Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Núm. 140263
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’aprova la convocatòria informativa per a concedir ajuts per al manteniment d'estructures organitzatives de les associacions empresarials més representatives

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Les associacions empresarials, igual que els sindicats de treballadors, són reconegudes específicament en l'article 7 de la Constitució espanyola, que pren en consideració la seva contribució a defensar i promocionar els interessos econòmics i socials que els són propis. Aquest reconeixement constitucional implica que ens trobam davant organitzacions d'interès públic i de rellevància constitucional amb una audiència especial des del punt de vista polític.

La implicació dels agents econòmics i socials més representatius resulta essencial per crear el marc econòmic i social que afavoreixi el desenvolupament de les Illes Balears. L'exercici de la representació empresarial constitueix un factor de primer ordre en la consecució d'un grau més elevat de cohesió i de vertebració social.

En aquest sentit, la disposició addicional quarta de la Llei 2/2011, de 22 de març, per la qual es regula la participació institucional de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de la comunitat autònoma de les Illes Balears, preveu que en la Llei de pressuposts de la comunitat autònoma s'ha de consignar una partida pressupostària destinada al manteniment d'estructures organitzatives de les associacions empresarials més representatives.

Segons la mateixa norma, la tramitació d'aquestes subvencions s'ha de fer en règim de concessió directa i s'han de concedir en atenció a criteris proporcionals de la representativitat exercida en la Mesa Social Tripartida de les Illes Balears.

D'acord amb l'anterior, s'aprova aquesta convocatòria que té per objecte concedir ajuts a les organitzacions empresarials més representatives per al manteniment de les seves estructures organitzatives i seguint criteris d'objectivitat, de representativitat i de publicitat, amb una partida pressupostària específica, prevista en la Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

D'altra banda, la distribució dels ajuts s'ha de fer de manera objectiva entre les organitzacions empresarials més representatives de les Illes Balears, per la qual cosa se segueix un criteri proporcional al nombre de representants o vocals titulars de les organitzacions empresarials assignats a la Mesa de Diàleg Social de les Illes Balears, de conformitat amb la disposició addicional quarta de la Llei 2/2011 abans esmentada.

L'Ordre del conseller de Treball i Formació de 4 de maig de 2005, modificada per l'Ordre de la consellera de Treball i Formació de 16 de juliol de 2008, estableix les bases reguladores de les subvencions en matèria de treball i formació, que resulta aplicable en tot allò que no sigui incompatible amb els ajuts concedits. D'acord amb l'article 1 d'aquesta Ordre, el seu objecte és establir les bases que regulen les subvencions de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball que, per les seves característiques, permeten unes bases comunes, amb la finalitat de dur a terme activitats d'utilitat pública o d'interès social, o per a la consecució d'una finalitat pública, relacionades amb les competències atribuïdes a la Conselleria. En l'apartat 2.2 del mateix article 1, s'hi inclou el foment de la participació institucional de les organitzacions empresarials com a activitat que pot ser objecte de subvenció. En desplegament d'aquesta previsió, aquesta convocatòria té la finalitat de finançar el manteniment de les seves estructures organitzatives.

De conformitat amb l'article 37.2 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, es pot autoritzar el pagament anticipat de la subvenció fins a un màxim del 75 % del seu import amb les garanties que pertoquin sempre que l'entitat beneficiària acrediti que no disposa de recursos suficients per finançar transitòriament l'execució de l'activitat que se subvenciona.

D'acord amb l'article 14.3 i 4 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, “en els casos a què es refereix la lletra b) de l'apartat 1 de l'article 7 en els quals la norma de rang legal no faci una delimitació precisa dels beneficiaris, el procediment també s'ha d'iniciar a sol·licitud de les persones interessades. En els casos a què es refereix l'apartat anterior d'aquest article, l'òrgan competent per a la concessió de la subvenció pot dictar un acte de convocatòria informativa, el qual tindrà el caràcter de simple pressupost dels procediments que, si escau, s'iniciïn posteriorment amb les sol·licituds que es presentin.”

