Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'ALGAIDA

Núm. 141062
Aprovació definitiva de l’acord de carrera professional horitzontal dels empleats públics de l’Ajuntament d’Algaida

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent-se aprovat, per acord del Ple municipal de data 15 de febrer de 2022, l'acord de carrera professional horitzontal dels empleats públics de l'Ajuntament d'Algaida, i no havent-se presentat reclamacions a la mateixa durant el termini d'exposició pública, s'entén definitivament aprovat.

Per tot l'exposat, s'acorda:

PRIMER – Aprovar l'acord de carrera professional horitzontal dels empleats públics de l'Ajuntament d'Algaida en els termes de l'acord que s'adjunta.

SEGON – Publicar aquest acord al BOIB i remetre còpia del mateix a l'Administració de l'Estat i a l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma

 

Algaida, 15 de març de 2022

La batlessa Maria Antònia Mulet Vich

 

ACORD DE CARRERA PROFESSIONAL HORITZONTAL DELS EMPLEATS PUBLICS DE L'AJUNTAMENT D'ALGAIDA

1. Objecte

Aquest acord pretén establir les bases per implantar la carrera professional horitzontal per tot el personal funcionari tant de carrera com interí, personal laboral fix, indefinit no fix i temporal, sempre que reuneixin els requisits adients recollits a aquest document proposta.

La carrera professional horitzontal ve establerta com un dret dels empleats públics a l´art. 16 del RDLEG 5/2015, de 30 d´octubre, pel qual s´aprova el text refós de la Llei de l´Estatut Bàsic dels Empleats Públics.

La carrera horitzontal consisteix amb la progressió individualitzada de graus, categories, esglaons o altres conceptes anàlegs sense necessitat de canviar de lloc de feina i de conformitat amb l´establert a la lletra b) de l´article 17 i 20.3 del mateix Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

La carrera horitzontal ha de contribuir, així mateix, a l´actualització i perfeccionament de la qualificació d´aquest personal i a la millora de la prestació del servei al ciutadà a l´Ajuntament d'Algaida.

2. Característiques

a. És voluntària: correspon al personal inclòs dins l'àmbit d´aplicació decidir si s´hi incorpora i el ritme de progressió als diferents nivells que la configuren, tot complint els requisits establerts.

b. És personalitzada: els reconeixement del nivell té caràcter personal i individual  i s´efectuarà considerant els mèrits presentats per la persona interessada de conformitat amb els principis d´igualtat, mèrit, capacitat i publicitat

c. És progressiva: com a regla general, l´accés als diferents nivells reconeguts en la carrera professional s´efectuarà successivament i de nivell en nivell, de tal manera que l´accés al nivell superior només s´assolirà si s´ha acreditat el reconeixement del nivell immediatament inferior, llevat de la fase extraordinària d´implantació.

d. És irreversible: el nivell reconegut té caràcter irrevocable i consolidat a tots els efectes, llevat de l´aplicació de la sanció de demèrit que preveu l´article 96.1 e de RDLEBEP.

e. És incentivada: el reconeixement de cada nivell està retribuït econòmicament mitjançant el complement de caràcter fix i mensual corresponent.

f. És transparent: les eines del mesurament dels paràmetres i dels criteris que s´hagin d'avaluar es basen en criteris objectius.

g. És oberta: no té limitacions d'accés sempre que es compleixin els requisits bàsics establerts i els criteris definits per obtenir cada nivell.

h. És homologable: s´han de dur a terme les actuacions que permetin l'accés al sistema de carrera professional al personal que prové d´altres administracions, d´acord amb els principis i els criteris d'homologació que es determinin.

i. És independent del lloc o de la plaça que s´ocupi: obtenir un nivell de carrera professional determinat o accedir a un altre no implica canviar el lloc de treball ni l´activitat que el professional desenvolupa.

j. És actualitzable mitjançant la revisió periòdica dels elements que es consideren en l'avaluació, de manera que responguin a la realitat i a les necessitats canviants de l'Ajuntament d'Algaida i dels seus professionals.

3. Àmbit d'aplicació

3.1- Personal que ha de percebre la carrera professional

Els Empleats Públics de l´Ajuntament d'Algaida i dels seus Organismes Autònoms que tenen dret a percebre la carrera professional horitzontal són:

a. Personal funcionari de carrera i personal laboral fix.

b. Personal funcionari interí i personal laboral temporal que hagin assolit un nivell dins l'Ajuntament d'Algaida i altres administracions públiques.

c. Funcionaris de la Policia Local amb situació de segona activitat, amb o sense destinació.

d. Personal laboral indefinit no fix que hagin assolit un nivell dins l'Ajuntament d'Algaida i altres administracions públiques.

