Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE MANACOR

Núm. 520205
Delegació de signatura en els regidors amb delegació especial

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La batlia presidència, per decret de data 26 d'octubre de 2021, inscripció núm.3629/2021,  ha dictat la resolució que seguidament es transcriu:

«DECRET DE BATLIA DE DELEGACIÓ DE SIGNATURA EN ELS REGIDORS AMB DELEGACIÓ ESPECIAL

Antecedents:

1. Vist el decret de batlia de 18 d'octubre de 2021, inscrit amb el número 3527/2021, de modificació del decret de delegació de competències genèriques, especials i territorials, i aprovació del text consolidat.

2. Atès que l'article 43.5.b) del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals disposa que no es pot incloure en les delegacions especials relatives a un determinat servei la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers, resulta aconsellable per a aquests supòsits conferir la facultat de delegació de signatura en els delegats especials a l'objecte d'obtenir una major celeritat i eficàcia en la tramitació dels procediments administratius de la corporació.

Fonaments jurídics:

- Article 12 de la Llei 40/2019, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

- Article 43 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Per tot això, i fent ús de les atribucions que em confereix l'article 21.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,

RESOLC

1r. Delegar la signatura de resolucions i actes administratius definitius que afectin a tercers en els assumptes que hagin assumit per delegació especial anterior els regidors  següents:

- Sebastià Nadal Santandreu (assumptes delegats inclosos en les Àrees de Medi Ambient i Mobilitat i de Serveis Generals i Comunicació). 

- Cristina Capó Santandreu (assumptes delegats inclosos a l'Àrea de Promoció Econòmica).

- Joan Gaià Mascaró (assumptes delegats inclosos a les Àrees de Batlia i Interior i de Promoció Econòmica).

- Artur Aguiló Frau (assumptes delegats inclosos a l'Àrea d'Educació, Cultura i Esports).

2. Aquestes delegacions de signatura es fan sense perjudici de que el titular de la competència, bé per atribució o bé per delegació de competència, recapti per a si mateix la signatura de qualsevol assumpte que consideri convenient.

3. En les resolucions i actes que se signin en virtut d'aquesta delegació es farà constar aquesta circumstància.

4. Queden derogades les anteriors delegacions de firma en tot allò que s'oposin o contradiguin a la present resolució.

5.  Notificar aquesta resolució als regidors afectats i difondre-ho als departaments municipals.

6. Retre'n compte al Ple de l'Ajuntament, així com ordenar la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la seu electrònica corporativa, sense perjudici de la seva entrada en vigor l'endemà a la seva data»

  

Manacor, data de signatura electrònica (27 d'octubre de 2021)

El batle

Miquel Oliver Gomila