Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

Núm. 141072
Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta del director general de Mobilitat i Transport Terrestre, per la qual s’aprova la setena concessió d’ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19 – modalitat VT - amb l’objectiu de mantenir la seva activitat

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El director general de Mobilitat i Transport Terrestre ha formulat la proposta de resolució següent:

Fets

1. El dia 3 d'agost de 2021 es va publicar en el BOIB núm. 103 l'Ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge de 29 de juliol de 2021, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions en matèria de transport públic per carretera de viatgers i mercaderies. Aquestes bases preveuen que les convocatòries que es dictin a la seva empara s'han d'aprovar amb una resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge i s'han de publicar en el BOIB.

2. El 22 d'octubre de 2021 el conseller de Mobilitat i Habitatge va dictar una resolució per la qual s'aprova la convocatòria d'ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l'objectiu de mantenir la seva activitat. Aquesta resolució de convocatòria es va publicar en el BOIB núm. 146 de 26 d'octubre de 2021.

En concret, es tracta de concedir ajudes econòmiques a les persones físiques o jurídiques que siguin titulars d'autorització de transport públic de viatgers o de mercaderies residenciades a les Illes Balears, per pal·liar l'impacte econòmic ocasionat en el sector a conseqüència de l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l'objectiu de mantenir la seva activitat de transport.

3. En data 12 de novembre de 2021 el secretari general de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, per delegació del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta del director general de Mobilitat i Transport Terrestre, aprovà la primera concessió d'ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l'objectiu de mantenir la seva activitat, per una despesa global de 86.200 euros, dels quals 45.800 euros corresponen a la modalitat VD i VTC i 40.400 euros a la modalitat MDL i MDP (BOIB de 16 de novembre de 2021).

4. En data 25 de novembre de 2021 el secretari general de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, per delegació del conseller de Mobilitat i Habitatge, aprovà la segona concessió d'ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l'objectiu de mantenir la seva activitat, per una despesa global de 196.000 euros, la totalitat dels quals corresponen a la modalitat VD i VTC (BOIB de 27 de novembre de 2021).

5. En data 26 de novembre de 2021 el secretari general de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, per delegació del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta del director general de Mobilitat i Transport Terrestre, aprovà la tercera concessió d'ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l'objectiu de mantenir la seva activitat, per una despesa global de 62.800 euros, dels quals 53.200 euros corresponen a la modalitat VD i VTC i 9.600 euros a la modalitat MDL i MDP (BOIB de 2 de desembre de 2021).

6. En data 2 de desembre de 2021 el secretari general de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, per delegació del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta del director general de Mobilitat i Transport Terrestre, aprovà la quarta concessió d'ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l'objectiu de mantenir la seva activitat, per una despesa global de 204.400 euros, dels quals 129.600 euros corresponen a la modalitat VD i VTC i 74.800 euros a la modalitat MDL i MDP (BOIB de 4 de desembre de 2021).

7. En data 16 de desembre de 2021 el secretari general de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, per delegació del conseller de Mobilitat i Habitatge, aprovà la cinquena concessió d'ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l'objectiu de mantenir la seva activitat, per una despesa global de 131.800 euros, la totalitat dels quals corresponen a la modalitat VD i VTC (BOIB de 21 de desembre de 2021).

8. En compliment del punt vuitè de la convocatòria, la cap del Servei d'Ordenació del Transport en data 15 de març de 2022 ha emès l'informe previ favorable a la setena concessió d'ajudes, que pel que aquí interessa indica:

«19. Analitzades les 621 sol·licituds de l'ajut en la modalitat VT presentades en el termini establert en la Convocatòria i que han tengut entrada a la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre resulta que 565 sol·licituds reuneixen els requisits establerts en la Convocatòria per poder ser beneficiaris de la subvenció. S'han comprovat els següents punts:

- Que els beneficiaris, d'acord amb el punt desè de la convocatòria, han presentat correctament la sol·licitud i la declaració responsable, amb la qual cosa es considera justificat l'objecte de la subvenció.

