Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

Núm. 141071
Resolució del secretari general per delegació del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta del director general de Mobilitat i Transport Terrestre, per la qual s’aprova la sisena concessió d’ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l’objectiu de mantenir la seva activitat

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El director general de Mobilitat i Transport Terrestre ha formulat la proposta de resolució següent:

Fets

1. El dia 3 d'agost de 2021 es va publicar en el BOIB núm. 103 l'Ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge de 29 de juliol de 2021, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions en matèria de transport públic per carretera de viatgers i mercaderies. Aquestes bases preveuen que les convocatòries que es dictin a la seva empara s'han d'aprovar amb una resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge i s'han de publicar en el BOIB.

2. El 22 d'octubre de 2021 el conseller de Mobilitat i Habitatge va dictar una resolució per la qual s'aprova la convocatòria d'ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l'objectiu de mantenir la seva activitat. Aquesta resolució de convocatòria es va publicar en el BOIB núm. 146 de 26 d'octubre de 2021.

En concret, es tracta de concedir ajudes econòmiques a les persones físiques o jurídiques que siguin titulars d'autorització de transport públic de viatgers o de mercaderies residenciades a les Illes Balears, per pal·liar l'impacte econòmic ocasionat en el sector a conseqüència de l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l'objectiu de mantenir la seva activitat de transport.

3. En data 12 de novembre de 2021 el secretari general de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, per delegació del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta del director general de Mobilitat i Transport Terrestre, aprovà la primera concessió d'ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l'objectiu de mantenir la seva activitat, per una despesa global de 86.200 euros, dels quals 45.800 euros corresponen a la modalitat VD i VTC i 40.400 euros a la modalitat MDL i MDP (BOIB de 16 de novembre de 2021).

4. En data 25 de novembre de 2021 el secretari general de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, per delegació del conseller de Mobilitat i Habitatge, aprovà la segona concessió d'ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l'objectiu de mantenir la seva activitat, per una despesa global de 196.000 euros, la totalitat dels quals corresponen a la modalitat VD i VTC (BOIB de 27 de novembre de 2021).

5. En data 26 de novembre de 2021 el secretari general de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, per delegació del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta del director general de Mobilitat i Transport Terrestre, aprovà la tercera concessió d'ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l'objectiu de mantenir la seva activitat, per una despesa global de 62.800 euros, dels quals 53.200 euros corresponen a la modalitat VD i VTC i 9.600 euros a la modalitat MDL i MDP (BOIB de 2 de desembre de 2021).

6. En data 2 de desembre de 2021 el secretari general de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, per delegació del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta del director general de Mobilitat i Transport Terrestre, aprovà la quarta concessió d'ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l'objectiu de mantenir la seva activitat, per una despesa global de 204.400 euros, dels quals 129.600 euros corresponen a la modalitat VD i VTC i 74.800 euros a la modalitat MDL i MDP (BOIB de 4 de desembre de 2021).

7. En data 16 de desembre de 2021 el secretari general de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, per delegació del conseller de Mobilitat i Habitatge, aprovà la cinquena concessió d'ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l'objectiu de mantenir la seva activitat, per una despesa global de 131.800 euros, la totalitat dels quals corresponen a la modalitat VD i VTC (BOIB de 21 de desembre de 2021).

8. En compliment del punt vuitè de la convocatòria, la cap del Servei d'Ordenació del Transport en data 14 de març de 2022 ha emès l'informe previ favorable a la sisena concessió d'ajudes, que pel que aquí interessa indica:

«17. De les sol·licituds susceptibles de rebre l'ajut s'ha comprovat els següents punts:

- Que els beneficiaris, d'acord amb el punt desè de la convocatòria, han presentat correctament la sol·licitud i la declaració responsable, amb la qual cosa es considera justificat l'objecte de la subvenció.

- Que els beneficiaris disposen de l'autorització de transport corresponent a la modalitat d'ajuda sol·licitada i que aquestes compleixen els requisits.

- Que els beneficiaris es troben al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.

- Que hi ha crèdit adequat i suficient a la partida pressupostària 25201 521BCV 47000 00 del pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

18. De les sol·licituds analitzades en les quals la quantia de l'ajut que correspon a cada sol·licitant no supera els 30.000 euros, i en conseqüència no és necessària la fiscalització prèvia de la Intervenció General de la CAIB, correspon la concessió d'ajudes per un import total de 285.800 euros, dels quals 191.800 euros corresponen a la modalitat VD i VTC i 94.000 euros a la modalitat MDL i MDP, als beneficiaris que es relacionen en l'annex i per l'import individual indicat.

Conclusió

S'informa favorablement concedir les ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l'objectiu de mantenir la seva activitat, per una despesa global de 285.800 euros, dels qual 191.800 euros corresponen a la modalitat VD i VTC i 94.000 euros a la modalitat MDL i MDP, als beneficiaris que es relacionen en l'annex i per l'import individual indicat.»