3.2- Personal que no ha de percebre la carrera professional

a. Personal eventual.

b. Personal d'alta direcció que no tingui la condició d'empleat públic de l'ajuntament d'Algaida.

4. Requisits

La primera adquisició de nivell, en el moment inicial d'aplicació de la carrera professional, serà d'una sola vegada, tenint en compte els anys de serveis prestats i les hores de formació determinades per assolir el nivell. En aquesta primera instància es tindran en compte totes les hores realitzades durant la vida laboral a l'administració pública. S'entendrà en aquesta primera instància, i als únics efectes d'assolir el nivell inicial, que tots els mesos treballats a l'Ajuntament d'Algaida o altres administracions públiques, es computaran com del grup de cotització en vigor,  a la data de la signatura del present acord.

Per acreditar la formació i així poder adquirir el nivell corresponent d'acord al temps treballat, tota la documentació que acrediti la formació realitzada s'haurà de presentar per registre d'entrada i dins els primers sis mesos posteriors a l'entrada en vigor de la carrera professional aprovada pel ple de l'Ajuntament d'Algaida.

La formació presentada fora de termini no es valorarà per a adquirir el nivell corresponent.

Seran vàlids el cursos d'igualtat de gènere i de prevenció de riscos per a tots els llocs de feina, així com els que se determinin sempre que siguin oficials o impartits per una entitat acreditada a l'efecte.

L'Ajuntament d'Algaida crearà una comissió d'avaluació i disposarà d'un termini màxim de tres mesos per valorar la documentació i definir el nivell assolit per a cada treballador.

TAULA DE LES HORES DE FORMACIÓ PER ASSOLIR NIVELLS INICIALS

 

Subgrup A1

Subgrup A2

Grup B

Subgrup C1

Subgrup C2

Agrupacions professionals

Nivell I

35

30

25

20

15

10

Nivell II

70

60

50

40

30

20

Nivell III

105

90

75

60

45

30

Nivell IV

140

120

100

80

60

40

L'Ajuntament d'Algaida dissenyarà un pla de desenvolupament de l'acompliment per a garantir que els serveis públics municipals lliuren els serveis a través dels treballadors municipals amb la màxima eficàcia i eficiència, eix vertebrador de la carrera.

Dit pla de desenvolupament de l'acompliment serà negociat amb la representació sindical de la Mesa General Empleats Públics de l'Ajuntament i necessàriament durà integrat un pla de formació extret de l'anàlisi de necessitats formatives o bé de les accions formatives que l'ajuntament programarà cada any.

Es crearà una comissió de seguiment i control que es reunirà cada any dins la primera quinzena de desembre per validar la formació presentada durant l'any per a mantenir els nivells

5. Estructura

1. La carrera horitzontal s'estructura en quatre nivells, cadascun dels quals els professionals han de romandre un període mínim de temps per adquirir les competències necessàries per accedir al nivell superior.

2. El període mínim de serveis prestats per accedir a cada nivell son el següents:

 • Nivell I: 5 anys.
 • Nivell II: 5 anys des de l'accés al nivell I.  ( 10 anys de servei)
 • Nivell III: 5 anys des de l'accés al nivell II. ( 15 anys de servei)
 • Nivell IV: 5 anys des de l'accés al nivell III. ( +20 anys de servei)

3. Es consideren serveis prestats als efectes de requisits d'experiència prèvia d'accés a la carrera professional horitzontal, els períodes de temps en situació de servei actiu o en situació amb reserva de lloc de feina exercits a un lloc del mateix cos o escala - i especialitats, si escau - o en una categoria professional equivalent a qualsevol administració pública.

4. També, es computen els serveis prestats en altres categories, cossos o escales i especialitats, si escau o categoria professional.

5. S'entendrà com a temps de treball efectiu mínim de permanència, el temps transcorregut en alguna de les situacions administratives següents:

 • Servei actiu.
 • Serveis especials.
 • Serveis en altres administracions públiques.  

        - Excedència voluntària per raó de violència de gènere, en els termes que estableix l´art. 89.5 del TREBEP.

 • Excedència per cura de familiars.
 • Excedència forçosa.
 • Excedència especial que es regula en el Decret 5/2012.

6. L´obtenció del nivell dona dret al reconeixement d´aquest nivell.

7. Els empleats públics contractats a temps parcial podran gaudir de la carrera professional d'acord als criteris que siguin acordats.

6. Calendari d'implantació

La carrera professional s'implantarà, i es percebrà a compte la quantia corresponent al grau o nivell de carrera que es reconegut inicialment, amb efectes econòmics de dia 1 d'abril  de 2022 amb el següent calendari:

 • 25% amb efectes econòmics des del dia 1 d'abril de 2022.
 • 25%  amb efectes econòmics des del dia 1 de gener de 2023.
 • 25% amb efectes econòmics des del dia 1 de gener de 2024.
 • 25% amb efectes econòmics des del dia 1 de gener de 2025.

