Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Núm. 140288
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’aprova la convocatòria per a concedir ajuts per al manteniment d’estructures organitzatives dels sindicats i de les organitzacions sindicals amb un grau de representació determinat, en el marc del foment de l’activitat sindical

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Atesa la rellevància social de les organitzacions sindicals i dels sindicats en la contribució a la defensa i la promoció dels interessos econòmics i socials que els són propis, reconeguda en l'article 7 de la Constitució espanyola de 1978, resulta convenient atorgar ajuts adreçats a cobrir les despeses necessàries que els sindicats mantenen de forma permanent.

El criteri de distribució de les subvencions és proporcional al nombre de representants d'acord amb els resultats obtinguts en els processos electorals corresponents en l'àmbit territorial de les Illes Balears, de conformitat amb les actes electorals registrades en l'Oficina de Registre adscrita a la Direcció General de Treball i Salut Laboral d'aquesta Conselleria. El moment del còmput de la representativitat es refereix a la data de 31 de desembre de 2021, de conformitat amb la disposició addicional primera de la Llei orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de llibertat sindical.

L'Ordre del conseller de Treball i Formació de 4 de maig de 2005 (BOIB núm. 73, de 12 de maig) estableix les bases reguladores de les subvencions en matèria de treball i formació. D'acord amb l'article 1 de l'Ordre esmentada, el seu objecte és establir les bases que regulen les subvencions de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball que, per les seves característiques, permeten unes bases comunes, amb la finalitat de dur a terme activitats d'utilitat pública o d'interès social o per a la consecució d'una finalitat pública relacionades amb les competències atribuïdes a la Conselleria. En l'apartat 2.3 del mateix article 1, s'hi inclou el foment de l'activitat sindical com a activitat que pot ser objecte de subvenció. En desplegament d'aquesta previsió, aquesta convocatòria té per finalitat la concessió d'ajuts per al manteniment d'estructures organitzatives en el marc del foment de l'activitat sindical, d'acord amb els resultats obtinguts en els processos electorals en l'àmbit de les Illes Balears.

D'acord amb l'article 14.2 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, el procediment per concedir subvencions s'ha d'iniciar sempre d'ofici mitjançant una convocatòria quan la selecció dels possibles beneficiaris s'hagi de fer en règim de concurrència. L'article 15 del mateix Decret legislatiu estableix el contingut mínim de la convocatòria d'ajuts.

Per la seva banda, l'article 3 de l'Ordre de bases ja esmentada preveu que les convocatòries corresponents s'han d'aprovar per mitjà d'una resolució del conseller competent en matèria de treball i formació i s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Aquests ajuts s'han inclòs en l'objectiu IV.4.1 del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 (BOIB n.º 175, de 23 de desembre).

Per tot això, d'acord amb el que disposen els preceptes indicats, dict la següent

Resolució

Primer Objecte

Aquesta Resolució té per objecte aprovar la convocatòria de concessió d'ajuts econòmics per al manteniment d'estructures organitzatives dels sindicats i de les organitzacions sindicals amb el grau de representativitat a la comunitat autònoma de les Illes Balears indicat en el dispositiu quart, punt 1, d'aquesta convocatòria, en el marc del foment de l'activitat sindical.

Segon Bases reguladores

Els ajuts concedits com a conseqüència de l'aprovació d'aquesta convocatòria es regeixen per allò que disposa l'Ordre del conseller de Treball i Formació de 4 de maig de 2005 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de treball i formació (BOIB núm. 73, de 12 de maig).

Tercer Partides pressupostàries

1. Els ajuts concedits s'han d'abonar amb càrrec a la partida pressupostària 12401 322B01 48003.00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, per un import de quinze mil euros (15.000 €).

2. La concessió dels ajuts que regula aquesta convocatòria està condicionada a la disponibilitat pressupostària que s'indica en el punt anterior.

Quart Beneficiaris, requisits i exclusions

1. Són beneficiaris dels ajuts que regula aquesta convocatòria els sindicats i les organitzacions sindicals que el dia 31 de desembre de 2021 acreditin haver obtingut entre 10 i 120 representants en les eleccions a òrgans de representació unitària dels treballadors en les empreses i en els corresponents òrgans de representació de les administracions públiques, en l'àmbit de les Illes Balears.

