Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 138958
Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es convoquen ajuts per a l'adquisició d’immobilitzat material esportiu de les federacions esportives; d’immobilitzat material esportiu adaptat per clubs esportius i esportistes, d’immobilitzat material no esportiu imprescindible per l’organització i practica la esportiva, any 2022

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

​​​​​​​​​​​​​​1. L'article 30.12 del títol III, de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears (LO 1/2007, de 28 de febrer) estableix com a competència exclusiva l'esport i el foment, planificació i coordinació de les activitats esportives.

2. L'article 10.3 de la Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears, preveu que a l'Administració de la comunitat autònoma li correspon la competència de participar, amb les entitats interessades, en la creació de xarxes especials d'instal·lacions d'alta competició o tecnificació, i en la conservació, la programació i l'administració, i coordinar-les.

3. Informe del Director General d'Esports de data 18 de gener de 2022 justificatiu de la necessitat d'elaborar una convocatòria de subvencions per millorar l'immobilitzat material esportiu de les federacions esportives i l'immobilitzat material esportiu adaptat dels clubs i esportistes d'esports adaptats de les Illes Balears.

4. Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de data 25 de gener de 2022 pel la qual s'inicia el procediment d'elaboració d'una convocatòria d'ajudes per millorar l'immobilitzat material de les federacions esportives i l'immobilitzat material esportiu adaptat dels clubs i esportistes d'esports adaptats de les Illes Balears.

Fonaments de dret

1. L'article 15 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

2. L'article 5.1 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports (BOIB 23 de 16/2/2021)

3. Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

5. Acord de Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 pel qual s'aprova el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023 (BOIB 175 de 23.12.2021).

IV.2.12

Direcció General d'Esports i Joventut

Fonts de finançament: capítol VII

Descripció: ajuts per a l'adquisició d'immobilitzat material esportiu i/o adaptat per a clubs esportius i esportistes amb discapacitat

Objectius i efectes: dotar d'immobilitzat material esportiu adients per al desenvolupament dels entrenaments i les competicions oficials dels esportistes i equips de les Illes Balears

Convocatòria: anual

Cost: 600.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat)

Per tot això, a proposta de la Direcció General d'Esports; de conformitat amb el que disposen l'article 15 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, i l'article 5.1 de l'Ordre la consellera d'Afers Socials i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports; atesos els informes favorables del Servei Jurídic de la Conselleria d'Afers Socials i Esports i de la Intervenció General; de conformitat amb el que disposa la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i en ús de les facultats que m'atribueix la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria d'ajuts per atendre les necessitats per millorar l'immobilitzat material esportiu de les federacions esportives, i l'immobilitzat material per a esports adaptats dels clubs esportius i esportistes, de immobilitzat material no esportiu imprescindible per l'organització i practica la esportiva, que figura en l'Annex 1 d'aquesta Resolució.

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Afers Socials i Esports en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 de octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 4 de març de 2022

La consellera d'Afers Socials i Esports Fina Santiago Rodríguez

 

ANNEX 1 Bases de la convocatòria d'ajuts per a l'adquisició d'immobilitzat material esportiu i/o d'immobilitzat material per a esports adaptats, d'immobilitzat material no esportiu imprescindible per l'organització i practica la esportiva, any 2022

1. Objecte

1.1 L'objecte de la convocatòria és atendre les necessitats per millorar l'immobilitzat material esportiu i/o l'immobilitzat material esportiu adaptat per a la pràctica d'esport adaptat. També es objecte de la convocatòria l'adquisició d'immobilitzat material no esportiu imprescindible per l'organització i practica la esportiva.

1.2 Per immobilitzat material esportiu, s'entén per tal el bé moble no fungible, és a dir, aquell del qual es pot fer ús sense que es consumeixi per l'ús normal per al qual està destinat, utilitzat per a la pràctica esportiva. Per exemple: Jocs de cistelles de bàsquet, jocs de porteries, jocs de pals per a suport de xarxes (voleibol, tennis, bàdminton...), marcadors electrònics i rellotges de temps, vaixells, piragües i canoes, taules de tennis de taula, xarxes per a porteries o cistelles, etc.

