conjunt de la convocatòria sigui insuficient, la partida pressupostària podrà ser ampliada, a criteri de la direcció, en funció de la disponibilitat pressupostària.”

Per tot això, en ús de les facultats que m'atribueix la legislació vigent, dict la següent:

RESOLUCIÓ

1.- Modificar l'apartat 1.3 relatiu al "imports màxims de la convocatòria", de les bases de l'Annex de la Resolució del president de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears, de 10 de maig de 2021, per la qual s'aproven les bases de la convocatòria per a la realització de convenis de col·laboració de co-màrqueting estratègic amb l'AETIB en accions que millorin la connectivitat turística i impulsin la comercialització de les Illes Balears amb els mercats emissors:

"S'incrementa en 650.000€ (IVA inclòs) el pressupost d'aquesta convocatòria, per tant la quantia total de la convocatòria ascendirà a 3.150.000€ (IVA inclòs).”

2.- Ordenar que aquesta Resolució es publiqui al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Aquesta resolució tindrà efectes des de l'endemà de la seva publicació al BOIB.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant el president de l'AETIB en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva publicació en el BOIB, d'acord amb el que estableixen l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril) i l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre).

També es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu, en el termini de dos mesos des de l'endemà de la publicació en el BOIB, d'acord amb el que estableix l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 29 d'octubre de 2021

Jaume Colom Adrover (Per Resolució de delegació de signatura del president de l'AETIB de 28 de setembre de 2021)