Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 521650
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 29 d’octubre de 2021 per la qual es concedeixen les subvencions de la convocatòria d’ajuts en espècie corresponents als exercicis 2021 a 2024 per a l’acompanyament i assessorament d’entitats públiques beneficiàries dels ajuts de la Conselleria d’Educació i Formació Professional per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d’educació infantil dels exercicis 2020 a 2024, programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1.El conseller d'Educació i Formació Professional va convocar ajuts en espècie corresponents als exercicis 2021 a 2024 per a l'acompanyament i assessorament d'entitats públiques beneficiàries dels ajuts de la Conselleria d'Educació i Formació Professional per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d'educació infantil dels exercicis 2020 a 2024, mitjançant Resolució de 26 d'agost de 2021 (BOIB núm. 114, de 26 d'agost).

2.Paral·lelament a aquesta convocatòria d'ajuts,  la Direcció general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, va iniciar la tramitació d'un encàrrec de gestió a l'entitat Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A, S.M.I., M.P. ( Tragsatec) per dur a terme l'assessorament a les entitats beneficiàries dels ajuts en espècie.

3.La Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, com a òrgan instructor del procediment, va examinar les sol·licituds, va comprovar que els sol·licitants estan al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i, va fer els requeriments de documentació pertinents als ajuntaments per poder valorar les peticions.

4.La comissió avaluadora es va reunir el dia 5 d'octubre de 2021 per examinar, valorar i informar les sol·licituds d'acord amb els criteris i condicions establertes a la convocatòria, valoració que ha de servir de base a l'òrgan instructor per elaborar la proposta de resolució, segons consta en l'acta de sessió estesa el mateix dia.

5.D'acord amb el punt 2 de l'apartat tretzè de la Resolució de convocatòria, la quantia màxima total assignada a cada beneficiari es calcularà multiplicant el nombre de places concedides en la convocatòria de creació i consolidació de places públiques per la quantia de 622€.

6.En data de dia 6 d'octubre de 2021 es comunica a les entitats sol·licitants la proposta provisional de resolució de concessió sobre la base de l'informe de la Comissió Avaluadora mitjançant la publicació en la pàgina web de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, tal i com preveu l'apartat catorzè de la Resolució de convocatòria.

7.Aquesta proposta provisional s'entén acceptada pel beneficiari si en el termini de vuit dies no es fa constar el contrari d'acord amb l'establert en el punt 2 de l'apartat catorzè de la convocatòria.

8.Transcorregut el termini esmentat en l'apartat anterior, i tenint en compte que els beneficiaris no han fet constar el contrari, la proposta provisional s'entén acceptada.

9.El dia 18 d'octubre de 2021, la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa va emetre la proposta de resolució de concessió dels ajuts esmentats una vegada transcorregut el termini de vuit dies després de la publicació de la proposta provisional, entenent-se acceptada si no es feia constar el contrari d'acord amb el punt 14.2 de la convocatòria.

10.Consta la fiscalització favorable dels expedients de concessió d'ajuts en espècie superiors a 30.000 euros.

Fonaments de dret

1.El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre).

2.El Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre).

3.L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol).

4.La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 23 d'agost de 2021 per la qual es convoquen ajuts en espècie corresponents als exercicis 2021 a 2024 per a l'acompanyament i assessorament d'entitats públiques beneficiàries dels ajuts de la Conselleria d'Educació i Formació Professional per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d'educació infantil dels exercicis 2020 a 2024 (BOIB núm. 114, de 26 d'agost).

5.Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (BOE Núm. 234 de 30/09/2021).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1.Aprovar la concessió d'ajuts en espècie corresponents als exercicis 2021 a 2024 per a l'acompanyament i assessorament d'entitats públiques beneficiàries dels ajuts de la Conselleria d'Educació i Formació Professional per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d'educació infantil dels exercicis 2020 a 2024, a favor dels beneficiaris i per les activitats subvencionables que figuren en els annexos 1 i 2 d'aquesta resolució, amb una despesa en espècie, que serà amb càrrec a les partides pressupostàries 13601 421K04 46000 10 MR002, 13601 421K04 46000 11 MR002, 13601 421K04 46000 30 MR002, 13601 421K04 46000 31 MR002 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021 o la que les substitueixin en els pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2022, 2023 i 2024.

