Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

Núm. 139735
Resolució de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni per la qual s’aprova l'anotació en l'Inventari General de Béns i Drets de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de la pròrroga tàcita del contracte d'arrendament de l'immoble situat al carrer Eusebi Estada, 48, baixos, de Palma (PRO 02 2022/206) (SP 39/2022)

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 21 de juliol de 2006, es va signar un contracte d'arrendament de l'immoble situat al carrer Eusebi Estada, 48, baixos, de Palma, entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Sr. Mateo Lliteres Fullana, la Sra. Francisca Maria Llompart Palou, el Sr. Sebastián Riusech Mas i la Sra. Maria Cardona Barceló, copropietaris a parts iguals (25%), per un termini de nou anys i nou mesos, a comptar des de l'1 d'agost de 2006 fins al 30 d'abril de 2016.

2. Aquest contracte s'ha anat prorrogant tàcitament per períodes anuals fins al 30 d'abril de 2022, destinant-lo al Casal de les Associacions d'Immigrants i a l'Oficina d'Informació, Assessorament i Orientació a la Immigració (OFIM).

3. Les referències del Registre de la Propietat d'aquest immoble estan distribuïdes en tres locals, i són les següents:

-Local A 0814511DD7801D0002HG

-Local B 0814511DD7801D0003JH

-Local C 0814511DD7801D0004KJ

4. El número d'actiu en l'Inventari General de Béns i Drets de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és el 100000001853-0.

5. El 10 de febrer de 2022, va tenir entrada en la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni (VALIB núm. identificador 74058) un ofici del secretari general de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, amb documentació relativa a la pròrroga tàcita de l'arrendament de l'immoble esmentat, pel període comprès entre l'1 de maig de 2022 al 30 d'abril de 2023, que és la següent:

 • Proposta, per delegació, d'inici de l'expedient, de 25 de gener de 2022, del secretari general de la Conselleria d'Afers Socials i Esports.
 • Informe justificatiu del secretari general de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, de 18 de gener de 2022.
 • Informe relatiu a la vigència del contracte i previsió de pròrroga, de la cap de Departament d'Assumptes Generals de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, de 7 de febrer de 2022.
 • Informe favorable de preus de mercat emès per la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura, de 9 de novembre de 2021.
 • Proposta de resolució d'autorització i disposició del corresponent crèdit pressupostari, signada pel secretari general de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, de 8 de febrer de 2022. La despesa total prevista és de 49.645,80 € i anirà a càrrec de la partida pressupostària 17101.313K01.20200.00.
 • Document RF.
 • Resolució, per delegació, d'autorització d'imputació de despesa a exercicis futurs del secretari general de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, de 29 de gener de 2022.
 • Certificat d'eficiència energètica de l'immoble esmentat, i la seva inscripció en el Registre de certificats d'eficiència energètica d'edificis el 7 de març de 2016 amb número 45085. La qualificació energètica té la lletra D i una vigència fins el 7 de març de 2026.
 • Contracte inicial signat el 21 de juliol de 2006.
 • Anterior resolució de pròrroga tàcita i anterior resolució de disposició d'aprovació de despesa.
 • Conformitat dels arrendadors el 21 de gener de 2022.

6. El 4 de març de 2022, el tècnic I va emetre un informe favorable amb el vistiplau de la cap de Servei de Patrimoni. CSV: https://vd.caib.es/1646221156382-401081444-7520664949373397274.

7. El 9 de març de 2022 la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears va emetre un informe favorable de fiscalització prèvia limitada. CSV: https://vd.caib.es/1646750283339-404392237-5408920710027978177.

 

Fonaments de dret

1. Article 65 i següents de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que regulen els arrendaments d'immobles a favor de la Comunitat Autònoma.

2. Article 131 i següents del Decret 127/2005, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans i les seves modificacions posteriors.

4. Decret 8/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, de modificació del Decret 9/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s'estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5. Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balear.

6. Decret 14/2021, de 15 de març, pel qual es disposa el cessament i el nomenament d'un alt càrrec de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors.

7. Decret 25 /2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

8. El contracte principal d'arrendament subscrit el 21 de juliol de 2006 i l'anterior pròrroga publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, núm. 36, de 16 de març de 2021.

Per tot això, dicto la següent

Resolució

1. Anotar en l'Inventari General de Béns i Drets de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la pròrroga tàcita del contracte d'arrendament de l'immoble situat al carrer Eusebi Estada, 48, baixos, de Palma, de l'1 de maig de 2022 al 30 d'abril de 2023 per una renda mensual de 4 ,137,15 €, inclòs IVA, que fan un total de despesa de 49.645,80 €, inclòs IVA, amb càrrec a la partida pressupostària 17101.313K01.20200.00, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient als pressupostos generals de la Comunitat Autònoma, amb l'objectiu que es pugui continuar utilitzant per situar el Casal de les Associacions d'Immigrants i l'Oficina d'Informació, Assessorament i Orientació a la Immigració (OFIM).

2. Notificar aquesta Resolució a la Conselleria d'Afers Socials i Esports, sense perjudici que s'hagi de tramitar el corresponent procediment econòmic-financer.

3. Anotar aquesta pròrroga tàcita en l'Inventari General de Béns i Drets de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que esgota la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà d'haver-hi-es notificat i publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà d'haver-se notificat i publicat la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.​​​​​​​

Palma, 11 de març de 2022

La directora general

Catalina Ana Galmés Trueba