1.3 Així mateix també te la consideració d'immobilitzat material esportiu el material tècnic no fungible, és a dir, aquell del qual es pot fer ús sense que es consumeixi per l'ús normal en per al qual està destinat per la practica de l'esport.

1.4 L'immobilitzat material no esportiu imprescindible per l'organització i practica la esportiva, és aquell del qual es pot fer ús sense que es consumeixi per l'ús normal per al qual està destinat, i que no s'utilitzi per a la pràctica directe d'un esport. Són exemples d'immobilitzat material no esportiu imprescindible per l'organització i practica la esportiva el mobiliari (banquetes, armaris per roba esportiva, xarxes per control de perills en els llançaments), equips informàtics (per a puntuacions, classificacions esportives, calendaris esportius, etc), vehicles (per a transport de cavalls, cans, piragües, vaixell, etc. fins als lloc de la competició).

1.5 Les subvencions atorgades per la Conselleria d'Afers Socials i Esports, resten regulades fonamentalment, segons la legislació bàsica establerta per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i amb les modificacions introduïdes, en matèria de subvencions, per la Llei 14/2011, de 1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació (BOE Núm. 131 de 2/6/2011), el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel què s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (BOE núm. 176 de 25/7/2006), pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, l'Ordre la consellera d'Afers Socials i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 23 de 16/2/2021) i per la Instrucció 3/2007 de la Intervenció General de la CAIB, de justificació d'expedients de subvencions.

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​2. Import màxim i crèdit pressupostari

2.1 L'import màxim que es destina a aquesta convocatòria és de:

 • 150.000,00 € per a l'adquisició d'immobilitzat material esportiu estàndard o adaptat i immobilitzat material no esportiu imprescindible per l'organització i practica la esportiva, per a les federacions esportives de les Illes Balears o delegacions esportives de les federacions espanyoles amb seu a les Illes Balears, amb càrrec a la partida pressupostària 17601.461A01.78000.00 o partida equivalent dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.
 • 50.000,00 € per l'adquisició d'immobilitzat material esportiu per a la practica d'esports adaptats dels esportistes i equips esportius d'esports adaptats, amb càrrec a la partida pressupostària 17601.461A01.78000.00 o partida equivalent dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

2.2 En el cas que es vulgui augmentar la dotació de la convocatòria, s'ha de fer mitjançant una resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports.

3. Entitats i persones beneficiàries

3.1 Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions:

Per a la línia d'immobilitzat material de federacions esportives de les Illes Balears (esportiu i no esportiu):

 • Les federacions esportives inscrites al Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears.
 • Les delegacions territorials de les federacions esportives espanyoles, anotades al Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears.
 • En el cas de que es vulgui sol·licitar l'adquisició d'immobilitzat material esportiu adaptat, la federació o delegació ha de tenir degudament reconegudes les disciplines esportives adaptades destinatàries del material, al Registre d'Associacions Esportives de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Per a la línia d'immobilitzat material esportiu adaptat:

 • Els clubs esportius i les seccions esportives d'entitats no esportives regulats pel títol V, capítols I i II, de la Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears, i pel Decret 147/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen la constitució i el funcionament dels clubs esportius, modificat pel Decret 214/1999, d'1 d'octubre, inscrits en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears, i que tinguin un o varis equips d'esports col·lectius adaptats o bé esportistes d'esports individuals adaptats.
 • Els clubs esportius de les Illes Balears inscrits en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears, federats en la federació espanyola corresponent, en el cas que no hi hagi federació esportiva de les Illes Balears, i que tinguin un o varis equips d'esports col·lectius adaptats o bé esportistes d'esports individuals adaptats.
 • Els esportistes d'esports adaptats de les categories infantil, cadet, juvenil o júnior i absoluta sempre que no tinguin caràcter professional, que acreditin una discapacitat com a mínim del 33%, residents a les Illes Balears, amb domicili fiscal a l'estat espanyol.