Aquests ajuts s'han inclòs en l'objectiu IV.4.1 del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 (BOIB n.º 175, de 23 de desembre).

Per tot això, d'acord amb el que disposen els preceptes indicats, dict la següent

RESOLUCIÓ

Primer

Objecte

Aquesta Resolució té per objecte aprovar la convocatòria d'ajuts econòmics per al manteniment de les estructures organitzatives de les organitzacions empresarials més representatives en l'àmbit de les Illes Balears.

Segon

Normes reguladores

Els ajuts concedits com a conseqüència de l'aprovació d'aquesta convocatòria es regeixen i per la Llei 2/2011, de 22 de març, per la qual es regula la participació institucional de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre i l'Ordre del conseller de Treball i Formació de 4 de maig de 2005 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de Treball i Formació, modificada per l'Ordre de la consellera de Treball i Formació de 16 de juliol de 2008 (BOIB núm. 104, de 26 de juliol), en tot allò que no sigui incompatible amb els ajuts concedits.

Tercer

Partides pressupostàries

1. Els ajuts concedits s'han d'abonar amb càrrec a la partida 12401 322B01 48003.00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, per un import total de tres-cents dotze mil euros (312.000 €).

2. La concessió dels ajuts que estableix aquesta convocatòria està condicionada a les disposicions pressupostàries del punt anterior.

Quart

Àmbit temporal de la convocatòria

Les activitats objecte de subvenció s'han de dur a terme entre l'1 de novembre de 2021 i el 31 d'octubre de 2022.

Cinquè

Beneficiaris i requisits

1. Poden sol·licitar els ajuts que estableix aquesta convocatòria les organitzacions empresarials amb domicili a les Illes Balears que tinguin la condició de més representatives en l'àmbit de les Illes, d'acord amb la disposició addicional sisena de l'Estatut dels treballadors, aprovat per mitjà del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.

2. D'altra banda, per ser beneficiari de qualsevol tipus d'ajut les organitzacions empresarials sol·licitants han de complir els requisits següents:

a) Estar al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social, abans de dictar la proposta de resolució.

b) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears abans de dictar la proposta de resolució.

c) No incórrer en cap de les prohibicions per ser beneficiàries dels ajuts establertes en l'article 10 del text refós de la Llei de subvencions.

d) No haver estat sancionades o condemnades en els tres darrers anys per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa firma o condemnades per sentència judicial firma.

 

Sisè

Accions subvencionables

Els ajuts s'han de destinar a finançar les estructures organitzatives de les organitzacions empresarials més representatives i es poden subvencionar les despeses corrents següents:

a) Despeses de personal, excepte les indemnitzacions per acomiadaments i jubilacions anticipades.

b) Lloguers de les seus de les organitzacions empresarials.

c) Reparacions, manteniment i conservació d'instal·lacions i d'equips d'oficina destinats a l'activitat de representació.

d) Despeses de subministres i comunicacions (aigua, llum, telèfon, internet, correu, missatgeria i similars.

e) Despeses corresponents a material d'oficina, equipaments, serveis, subscripció a publicacions, primes d'assegurances i similars.

f) Despeses de desplaçament, manutenció i allotjament dels representants de l'entitat, originades per l'activitat de representació empresarial, a qui són aplicables els límits sobre indemnitzacions per raó del servei per al personal funcionari de l'Administració autonòmica d'acord amb la categoria que correspongui. En cap cas es consideraran subvencionables les despeses de representació o per assistència.

g) Despeses corresponents a jornades, seminaris, trobades, taules rodones, conferències i activitats similars.

h) Despeses d'assessorament a les empreses.

i) Despeses corresponents a serveis prestats per persones alienes a l'entitat beneficiària.

j) Despeses de comunicacions, publicitat i propaganda.

k) Qualsevol altra despesa necessària per a l'organització i el funcionament de les oficines i serveis de les entitats beneficiàries, particularment les adreçades a negociació col·lectiva.