2. Amb els efectes que preveu aquesta convocatòria, els mandats representatius obtinguts en l'àmbit de les Illes Balears són els computats com a mandats vàlids, vigents en data 31 de desembre de 2021, per l'Oficina Pública del Registre d'Actes d'Eleccions Sindicals, adscrita a la Direcció General de Treball i Salut Laboral de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball.

3. Per tramitar els expedients administratius dels ajuts, la Direcció General de Treball i Salut Laboral ha de certificar, per mitjà de l'Oficina Pública del Registre d'Actes d'Eleccions Sindicals, la documentació acreditativa dels resultats electorals.

4.  A més, per ser beneficiaris dels ajuts, les organitzacions sindicals i els sindicats sol·licitants han de complir els requisits següents:

a) Estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears abans de dictar la proposta de resolució.

b) No estar sotmès a cap de les prohibicions per ser beneficiari dels ajuts establerts en l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

c) No haver estat  sancionades o condemnades en els tres darrers anys per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa firma o condemnades per sentència judicial firma.

5. S'exclouen dels ajuts establerts en aquesta convocatòria les organitzacions sindicals i sindicats que hagin  sol·licitat i obtingut una subvenció  a l'empara de la convocatòria d'ajuts a les organitzacions sindicals i als sindicats en l'àmbit de les Illes Balears per fomentar el fet sindical aprovada per Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 3 d'agost de 2021 (BOIB núm. 104, de 5 d'agost).

Cinquè Àmbit temporal d'aplicació

El termini per iniciar i per dur a terme les activitats que es puguin subvencionar comprèn des de l'1 de novembre de 2021 fins a l'1d'octubre de 2022.

Sisè Despeses subvencionables

1. Són subvencionables les despeses que sens dubte responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada i que es facin en el període indicat en l'apartat anterior.

2. Concretament, es poden concedir ajuts per a les despeses generals següents que hagin fet les organitzacions sindicals i els sindicats per aconseguir les finalitats que els són pròpies:

a) Despeses de personal, excepte les indemnitzacions per acomiadament i jubilacions anticipades.

b) Lloguers de les seus dels sindicats i de les organitzacions sindicals.

c) Despeses de reparació i conservació d'instal·lacions i d'equips d'oficina.

d) Serveis professionals independents.

e) Primes d'assegurances.

f) Despeses de publicitat i propaganda.

g) Material d'oficina, fotocòpies i impremta.

h) Despeses de comunicacions i subministraments (electricitat, aigua, telèfon, Internet, correu, missatgeria i similars).

i) Quotes de subscripció a publicacions, d'inscripció en activitats relacionades amb les finalitats pròpies de les organitzacions sindicals i sindicats.

Setè Quantia dels ajuts

1. Els ajuts s'han de distribuir en proporció als resultats que hagin obtingut els sindicats i les organitzacions sindicals en les eleccions a òrgans de representació unitària dels treballadors en les empreses i en els corresponents òrgans de representació de les administracions públiques.

2. Per determinar l'import que ha de percebre cada beneficiari, el crèdit assignat als ajuts que regula aquesta convocatòria s'ha de repartir d'acord amb els criteris següents:

A) Un ajut mínim lineal de dos-cents euros (200,00 €) a cada un dels sindicats i de les organitzacions sindicals sol·licitants que reuneixin els requisits que estableix l'apartat quart d'aquesta convocatòria.

B) Després d'haver deduït a la quantitat pressupostada de quinze mil euros (15.000 €) els ajuts mínims lineals a què fa referència el punt anterior, els sindicats i les organitzacions sindicals veuran incrementat l'ajut en els termes següents:

a) La quantitat resultant de la minoració indicada s'ha de dividir pel nombre total de representants que hagin obtingut en data 31 de desembre de 2021 els sindicats i les organitzacions sindicals amb dret a l'ajut mínim lineal. Amb això s'obté el valor mitjà assignat a cada representant sindical.

b) El valor mitjà assignat a cada representant sindical s'ha de multiplicar pel nombre de representants que, en data 31 de desembre de 2021, acrediti cadascun dels sindicats i de les organitzacions sindicals amb dret d'acréixer.

3. La quantia total de l'ajut que es pot concedir a cadascun dels sindicats i de les organitzacions sindicals és el resultat de sumar les quantitats que li corresponen en concepte d'ajut mínim i per acreixement, que preveuen les lletres A i B del punt 2 d'aquest apartat.

