Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 141402
MF-778 increment expansions lloc auxiliar biblioteca F31350022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant acord de la Junta de Govern de 03/03/2022, es va aprovar el següent:

PRIMER.- Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Palma que figura a la proposta adjunta MF-778 relativa al increment d'expansions del lloc de feina d'auxiliar d'arxiu F31350022, d'acord amb la petició de l'Àrea.

SEGON.- Establir com a data d'efectes la del dia següent de la seva aprovació.

TERCER.- Publicar el contingut de l'Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que l'hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

 

Palma, 10 de març de 2022

La cap de secció del Registre de Personal p.d. Decret de Batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30 de 04/03/2014) Francisca M. Matas Escobar

 

 

PROPOSTA 778 - MODIFICACIÓ PARCIAL R.LL.T. PERSONAL FUNCIONARI

ÀREA:

CBS

ÀREA DE CULTURA I BENESTAR SOCIAL

ÒRGAN:

CBS010

COORDINACIÓ GENERAL DE CULTURA

UNITAT:

CBS0101130

DEPARTAMENT DE CULTURA / SERVEI DE CULTURA / BIBLIOTEQUES

LLOCS DE TREBALL QUE ES MODIFIQUEN

ALLÀ ON DIU:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F31350022

TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA

28

G

16

160

C

AJP

C1

JE4

HE17

AE

3081 - COMESES ESPECIALS ESPECIALITAT AUXILIAR DE BIBLIOTECA

 

B2

 

HA DE DIR:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F31350022

TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA

30

G

16

160

C

AJP

C1

JE4

HE17

AE

3081 - COMESES ESPECIALS ESPECIALITAT AUXILIAR DE BIBLIOTECA

 

B2

 

LLEGENDA

NL    NÚMERO DE LLOCS

TL    TIPUS DE LLOC

  G    GENÈRIC

CD    COMPLEMENT DE DESTÍ

FP    FORMA DE PROVISIÓ

  C   CONCURS

ADM    ADSCRIPCIÓ A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  AJP    AJUNTAMENT DE PALMA

GR    GRUP

TJ    TIPUS DE JORNADA

  JE4    JORNADA ESPECIAL - 40 HORES SETMANALS

TH    TIPUS D'HORARI

  HE17    TORNS, DISSABTES MATÍ I FLEXIBILITAT SEGONS ACORD DE JUNTA DE GOVERN VIGENT

OBS    OBSERVACIONS

CE    COMPLEMENT ESPECÍFIC
  160      13.786,50 €