Per poder continuar cobrant la carrera professional a partir d'1 de gener de l'any següent, s'haurà de realitzar la formació aprovada al pla de formació abans de dia 30 d'octubre de l'any anterior. Aquesta s'haurà d'acreditar entre l'1 de novembre i 30 de novembre, per tal que dins la primera quinzena de desembre es pugui avaluar validar la formació presentada durant l'any per mantenir o assolir els nivells.

La comissió creada per avaluar la formació haurà d'acceptar com a vàlids tots els cursos que se defineixin a les àrees de formació comunes a més de les pròpies del lloc o unitat de feina

El empleats públic amb dret a percebre el complement de carrera professional i que compleixin l'edat de jubilació els propers anys, percebran els percentatges de carrera que és detallen a la següent taula:

 

​​​​​​​

 

   PERCENTATGES A COBRAR

Any jubilació

2022

2023

2022

100%

0 %

2023

70%

100%

El personal que tingui més de 60 anys a la data d'efectivitat de la carrera cobrarà es 50% el primer anys i el 100% des del segon any

7.- Complement retributiu de carrera professional horitzontal

Les retribucions, en còmput anual, dels complements de carrera corresponents a cadascun dels nivells assenyalats son les següents:

 

Subgrup  A1

Subgrup A2

Grup B

Subgrup C1

Subgrup C2

Agrupacions professionals

Nivell I

3.000 €

2.500 €

2.375 €

2.250 €

1.750 €

    1.500 €

Nivell II

6.000 €

5.000 €

4.750 €

4.500 €

3.500 €

    3.000 €

Nivell III

9.000 €

7.400 €

7.125 €

6.750 €

5.500 €

     4.500€

Nivell IV

12.000 €

9.900 €

9.500 €

9.000 €

7.000 €

    6.000 €

Així mateix, aquests nivells i aquestes retribucions per a cada grup o subgrup s´estableixen igualment per el personal laboral, segons les categories equivalents previstes al seu conveni col·lectiu.

Esdevé necessari adaptar la despesa generada a les regles d'equilibri pressupostari.

S'abonarà el complement de carrera professional mensualment mentre s'estigui d'alta a la seguretat social a l'Ajuntament d'Algaida.

8. Manteniment de nivell. Avaluació de l'acompliment.

L'Ajuntament establirà un Pla de formació específic per al personal municipal acollit a la carrera professional fixant un mínim de temps de formació específica que no podrà ser inferior a les hores de la següent taula:

TAULA DE LES HORES ANUALS NECESSÀRIES PER NIVELLS

 

SubgrupA1

SubgrupA2

Grup B

SubgrupC1

SubgrupC2

Agrupacions professional

Nivell I

35

30

25

20

15

10

Els treballadors poden realitzar formació en els terminis establerts als respectius convenis de personal funcionari i laboral.

A efectes de la carrera professional, seran vàlids tots els ítems inclosos a l'apartat denominat Àrea d'aprenentatge, docència i gestió del coneixement a que fa referència l'apartat 13.

L'incompliment de la formació comportarà la suspensió del complement de carrera professional per al personal afectat, llevat que l'incompliment sigui per causes de força major, que se descriuran al document d'avaluació de l'acompliment preceptiu.

En cas de que es suspengui el complement de carrera professional s'obrirà un procediment, amb audiència de l'interessat i dels representants del personal a la Mesa corresponent, procediment que conclourà amb l'establiment de les mesures per restablir l'eficiència del servei i del nivell de carrera si s'escau.

9. Progressió de nivell  

Per a que els treballadors acollits al sistema de carrera professional horitzontal puguin progressar al nivell superior han de complir amb la següent regla:

Acreditar el temps de serveis prestat requerit per a cada nivell d'acord amb l'apartat 5.b)

Complir amb els requisits enumerats a aquest document

 

​​​​​​​10. Criteris de ponderació dels serveis prestats

Per a aquell personal que compti amb serveis prestats a distints grups professionals (exceptuant la primera adscripció extraordinària) s'aplicarà una regla de ponderació d'aquests serveis a l'efecte de determinar la seva inclusió a un o altre nivell dins el grup  professional en que presta servei en l'actualitat.

Dies prestats per personal de cossos i escales del grup A1 o del seu equivalent del personal laboral.

Com a A1

Com a A2/B

Com a C1

Com a C2

Com a E/AP

1

0.8

0.7

0.6

0.5

Dies prestats per personal de cossos i escales del grup A2/B o del seu equivalent del personal laboral.