- Que els beneficiaris disposen de l'autorització de transport corresponent a la modalitat d'ajuda sol·licitada i que aquestes compleixen els requisits.

- Que els beneficiaris es troben al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.

- Que hi ha crèdit adequat i suficient a la partida pressupostària 25201 521BCV 47000 00 del pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

20. D'acord amb el punt cinquè de la convocatòria l'ajuda total pels beneficiaris en la modalitat VT és de 650.000 €, import s'ha de distribuir per parts iguals per autorització VT, amb un màxim de 2.000 € per beneficiari. En conseqüència, correspon la concessió d'ajudes per un import total de 649.998,32 € en la modalitat VT als beneficiaris que es relacionen en l'annex i per l'import individual indicat.

Conclusió

S'informa favorablement a concedir ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l'objectiu de mantenir la seva activitat, per una despesa global de 649.998,32 euros en la modalitat VT, als beneficiaris que es relacionen en l'annex i per l'import individual indicat.»

Fonaments de dret

1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

2. Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 8, de 15 de gener de 2015).

3. Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022 (BOIB núm. 180 de 30 de desembre de 2021).

4. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

5. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer).

6. L'Ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge de 29 de juliol de 2021, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions en matèria de transport públic per carretera de viatgers i mercaderies (BOIB núm. 103, de 3 de d'agost de 2021).

7. La Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, de 22 d'octubre de 2021, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l'objectiu de mantenir la seva activitat (BOIB núm. 146, de 26 d'octubre de 2021)

Proposta de resolució

Propòs al conseller de Mobilitat i Habitatge que dicti una resolució en els termes següents:

1. Concedir ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19 – modalitat VT – amb l'objectiu de mantenir la seva activitat, per una despesa global de 649.998,32 euros.

2. Autoritzar i disposar una despesa global de 649.998,32 euros, a favor dels beneficiaris que figuren a l'annex, amb càrrec a la partida pressupostària 25201 521BCV 47000 00 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, per l'import individual indicat.

3. Reconèixer l'obligació i proposar el pagament per una despesa global de 649.998,32 euros, a favor dels beneficiaris que figuren a l'annex, amb càrrec a la partida pressupostària 25201 521BCV 47000 00 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, per l'import individual indicat.

4. Comunicar als beneficiaris que queden obligats a mantenir l'activitat de transports fins com a mínim el dia 30 de setembre de l'any 2022 i al compliment de la resta d'obligacions establertes en el punt novè de la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 22 d'octubre de 2021.

5. Publicar aquesta resolució en la pàgina web de la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Mobilitat i Habitatge en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, document signat electrònicament (15 de març de 2022)

El conseller de Mobilitat i Habitatge Josep Marí i Ribas

El director general proposant Jaume Mateu Lladó

 

ANNEX

Beneficiari

CIF

Exp.

