Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Rector de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera en sessió de caràcter ordinari de 28 de febrer de 2022, relatiu al nomenament de membres del Consell Social de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera (exp. 03125-2019-000003)

    Número de registre 1905 - Pàgina 9497

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Rector de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera en sessió de caràcter ordinari de 28 de febrer de 2022, relatiu al nomenament de secretari del Consell Social de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera (exp. 03125-2019-000003)

    Número de registre 1906 - Pàgina 9498

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Rector de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera en sessió de caràcter ordinari de 28 de febrer de 2022, relatiu al nomenament de membres del Consell Científic de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera (exp. 03125-2019-000005)

    Número de registre 1907 - Pàgina 9499

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Nomenament del cap de la policia local de l’ajuntament d’Alaró, pel sistema de lliure designació, en comissió de serveis

    Número de registre 1964 - Pàgines 9500-9501

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Resolució de nomenament dels membres del Tribunal de selecció de la borsa de treball de Tècnic/a informàtic, grup C, subgrup C1 a l’Ajuntament de Sa Pobla

    Número de registre 1927 - Pàgines 9502-9503

  • AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

   • Decret de batlia núm. 2022-0073 Nomenament funcionari/a de carrera Tècnic/a d’Administració General Ajuntament de Valldemossa

    Número de registre 1884 - Pàgines 9504-9505

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Personal Docent de 15 de març de 2022 per la qual es fa pública l'adjudicació definitiva de places als funcionaris docents del cos de mestres que participen en el concurs de trasllats d'àmbit autonòmic convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 27 d'octubre de 2021

    Número de registre 1936 - Pàgines 9506-9629

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Personal Docent de 15 de març de 2022 per la qual es fa pública l’adjudicació definitiva de places als funcionaris docents dels cossos de catedràtics i de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de catedràtics i de professors de música i arts escèniques, de catedràtics i de professors d’escoles oficials d’idiomes, de catedràtics i de professors d’arts plàstiques i disseny, i de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny que participen en el concurs de trasllats d’àmbit autonòmic convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 27 d’octubre de 2021

    Número de registre 1937 - Pàgines 9630-9776

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per la qual es publica la data, hora i lloc de realització del primer exercici de les proves selectives per a l’ingrés en el cos auxiliar de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 25 d’abril de 2019 (BOIB núm. 57 de 30 d’abril)

    Número de registre 1856 - Pàgines 9777-9778

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerenta de l’Escola Balear d’Administració Pública, per la qual es convoca una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala humanística i de ciències socials, especialitat assessorament lingüístic a l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i s’aplica la tramitació d’urgència

    Número de registre 1913 - Pàgines 9779-9793

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 9 de març de 2022 per la qual s’aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea d’endocrinologia i nutrició dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, per a cada sector corresponent

    Número de registre 1864 - Pàgines 9794-9796

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la consellera de Salut i Consum de 8 de març de 2022 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de subdirector mèdic / subdirectora mèdica de l’Hospital Universitari Son Espases, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, de 1r d’agost

    Número de registre 1893 - Pàgines 9797-9799

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Correcció d’ errors de la resolució del director gerent de l’ Hospital Universitari Son Espases, de 21 de febrer de 2022 per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de supervisor/a d’Unitat de Quiròfans Verge de la Salut (QUIC) y CMA (UHC1)

    Número de registre 1892 - Pàgines 9800-9801

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Llistat d’aspirants que han superat les proves i requeriment documentació borsí 3 places policia local de Formentera

    Número de registre 1924 - Pàgines 9802-9804

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Resolució de presidència de correcció d’errors dels llistats definitius d’aspirants admesos i exclosos d’un borsí de tècnic/a d’inserció laboral

    Número de registre 1925 - Pàgines 9805-9808

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Bases i convocatòria per la provisió de tres places de policia lnclosa en l'oferta pública d'ocupació de 2022 de l'Ajuntament des Migjorn Gran

    Número de registre 1872 - Pàgines 9809-9828

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Resolució de la regidora delegada de recursos humans de dia 10 de març de 2022, per la qual es dóna audiència a les persones interessades en els recursos de reposició presentats contra les Bases que han de regir la convocatòria de les proves selectives per proveir, mitjançant el sistema de concurs, 1 plaça d'informàtic del grup A, subgrup A1

    Número de registre 1943 - Pàgines 9829-9830

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Resolució de la regidora delegada de recursos humans de dia 10 de març de 2022, per la qual es dóna audiència a les persones interessades en el recurs de reposició presentat contra les Bases que han de regir la convocatòria de les proves selectives per proveir, mitjançant el sistema de concurs, 1 plaça d'arquitecte del grup A, subgrup A1

    Número de registre 1945 - Pàgines 9831-9832

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Bases reguladores per a la constitució d'una borsa de treball temporal de personal de neteja d'edificis i locals municipals de l'Ajuntament de Sant Lluís

    Número de registre 1923 - Pàgines 9833-9839

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Convocatòria del procés selectiu per a la provisió definitiva d'una plaça d'arquitecte/a, per estabilització d'ocupació, torn lliure, de personal funcionari de carrera de l'Ajuntament de Son Servera, mitjançant el sistema de concurs-oposició

    Número de registre 1956 - Pàgines 9840-9841