 

Setè

Quantia

1. L'import dels ajuts s'ha de distribuir en proporció al nombre de representants o vocals assignats a la Mesa Social Tripartida de les Illes Balears, de manera que el valor assignat a cada representant és el quocient de dividir l'import del crèdit assignat a aquesta convocatòria en el seu apartat tercer, entre el nombre total de representants o vocals titulars assignats a les organitzacions empresarials més representatives en l'òrgan consultiu esmentat. L'import de l'ajut a cada organització empresarial més representativa ha de ser el resultat de multiplicar el valor esmentat pel nombre de representants o vocals titulars de la mateixa organització en la Mesa Social Tripartida de les Illes Balears.

2. La quantia de la subvenció sol·licitada s'ha de concedir amb un import cert calculat de la manera prevista en el punt 1 d'aquest apartat, d'acord amb l'article 32.2 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en relació amb l'article 39.2 del text refós de la Llei de subvencions abans esmentat.

Vuitè

Sol·licituds

1. El termini per presentar les sol·licituds és de quinze dies comptadors a partir del tercer dia hàbil següent a la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

2. Els models oficials de sol·licitud de les ajudes poden obtenir-se en la web de la Direcció General de Treball i Salut Laboral de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, adreça d'Internet

https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites?pag=0&regs_pag=10&filtro={%22ua%22:%2240%22,%20%22familias%22:%222%22}

3. Les sol·licituds es presentaran en el Registre Electrònic Comú dirigit a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball del Govern de les Illes Balears, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, juntament amb la documentació establerta en aquesta convocatòria.

De conformitat amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015 estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d'aquest procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

D'acord amb l'article 68.4 de la Llei 39/2015, si algun dels subjectes a què fa referència l'article 14.2 presenta la seva sol·licitud presencialment, les administracions públiques han de requerir l'interessat perquè l'esmeni a través de la presentació electrònica. A aquest efecte, es considera com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què s'hagi duit a terme l'esmena.

4. Les entitats sol·licitants han d'efectuar la petició de l'ajut per mitjà de qui les representi legalment, amb l'acreditació adequada.

5. Si la sol·licitud no reuneix els requisits legals i els exigits en l'Ordre de bases reguladores i en aquesta convocatòria, s'ha de requerir la persona interessada perquè en el termini de deu dies n'esmeni l'errada o aporti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la petició, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes que estableix l'article 21 de la Llei 39/2015.

 

Novè

Documentació

1. Juntament amb les sol·licituds s'han d'adjuntar els documents següents, en original o fotocòpia compulsada:

a) Document fefaent que acrediti la representació de la persona que actua en nom del l'organització empresarial sol·licitant. La representació pot acreditar-se per qualsevol forma vàlida en dret.

b) Declaració responsable de no estar sotmès a cap de les prohibicions establertes en els apartats 1 i 2 de l'article 10 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que s'ha de fer segons el que preveu l'apartat 6 del mateix article.

c) Pel que fa als requisits que estableix el punt 2.a) i b) de l'apartat cinquè d'aquesta convocatòria, la sol·licitud d'ajuts implica l'autorització perquè la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball pugui obtenir informació relativa al compliment de les obligacions amb la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, excepte en el cas que en denegui expressament el consentiment, supòsit en què haurà d'aportar el certificat corresponent juntament amb la sol·licitud d'ajuts.

d) Memòria de l'activitat objecte de la subvenció.

e) Pressupost detallat de les despeses previstes per al període subvencionable.

f) Justificació, mitjançant declaració responsable, que l'entitat sol·licitant no disposa de recursos suficients per finançar l'execució de l'activitat que se subvenciona, en el supòsit que l'entitat sol·liciti el pagament anticipat del 75 % de l'import de la subvenció.

g) Justificació, mitjançant declaració responsable de les circumstàncies excepcionals que permeten realitzar el pagament anticipat sense exigència prèvia de cap garantia, en el cas que així ho sol·liciti l'entitat interessada.

h) Declaració responsable de les persones representants orgàniques o voluntàries de l'entitat sol·licitant en què s'expressi el compromís incondicional que l'ajut que es concedeix es destinarà a les finalitats pròpies de l'organització que se subvencionen: manteniment de les seves estructures organitzatives.