3.2 Per poder accedir a aquestes subvencions, les federacions esportives han d'estar al corrent de totes les obligacions amb l'Administració esportiva de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, establertes en la legislació següent:

 • Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears.
 • Decret 33/2014, d'1 d'agost, pel qual es regula el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears.
 • Decret 33/2004, de 2 d'abril, pel qual es regulen les federacions esportives de les Illes Balears.

3.3 Les federacions esportives de les Illes Balears han d'haver complert les obligacions previstes a l'article 31.2.c del Decret 33/2014, d'1 d'agost, pel qual es regula el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears, referides a la presentació de la rendició de comptes del darrer exercici (2020).

4. Règim de compatibilitat amb altres ajuts

4.1 Com a regla general, els ajuts que es concedeixin són compatibles amb altres ajuts o subvencions, independentment de la seva naturalesa i de l'entitat que les concedeixi, sempre que, aïlladament o conjuntament, no superin el cost total de l'activitat objecte de subvenció.

4.2 Les subvencions rebudes són compatibles amb d'altres destinades a la mateixa finalitat i atorgades per altres administracions públiques o ens públics i privats d'àmbit territorial, nacional, estatal, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sempre que no ultrapassin el 100 % del cost en quantia equivalent a l'excés obtingut sobre el cost de l'activitat subvencionada.

En tot cas, si les entitats beneficiàries obtenen un ajut addicional, la Conselleria d'Afers Socials i Esports revocarà la subvenció atorgada per a la mateixa finalitat en quantia equivalent a l'excés obtingut sobre el cost de l'activitat subvencionada.

4.3 Es pot donar el cas d'incompatibilitat amb aquesta mateixa convocatòria en anys anteriors, en cas de que el material sol·licitat estigui destinat a substituir a un material igual o de similars característiques, que hagi estat concedit a les convocatòries dels anys 2020 o 2021.

​​​​​​​5. Despeses imputables

5.1 Federacions esportives i delegacions territorials de les Illes Balears: adquisició d'immobilitzat material esportiu (annex 2) i/o immobilitzat material esportiu adaptat i/o immobilitzat material no esportiu.

5.2 Esportistes i clubs amb equips d'esports adaptats: l'adquisició d'immobilitzat material tècnic esportiu per la practica d'esports adaptats.

5.3 En cap cas tindran la consideració de despesa subvencionable, les factures emeses per clubs esportius afiliats a la federació esportiva de les Illes Balears beneficiari de la subvenció.

6. Sol·licitud i documentació

6.1 El beneficiari de l'ajut és l'encarregat de fer els tràmits necessaris per presentar la sol·licitud, juntament amb la documentació exigida, en el termini establert.

6.2 Les sol·licituds, segons el model de sol·licitud normalitzat, han d'anar adreçades a la Direcció General d'Esports de la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

6.3 L'imprès normalitzat de sol·licitud i els diferents annexos necessaris per sol·licitar la subvenció es poden aconseguir per Internet a la pàgina web de la Direcció General d'Esports (http://esports.caib.es), o a les dependències de la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

6.4 Les sol·licituds s'han de presentar en el termini que fixa l'apartat setè de l'annex 1 d'aquesta Resolució.

6.4.1 En el cas de persones jurídiques, obligades a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, les persones interessades han de presentar les sol·licituds de forma electrònica mitjançant el Registre Electrònic Comú (REC), i han d'adjuntar la sol·licitud específica del procediment que estarà disponible a la Seu Electrònica d'aquesta Administració, signada electrònicament.

En cas de presentar-la de manera presencial, l'Administració, conforme a allò que estableix l'article 68.4 de la Llei 39/2015 els requerirà perquè la realitzin en la forma indicada anteriorment.

6.4.2 En el cas de persones físiques, no obligades a relacionar-se per mitjans electrònics amb les Administracions Públiques, les persones interessades podran presentar les sol·licituds en qualsevol de les formes establertes a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per a la presentació electrònica podran realitzar la sol·licitud mitjançant el Registre Electrònic Comú (REC), i han d'adjuntar la sol·licitud específica del procediment que estarà disponible a la Seu Electrònica d'aquesta Administració, signada electrònicament.

També podran presentar les sol·licituds de manera presencial a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local.