Com a A1

Com a A2/B

Com a C1

Com a C2

Com a E/AP

1

1

0.8

0.6

0.5

Dies prestats per personal de cossos i escales del grup C1 o del seu equivalent del personal laboral.

Com a A1

Com a A2/B

Com a C1

Com a C2

Com a E/AP

1

1

1

0.8

0.6

Dies prestats per personal de cossos i escales del grup C2 o del seu equivalent del personal laboral.

Com a A1

Com a A2/B

Com a C1

Com a C2

Com a E/AP

1

1

1

1

0.8

11. Procediment per obtenir els nivells de carrera professional horitzontal

1. El procediment d'accés als diferents nivells que integren la carrera professional horitzontal s'inicia d'ofici per l'òrgan competent mitjançant la aprovació de la convocatòria corresponent, que ha de tenir caràcter anual.

2. Les sol·licituds s'han de presentar per escrit o pel procediment telemàtic que es prevegi, d'acord en la forma i el termini que estableixi la convocatòria, i adjuntant els documents que justifiquin que es compleixen els requisits per participar en l'accés al nivell. El compliment dels requisits vindrà referit al dia de l'expiració del termini fixat amb la convocatòria per presentar sol·licituds.

3. D'avaluar els mèrits aportats per la persona interessada, s'encarrega la Comissió de Seguiment i Avaluació , per comprovar que es compleixen els mínims exigits per accedir  al nivell. A tal fi, s'incorporarà informe que emetrà el comissió avaluadora , on s'acreditarà la formació per cada treballador que sol·liciti la carrera professional.

S'hauran d'acreditar els serveis a la Administració Pública amb indicació del grup/nivell a que pertany per cada un del dies pel que ha prestat servei.

S'haurà d'indicar si es tracta de funcionari de carrera o interí, personal laboral fix, indefinit no fix o temporal i que no està inclòs dins l'article 3.2 i funcionaris de la Policia Local amb situació de segona activitat, amb o sense destinació.

4. El procediment ha de tenir una durada màxima de quatre mesos (dos mesos per acreditar la formació realitzada i dos mesos per valorar la documentació i definir el nivell assolit per a cada treballador) i finalitza amb la resolució motivada pel Ple o organisme competent atès l'acord adoptat per la Mesa General d'Empleats Públics. Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs d'acord amb la normativa aplicable. 

5. Els efectes econòmics es retrotrauran l'endemà de l'acreditació del nivell assolit per part de l'interessat/da.

6. Durant l'any en què s'hagi obtingut un nivell de carrera professional, no serà necessari realitzar formació per mantenir aquest nivell assolit. Però si que serà necessari realitzar formació per poder accedir a un nivell superior durant l'any següent, i així successivament

7. Hi podrà accedir de manera excepcional un treballador de nova incorporació de caràcter fix, funcionari de carrera o habilitat nacional, o be d'un retorn d'una excedència, comissió de serveis o qualsevol altra situació administrativa en la que es pugui trobar en el moment que es realitzi el procediment d'obtenció de nivell.

 

​​​​​​​12. Òrgans de valoració de la carrera professional

1. L'Òrgan de representació del personal competent per proposar a l'òrgan municipal que pertoqui la modificació dels presents acords serà la Mesa General d'Empleats Públics.

2. A l'efecte de l'adequada valoració dels requisits necessaris per l'accés al diferents nivells de carrera professional, es crearà òrgan competent que serà la Comissió de seguiment i avaluació, la qual estarà formada de manera equitativa entre l'administració i representació per part dels treballadors. 

3. Tots els acords adoptats a la Mesa General d'Empleats Públics seran vinculants.

4. La Comissió de Seguiment i Control es reunirà cada any dins la primera quinzena de desembre per validar la formació presentada durant l'any per mantenir o assolir els nivells.

13. Barem de l'Àrea d'aprenentatge, docència i gestió del coneixement

Aprenentatge

1. Aprenentatge per a l'actualització i el perfeccionament

Equivalència hores

Cursos amb certificat d'aprofitament

Hora/hora

Assistència a congressos, jornades, conferències i tallers, així com altres accions formatives amb certificat d'assistència

0,6 / hora

2. Formació acadèmica i reglada:

Equivalència hores

Títol de doctorat. Nivell 4 de MECES

60 h / títol

Títol de postgrau universitari: màsters oficials universitaris

0,8 hores / crèdit

Títol de postgrau universitari: títols universitaris propis (màster, especialista universitari i expert universitari)