2.Informar a les entitats beneficiàries que a més de les obligacions que estableix l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions, ha de donar compliment a les obligacions que estableix l'apartat dissetè de la resolució de convocatòria i que ha de justificar en la forma i terminis prevists en l'apartat divuitè de la resolució de convocatòria.

3.Establir que en tota la publicitat i la documentació que es derivi d'aquesta activitat haurà d'aparèixer el logotip del govern de les Illes Balears i els logotips de finançament a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència  finançat pel Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea‐NextGenerationEU, a més de complir les obligacions derivades de l'aplicació d'aquests fons.

4.Publicar la resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 29 d'octubre de 2021

El conseller d'Educació i Formació Professional

Martí X. March i Cerdà

 

ANNEX 1

Actuacions tècniques i juridicoadministratives concedides

Beneficiaris

Illa

CIF

Centre

Actuacions previstes

Ajuts A

Ajuts B

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

a)

b)

c)

d)

Ajuntament de Capdepera

Mallorca

P0701400D

Eriçons

 

 

 

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ajuntament d'Eivissa

Eivissa

P0702600H

Can Cantó

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ajuntament de Fornalutx

Mallorca

P0702500J

Sa Rutllana

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

Ajuntament de Lloseta

Mallorca

P0702900B

A determinar

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

 

 

x

 

Ajuntament de Manacor

Mallorca

P0703300D

Porto Cristo

 

x

x

x

x

 

x

x

x

x

 

x

x

x

x

Ajuntament de Manacor

Mallorca

P0703300D

S'Illot

 

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ajuntament de Maria de la Salut

Mallorca

P0703500I

Maria de la Salut

 

 

 

x

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

Ajuntament de Marratxí

Mallorca

P0703600G

A determinar

 

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

x

x

x

x

Ajuntament de Muro

Mallorca

P0703900A

Muro

 

 

 

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ajuntament de Palma

Mallorca

P5704002D

Eixample

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

x

x

 

Ajuntament de Palma

Mallorca

P5704002D

Foners

 

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Ajuntament de Palma

Mallorca

P5704002D

Son Dameto

 

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Ajuntament de Palma

Mallorca

P5704002D

Son Gibert

 

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Ajuntament de Petra

Mallorca

P0704100G

Petra

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ajuntament de Pollença

Mallorca

P0704200E

Pollença

 

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ajuntament de Sant Antoni de Portmany

Eivissa

P0704600F

Sant Rafel

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ajuntament de Santanyí

Mallorca

P0705700C

S'Alqueria Blanca

 

x

 

x

 

 

x

x

x

 

 

x

 

x

 

Ajuntament de Santanyí

Mallorca

P0705700C

Es Llombards

 

x

 

x

 

 

x

x

x

 

 

x

 

x

 

Ajuntament de Sant Joan

Mallorca

P0704900J

Es Molins

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

Ajuntament de Son Servera

Mallorca

P0706200C

Cala Bona

 

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

 

A. Ajuts tècnics

a) Suport tècnic en la recerca de possibles ubicacions (solars, reconversió d'espais i immobles…) dels centres i places de nova creació i consolidació de places de primer cicle d'educació infantil, objecte de subvenció.

b) Suport tècnic per redactar la documentació tècnica per a l'adequació (física i a la normativa) de la ubicació dels centres i places de nova creació i consolidació de places de primer cicle d'educació infantil, objecte de subvenció.

c) Suport per elaborar documentació tecnicoadministrativa per a la licitació de la redacció dels projectes per crear i consolidar places de primer cicle d'educació infantil, així com per supervisar les ofertes rebudes.

d) Suport en la direcció tècnica dels projectes.

e) Suport per elaborar documentació tecnicoadministrativa per a la licitació d'obres, serveis i subministraments, així com per supervisar les ofertes rebudes.

f) En el cas de municipis de menys de 2.500 habitants, suport per a la redacció del projecte per a la creació de noves places i consolidació de places de primer cicle d'educació infantil objecte de subvenció.

g) Visites d'obra a totes les illes i assistència en la direcció d'obra, així com en la coordinació de seguretat i salut de les obres en les actuacions programades pels ajuntaments per a la creació i consolidació de places de primer cicle d'educació infantil objecte de subvenció per dur a terme la supervisió de les obres.