4. En el supòsit que algun o alguns dels sindicats i organitzacions sindicals que reuneixin els requisits per ser beneficiaris de la subvenció no la sol·licitin, la quantia total assignada a la convocatòria es repartirà entre totes les entitats sol·licitants amb dret a percebre-la en els termes indicats en l'apartat 2 d'aquest dispositiu.

5. El conjunt de les subvencions concedides a l'empara d'aquesta convocatòria no pot superar la quantia de quinze mil euros (15.000 €).

Vuitè Presentació de sol·licituds i termini

1. El termini per presentar les sol·licituds és de quinze dies comptadors a partir del tercer dia hàbil següent al de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

2. Els models oficials de sol·licitud dels ajuts es poden obtenir a la Direcció General de Treball i Salut Laboral de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, ubicada a la plaça de Son Castelló, 1, 07009, de Palma, com també al web de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball a l'adreça d'Internet <https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites?pag=0&regs_pag=10>.

3. Les sol·licituds s'han de dur a terme per mitjà de qui, amb la deguda acreditació, representi legalment l'organització sindical o sindicat i s'han de presentar en el Registre General de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball o per qualsevol de les formes previstes en dret, d'acord amb l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les entitats sol·licitants han d'efectuar la petició de l'ajut per mitjà de qui les representi legalment, amb l'acreditació adequada.

4. Si la sol·licitud no reuneix els requisits legals i els exigits en l'Ordre de bases reguladores i en aquesta convocatòria, s'haurà de requerir la persona interessada perquè, en el termini de deu dies, n'esmeni l'errada o aporti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa així, es considerarà que desisteix de la petició, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes que estableix l'article 21 de la Llei 39/2015.

Novè Documentació

1. S'han d'adjuntar a les sol·licituds els documents següents:

a) Document fefaent que acrediti la representació de la persona que actua en nom del sindicat o de l'organització sindical sol·licitant. La representació es pot acreditar per qualsevol forma vàlida en dret.

b) Pel que fa als requisit que estableix el punt 4.a) del dispositiu quart d'aquesta convocatòria, la sol·licitud d'ajuts implica l'autorització perquè la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball pugui obtenir informació relativa al compliment de les obligacions amb la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, excepte en el cas que denegui expressament el consentiment, supòsit en què haurà d'aportar el certificat corresponent juntament amb la sol·licitud d'ajuts.

d) Declaració responsable de no estar sotmès a cap de les prohibicions establertes en els apartats 1 i 2 de l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que s'haurà de fer que s'ha de fer segons l'annex adjunt al model de sol·licitud que podeu trobar en l'adreça electrònica https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites?pag=0&regs_pag=10 o en qualsevol de les modalitats que preveu l'apartat 6 del mateix article.

e) Memòria de l'activitat objecte de la subvenció i justificació de la necessitat.

f) Pressupost detallat de les despeses previstes per al període subvencionable.

g) Declaració responsable de veracitat de dades bancàries, degudament emplenada i signada segons el model que podeu trobar en l'adreça d'Internet http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?lang=ca&codi=183563

2. Si el sol·licitant de l'ajut és una federació o una confederació i sol·licita la subvenció en nom d'altres organitzacions sindicals, haurà d'adjuntar la documentació esmentada anteriorment corresponent a aquestes organitzacions i, a més, la documentació acreditativa de l'existència de poder suficient per sol·licitar-la i, quan pertoqui, rebre-la.

Desè Règim de concessió de les subvencions

En aplicació de l'article 5.5 de l'Ordre de bases reguladores, la concessió dels ajuts s'ha de fer aplicant una distribució proporcional en funció dels resultats obtinguts per les organitzacions sindicals i els sindicats en les eleccions a òrgans de representació unitària dels treballadors en les empreses, com també en els corresponents òrgans de representació de les administracions públiques, fins a cobrir la disponibilitat pressupostària, atès que, d'acord amb la seva naturalesa, no són necessàries ni la comparació ni la prelació de les sol·licituds en un únic procediment.

Onzè Instrucció i resolució

1. L'òrgan competent per instruir el procediment de tramitació de sol·licituds és la Direcció General de Treball i Salut Laboral.

2. Els ajuts s'han de concedir mitjançant una resolució motivada del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball a proposta de la directora general de Treball i Salut Laboral i s'hi ha de fixar amb caràcter definitiu la quantia individual de la subvenció concedida.

3. El termini per resoldre és de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat una resolució expressa, la petició s'ha d'entendre desestimada.