i) Declaració responsable de veracitat de dades bancàries, degudament emplenada i signada segons el model que podeu trobar en l'adreça d'Internet https://www.caib.es/seucaib/ca/202/administraciones/tramites/servicio/4486284

 

Desè

Règim de concessió de les subvencions

En aplicació de l'article 5.5 de l'Ordre de bases reguladores, la concessió dels ajuts s'ha de fer aplicant una distribució proporcional en funció del nombre de representants vocals assignats en la Mesa Social Tripartida de les Illes Balears, atès que la disposició addicional quarta de la Llei 2/2011 preveu un règim de concessió directa i proporcional i que, d'acord amb la naturalesa dels ajuts, no són necessàries ni la comparació ni la prelació de les sol·licituds en un únic procediment.

Onzè

Instrucció i resolució del procediment

1. L'òrgan competent per instruir el procediment de tramitació de sol·licituds és la Direcció General de Treball i Salut Laboral.

2. Els ajuts s'han de concedir mitjançant una resolució motivada del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball a proposta de la directora general de Treball i Salut Laboral, i s'hi ha de fixar amb caràcter definitiu la quantia individual de la subvenció concedida.

3. El termini per resoldre la sol·licitud i notificar la resolució és de tres mesos comptadors des que acabi el període de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat una resolució expressa, la petició s'ha d'entendre desestimada.

4. La notificació de la resolució s'ha de fer amb les exigències i en la forma que estableixen els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Dotzè

Concurrència d'ajuts o subvencions

1. La percepció dels ajuts que estableix aquesta convocatòria és compatible amb altres ajuts o subvencions que rebi el beneficiari de qualsevol administració pública o d'altres entitats públiques o privades que, aïlladament o en concurrència amb aquests, siguin destinats a les mateixes accions que són objecte d'aquesta convocatòria: participació institucional de les organitzacions empresarials en les diverses meses i consells vinculats a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, suport a les actuacions de seguiment i d'avaluació dels pactes locals d'ocupació i finançament de despeses corrents per al manteniment de les seves estructures organitzatives.

2. En tot cas, quan els ajuts que estableix aquesta convocatòria s'hagin de compatibilitzar amb altres subvencions, i ambdós es concedeixin a un mateix beneficiari per a una finalitat idèntica, l'import no pot assolir una quantia que, aïlladament o conjuntament amb subvencions o ajuts de la mateixa administració o d'una altra de diferent o bé d'altres entitats públiques o privades, superi el cost de l'activitat que el beneficiari ha de dur a terme.

Tretzè

Justificació i pagament

1. D'acord amb l'article 37.2) del text refós de la Llei de subvencions, es pot abonar el 75 % de la subvenció concedida una vegada que l'entitat beneficiària certifiqui que s'han iniciat les actuacions que se subvencionen i sempre que acrediti davant la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball que no disposa de recursos suficients per finançar transitòriament l'execució de l'activitat subvencionada.

2. De conformitat amb l'article 25.3.b) del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desenvolupament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en relació amb l'article 37.2 del text refós de la Llei de subvencions esmentat, el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball podrà eximir l'entitat beneficiària de presentar garantia sempre que concorrin circumstàncies excepcionals que així ho aconsellin.

3. El 25 % restant de l'import de la subvenció concedida, o el 100 % en el cas que no s'hagi concedit el pagament anticipat, s'abonarà a l'entitat beneficiària una vegada que s'hagi justificat l'import total concedit.

4. L'entitat beneficiària de la subvenció està obligada a justificar l'aplicació dels fons a la finalitat que hagi servit de fonament per concedir la subvenció en els termes que disposa l'article 39 del text refós de la Llei de subvencions.

