Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

Núm. 521505
Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 27 d’octubre de de 2021 per la qual es modifica l’annex al Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2018-2020, aprovat mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 9 de març de 2018 i prorrogat mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 25 de gener de 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 9 de març de 2018 (BOIB núm. 31, de 10 de març), es va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2018-2020, el qual ha estat prorrogat mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 25 de gener de 2021 (BOIB núm. 11, de 26 de gener).           

2. El 5 d'agost de 2021 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (núm. 104/2021) una modificació del Pla Estratègic 2018-2020 per incloure una nova línia de subvencions gestionada per la Direcció general de Cultura (Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura), concretament en el punt 6 (Conservació i promoció del patrimoni cultural) de l'objectiu VI (Accés a l'ensenyament i a la cultura) per tal de possibilitar l'accés de l'alumnat dels centres concertats d'educació a les activitats del programa «Viu la Cultura» en les mateixes condicions que té l'alumnat dels centres docents públics, i donar suport econòmic als centres concertats d'educació que duguin a terme aquestes activitats.

3. Des de la Direcció general de Cultura s'ha detectat la necessitat de modificar aquesta línia de subvencions, i ampliar el seu àmbit subjectiu per tal de possibilitar l'accés a les activitats del programa «Viu la cultura» de l'alumnat dels centres docents privats, escoles infantils municipals i escoles infantils dels consells insulars, que estiguin autoritzats.

4. En l'apartat 3 de l'Acord del Consell de Govern esmentat, l'aprovació i les eventuals modificacions de l'annex del Pla Estratègic de Subvencions es deleguen a la persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda, d'acord amb l'article 25 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Correspon, per tant, a la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors aprovar o modificar l'annex del Pla Estratègic de Subvencions.

Fonaments de dret

1. L'article 25 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears.

3. El Decret 10/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears, en què es nomena la senyora Rosario Sánchez Grau consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la modificació de l'annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2018-2020, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 9 de març de 2018 i prorrogat mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 25 de gener de 2021, en el sentit de, dins l'objectiu VI sobre accés a l'ensenyament i a la cultura, modificar el punt 6, relatiu a la conservació i promoció del patrimoni cultural, concretament la línia VI.6.4, en el sentit següent:

VI.6.4

Direcció general o entitat: Direcció General de Cultura

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts per possibilitar l'accés de l'alumnat dels centres docents privats, privats concertats, escoles infantils municipals i escoles infantils dels consells insulars, que estiguin autoritzats, a les activitats del programa «Viu la cultura» durant el curs escolar

Objectius i efectes: donar a conèixer, fomentar, difondre i promocionar la cultura de les Illes Balears, als seus portadors i la seva obra

Cost: 90.000,00 €

Convocatòria: anual

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

2. Disposar que els efectes d'aquesta Resolució es despleguin des de la data de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 27 d'octubre de 2021

La consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors Rosario Sánchez Grau