Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 1955 - Pàgines 9842-9847

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica amb relació a les sol·licituds presentades en el marc de la convocatòria pública per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials (Fotempar 2021)

    Número d'edicte 1958 - Pàgines 9848-9877

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es deneguen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 1960 - Pàgines 9878-9880

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’arxiven les sol·licituds incompletes presentades en el marc de la convocatòria pública de subvencions de 25 de setembre de 2020 per la qual s’aprova la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II)

    Número d'edicte 1961 - Pàgines 9881-9882

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 1953 - Pàgines 9883-9889

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 1959 - Pàgines 9890-9891

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, a proposta de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni, per la qual s’accepta la cessió gratuïta de la parcel·la cadastral 0553303FE1105S0001YX, ubicada a la Plaça Esplanada des Castell (Menorca), per incorporar-la a la futura residència per a persones grans dependents i centre de dia, i la seva agrupació amb la finca confrontant coneguda com Quarter Duc de Crillon

    Número d'edicte 1935 - Pàgines 9892-9893

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni per la qual s’aprova l'anotació en l'Inventari General de Béns i Drets de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de la pròrroga tàcita del contracte d'arrendament de l'immoble situat al carrer Eusebi Estada, 48, baixos, de Palma (PRO 02 2022/206) (SP 39/2022)

    Número d'edicte 1934 - Pàgines 9894-9895

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’aprova la convocatòria informativa per a concedir ajuts per al manteniment d'estructures organitzatives de les associacions empresarials més representatives

    Número d'edicte 1938 - Pàgines 9896-9907

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’aprova la convocatòria per a concedir ajuts per al manteniment d’estructures organitzatives dels sindicats i de les organitzacions sindicals amb un grau de representació determinat, en el marc del foment de l’activitat sindical

    Número d'edicte 1941 - Pàgines 9908-9917

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears de l’Acta de la Comissió Negociadora del conveni col·lectiu de l’empresa Calinet Balear, S.L.U. i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07100182012014)

    Número d'edicte 1942 - Pàgines 9918-9919

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s'admet el dipòsit dels estatuts de l'organització empresarial denominada "Associació Empresarial de Socorrisme" (dipòsit número 07100049)

    Número d'edicte 1944 - Pàgines 9920-9921

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears de l’Acta de la Comissió Negociadora del conveni col·lectiu de l’empresa Avanza Facility Services, S.L. i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07100242012014)

    Número d'edicte 1946 - Pàgines 9922-9923

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, per la qual s’ordena la inscripció de dissolució de l’associació anomenada Associació Independent de Joves Empresaris de Balears en el Registre d’Associacions Empresarials i Sindicals de la Direcció General de Treball i Salut Laboral

    Número d'edicte 1948 - Pàgina 9924

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears de l'acta de dia 16 de desembre de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu del sector del metall de la CAIB i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07000755011981)

    Número d'edicte 1949 - Pàgines 9925-9926

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es convoquen ajuts per a l'adquisició d’immobilitzat material esportiu de les federacions esportives; d’immobilitzat material esportiu adaptat per clubs esportius i esportistes, d’immobilitzat material no esportiu imprescindible per l’organització i practica la esportiva, any 2022

    Número d'edicte 1921 - Pàgines 9927-9942

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la directora general d'Infància, Joventut i Famílies per la qual es modifica el Procediment per a la detecció, la notificació, l'avaluació, el tractament i el seguiment del maltractament infantil en l'àmbit de les activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil

    Número d'edicte 1919 - Pàgines 9943-9944

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 8 de març de 2022 per la qual s’autoritza, de manera condicionada a la finalització del projecte global del centre, la modificació de la configuració del Centre Docent Estranger Escolasofia Waldorf School, de Palma, mitjançant l’ampliació amb quatre unitats d’educació secundària obligatòria, dues d’educació infantil i tres d’educació primària

    Número d'edicte 1902 - Pàgines 9945-9947

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 11 de març de 2022 per la qual s’ordena la publicació del reglament de funcionament intern del Consell de l’Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears

    Número d'edicte 1928 - Pàgines 9948-9958

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es convoquen ajuts destinats a actuacions de foment de l’ús de la llengua catalana a les Illes Balears per a l’any 2022

    Número d'edicte 1903 - Pàgines 9959-9977

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre el projecte de nova subestació Sant Jordi 132 kV i actuacions associades, TM Sant Josep de sa Talaia (114A/2021)

    Número d'edicte 1967 - Pàgines 9978-9992

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s’aprova la convocatòria d'ajudes per transformar les flotes de transport de viatgers i mercaderies d’empreses privades prestadores de serveis de transport per carretera, així com d’empreses que realitzin transport privat complementari, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançades per la Unió Europea «Next Generation EU»