6.5 Documentació general que s'ha d'aportar:

 1. Imprès de sol·licitud emplenat i signat adequadament, en el qual constin les dades del beneficiari.

 2. Persones físiques: Fotocòpia del document oficial d'identificació de la persona sol·licitant.

 3. Declaració responsable del sol·licitant que acrediti que no es troba inclosa en cap dels supòsits de prohibició o d'incompatibilitat per ser beneficiari de la subvenció de conformitat amb la normativa aplicable.

 4. Declaració responsable de tots els ajuts i subvencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució, pública o privada, nacional o estrangera, relacionada amb la sol·licitud.

 5. Donat cas que no siguin perceptors de la Comunitat Autònoma, una declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades, tal com preveu el Decret 6/2013, de 17 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius o un document bancari que acrediti la titularitat del compte. L'imprès normalitzat esmentat es podrà obtenir a la seu o a la pàgina web de la Direcció General d'Esports.

 6. Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. L'òrgan instructor ha d'aportar d'ofici aquest certificat.

 7. Certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda de l'Estat i amb la Seguretat Social.

 8. Declaració responsable de no haver estat sancionades o condemnades en els últims tres anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma.

 9. Declaració responsable relativa a les següents obligacions:

  1. Dur a terme l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció en la forma i el termini que s'estableixen en la convocatòria, com també, si escau, en la resolució de concessió corresponent o en les modificacions que, si escau, s'aprovin.
  2. Destinar l'import de la subvenció al finançament de l'actuació per a la qual s'ha sol·licitat, en la forma i el termini que s'indiquin en la convocatòria i, si escau, en la resolució corresponent o les seves modificacions.
  3. Comunicar a l'òrgan que concedeix la subvenció la modificació de qualsevol circumstància que afecti algun dels requisits exigits per concedir la subvenció.
  4. Declaració responsable de complir les obligacions que estableixen l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions i l'article 17 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 2 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en matèria d'esports.
  5. Declaració responsable de no tenir vigent cap sanció ferma greu o molt greu en matèria esportiva, cap sanció ferma per dopatge, ni cap sanció penal ferma per delictes relacionats amb el dopatge.
  6. Adoptar, si és procedent, en els termes que s'estableixin en les convocatòries corresponents, les mesures de difusió consistents a fer constar en els informes anuals que es redactin, com també en els treballs, les activitats, les publicacions, els documents o els actes públics relacionats amb la finalitat de la subvenció, el finançament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i, si escau, el cofinançament amb fons de la Unió Europea i més concretament la imatge corporativa de la Direcció General d'Esports de la conselleria competent en matèria d'esports i, si pertoca, la imatge de la Unió Europea. Una còpia de les publicacions s'ha de trametre a la Direcció General esmentada.
 10. Documentació específica per a l'adquisició d'immobilitzat material:

 • Justificació de la necessitat i beneficis de l'adquisició d'aquest material, i pressupost del material que s'adquirirà i/o factures del material adquirit amb l'especificació dels preus unitaris.
 • Federacions esportives i delegacions territorials de les Illes Balears:
  • En el cas de sol·licitar material tècnic esportiu adaptat, declaració responsable de que la federació té reconeguda als seus estatuts vigents la modalitat esportiva adaptada a la que es destinarà l'ús del material. S'exclou a la Federació d'Esports Adaptats de les Illes Balears de la necessitat de presentar aquesta declaració.
 • Esportistes d'esports adaptats:
  • Certificat d'empadronament a un municipi de les Illes Balears.
  • Declaració responsable de la persona sol·licitant, que al moment de la sol·licitud té domicili fiscal a Espanya, o bé, certificat acreditatiu de l'Agencia Tributaria d'aquesta circumstancia.
  • Declaració responsable de la persona sol·licitant de no tenir vigent cap sanció ferma greu o molt greu en matèria esportiva, cap sanció ferma per dopatge, ni cap sanció penal ferma per delictes relacionats amb el dopatge (inclòs a l'imprès de sol·licitud, declaracions responsables).
  • Certificat de reconeixement, declaració i qualificació de la situació de discapacitat. Acreditar com a mínim el 33% de discapacitat.
  • Declaració responsable indicant si ha competit als Jocs Paralímpics d'estiu de Japó 2021 o als Jocs Paralímpics d'hivern de Beijing 2022.
  • Declaració responsable indicant si té reconeguda en el moment de la sol·licitud la condició d'esportista d'Alt Nivell Nacional
  • Declaració responsable indicant si en el moment de la sol·licitud té reconeguda la condició d'esportista d'Alt Nivell Balear.
  • En cas de tenir llicència a una federació esportiva de les Illes Balears o llicència nacional còpia acarada de la llicència de l'any 2022.
  • Document acreditatiu de que l'esportista està afiliat a un club que estigui donat d'alta al registre d'entitats esportives de la Direcció General d'Esports, emès pel president del club esportiu corresponent (no és necessari si aporta llicència balear o nacional).
 • Clubs amb equips d'esports adaptats:
  • Certificació de la federació esportiva de les Illes Balears corresponent relativa a la condició d'equip d'esports adaptats, o certificació de la federació esportiva espanyola corresponent, en el cas que no hi hagi federació esportiva de les Illes Balears.
  • Competicions en que ha participat durant l'any 2021 o a la temporada 2021/2022 (fins a la data de sol·licitud), i resultats esportiu obtinguts a les mateixes.