0,6 h punts / crèdit

Títol de grau universitari . Nivell 3 de MECES

60 h / títol

Títol de grau universitari. Nivell 2 de MECES

40 h/títol

Títol de tècnic superior de formació professional. Nivell 1 de MECES

32 h / títol

Títol de tècnic mitjà de formació professional/Batxillerat

20 h / títol

Títol d'educació secundària obligatòria

12 h / títol

3. Formació en llengües del Marc Comú Europeu - Certificats nivells del Marc Europeu Comú Europeu

Equivalència hores

Bàsic 1 (1r curs de cicle elemental) – Certificat de nivell A1

4 hores

Bàsic 2 (2n curs de cicle elemental) – Certificat de nivell A2

6 hores

Intermedi 1 – Certificat de nivell B1

8 hores

Intermedi 2 (3r curs de cicle elemental) – Certificat de nivell B1+

10 hores

Avançat (abans 1r curs cicle superior) – Certificat de nivell B2

12 hores

Avançat B2+ (abans 2n curs de cicle superior) – Certificat de nivell B2+

14 hores

Certificat de nivell C1

16 hores

Certificat de nivell C2

20 hores

4 Coneixements de llengua catalana

Equivalència hores

Certificat de nivell B1

8 hores

Certificat de nivell B2 (abans certificat B)

12 hores

Certificat de nivell C1 (abans certificat C)

16 hores

Certificat de nivell C2 (abans certificat D)

20 hores

Certificat de coneixements de llenguatge administratiu (certificat E)

   8 hores

 

Docència i gestió del coneixement

1. Docència i col·laboració en el disseny i planificació de la formació

Equivalència hores

Docència

0,1 hores / hora

Coordinació d'activitats d'aprenentatge o de gestió de coneixement

0,1 hores / hora

Participació en congressos, jornades o conferències

0,2 hores

2. Gestió del coneixement

Equivalència hores

Participació com a mentor o mentora, o tutor o tutora en programes formatius

4 hores per programa

Elaboració de material per a la transmissió i difusió del coneixement

0,4 hores / hora de formació a què es destini el material elaborat.

Autoria de llibres, recopilacions normatives comentades o edicions equivalents a altres suports audiovisuals

Autoria: 12 hores

Coautoria: 8 hores

Articles divulgatius en revistes i publicacions periòdiques especialitzades

Autoria: 4 hores

Coautoria: 2 hores

Obtenció de reconeixements públics i premis

8 hores

Criteris d'avaluació de l'àrea d'aprenentatge

Només serà valorada la formació que tingui relació directa amb el lloc de treball i les funcions d'aquest.

A) Aprenentatge per a l'actualització i el perfeccionament:

1. S'inclouen en aquest apartat:

 • Els cursos impartits per les escoles d'administració pública o homologats per aquestes escoles.
 • Els cursos impartits en el marc dels acords de formació contínua i per a l'ocupació de les administracions públiques, per qualsevol administració pública i per les organitzacions sindicals.
 • Els seminaris, els congressos, les jornades d'estudi, així com els cursos o similars impartits o promoguts per les administracions públiques, les universitats, les corporacions de dret públic, les federacions o associacions d'entitats locals i altres centres o organismes oficials, que no estan inclosos a les lletres a) ib) anteriors, d'acord amb els criteris que s'exposen als apartats següents.

2. Es consideren centres o organismes oficials, als efectes de valorar la formació que imparteixen en aquest apartat del barem, a més de les entitats indicades anteriorment, les que s'indiquen a continuació, en els supòsits que també s'especifiquen:

 • Els organismes del sector públic instrumental administratiu (organismes autònoms i consorcis).
 • Els organismes del sector públic instrumental empresarial amb personificació pública que es regeixen pel dret privat (entitats públiques empresarials), quan la formació figura entre els seus fins públics, específicament determinats a la seva llei de creació.
 • Les fundacions del sector públic que tenen la formació entre els seus fins específicament determinats als estatuts que els regulen.

3. La formació impartida per les entitats que s'indiquen a les lletres b) ic) que no tenen entre els seus fins públics la formació té caràcter oficial en els casos següents:

 • Les accions formatives el contingut de les quals es correspon amb alguna de les seves finalitats públiques, les quals es valoren quan estan relacionades directament amb les funcions del lloc de treball convocat.
 • Les accions formatives promogudes per l'òrgan de l'administració pública del qual depenen, i així consta al certificat o queda acreditat a l'expedient, les quals es valoren sempre que estiguin relacionades amb les funcions del lloc de treball.

4. Quan el caràcter d'oficialitat de l'acció formativa no es dedueix del certificat o del títol que ho acredita, el tribunal de valoració ha de requerir la persona interessada perquè aporti la documentació acreditativa necessària per aclarir la naturalesa de l'entitat promotora.

