Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 138245
Acord del Consell Rector de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera en sessió de caràcter ordinari de 28 de febrer de 2022, relatiu a la concessió d’ajuts per a estudis i investigacions ambientals a la Reserva de Biosfera de Menorca corresponents a la convocatòria per a l’any 2021 (exp. 0915-2021-000001)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Atès l'acord de Consell Rector de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera de dia 28 de juny de 2021, relatiu a l'aprovació de la Convocatòria d'ajuts del Consell Insular de Menorca per a estudis i investigacions ambientals a la Reserva de Biosfera de Menorca, any 2021;

Ateses les sol·licituds presentades durant el termini establert en la convocatòria;

Atès que s'ha revisat la documentació presentada per tal de comprovar administrativament i tècnicament el compliment dels requisit exigits;

Atès l'informe de l'instructor signat electrònicament amb data 11/01/2022, en el qual consten els projectes que s'han presentats;

Atesa l'acta de la comissió avaluadora celebrada dia 18 de gener de 2022, en la qual consta que es van valorar els projectes i pressuposts sol·licitats, tot comprovant que fossin adequats a les seves necessitats i que en qualsevol cas no superassin l'import màxim establert de 5.000,00 € per sol·licitud, com estableix la base vuitena;

Atès que les puntuacions finals van quedar com es detalla en la taula següent:

Projecte

Entitat

Puntuació final

Estudi de la presència i la persistència de llosques de tabac en diversos entorns

Fundació Catalana per a la Preservació dels Residus i el Consum Responsable

56

Intel·ligència artificial aplicada a l'estudi de les xarxes de pol·linització de Menorca i divulgació de la seva importància

Pau Enric Serra Marin

83

Efecto de las prácticas agrarias sostenibles sobre la vegetación y la red de polinizadores

Lucia Latorre Piñeiro

38

Atès que es proposa concedir els ajuts als projectes més valorats fins arribar a la quantitat màxima disponible (25.000 €) i tenint en compte la necessitat d'obtenir una puntuació superior a 50 punts per tal d'obtenir ajut;

Atès que el pressupost total per als dos projectes més valorats suma 9.917,00 ;

Atesa la proposta de la Presidència;

El Consell Rector de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera, per unanimitat dels set membres assistents (senyor Juaneda Mercadal, senyor Pastrana Huguet, senyora Gomila Carretero, senyor Maria Ballester, senyora Gomis Luis, senyora Gómez Estévez i senyora Marquès Portella) i en votació ordinària, adopta l'acord següent:

Primer. Concedir els ajuts següents corresponents a la convocatòria d'ajuts del CIM per a estudis i investigacions ambientals a la reserva de biosfera de Menorca per a l'any 2021:

ENTITAT

PROJECTE

IMPORT ADJUDICAT

Pau Enric Serra Marín

Intel·ligència artificial aplicada a l'estudi de les xarxes de pol·linització de Menorca i divulgació de la seva importància

4.917,00 €

Fundació Catalana per a la Preservació dels Residus i el Consum Responsable

Estudi de la presència i la persistència de llosques de tabac en diversos entorns

5.000,00 €

Segon. No concedir l'ajut al projecte “Efecto de las prácticas agrarias sostenibles sobre la vegetación y la red de polinizadores”, presentat per Lucia Latorre Piñeiro, en obtenir una valoració inferior a 50 punts.

Tercer. Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 6-17200-4790000 de l'exercici pressupostari de l'any 2022.

Quart. Remetre aquesta resolució a la BDNS en compliment de l'art. 20.8 de l'LGS i publicar-la en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Cinquè. Notificar aquests acords a les persones interessades

Interposició de recursos

Contra aquest acord – que no exhaureix la via administrativa – es pot interposar un recurs d'alçada davant la Comissió de Govern en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi publicat, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 22 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

L'esmentat recurs s'entendrà desestimat, si no es notifica la resolució corresponent, quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.

 

Maó, 14 de març de 2022

Per delegació de la presidenta El secretari del Consell Rector Octavi Pons Castejón (Decret 20/2020, de 21 de gener) (BOIB núm. 13 de 30-1-2020)