5. La justificació s'ha de documentar per mitjà del compte justificatiu, que s'ha de compondre dels documents següents, de conformitat amb els models que s'adjunten a aquesta convocatòria com a annex 1:

a) Memòria de les activitats dutes a terme i dels criteris objectius d'imputació, per a la correcta comprensió de l'activitat efectivament realitzada i la seva relació amb el projecte presentat pel beneficiari i amb l'aprovat per l'Administració. A més, la memòria ha d'incloure tota la informació necessària per a la correcta interpretació i comprensió de la justificació de despeses presentada i la seva imputació al projecte.

b) Relació dels justificants imputats, mitjançant una llista numerada, ordenada sistemàticament segons la naturalesa de la despesa i detallada de tots els documents que permetin l'acreditació del compliment de les condicions imposades de la subvenció, com també del seu cost.

c) Documentació justificativa de les despeses efectuades per un import igual o superior al pressupost presentat juntament amb la sol·licitud, previst en el punt novè, lletra e), que ha d'incloure una còpia de les factures i dels altres documents de valor probatori equivalents i s'ha d'ajustar a les previsions que estableix el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació (BOE núm. 289 de 01 de desembre de 2012).. A més, s'han d'adjuntar els justificants de pagament de les factures, com poden ser els extractes o els certificats bancaris destacats convenientment o rebuts dels proveïdors en què consti la data, el segell, la raó o la denominació social i el NIF del proveïdor i la signatura i la identificació de la persona que els signa.

d) En el supòsit d'organitzacions empresarials més representatives que manquin d'estructures organitzatives pròpies i usin les de les federacions que les integren, podran justificar la despesa per mitjà de factures, d'altres documents de valor probatori equivalent i justificants de pagament expedits a nom de les federacions que en formen part.

6. A qualsevol justificant que no sigui imputable en el 100 % del seu import, s'hi ha d'adjuntar un escrit en què es detalli el criteri d'imputació usat per fer el càlcul. En el cas de models de cotització a la Seguretat Social, quan l justificació no inclogui la totalitat dels treballadors, s'ha de presentar, juntament amb els butlletins de cotització, una relació exclusiva dels treballadors les despeses dels quals s'imputen i s'hi han d'indicar amb detall els càlculs efectuats, els percentatges aplicats, etc.

7. Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes per la normativa de contractació del sector públic per als contractes menors, l'entitat ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les característiques especials no hi hagi en el mercat un nombre suficient d'entitats que la realitzin, el prestin o el subministrin, o llevat que la despesa s'hagi efectuat abans de la sol·licitud de la subvenció. L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació o, si escau, amb la sol·licitud de subvenció, s'ha de fer d'acord amb criteris d'eficiència i economia. En cas que l'elecció no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa, això s'ha de justificar expressament en una memòria.

Si en el moment de presentar la documentació justificativa la despesa subvencionable supera la quantia corresponent als contractes menors, s'hauran d'aportar les diferents ofertes presentades i també una memòria en què es justifiqui expressament l'elecció en el supòsit que aquesta no recaigui en la proposta econòmicament més avantatjosa.

8. Es pot requerir l'entitat beneficiària perquè aporti qualsevol altra documentació que es consideri necessària per justificar la subvenció.

9. L'entitat beneficiària ha d'haver efectuat els pagaments abans de l'acabament del període de justificació de l'ajut.

10. El termini per justificar l'import de la subvenció concedida acaba el 8 de novembre de 2022.

Catorzè

Obligacions dels beneficiaris

Són obligacions dels beneficiaris dels ajuts les que estableix l'article 9 de l'Ordre de bases reguladores de 4 de maig de 2005 en relació amb l'article 11 del text refós de la Llei de subvencions.

Quinzè

Interpretació i execució

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball pot dictar les resolucions, les circulars i les instruccions que siguin necessàries per interpretar i executar aquesta convocatòria.

Setzè

Publicació de la convocatòria i efectes

Prèvia a la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears, es comunica el text de la convocatòria a la Base de Dades Nacional de Subvencions, amb la resta de la informació que es requereixi, de conformitat amb l'article 29 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Aquesta convocatòria comença a produir efectes el tercer dia hàbil següent d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Dissetè

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs de reposició davant el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, esmentada, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en data de la signatura electrònica (9 de març de 2022)

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball Iago Negueruela Vázquez

Documents adjunts