Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 518857
Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 28 d’octubre de 2021 per la qual s’amplia el crèdit assignat a la convocatòria de subvencions per executar projectes d’educació per a la transformació social per a l’any 2021 (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 43, de 30 de març de 2021)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Identificador BNDS: 554972

Fets

1. En data 30 de març de 2021 es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 43 la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de 26 de març de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions per executar projectes d'educació per a la transformació social per a l'any 2021.

2. D'acord amb el punt 2 de la resolució esmentada, el crèdit assignat a la convocatòria és de sis-cents mil euros (600.000,00­€) amb càrrec a la partida pressupostària 17501.232A01.48000.00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021.

3. Atès que el crèdit assignat a aquesta convocatòria ha resultat insuficient per poder atendre totes les sol·licituds presentades que han superat la puntuació mínima establerta, i atès que hi ha un sobrant dins el capítol IV, resulta oportú tramitar l'expedient d'ampliació de crèdit corresponent, la quantia del qual és la següent:

  • 68.417,24 euros de la partida pressupostària 17501.232A01.48000.00

4. L'apartat b) de l'article 15.3 del Decret 15/2018, de 8 de juny, del règim especial de les ajudes a l'exterior en matèria de cooperació per al desenvolupament i solidaritat internacional i del Registre d'organitzacions no governamentals de desenvolupament de les Illes Balears estableix que l'import consignat inicialment es pot ampliar, mitjançant una resolució de modificació de la convocatòria, amb els efectes, si escau, que preveu l'article 39 de la Llei 39/2015. La modificació esmentada, llevat que s'estableixi una altra cosa, no implica ampliar el termini per presentar sol·licituds ni afecta la tramitació ordinària de les sol·licituds presentades i no resoltes expressament.

Fonaments de dret

1. L'article 39.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques disposa que, excepcionalment, es pot atorgar eficàcia retroactiva als actes quan es dictin en substitució d'actes anul·lats, així com quan produeixin efectes favorables a l'interessat, sempre que els supòsits de fet necessaris ja existissin en la data a la qual es retrotregui l'eficàcia de l'acte i aquesta no lesioni drets o interessos legítims d'altres persones.

2. L'apartat b) de l'article 15.3 del Decret 15/2018, de 8 de juny, del règim especial de les ajudes a l'exterior en matèria de cooperació per al desenvolupament i solidaritat internacional i del Registre d'organitzacions no governamentals de desenvolupament de les Illes Balears, estableix que l'import consignat inicialment a les convocatòries de subvencions es pot ampliar, mitjançant una resolució de modificació de la convocatòria, amb els efectes, si escau, que preveu l'article 39 de la Llei 39/2015.

3. El punt 2.2 de l'Annex 1 de la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de 26 de març de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions per executar projectes d'educació per a la transformació social per a l'any 2021 (BOIB núm. 43, de 30 de març de 2021 ) determina que l'import màxim previst es pot ampliar, mitjançant una resolució de modificació de la convocatòria, amb els efectes, si escau, que preveu l'article 39.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Aquesta ampliació no implica ampliar el termini per presentar sol·licituds ni afecta la tramitació ordinària de les sol·licituds presentades i no resoltes expressament.

D'acord amb això, el fet que hi ha crèdit pressupostari adequat i suficient, i amb l'informe previ del Servei Jurídic de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, així com la fiscalització prèvia de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma, i fent ús de les facultats que m'atribueixen la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, i la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent

Resolució

1. Ampliar en 68.417,24 euros per a l'exercici pressupostari de 2021 el crèdit assignat inicialment en la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de 26 de març de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions per executar projectes d'educació per a la transformació social per a l'any 2021 (BOIB núm. 43, de 30 de març de 2021 )

2. Autoritzar una despesa de 68.417,24 euros amb càrrec a la partida pressupostària 17501.232A01.48000.00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents a l'exercici 2021.

3. Establir que, amb aquesta ampliació, el pressupost total de la convocatòria es de sis-cents seixanta-vuit mil quatre-cents desset euros amb vint-i-quatre cèntims (668.417,24­ €), amb càrrec a la partida pressupostària 17501.232A01.48000.00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021.

4. Indicar que aquesta ampliació anirà destinada en la seva totalitat als projectes en l'àmbit de l'educació per a la transformació social que es duen a terme a les Illes Balears per impulsar els valors de la solidaritat, la tolerància, l'equitat i la justícia en l'àmbit de la comunitat balear.

5. Comunicar aquesta Resolució a la Base de Dades Nacional de Subvencions i ordenar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Afers Socials i Esports en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 28 d'octubre de 2021

La consellera d'Afers Socials i Esports Fina Santiago Rodríguez