Fonaments de dret

1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

2. Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 8, de 15 de gener de 2015).

3. Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022 (BOIB núm. 180 de 30 de desembre de 2021).

4. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

5. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer).

6. L'Ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge de 29 de juliol de 2021, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions en matèria de transport públic per carretera de viatgers i mercaderies (BOIB núm. 103, de 3 de d'agost de 2021).

7. La Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, de 22 d'octubre de 2021, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l'objectiu de mantenir la seva activitat (BOIB núm. 146, de 26 d'octubre de 2021)

Proposta de resolució

Propòs al conseller de Mobilitat i Habitatge que dicti una resolució en els termes següents:

1. Concedir ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l'objectiu de mantenir la seva activitat, per una despesa global de 285.800 euros.

2. Autoritzar i disposar una despesa global de 285.800 euros, a favor dels beneficiaris que figuren a l'annex, amb càrrec a la partida pressupostària 25201 521BCV 47000 00 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, per l'import individual indicat.

3. Reconèixer l'obligació i proposar el pagament per una despesa global de 285.800 euros, a favor de les persones i entitats que figuren a l'annex, amb càrrec a la partida pressupostària 25201 521BCV 47000 00 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, per l'import individual indicat.

4. Comunicar als beneficiaris que queden obligats a mantenir l'activitat de transports fins com a mínim el dia 30 de setembre de l'any 2022 i al compliment de la resta d'obligacions establertes en el punt novè de la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 22 d'octubre de 2021.

5. Publicar aquesta resolució en la pàgina web de la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

Resolució

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Mobilitat i Habitatge en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en el dia de la signatura electrònica (15 de març de 2022)

El secretari general

Per delegació de competències del conseller

Resolució de 15/02/2021 (BOIB núm. 24, de 18/02/2021)

Francesc Ramis Oliver

El director general proposant

Jaume Mateu Lladó

 

 

ANNEX

Sol·licitant

CIF

Exp.

VD/VTC

MDL/MDP

Total €

Gutierrez Pelaez Pablo Angel

***2310**

1

 

600

 

Bohigas Cars SL

B07121262

57

7.200

 

 

Bennasar Transfer Group SL

B57839649

60

2.400

 

 

Logistica y Transportes Sefe SL

B16551079

66

 

8.000

 

Serra Fernandez Martin

***8330**

70

 

11.200

 

Perez Criado Juan Luis

***1258**

74

 

800

 

Operador Logistica Interislas SL

B57307662

80

 

8.800

 

Alcudia Mallorca Cab SL

B57830598

90

1.200

 

 

Autocares Vidal SLU

B07642218

91

25.800

 

 

Furnet & Cardenas SL

B57488058

92

 

2.400

 

Happy Bus Mansur SL

B57754913

119

1.000

 

 

Chofer Mallorca Services SL

B16577066

122

7.000

 

 

Autocares Guasch y Serra SL

B07132038

123

21.000

 

 

Colonia Express SL

B07754427

124

 

8.800

 

Medina Marsan Rodrigo Juan

***5727**

125

 

600

 

Viajes Charrua SL

B16564619

133

2.000

 

 

Island Tour & Transfer SL

B16561540

135

1.200

 

 

Autocares Arbotour SL

B07565443

146

16.000

 

 

Transports Rafel Servera SL

B57431686

152

9.800

 

 

Gruas Raul Zamora SL

B16539405

155

 

2.400

 

Traslados del Norte SL

B81886855

173

8.000

 

 

Trans-Sass s'Olivar SL

B57272700

206

 

7.600

 

Majorca Transfers SL

B57691396

224

1.200

 

 

Contenedores y Transportes Rocio SL

B07933054

238

 

800

 

Transporte de Viajeros Transbalear SL

B19601210

239

9.400

 

 

Gruas Aurpons SL

B16516676

241

 

4.800

 

Transportes Ibiza L&C SL

B57834921

244

 

2.400

 

Airobuses SL

B57902793

245

6.800

 

 

Trans-Rigo SL

B07574015

285

 

3.600

 

Sanchez Bus SL

B07635790

349

14.000

 

 

Transportes y Excavaciones Riera SL

B57328320

354

 

16.000

 

Transportes Maritimos Alcudia SA

A07052244

364

 

9.600

 

Transportes JLBC Ibiza 2010 SL

B07645518

427

 

4.800

 

Mari Serra Juan

***3540**

428

 

800

 

Pons Delgado Transportes SL

B57699654

454

16.000

 

 

Virgui Bus SL

B73078487

460

19.200

 

 

Mallorca Transfers-LG SL

B54531975

468

2.400

 

 

Badasmun SL

B16528002

752

2.600

 

 

Autocares Devesa SL

B08359606

753

9.200

 

 

Autocares Estelrich SL

B07556160

763

8.400

 

 

 

 

 

191.800

94.000

285.800