Import €

***

05078992V

444

1.125,68

***

05143855C

43

1.125,68

***

05643830K

580

1.125,68

***

06235114K

108

1.125,68

***

06530800L

682

2.000,00

***

08760772A

393

1.125,68

***

09160179S

128

1.125,68

***

09169541Q

396

1.125,68

***

09170414S

142

1.125,68

***

09420025F

259

1.125,68

***

09807302X

33

1.125,68

***

10041836J

356

1.125,68

***

11744961B

606

1.125,68

***

12734392M

511

1.125,68

***

13054178E

619

1.125,68

***

13126329E

611

1.125,68

***

17849735X

192

2.000,00

***

18215801P

629

1.125,68

***

18216761W

111

1.125,68

***

18216914V

139

1.125,68

***

18217795R

236

1.125,68

***

18218203H

529

1.125,68

***

18221174E

467

1.125,68

***

18224490A

389

1.125,68

***

18226996W

51

1.125,68

***

18232115S

208

1.125,68

***

18232695C

551

1.125,68

***

18232982P

624

1.125,68

***

18232994C

477

1.125,68

***

18234316P

615

1.125,68

***

18234685D

480

1.125,68

***

18235718F

645

1.125,68

***

18235881D

704

1.125,68

***

18236062Y

756

1.125,68

***

18237377X

14

1.125,68

***

18237441M

590

1.125,68

***

22452775Z

421

1.125,68

***

22481058F

486

1.125,68

***

23169425F

625

1.125,68

***

23641280V

735

1.125,68

***

23769574V

79

1.125,68

***

24068041J

200

1.125,68

***

24076568F

235

1.125,68

***

24113392P

54

1.125,68

***

24118619Z

44

1.125,68

***

24128723K

145

1.125,68

***

24130831J

194

1.125,68

***

24154505C

648

1.125,68

***

24155110G

249

1.125,68

***

24191018D

579

1.125,68

***

24203218L

26

1.125,68

***

24226829D

608

1.125,68

***

24238826T

144

1.125,68

***

24308433D

584

1.125,68

***

25295192E

564

1.125,68

***

25309364A

154

1.125,68

***

25379667H

104

1.125,68

***

25667490L

563

1.125,68

***

25944978N

167

1.125,68

***

27440528X

572

1.125,68

***

28456281Z

623

1.125,68

***

28502343F

314

1.125,68

***

29433158N

322

1.125,68

***

30067454Z

321

1.125,68

***

30400882B

722

1.125,68

***

30448369A

226

1.125,68

***

30466071H

168

1.125,68

***

30506781H

296

1.125,68

***

31653911T

82

1.125,68

***

31664896Z

683

1.125,68

***

31709327D

669

1.125,68

***

33248421N

215

1.125,68

***

33908686Q

56

1.125,68

***

33908694R

58

1.125,68

***

34065256W

138

1.125,68

***

34066574D

379

1.125,68

***

34066680T

50

1.125,68

***

34067486R

229

1.125,68

***

34067634B

582

1.125,68

***

34067963H

652

1.125,68

***

34068016W

25

1.125,68

***

34068174E

596

1.125,68

***

34068726E

634

1.125,68

***

37301665N

605

1.125,68

***

37337651A

116

1.125,68

***

37338559Z

11

1.125,68

***

37340025P

2

1.125,68

***

37342645Y

126

1.125,68

***

38505345X

663

1.125,68

***

41136831C

291

1.125,68

***

41173469L

190

1.125,68

***

41312638S

574

1.125,68

***

41324661D

317

1.125,68

***

41354587N

193

1.125,68

***

41367315K

357

1.125,68

***

41371065E

595

1.125,68

***

41376776Y

680

1.125,68

***

41380256J

305

1.125,68

***

41382578N

758

1.125,68

***

41383357D

747

1.125,68

***

41389598V

599

1.125,68

***

41391387N

191

1.125,68

***

41392019T

412

1.125,68

***

41394153H

568

1.125,68

***

41395428M

438

1.125,68

***

41399156F

633

1.125,68

***

41399307C

591

1.125,68

***

41403057K

757

1.125,68

***

41404163T

98

1.125,68

***

41430756M

327

1.125,68

***

41431044V

298

1.125,68

***

41433437H

246

1.125,68

***

41433793Y

266

1.125,68

***

41434125Q

