Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

Núm. 138443
Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme per la qual modifica la convocatòria de subvencions Gaudeix l’illa Sènior II

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS (Identif.): 606675

1. Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme per la que aprova la convocatòria de subvencions Gaudeix l'illa Sènior II de 17 de gener de 2022 (BOIB núm. 13 de 25 de gener).

2. L'objecte de la convocatòria és el foment del sector turístic de Mallorca, mitjançant la concessió d'ajudes a entitats que gestionen places d'allotjament turístic hoteler perquè puguin avançar la temporada turística i obrir abans els establiments. La finalitat de la convocatòria és reactivar l'economia de Mallorca durant la crisi econòmica i social ocasionada per la Covid-19 i allargar la temporada turística.

3. Segons el punt 6.9 de la convocatòria, en matèria de polítiques de confirmació i cancel·lació dels bons, si els que han confirmat l'estada no assisteixen a l'hotel i és per causa justificada, el qual s'ha de demostrar a la Fundació Mallorca Turisme, com és amb un certificat mèdic oficial del guanyador del bo, podran recuperar l'import de 50 € que han abonat com a reserva de l'estada a càrrec de l'establiment.

Si els que han confirmat l'estada no assisteixen finalment a l'establiment perden els 50 € que han pagat en concepte de reserva de l'estada que quedarà en benefici de l'establiment. En aquest supòsit l'establiment podrà cobrar la quantia de 75 € de la Fundació Mallorca Turisme com a subvenció (no shows).

4. Amb aquesta mesura es causa un perjudici a l'allotjament perquè si el guanyador del bo no assisteix a l'hotel, amb un motiu justificat, perd els 50 € de la reserva perquè els ha de tornar al client. Aquest fet li causa un perjudici perquè ha bloquejat unes places per a la Fundació per complir amb la convocatòria de subvencions. Per això es considera que la subvenció de la Fundació en aquest cas ha de ser de 125 €, per igualar el preu de l'habitació si el client no assisteix sense causa justificada.  

Per tot això,

Resolc

Primer. Modificar la convocatòria de subvencions Gaudeix l'illa Sènior II en el sentit següent:

En el punt 6.9 de la convocatòria, allà on diu:

Si els que han confirmat l'estada no assisteixen a l'hotel i és per causa justificada, el qual s'ha de demostrar a la Fundació Mallorca Turisme, com és amb un certificat mèdic oficial del guanyador del bo, podran recuperar l'import de 50 € que han abonat com a reserva de l'estada a càrrec de l'establiment.

Ha de dir:

Si els que han confirmat l'estada no assisteixen a l'hotel i és per causa justificada, el qual s'ha de demostrar a la Fundació Mallorca Turisme, com és amb un certificat mèdic oficial del guanyador del bo, podran recuperar l'import de 50 € que han abonat com a reserva de l'estada a càrrec de l'establiment. En aquest supòsit l'establiment podrà cobrar la quantia de 125 € de la Fundació Mallorca Turisme com a subvenció (no shows).

Segon. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs d'alçada davant el president de la Fundació Mallorca Turisme en el termini d'un mes, a partir de l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra la desestimació expressa d'aquest recurs d'alçada, podeu interposar el recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, a partir de l'endemà de rebre la notificació de la desestimació del recurs d'alçada.

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d'alçada i no heu rebut la notificació de resolució expressa, s'entén desestimat per silenci i podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de sis mesos, a partir de l'endemà de la desestimació presumpta.

No obstant l'anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu oportú. Tot això segons la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, 4 de març de 2022  

El director de la Fundació Mallorca Turisme Miguel Pastor Jordá