5. Es valoren els diplomes, els títols, els certificats i altres documents acreditatius de l'acció formativa realitzada, sempre que indiquin les hores de durada, o el nivell en el cas dels cursos d'aplicació ofimàtica a nivell d'usuari. Si no indiquen el valor del crèdit, es considera que aquest correspon a deu hores de durada

6. La valoració de tota la formació es regeix pels criteris generals que s'indiquen a continuació:

 • Es valoren per a cada lloc de treball les accions formatives la matèria de les quals està directament relacionada amb les funcions pròpies del lloc de què es tracta.
 • Quan el certificat aportat no especifiqui l'àrea a què correspon l'activitat o l'activitat no coincideixi exactament amb una de les àrees relacionades, el Tribunal ha de considerar el contingut de l'acció formativa i el possible enquadrament dins d'una de les àrees o categories definides següents, perquè sigui valorat:
   
  ​​​​​​​

Cursos i llocs per als quals s'ha de valorar

Cursos de l'àrea juridicoadministrativa

Tots els llocs de treball

Cursos de l'àrea economicopressupostària

Tots els llocs de treball

Cursos de l'àrea de gestió i desenvolupament de Recursos Humans

Tots els llocs de treball

Cursos de l'àrea de tecnologies de la informació i la comunicació

Tots els llocs de treball

Cursos de l'àrea de gestió de l'organització, la innovació i la qualitat

Tots els llocs de treball

Cursos de l'àrea de comunicació i habilitats personals

Tots els llocs de treball

Curs de l'àrea d'igualtat de gènere

Tots els llocs de treball

Cursos de prevenció de riscos laborals

Tots els llocs de treball

Els cursos no inclosos en la relació es valoren sempre que estiguin relacionats directament amb les funcions del lloc de treball sol·licitat

7. Els certificats acreditatius han d'indicar les hores de durada o els crèdits dels cursos. En cas que al diploma no s'especifiqui el valor dels crèdits, els crèdits anteriors al Pla Bolonya es valoraran a 10 hores per crèdit i els crèdits ECTS a 25 hores per crèdit.

a) No es valoren a l'apartat de formació els certificats que no indiquen les hores de durada de l'acció formativa, els cursos de doctorat o els derivats de processos selectius.

b) Els certificats dels cursos d'aplicació informàtica a nivell d'usuari han d'acreditar el nivell o el nombre d'hores de durada del curs. En cas que únicament indiquin el nivell d'usuari, els cursos de l'àrea de tecnologies de la informació i la comunicació, així com els corresponents a cadascuna de les aplicacions d'ofimàtica (OpenOffice o LibreOffice, Microsoft Office, correu electrònic, internet, etc) s'han de valorar d'acord amb la puntuació següent:

 

a) Curs de nivell elemental: 10 h

b) Curs de nivell mitjà: 20 h

c) Curs de nivell superior: 40 h

Només es valora el certificat de nivell superior o el certificat que acrediti un nombre superior d'hores d'entre els referits a una mateixa aplicació d'ofimàtica. Se seguirà el mateix criteri en cas que s'acrediti la participació en cursos referits a diferents versions d'una mateixa aplicació ofimàtica.

c) Els certificats dels cursos relacionats amb la prevenció de riscos laborals han d'acreditar el nombre d'hores de durada del curs. La puntuació màxima que es pot obtenir com a resultat de la realització de cursos relacionats amb la prevenció de riscos laborals corresponents a 30 hores de formació.

B) Formació acadèmica i reglada:

1. Estudis que es valoren:

 • Es valoren, en aquest apartat, les titulacions acadèmiques (inclosos els cursos de postgrau) el caràcter oficial o l'equivalència de les quals tingui reconegut i establert el Ministeri d'Educació , Cultura i Esports, així com les titulacions universitàries no oficials (títols propis) i els crèdits dels títols propis de postgrau de les universitats espanyoles en la regulació dels ensenyaments propis.
 • La valoració com a mèrit d'un títol implica que no es valora el de nivell inferior o el primer cicle que sigui imprescindible per obtenir-lo, excepte pel que fa als títols de postgrau (especialista universitari, màster, doctor, etc.), els quals es valoren sempre.
 • En cap cas no s'ha de valorar una diplomatura si forma part del primer cicle d'una llicenciatura que és un requisit o objecte de valoració.
 • No es valora una titulació que s'exigeix, en la relació de llocs de treball, com a requisit específic per ocupar el lloc, ni la titulació necessària per accedir al cos corresponent. No obstant això, si la persona interessada acredita dues titulacions que compleixen el requisit per accedir al cos corresponent, en cas que la comissió tècnica consideri que una de les titulacions està relacionada directament amb les funcions del lloc de treball, ho ha de valorar com mèrit, i es considera que l'altra titulació és la que compleix el requisit per accedir al cos corresponent.