397

1.125,68

***

41434919M

260

1.125,68

***

41436064T

251

1.125,68

***

41436855D

338

1.125,68

***

41437563G

404

1.125,68

***

41437772Y

390

1.125,68

***

41438003F

337

1.125,68

***

41438477K

169

1.125,68

***

41438671P

376

1.125,68

***

41438715Y

416

1.125,68

***

41439407P

282

1.125,68

***

41439536E

254

1.125,68

***

41440143P

437

1.125,68

***

41440379Z

318

1.125,68

***

41440446N

343

1.125,68

***

41440485M

380

1.125,68

***

41440792J

459

1.125,68

***

41441100E

166

1.125,68

***

41442107V

350

1.125,68

***

41443189H

420

1.125,68

***

41443299J

315

1.125,68

***

41444142M

503

1.125,68

***

41444469X

157

1.125,68

***

41444859D

369

1.125,68

***

41444946G

332

1.125,68

***

41445872X

252

1.125,68

***

41445964X

377

1.125,68

***

41447961Y

330

1.125,68

***

41448012B

310

1.125,68

***

41448808W

264

1.125,68

***

41448843Z

347

1.125,68

***

41449131A

308

1.125,68

***

41449324N

375

1.125,68

***

41449413D

320

1.125,68

***

41450918L

170

1.125,68

***

41451189Z

302

1.125,68

***

41451295M

287

1.125,68

***

41451433M

762

1.125,68

***

41451549Y

265

1.125,68

***

41451575D

292

1.125,68

***

41451972S

508

1.125,68

***

41452590N

474

1.125,68

***

41452722Y

279

1.125,68

***

41453076S

255

1.125,68

***

41453479G

506

1.125,68

***

41453505F

306

1.125,68

***

41453522R

261

1.125,68

***

41454225Z

290

1.125,68

***

41454464T

463

1.125,68

***

41454478Z

293

1.125,68

***

41455182M

303

1.125,68

***

41455287H

299

1.125,68

***

41455287H

301

1.125,68

***

41456132N

402

1.125,68

***

41456236R

442

1.125,68

***

41456279K

449

1.125,68

***

41457720J

312

1.125,68

***

41457899P

418

1.125,68

***

41459599Y

360

1.125,68

***

41459614K

422

1.125,68

***

41459920M

336

1.125,68

***

41461674B

309

1.125,68

***

41461785F

411

1.125,68

***

41461904B

283

1.125,68

***

41516564T

53

1.125,68

***

41517000E

34

1.125,68

***

41519509R

31

1.125,68

***

41520576X

105

1.125,68

***

41521011P

73

1.125,68

***

41540306Y

534

1.125,68

***

41570755A

221

1.125,68

***

41573362B

113

1.125,68

***

41738921Q

284

1.125,68

***

42162229D

450

1.125,68

***

42909221H

518

2.000,00

***

42943516D

436

1.125,68

***

42945042V

701

1.125,68

***

42946615A

499

1.125,68

***

42949118E

353

1.125,68

***

42949993T

581

1.125,68

***

42951226Z

573

2.000,00

***

42951621H

737

1.125,68

***

42951812W

352

1.125,68

***

42953977M

45

1.125,68

***

42955583R

696

1.125,68

***

42959035A

657

1.125,68

***

42961329C

430

1.125,68

***

42963996L

222

2.000,00

***

42966460E

707

1.125,68

***

42967211Z

525

1.125,68

***

42969520T

471

1.125,68

***

42972496D

723

1.125,68

***

42973190J

440

1.125,68

***

42973598F

488

1.125,68

***

42975728K

153

1.125,68

***

42976300H

158

1.125,68

***

42977768Z

228

1.125,68

***

42978822X

225

1.125,68

***

42980093Q

622

1.125,68

***

42980122E

513

1.125,68

***

42980731X

195

1.125,68

***

42980989S

491

1.125,68

***

42981444X

711

1.125,68

***

42981778E

30

1.125,68

***

42984249D

721

1.125,68

***

42984433D

739

1.125,68

***

42986002Z

276

1.125,68

***

42986149T

455

1.125,68

***

42986242R

504

1.125,68

***

42988136D

558

1.125,68

***

42988758X

589

1.125,68

***

42990107W

713

1.125,68

***

42990245W

115

1.125,68

***

42990544W

736

1.125,68

