Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 138238
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 7 de març de 2022, relatiu a l’aprovació del projecte d’instal·lació de punts de recàrrega per vehicle elèctric i acord d’aprovació de sol·licitud de subvenció (Programa MOVES III) a la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (exp. 03133-2022-000006)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En la lluita contra el canvi climàtic i la consegüent descarbonització de la societat és fonamental afavorir la penetració de les energies renovables, que ha d'anar acompanyada d'una progressiva electrificació de les demandes d'energia, i és la mobilitat un dels sectors que ha d'assumir aquest fet.

En l'Estratègia Menorca 2030 i en la Llei 10/2019 de canvi climàtic i transició energètica de les Illes Balears, queda palès que les administracions públiques han de fer un esforç, exemplaritzant i demostratiu, per anar transformant les seves flotes de vehicles cap a l'ús d'energies netes d'origen renovable, la qual cosa, en el context actual, representa que, en la mesura que sigui possible, els nous vehicles han de ser elèctrics. Açò implica dotar-se de les infraestructures necessàries per disposar de llocs on fer la recàrrega dels vehicles.

D'acord amb la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 28 de juny de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu. Una de les actuacions subvencionables que recull la convocatòria és la implantació d'infraestructura de recàrrega per a vehicle elèctric (programa d'incentius 2).

Les dependències del Consell Insular de Menorca ubicades a Sa Granja disposen d'un parc mòbil important que requerirà disposar de les infraestructures de càrrega adequades que, al mateix temps, permetin una gestió intel·ligent de l'energia, pensant en l'ús racional d'aquesta i aprofitant els moments en què l'energia elèctrica sigui més econòmica per tal d'utilitzar aquest recurs de la forma més eficaç possible.

En tractar-se d'un edifici que pertany al patrimoni del Consell Insular de Menorca, l'aprovació del projecte es competència del Consell Executiu.

Amb aquest objectiu s'ha redactat el projecte d'instal·lació de 2 punts de recàrrega per a vehicle elèctric, amb la previsió de 2 punts més, al garatge de Sa Granja del Consell Insular de Menorca. També es vol aprofitar l'oportunitat de finançament de la vigent convocatòria de subvencions de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius.

En l'expedient del projecte consta l'informe de supervisió favorable emès per l'enginyer tècnic industrial del Consorci de Residus de Menorca Xavier Camps Orfila en data 20 de desembre de 2021, que conclou que “«als efectes d'aprovar el projecte per part del Consell Insular de Menorca i d'iniciar la tramitació administrativa per a la seva contractació […] s'emet informe favorable, atès que incorpora tota la documentació necessària per a poder executar les obres correctament d'acord amb l'objectiu previst».

Com a actuacions preparatòries del contracte d'obres, l'article 231 de l'LCSP indica que l'adjudicació requereix prèviament l'elaboració, la supervisió, l'aprovació i el replanteig previ del corresponent projecte, que ha de definir amb precisió l'objecte del contracte.

Atesa la proposta del conseller executiu del Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera,

El Consell Executiu, per unanimitat i en votació ordinària, adopta els acords següents:

Primer. Aprovar inicialment el projecte d'instal·lació de 2 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, de 7,4 kW, amb la previsió de 2 punts més, al garatge situat a les dependències del Consell Insular de Menorca de Sa Granja (Maó), amb la denominació següent:

PROJECTE: «PROYECTO DE INSTALACIÓN 2 PUNTOS DE RECARGA DE 7,4 kW Y PREVISIÓN DE 2 MÁS PARA VEHICULOS ELECTRICOS EN “SA GRANJA”» al garatge de Sa Granja del Consell Insular de Menorca, redactat per l'enginyer industrial DÁMASO DE LA CRUZ PONS, col·legiat número 329 del COEIB, en data 10/12/2021 amb un pressupost de 36.192,23 € (IVA exclòs).

Segon. Presentar a la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica del Govern de les Illes Balears la sol·licitud per optar als ajuts en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu.

Tercer. Assumir les obligacions per als beneficiaris de les subvencions especificades en el punt 14è de l'esmentada resolució.

Quart. Assegurar l'existència de crèdit en la partida 6230040 del programa 17200 Agència Menorca Reserva de Biosfera del pressupost 2022 del Consell Insular de Menorca per realitzar inversions en energies renovables.

Cinquè. Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears l'anunci del projecte esmentat per un període de 10 dies naturals. Així mateix anunciar aquesta publicació a la web i al tauler d'anuncis del CIM, amb el benentès que si no hi ha al·legacions al projecte, es considerarà aprovat definitivament.

  

Maó, 14 de març de 2022

Per delegació de la presidenta,

El secretari del Consell Executiu

Octavi Pons Castejón

(Decret 427/2019, d'11 de juliol)

(BOIB núm. 97 de 16-7-2019)