4. La notificació de la resolució s'ha de fer amb les exigències i en la forma que disposen els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Dotzè Concurrència d'ajuts o de subvencions

1. La percepció dels ajuts que regula aquesta convocatòria és compatible amb altres ajuts o subvencions que rebi el beneficiari de qualsevol administració pública o d'altres entitats públiques o privades, els quals, aïlladament o en concurrència, siguin destinats a les mateixes accions que són objecte d'aquesta convocatòria: manteniment de les estructures organitzatives dels sindicats i de les organitzacions sindicals en el marc del foment de l'activitat sindical.

2. En tot cas, quan l'ajut que regula aquesta convocatòria s'hagi de compatibilitzar amb altres subvencions, i ambdues es concedeixin a un mateix beneficiari per a la mateixa finalitat, el seu import no pot assolir una quantia que, aïlladament o conjuntament amb subvencions o ajuts de la mateixa o de diferent administració o d'altres entitats públiques o privades, superi el cost de l'activitat que el beneficiari ha de dur a terme.

3. D'acord amb el punt 5 de l'apartat quart d'aquesta convocatòria, s'exclouen de la compatibilitat esmentada els ajuts concedits a l'empara de la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 3 d'agost de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria per concedir ajuts a les organitzacions sindicals i als sindicats en l'àmbit de les Illes Balears per fomentar el fet sindical (BOIB núm. 104, de dia 5 d'agost).

Tretzè Justificació i pagament

1. L'import de la subvenció s'ha d'abonar quan s'hagin justificat les despeses efectuades en el període subvencionable, que comprèn des de l'1 de novembre de 2021 fins a l'1 d'octubre de 2022.

2. El beneficiari de la subvenció està obligat a justificar l'aplicació dels fons a la finalitat que hagi servit de fonament a la concessió de la subvenció en els termes que disposa l'article 39 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

Com a mínim, s'haurà de justificar l'import de la subvenció concedida, ja que l'ajut no s'estableix aplicant un determinat percentatge sobre el pressupost previst, sinó que l'import màxim a què pot arribar la subvenció es calcula en funció dels resultats obtinguts per l'entitat beneficiària en les eleccions a òrgans de representació unitària dels treballadors en les empreses i en els corresponents òrgans de representació de les administracions públiques.

3. Cada una de les justificacions s'ha de documentar a través del compte justificatiu, que s'ha de compondre dels documents següents, de conformitat amb els models que s'adjunten a aquesta convocatòria com a annex 1:

a) Memòria de les activitats dutes a terme en el període esmentat en el punt 1 d'aquest apartat i dels criteris objectius d'imputació, per a la correcta comprensió de l'activitat efectivament feta i la seva relació amb el projecte presentat pel beneficiari i amb l'aprovat per l'Administració. A més, la memòria ha d'incloure tota la informació necessària per a la correcta interpretació i comprensió de la justificació de despeses presentada i la seva imputació al projecte.

b) Relació dels justificants imputats, mitjançant una llista numerada, ordenada sistemàticament i detallada de tots els documents que permetin l'acreditació del compliment de les condicions imposades de la subvenció, com també del seu cost.

c) Documentació justificada de les despeses efectuades, que ha d'incloure una còpia de les factures i altres documents de valor probatori equivalent i s'ha d'ajustar a les previsions que estableix el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

4. El 17 d'octubre de 2022 és la data límit per presentar el compte justificatiu a la Direcció General de Treball i Salut Laboral. No obstant això, si en la data indicada no s'ha resolt l'expedient o no s'ha notificat la resolució, el termini màxim de justificació s'ha d'establir en aquesta, sense que pugui excedir de la data límit per fer les propostes de pagament que estableixi l'ordre corresponent de tancament de l'exercici.  

Catorzè Obligacions dels beneficiaris

Són obligacions dels beneficiaris dels ajuts les que estableix l'article 9 de l'Ordre de bases reguladores de 4 de maig de 2005, en relació amb l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions.

Quinzè Interpretació i execució

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball pot dictar les resolucions, circulars i instruccions que siguin necessàries per interpretar i executar aquesta convocatòria.

Setzè Efectes

Aquesta Resolució comença a produir efectes el tercer dia hàbil següent d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears

Dissetè Recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs de reposició davant el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball en el termini d'un mes  comptador des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en data de la signatura electrònica (23 de febrer de 2022)

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball Iago Negueruela Vázquez

Documents adjunts