***

42991727N

140

2.000,00

***

42991887B

697

1.125,68

***

42992730A

539

1.125,68

***

42992915G

690

1.125,68

***

42994997Q

417

1.125,68

***

42995572Q

183

1.125,68

***

42996551Y

681

1.125,68

***

42996868R

540

1.125,68

***

42998111W

163

1.125,68

***

42999504S

702

1.125,68

***

42999653A

484

1.125,68

***

42999898H

578

1.125,68

***

43002611V

664

1.125,68

***

43002764D

342

1.125,68

***

43002962T

288

1.125,68

***

43005001S

613

1.125,68

***

43005303H

519

1.125,68

***

43005321J

498

1.125,68

***

43005541A

351

2.000,00

***

43006060Q

695

1.125,68

***

43007116Z

441

1.125,68

***

43007932W

425

1.125,68

***

43008357J

199

1.125,68

***

43009971V

495

1.125,68

***

43011634R

521

1.125,68

***

43013035E

710

1.125,68

***

43013933T

552

1.125,68

***

43015608L

475

1.125,68

***

43015653H

313

1.125,68

***

43016537M

556

1.125,68

***

43016814Y

654

1.125,68

***

43016945E

729

1.125,68

***

43018186K

348

1.125,68

***

43018719W

717

1.125,68

***

43018859G

567

1.125,68

***

43019500R

678

1.125,68

***

43020319S

457

1.125,68

***

43020561G

731

1.125,68

***

43021206M

366

1.125,68

***

43022606W

609

1.125,68

***

43023140F

761

1.125,68

***

43023521C

575

1.125,68

***

43023528G

583

1.125,68

***

43023775K

725

1.125,68

***

43023980L

496

1.125,68

***

43024827S

544

1.125,68

***

43025191B

447

1.125,68

***

43025433T

500

1.125,68

***

43025803W

209

1.125,68

***

43026628E

472

1.125,68

***

43026720E

670

1.125,68

***

43026823X

510

1.125,68

***

43026987J

409

1.125,68

***

43027854Y

323

1.125,68

***

43028147T

358

1.125,68

***

43028347Q

69

1.125,68

***

43028855H

515

1.125,68

***

43030786V

714

1.125,68

***

43030787H

587

1.125,68

***

43030945S

709

1.125,68

***

43031397F

602

1.125,68

***

43031630X

341

1.125,68

***

43031632N

492

1.125,68

***

43031694M

289

1.125,68

***

43031776H

744

1.125,68

***

43033892H

512

1.125,68

***

43034137X

509

1.125,68

***

43034138B

516

1.125,68

***

43034254N

727

1.125,68

***

43034780D

628

1.125,68

***

43036138X

189

1.125,68

***

43036375V

671

1.125,68

***

43036430A

355

1.125,68

***

43036809Z

653

1.125,68

***

43037275C

616

1.125,68

***

43038230D

699

1.125,68

***

43039366H

469

1.125,68

***

43039630Y

37

1.125,68

***

43039768Y

684

1.125,68

***

43039785T

494

1.125,68

***

43040111G

365

1.125,68

***

43040408W

706

1.125,68

***

43041009M

554

1.125,68

***

43041320V

687

1.125,68

***

43041786T

407

1.125,68

***

43042356H

708

1.125,68

***

43042439D

424

1.125,68

***

43042508D

159

1.125,68

***

43042535J

665

1.125,68

***

43042568T

268

1.125,68

***

43043100A

227

1.125,68

***

43043374R

724

1.125,68

***

43043524J

476

1.125,68

***

43044558N

733

1.125,68

***

43044852F

507

1.125,68

***

43045253V

134

1.125,68

***

43046295R

490

1.125,68

***

43046967Y

627

1.125,68

***

43048623Y

326

1.125,68

***

43049607R

232

1.125,68

***

43049766E

759

1.125,68

***

43049768R

19

1.125,68

***

43049812E

646

1.125,68

***

43050351D

263

1.125,68

***

43050908Z

716

1.125,68

***

43051506Z

210

1.125,68

***

43051643J

164

1.125,68

***

43052184W

395

1.125,68

***

43052425J

538

1.125,68

***

43052822L

383

1.125,68

***

43053173W

656

1.125,68

***

43054011N

546

1.125,68

***

43054424B

331

1.125,68