h) Assessorament tècnic i educatiu sobre els projectes presentats per assegurar que les instal·lacions possibilitaran el bon funcionament del centre des del punt de vista educatiu i d'atenció als infants de menys de tres anys.

i) Col·laboració en la recopilació i implementació de la normativa tècnica d'aplicació als projectes d'obres noves per a la creació i consolidació de places de primer cicle d'educació infantil.

j) Control del terminis d'execució i documentació justificativa dels diferents projectes de creació, consolidació i reconversió posats en funcionament a partir de les convocatòries i convenis de la Conselleria d'Educació i Formació Professional amb les diferents entitats titulars.

k) Redacció d'informes sobre l'estat dels projectes de creació, consolidació i reconversió de places a les Illes Balears.

B, Ajuts juridicoadministratius

a) Suport en totes les tasques del departament jurídic de l'ajuntament o entitat pública beneficiària dels ajuts en tot el que afecta la creació i consolidació de places de primer cicle d'educació infantil objecte de subvenció.

b) Suport en l'elaboració de documentació juridicoadministrativa per a la licitació d'obres, serveis i subministraments.

c) Suport en l'elaboració de documentació juridicoadministrativa per a la licitació dels serveis d'atenció als infants d'edats corresponents al primer cicle d'educació infantil.

d) Redacció de contractes i documentació administrativa.

  

ANNEX 2

Quanties econòmiques dels ajuts en espècie per a les entitats públiques beneficiàries dels ajuts de creació i consolidació 2021-2024

Aquestes quanties corresponen a l'encàrrec de gestió al mitjà propi Tecnologies i Serveis Agraris, SA, SME, MP (en acrònim, TRAGSATEC), que la Conselleria d'Educació i Formació Professional formalitzarà per a dur a terme l'acompanyament i assessorament que s'assenyala en la convocatòria.

Beneficiaris

Illa

CIF

Centre

Nombre de places

Quantia

(622 €/plaça)

Creació

Consolidació

Ajuntament de Capdepera

Mallorca

P0701400D

Eriçons

36

0

22.392,00 €

Ajuntament d'Eivissa

Eivissa

P0702600H

Can Cantó

67

0

41.674,00 €

Ajuntament de Fornalutx

Mallorca

P0702500J

Sa Rutllana

0

23

14.306,00 €

Ajuntament de Lloseta

Mallorca

P0702900B

A determinar

67

0

41.674,00 €

Ajuntament de Manacor

Mallorca

P0703300D

Porto Cristo

74

0

46.028,00 €

Ajuntament de Manacor

Mallorca

P0703300D

S'Illot

30

0

18.660,00 €

Ajuntament de Maria de la Salut

Mallorca

P0703500I

Maria de la Salut

37

0

23.014,00 €

Ajuntament de Marratxí

Mallorca

P0703600G

A determinar

134

0

83.348,00 €

Ajuntament de Muro

Mallorca

P0703900A

Muro

37

37

46.028,00 €

Ajuntament de Palma

Mallorca

P5704002D

Eixample

49

0

30.478,00 €

Ajuntament de Palma

Mallorca

P5704002D

Foners

37

0

23.014,00 €

Ajuntament de Palma

Mallorca

P5704002D

Son Dameto

92

0

57.224,00 €

Ajuntament de Palma

Mallorca

P5704002D

Son Gibert

92

0

57.224,00 €

Ajuntament de Petra

Mallorca

P0704100G

Petra

37

0

23.014,00 €

Ajuntament de Pollença

Mallorca

P0704200E

Pollença

74

0

46.028,00 €

Ajuntament de Sant Antoni de Portmany

Eivissa

P0704600F

Sant Rafel

67

0

41.674,00 €

Ajuntament de Santanyí

Mallorca

P0705700C

S'Alqueria Blanca

18

9

16.749,00 €

Ajuntament de Santanyí

Mallorca

P0705700C

Es Llombards

0

27

16.749,00 €

Ajuntament de Sant Joan

Mallorca

P0704900J

Es Molins

37

0

23.014,00 €

Ajuntament de Son Servera

Mallorca

P0706200C

Cala Bona

37

0

23.014,00 €

 

Total

695.396,00 €