Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Núm. 140324
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, per la qual s’ordena la inscripció de dissolució de l’associació anomenada Associació Independent de Joves Empresaris de Balears en el Registre d’Associacions Empresarials i Sindicals de la Direcció General de Treball i Salut Laboral

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

El 23 de març de 2021, Juan José Mascaró Huguet, en representació de l'associació anomenada Associació Independent de Joves Empresaris de Balears va presentar a l'Oficina de dipòsit d'estatuts de la Direcció General de Treball i Salut Laboral (amb número de registre d'entrada 07/2021/000034) una sol·licitud, amb documentació annexa, en què demanava la inscripció de dissolució de dita associació del Registre d'Associacions Empresarials i Sindicals segons l'acord de la Assemblea General Extraordinària de 21 de febrer de 2018.

Fonaments de dret

1. L'article 10.4 del Reial decret 416/2015, de 29 de maig, sobre dipòsit d'estatuts de les organitzacions sindicals i empresarials.

2. La Llei orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de llibertat sindical, així com la Llei 19/1977, d'1 d'abril, reguladora del dret d'associació sindical.

3. El Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la llei de l'Estatut dels treballadors.

4. La Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social.

5. Supletòriament la Llei 39/2015, d' 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Inscriure i dipositar l'Acta de dissolució de l'organització empresarial anomenada Associació Independent de Joves Empresaris de Balears amb codi 07000027 en el Registre d'Associacions Empresarials i Sindicals, segons l'acord de la Assemblea General Extraordinària de 21 de febrer de 2018.

2. Notificar aquesta Resolució a la persona interessada.

Interposició de Recursos

Contra aquesta Resolució –que exhaureix la via administrativa- es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament una demanda en impugnació d'aquest acte administratiu davant la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, d'acord amb els articles 167 i següents de la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social (BOE núm. 245, d'11 d'octubre), en relació amb els seus articles 2.l, 6, 7 i 8, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la notificació o publicació de la Resolució d'acord amb l'article 151.7 en relació amb l'article 69.2 de la mateixa llei.

Palma, en la data de la signatura electrònica (7 de març de 2022)

La directora general de Treball i Salut Laboral Virginia Abraham Orte Per delegació del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball (BOIB 97/2019)