***

43056314S

27

1.125,68

***

43056762A

686

1.125,68

***

43057111F

431

1.125,68

***

43057120Q

545

1.125,68

***

43057502F

517

1.125,68

***

43057663F

750

1.125,68

***

43057725T

719

1.125,68

***

43058159C

398

1.125,68

***

43058858Y

87

1.125,68

***

43058970A

434

1.125,68

***

43060505C

501

1.125,68

***

43060792P

177

1.125,68

***

43062200J

755

1.125,68

***

43062223J

555

1.125,68

***

43063178W

94

1.125,68

***

43063943P

473

1.125,68

***

43064257T

585

1.125,68

***

43064477J

643

1.125,68

***

43065058L

661

1.125,68

***

43065160Y

234

1.125,68

***

43065166N

700

1.125,68

***

43065520K

647

1.125,68

***

43065636E

399

1.125,68

***

43065720Z

674

1.125,68

***

43066017N

614

1.125,68

***

43067782Y

18

1.125,68

***

43067919M

720

1.125,68

***

43068924K

414

1.125,68

***

43069222C

667

1.125,68

***

43069566L

505

1.125,68

***

43069931Q

598

1.125,68

***

43070111N

748

1.125,68

***

43071736G

408

1.125,68

***

43072252Z

562

1.125,68

***

43072403G

307

1.125,68

***

43072590F

214

1.125,68

***

43073219S

638

1.125,68

***

43073328D

644

1.125,68

***

43073334S

666

1.125,68

***

43073434T

400

1.125,68

***

43073876M

466

1.125,68

***

43075795S

635

1.125,68

***

43076552J

548

1.125,68

***

43078738Z

637

1.125,68

***

43078746E

660

1.125,68

***

43079148X

691

1.125,68

***

43079285D

542

1.125,68

***

43079986C

677

1.125,68

***

43080087Y

746

1.125,68

***

43080597X

557

1.125,68

***

43081804K

698

1.125,68

***

43082236Q

247

1.125,68

***

43082614A

165

1.125,68

***

43083810A

129

1.125,68

***

43084186B

148

1.125,68

***

43084536Q

689

1.125,68

***

43084580Z

256

1.125,68

***

43085009Y

533

1.125,68

***

43085739T

547

1.125,68

***

43086205Y

604

2.000,00

***

43087085N

675

1.125,68

***

43087335D

162

1.125,68

***

43087402F

760

1.125,68

***

43089662J

569

1.125,68

***

43091017B

161

1.125,68

***

43091281E

344

1.125,68

***

43091658P

523

1.125,68

***

43092244L

560

1.125,68

***

43093061P

217

1.125,68

***

43093254V

502

1.125,68

***

43093453D

617

2.000,00

***

43096502E

445

1.125,68

***

43096861J

565

1.125,68

***

43097299Z

451

1.125,68

***

43098475V

639

1.125,68

***

43098879F

12

1.125,68

***

43100206T

514

1.125,68

***

43100534Y

328

1.125,68

***

43100588Z

86

1.125,68

***

43103790L

446

1.125,68

***

43104979N

649

1.125,68

***

43105666D

300

1.125,68

***

43106601R

479

1.125,68

***

43107414D

541

1.125,68

***

43107954C

271

1.125,68

***

43108164T

740

1.125,68

***

43110340Z

367

2.000,00

***

43110371E

482

1.125,68

***

43110701F

333

1.125,68

***

43113073X

387

1.125,68

***

43113530F

531

1.125,68

***

43113857N

632

1.125,68

***

43114410J

712

1.125,68

***

43114847J

688

1.125,68

***

43115119D

72

1.125,68

***

43117413A

151

1.125,68

***

43117616E

335

1.125,68

***

43118518G

21

1.125,68

***

43119135T

577

1.125,68

***

43122083G

559

1.125,68

***

43122117S

718

1.125,68

***

43122744K

751

1.125,68

***

43123460R

610

1.125,68

***

43123887Z

489

1.125,68

***

43123968A

429

1.125,68

***

43124105W

673

1.125,68

***

43124394S

401

1.125,68

***

43124614M

381

1.125,68

***

43125501H

219

1.125,68

***

43125745D

658

1.125,68

***

43134106K

524

1.125,68

***

43135756S

211

1.125,68

***

43137240G

570

1.125,68

***

43137670C

96