    Número d'edicte 1966 - Pàgines 9993-10009

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del secretari general per delegació del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta del director general de Mobilitat i Transport Terrestre, per la qual s’aprova la sisena concessió d’ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l’objectiu de mantenir la seva activitat

    Número d'edicte 1969 - Pàgines 10010-10013

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta del director general de Mobilitat i Transport Terrestre, per la qual s’aprova la setena concessió d’ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19 – modalitat VT - amb l’objectiu de mantenir la seva activitat

    Número d'edicte 1970 - Pàgines 10014-10029

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de l’administrador tributari, per vacant de la Direcció de l'ATIB (art. 5.3 de l'Ordre de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 22 de desembre de 2016. BOIB núm. 163, de 29/12/2016), per la qual s’ordena la publicació del I Pla d’Igualtat entre dones i homes de l’Agència Tributària de les Illes Balears 2022-2024, aprovat per unanimitat el 13 de desembre de 2021 per la Mesa de Negociació de l’ATIB i ratificat el dia 23 de desembre de 2021 per part del Consell General de l’ATIB

    Número d'edicte 1947 - Pàgines 10030-10039

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Resolució del conseller executiu del Departament d’Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut per a la modificació del Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular d’Eivissa, any 2020-2021-2022, en matèria de serveis socials, per ampliar l’import de la consignació pressupostària de la subvenció directa prevista per a Cáritas Diocesana d’Eivissa per a l’execució del Programa de Centre de dia i menjador social per a l´any 2022

    Número d'edicte 1914 - Pàgines 10040-10041

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Resolució de presidència núm. 441, de 15 de febrer, relativa al nomenament dels membres de la comissió antifrau del Consell Insular de Formentera

    Número d'edicte 1951 - Pàgines 10042-10043

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme per la qual modifica la convocatòria de subvencions Gaudeix l’illa Sènior II

    Número d'edicte 1911 - Pàgines 10044-10045

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme per la qual modifica la convocatòria d’un Hackathon en el marc del Fòrum Internacional de Turisme Sostenible

    Número d'edicte 1978 - Pàgines 10046-10047

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 7 de març de 2022, relatiu a l’aprovació del projecte d’instal·lació de punts de recàrrega per vehicle elèctric i acord d’aprovació de sol·licitud de subvenció (Programa MOVES III) a la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (exp. 03133-2022-000006)

    Número d'edicte 1904 - Pàgines 10048-10049

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 7 de març de 2022, relatiu a l’aprovació de les bases que regeixen la concessió d’ajuts a accions per millorar el coneixement, la salvaguarda i la difusió del patrimoni històric, inclòs el patrimoni cultural immaterial de Menorca i de la convocatòria per a l’any 2022 (exp. 2112-2021-000002)

    Número d'edicte 1909 - Pàgines 10050-10070

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Rector de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera en sessió de caràcter ordinari de 28 de febrer de 2022, relatiu a la concessió d’ajuts per a estudis i investigacions ambientals a la Reserva de Biosfera de Menorca corresponents a la convocatòria per a l’any 2021 (exp. 0915-2021-000001)

    Número d'edicte 1908 - Pàgines 10071-10072

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Modificació del Pla Estratègic de Subvencions per al trienni 2020-22

    Número d'edicte 1916 - Pàgina 10073

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Aprovació definitiva de l’acord de carrera professional horitzontal dels empleats públics de l’Ajuntament d’Algaida

    Número d'edicte 1968 - Pàgines 10074-10084

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Aprovació de l'Acord i el Conveni sobre les condicions de treball del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament d'Algaida

    Número d'edicte 1901 - Pàgines 10085-10162

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Aprobació definitiva del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible d'Eivissa (PMUS)

    Número d'edicte 1950 - Pàgina 10163

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Aprovació definitiva del Reglament de Teletreball de l’Ajuntament de Mancor de la Vall

    Número d'edicte 1881 - Pàgines 10164-10168

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • MF-743 creació lloc cap de servei de projectes estratègics

    Número d'edicte 1973 - Pàgines 10169-10171

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • MF-771 creació i modificació llocs de treball de mobilitat

    Número d'edicte 1974 - Pàgines 10172-10175

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • MF-774 increment expansió lloc subinspector/a policia local F40051038

    Número d'edicte 1975 - Pàgines 10176-10177

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • MF-779 creació lloc de feina d’animador/a sociocultural

    Número d'edicte 1976 - Pàgines 10178-10179

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • MF-778 increment expansions lloc auxiliar biblioteca F31350022

    Número d'edicte 1977 - Pàgines 10180-10181