2. Es valoren en tot cas els estudis de postgrau, grau i de tècnic superior de formació professional (Nivell 1 de MECES) que es trobin directament relacionats amb les funcions del lloc de treball. En cas que aquestes titulacions no es trobin directament relacionades amb les funcions del lloc de treball, la puntuació es redueix a la meitat.

3. Es valoren les titulacions acadèmiques en relació amb els llocs de treball que s'indiquen a continuació:

 • Els títols de postgrau (doctor, màster i títols propis de postgrau) es valoren per a tots els llocs de treball.
 • Per als llocs de treball adscrits al grup A1 o als grups A1/A2:

- Es valoren a partir de la segona titulació de grau, segon cicle universitari, llicenciatura, arquitectura, enginyeria o equivalent.

- També es valoren, per a aquests llocs de treball, com a titulacions addicionals, les diplomatures universitàries, arquitectura   tècnica,enginyeria tècnica o equivalent.

 • Per als llocs de treball adscrits al grup A2 o als grups A2/C1:

- Es valoren a partir de la primera titulació de grau, segon cicle universitari, llicenciatura, enginyeria superior, arquitectura o   equivalent.

- Es valoren a partir de la segona titulació de diplomatura universitària, primer cicle universitari, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica o equivalent.

- També es valoren, per a aquests llocs de treball, com a titulacions addicionals, les de tècnic/a superior de formació professional o equivalent.

 • Per als llocs de treball adscrits al grup C1 o als grups C1/C2:

- Es valoren a partir de la primera titulació de grau, segon cicle universitari, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent, així   com de la primera titulació de diplomatura , primer cicle universitari, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o equivalent.

- Es valoren a partir de la segona titulació de tècnic/a superior de formació professional o equivalent, o de la primera titulació si s'ha     acreditat el títol de batxillerat per ingressar al cos.

-També es valoren com a titulacions addicionals les de tècnic/a mitjà de formació professional o equivalent.

 • Per als llocs de treball adscrits al grup C2:

- Es valoren a partir de la primera titulació universitària, així com de la primera titulació de tècnic/a superior de formació professionalo equivalent i el títol de batxillerat.

-Es valoren a partir de la segona titulació de tècnic/a de formació professional o equivalent, o de la primera si s'ha acreditat el títol degraduat en educació secundària per ingressar al cos.

 • Per als llocs de treball adscrits a les Agrupacions Professionals sense requisit de titulació (antic grup E):

-Es valora a partir de la primera titulació acadèmica.

C) Formació en llengües del Marc Europeu Comú:

1. Es valoren els certificats acreditatius dels coneixements de qualsevol llengua oficial de les escoles oficials d'idiomes (EOI), de les universitats, de l'EBAP, d'altres escoles d'administració pública i de les altres entitats amb les equivalències següents:

Altres certificats del Marc europeu comú de referència considerats equivalents que es valoren amb la mateixa puntuació que els certificats de les escoles oficials d'idiomes

 

Alemany

A1

Europäisches Sprachenzertifikat Deutsch A1

Start Deutsch 1

A2

Títol de nivell elemental EOI

Europäisches Sprachenzertifikat A2

Start Deutsch 2

B1

Títol de nivell intermedi EOI (= certificat de nivell elemental)

Europäisches Sprachenzertifikat Deutsch B1

Zertifikat Deutsch

B2

Títol de nivell avançat EOI ( = certificat de nivell superior; certificat d'aptitud)

Diplomat/ada universitari/a especialista llengua alemanya ( mestre o altres)

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzu gang Stufe 1 (DSH-1)

Deutsch B2

-Zertifikat B2

Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF) – TDN

C1

Europäisches

Sprachenzertifikat

Goethe

3ZMP)

C2

Llicenciat en filologia alemanya

Llicenciat en traducció i interpretació: llengua alemanya

den Hochschulzugang Stufe 3 (DSH-3

Sprachenzertifikat

Sprachprüfung

 

Europäisches

Deutsch

 

C2

fürde nivell bàsic EOI

KET (Key English Test). Cambridge University

ISE 0 (Integrated Skills in English). Trinity College London

B1

Certificat de nivell intermedi EOI (= certificat de nivell elemental)

PET (Preliminary English Test). Cambridge University

ISE I (Integrated Skills in English). Trinity College London

B2

Certificat de nivell avançat EOI (= certificat de nivell superior; certificat d'aptitud)

Diplomat/ada universitari especialista llengua anglesa (mestre o altres)

FCE (First Certificate in English). Cambridge University

ISE II (Integrated Skills in English). Trinity College London

C1

CAE (Certificate in Advanced English). Cambridge University

ISE III (Integratek Skills in English). Trinity Collage London

C2

Llicenciat/ada en filologia anglesa

Llicenciat/ada en traducció i interpretació: Llengua anglesa

CEP (Certificate of Proficiency in English). Cambridge University

ISE IV (Integratek Skills in English). Trinity Collage London

 

