Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

Núm. 141469
Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme per la qual modifica la convocatòria d’un Hackathon en el marc del Fòrum Internacional de Turisme Sostenible

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS (Identif.): 612357

1. Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme per la qual s'aprova un Hackathon en el marc del Fòrum Internacional de Turisme Sostenible de 25 de febrer de 2022 (BOIB núm. 31, d'1 de març).

2. L'objecte de la convocatòria és la celebració d'una trobada en format presencial en el marc del Fòrum Internacional de Turisme Sostenible que organitza la Fundació Mallorca Turisme a Mallorca el 8 d'abril de 2022. L'objectiu del SDS Hackathon és crear  solucions a problemàtiques lligades al sector turisme i sostenibilitat. Els reptes que planteja l'organització són:

- Aigua: solució de gestió i control de pèrdues.

- Alimentació: adaptació del camp i professions tradicionals al mercat actual, especialment turístic (hotels i restaurants).

- Mobilitat: tant illa-continent i inter-illes, com intern.

És una hackathon orientada a professionals, investigadors i estudiants amb interès i compromís amb la sostenibilitat, que vulquin posar a prova el seu talent i divertir-se aportant solucions per a les problemàtiques del turisme a Mallorca.

El SDS Hackathon és una oportunitat per a conèixer altres professionals, treballar junts en un projecte, aprofitant les noves eines i tecnologies digitals i amb una finalitat d'impacte mediambiental, econòmic i social.

3. Per a participar és un requisit tenir divuit anys o més, i està pensat per a estudiants de qualsevol àmbit i professionals amb interès i compromís amb la sostenibilitat, de qualsevol branca professional.

4. La inscripció s'ha de fer mitjançant el registre electrònic de la Fundació Mallorca Turisme

https://fundaciomallorcaturisme.sedelectronica.es/info.0

Anar al catàleg de tràmits “Hackathon”, a “tramitació electrònica” i entrar amb el certificat digital.

A continuació, emplenar el formulari i, si escau, adjuntar la documentació que s'hi demana.

5. El punt 5.3 de la convocatòria diu que el termini d'inscripció en el concurs s'obrirà el 2 de març a les 9.00 h, i es tancarà el 25 de març, a les 23.59 h, horari Espanya peninsular. Com que el Fòrum se celebra el 8 d'abril i perquè hi hagi major participació és convenient allargar el termini de presentació de sol·licituds fins al 30 de març, inclòs.

Per tot això,

Resolc

Primer. Modificar la convocatòria d'un Hackathon en el marc del Fòrum Internacional de Turisme Sostenible en el sentit d'entendre que allà on diu que el termini d'inscripció en el concurs es tancarà el 25 de març, ha de dir que es tancarà el 30 de març, inclòs.

Segon. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs d'alçada davant el president de la Fundació Mallorca Turisme en el termini d'un mes, a partir de l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra la desestimació expressa d'aquest recurs d'alçada, podeu interposar el recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, a partir de l'endemà de rebre la notificació de la desestimació del recurs d'alçada.

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d'alçada i no heu rebut la notificació de resolució expressa, s'entén desestimat per silenci i podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de sis mesos, a partir de l'endemà de la desestimació presumpta.

No obstant l'anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu oportú. Tot això d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, 14 de març de 2022  

El director de la Fundació Mallorca Turisme Miguel Pastor Jordá