Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 141371
MF-771 creació i modificació llocs de treball de mobilitat

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant acord de la Junta de Govern de 03/03/2021, es va aprovar el següent:

PRIMER.- Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Palma que figura a la proposta adjunta MF-771 relativa a la creació i modificació de diversos llocs de feina de l'Àrea de Mobilitat sostenibilitat, d'acord amb la petició de l'Àrea.

SEGON.- Establir com a data d'efectes la del dia següent de la seva aprovació.

TERCER.- Publicar el contingut de l'Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que l'hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

  

Palma, 14 de març de 2022

La cap de secció del Registre de Personal

p.d. Decret de Batlia núm. 3000, de 26/02/2014

(BOIB núm. 30 de 04/03/2014)

Francisca M. Matas Escobar

 

 

PROPOSTA 771 - MODIFICACIÓ PARCIAL R.LL.T. PERSONAL FUNCIONARI

ÀREA:

MOS

ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE

ÒRGAN:

MOS001

DIRECCIÓ GENERAL DE MOBILITAT

UNITAT:

MOS0011510

DEPARTAMENT DE MOBILITAT / SERVEI DE REGULACIÓ I CONTROL DEL TRÀNSIT / SALA DE CONTROL DE TRÀNSIT

LLOCS DE TREBALL QUE ES MODIFIQUEN

ALLÀ ON DIU:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F60400001

CAP DE SALA DE CONTROL DE TRÀNSIT

1

S

21

154

C

AJP

C1

JE4

H1

AE

3081 - COMESES ESPECIALS ESPECIALITAT CONTROLADOR/A DE TRÀNSIT

 

B2

 

HA DE DIR:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F60400001

CAP DE SALA DE CONTROL DE TRÀNSIT

1

S

21

122

C

AJP

C1

JE4

H1

AE

3081 - COMESES ESPECIALS ESPECIALITAT CONTROLADOR/A DE TRÀNSIT

 

B2

 

LLOCS DE TREBALL DE NOVA CREACIÓ

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

[F22030114]

CAP DE NEGOCIAT UT CONTROLADOR/A DE TRANSIT II

1

G

19

294

C

AJP

C1

JEA

HE9

AE

3081 - COMESES ESPECIALS ESPECIALITAT CONTROLADOR/A DE TRÀNSIT

 

B2

 

[F22150121]

CAP DE SECCIÓ DE REGULACIÓ DEL TRÀNSIT

1

S

24

65

C

AJP

A2

JG1

H1

AE

3057 - SUBESCALA TÈCNICA MITJA (TAE MITJÀ) ESPECIALITAT ENGINYERIA TÈCNICA D'OBRES PÚBLIQUES

3057 - SUBESCALA TÈCNICA MITJA (TAE MITJÀ) ESPECIALITAT ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL

200 HORES DE FORMACIÓ RELACIONADA AMB LES FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL O 2 ANYS D'EXPERIÈNCIA EN ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES EN LLOCS LES FUNCIONS ESPECÍFIQUES DELS QUALS TENGUIN RELACIÓ AMB LES FUNCIONS ESPECÍFIQUES/COMPETÈNCIES PRÒPIES DEL LLOC DE TREBALL

B2

 

LLEGENDA

NL

NÚMERO DE LLOCS

 

 

TL

TIPUS DE LLOC

S

SINGULARITZAT

G

GENÈRIC

 

 

CD

COMPLEMENT DE DESTÍ

 

 

FP

FORMA DE PROVISIÓ

C

CONCURS

 

 

ADM

ADSCRIPCIÓ A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

AJP

AJUNTAMENT DE PALMA

 

 

GR

GRUP

 

 

TJ

TIPUS DE JORNADA

JG1

JORNADA GENERAL - 37,5 HORES SETMANALS

JEA

JORNADA ESPECIAL AMPLIADA - 40 HORES SETMANALS

JE4

JORNADA ESPECIAL - 40 HORES SETMANALS

 

 

TH

TIPUS D'HORARI

HE9

TORNS I FLEXIBILITAT

H1

HORARI D'ADMINISTRACIÓ

 

 

OBS

OBSERVACIONS

 

 

CE

COMPLEMENT ESPECÍFIC

65

  19.555,20 €

122

  24.645,32 €

154

  20.813,94 €

294

  17.844,26 €