Francès

A1

DELF (Diplôme d'Études a Langue Française) A1

A2

Títol de nivell elemental EOI

DELF A2

B1

Títol de nivell intermedi EOI (= certificat de nivell elemental)

DELF B1

B2

Títol de nivell avançat EOI (= certificat de nivell superior; certificat d'aptitud)

Diplomat/ada universitari especialista llengua francesa (mestre o altres)

DELF B2

C1

DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) C1

C2

Llicenciat/ada en filologia francesa

Llicenciat/ada en traducció i interpretació: Llengua francesa

DALF C2

2. Per a una mateixa llengua només es valora el nivell superior dels acreditats.

3. Quan els coneixements d'una llengua són un requisit del lloc de treball, es valoren els nivells superiors al que estigui establert com a requisit, amb els criteris indicats.

4. Es poden valorar simultàniament llengües diferents, amb els criteris esmentats.

5. En cas que es presentin dubtes sobre la validesa d'algun certificat, l'equivalència de nivells o sobre la puntuació que cal atorgar d'acord amb les bases, es pot sol·licitar un informe a les escoles oficials d'idiomes.

D) Coneixements de llengua catalana:

1. Es valoren els certificats expedits per l'EBAP, els expedits o homologats per l'òrgan competent de la comunitat autònoma o els que hagin estat declarats equivalents, corresponents als nivells de coneixements que s'indiquen a la taula de baremació .

2. Només es valora el certificat del nivell més alt que s'acredita, a més del certificat de coneixements de llenguatge administratiu, la puntuació del qual s'ha dacumular a la de l'altre certificat.

3. En tots els casos només es valoren els certificats de nivell superior a l'exigit com a requisit d'ocupació del lloc de treball a què es concursa amb la puntuació assenyalada a la taula de baremació, sense minoracions. En cas que es presentin dubtes sobre la validesa d'algun certificat o sobre la puntuació que cal atorgar, es pot sol·licitar un informe a l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma.

Criteris d'avaluació de l'àrea d'aprenentatge

1. Únicament serà valorat el desenvolupament de les activitats descrites a la taula de baremació quan el contingut de les mateixes estigui directament relacionat amb les funcions pròpies del lloc de què es tracta.

A aquest efecte, el tribunal de valoració ha d'aplicar per a cada lloc de treball els criteris de valoració que s'indiquen a continuació:

Cursos i llocs per als quals cal valorar

Cursos de l'àrea juridicoadministrativa

Tots els llocs de treball

Cursos de l'àrea econòmic-pressupostària

Tots els llocs de treball

Cursos de l'àrea de gestió i desenvolupament de Recursos Humans

Tots els llocs de treball

Cursos de l'àrea de tecnologies de la informació i la comunicació

Tots els llocs de treball

Cursos de l'àrea de gestió de l'organització i la innovació

Tots els llocs de treball

Cursos de l'àrea de comunicació i habilitats personals

Tots els llocs de treball

Cursos de l'àrea d'igualtat de gènere

Tots els llocs de treball

Cursos de prevenció de riscos laborals

Tots els llocs de treball

Els cursos no inclosos a la relació es valoren sempre que estiguin relacionats directament amb les funcions del lloc de treball sol·licitat

2. Quant als apartats relatius a l'elaboració de material per a la transmissió i difusió del coneixement, a l'autoria de llibres, recopilacions normatives comentades o edicions equivalents a altres suports audiovisuals i la publicació d'articles divulgatius a revistes i publicacions periòdiques especialitzades, se seguiran en la seva valoració les següents regles:

 • Es valoren les publicacions amb ISBN o ISSN, o dipòsit legal, sobre estudis o treballs en mitjans especialitzats, científics, tècnics o professionals sobre matèries o temes relacionats directament amb les funcions del lloc sol·licitat.
 • En el cas de documents en format electrònic, per ser valorats han d'anar acompanyats d'un informe en què l'organisme emissor certifiqui a quina base de dades bibliogràfica apareix la publicació. En aquest document s'han d'indicar, a més, les dades següents: el títol de la publicació, autor o autors, data de la publicació i dipòsit legal.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES.

PRIMERA. La implantació inicial dels nivells de carrera professional dels empleats públics de l'Ajuntament d'Algaida tindrà lloc una vegada aprovats els Pressupostos Municipals de l'Ajuntament d'Algaida corresponents a l'any 2022.

SEGONA. Per accedir a nivell de carrera professional s'hauran de presentar els requisits (formació i antiguitat) mitjançant registre d'entrada abans de dia 15/11/2022. Es consideraran tots aquells cursos de formació acreditats amb anterioritat en aquesta data.