1.125,68

***

43138000M

626

1.125,68

***

43140868K

703

1.125,68

***

43142363K

483

1.125,68

***

43143370Q

631

1.125,68

***

43143767E

423

1.125,68

***

43143768T

413

1.125,68

***

43144558P

679

1.125,68

***

43146360Q

47

1.125,68

***

43149300N

10

1.125,68

***

43150030Y

749

1.125,68

***

43150591S

741

1.125,68

***

43152361Z

726

1.125,68

***

43154413L

13

1.125,68

***

43155894M

461

1.125,68

***

43157297M

668

1.125,68

***

43157980K

493

1.125,68

***

43158221D

728

1.125,68

***

43158538G

311

1.125,68

***

43158813A

651

1.125,68

***

43159512N

147

1.125,68

***

43161033S

650

1.125,68

***

43161259B

456

1.125,68

***

43163550W

705

1.125,68

***

43163844C

439

1.125,68

***

43164160Z

3

1.125,68

***

43164364B

28

1.125,68

***

43165679S

410

1.125,68

***

43167782W

536

1.125,68

***

43168594D

576

1.125,68

***

43175319H

257

1.125,68

***

43176966D

730

1.125,68

***

43177231K

97

1.125,68

***

43178925J

655

1.125,68

***

43182834N

527

1.125,68

***

43194462W

692

1.125,68

***

43231563G

685

1.125,68

***

43463189C

378

1.125,68

***

43473559V

535

1.125,68

***

43499163E

75

1.125,68

***

43507214T

415

1.125,68

***

44325043H

394

2.000,00

***

44325094T

571

1.125,68

***

44326042M

549

1.125,68

***

44326044F

526

1.125,68

***

44326107R

659

2.000,00

***

44326244T

640

1.125,68

***

44326866R

601

1.125,68

***

44327838F

262

1.125,68

***

44328144Z

362

1.125,68

***

44329513A

171

1.125,68

***

46953047L

319

1.125,68

***

46953443R

372

1.125,68

***

46953445A

374

1.125,68

***

46954336C

297

1.125,68

***

46955310M

316

1.125,68

***

46956323Y

258

1.125,68

***

46956742B

280

1.125,68

***

46957513T

497

1.125,68

***

46957604E

295

1.125,68

***

46958527W

419

1.125,68

***

47250166R

248

1.125,68

***

47254813W

304

1.125,68

***

47255399J

281

1.125,68

***

48867720B

274

1.125,68

***

49605975N

435

1.125,68

***

49611050G

470

1.125,68

***

49611605F

32

1.125,68

***

49919763B

561

1.125,68

***

49924432B

566

1.125,68

***

50889594R

672

1.125,68

***

51063558Q

99

1.125,68

***

51896502S

520

1.125,68

***

52532467F

594

1.125,68

***

52813518K

112

1.125,68

***

70565779P

359

1.125,68

***

70720044N

478

1.125,68

***

73248756N

597

1.125,68

***

74430928F

149

1.125,68

***

74471630E

694

1.125,68

***

74605994C

603

1.125,68

***

74627471S

386

1.125,68

***

74633019C

102

1.125,68

***

74993715F

212

1.125,68

***

75012377Q

620

1.125,68

***

75205018D

275

1.125,68

***

75673064M

340

1.125,68

***

76141422Z

231

1.125,68

***

76368328W

52

1.125,68

***

77511552B

49

1.125,68

***

77514051A

143

1.125,68

***

77537477S

325

1.125,68

***

78173126J

391

1.125,68

***

78196718F

127

1.125,68

***

78198798V

103

1.125,68

***

78201399L

715

1.125,68

***

78202635J

17

1.125,68

***

78202858Y

636

1.125,68

***

78204021L

532

1.125,68

***

78207142N

346

1.125,68

***

78208034F

85

1.125,68

***

78210898L

392

1.125,68

***

78211335L

16

1.125,68

***

78212439L

67

1.125,68

***

78219164M

530

1.125,68

***

80030810X

48

1.125,68

Autos Vicens SA

A07097322

150

2.000,00

Grupo Empresas Roig SA

A07132913

84

2.000,00

Autocares Estelrich SL

B07556160

406

2.000,00

Rigo Barcelo SL

B57980344

131

2.000,00

***

X3703882P

223

1.125,68

***

X4751714Y

592

1.125,68

 

 

 

649.998,32