6.6 En relació amb el punt f) de l'apartat anterior, el sol·licitant de la subvenció pot autoritzar la Conselleria d'Afers Socials i Esports a obtenir de manera directa l'acreditació d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Seguretat Social. En aquest cas, no cal l'aportació de la documentació que es pugui obtenir mitjançant aquest consentiment.

En el model normalitzat de sol·licitud de subvenció que es posa a disposició dels interessats es preveu l'autorització a l'òrgan gestor dels ajuts perquè dugui a terme les actuacions necessàries per a la comprovació de les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Seguretat Social.

6.7 L'òrgan instructor comprovarà d'ofici la constitució i la inscripció en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears dels clubs esportius i de les federacions esportives de les Illes Balears, com també l'acreditació de la representació amb què actua la persona signant de la sol·licitud.

En cas que el sol·licitant denegui de manera expressa aquesta autorització, ha de presentar, juntament amb la sol·licitud, una declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Seguretat Social, o bé els corresponents certificats acreditatius d'aquestes circumstàncies.

6.8 En cas que la Direcció General d'Esports, per causes alienes a la seva voluntat, no pugui aconseguir els documents esmentats, requerirà a la persona o entitat sol·licitant que els aporti en el termini de deu dies hàbils i sempre amb anterioritat a la proposta de resolució.

La Direcció General d'Esports, en qualsevol moment, pot sol·licitar als interessats la documentació i la informació complementària que consideri necessària per resoldre l'expedient.

En el supòsit que, amb motiu de la tramitació d'altres expedients a la Direcció General d'Esports, ja s'hagin presentat algun dels documents esmentats, no és necessari aportar-los de nou, sempre que es faci constar l'expedient en què obri el document, no hagin transcorregut més de 5 anys des de la presentació i no hagin experimentat cap canvi.

6.9 Si la documentació aportada no compleix els requisits exigits, s'haurà de requerir a l'interessat que, en el termini de deu dies hàbils, esmeni la mancança o adjunti els documents preceptius, amb l'advertiment que, en cas que no ho faci, es considerarà que desisteix de la seva sol·licitud i s'arxivarà l'expedient sense cap més tràmit, amb la corresponent resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes prevists en l'article 21.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

6.10 L'incompliment dels requisits o del termini de presentació de sol·licituds establerts en aquesta convocatòria comporta no haver d'admetre la sol·licitud.

6.11 La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi aquestes declaracions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i prèvia audiència a l'interessat, i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

Amb la signatura de les declaracions responsables, la persona signant dona el seu consentiment per a la realització de les verificacions oportunes, des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds de subvenció i fins al compliment per part del beneficiari de la respectiva obligació de justificació de manera completa i correcta, i manifesta, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts i que disposa de la documentació que ho acredita.

7. Termini per presentar les sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies hàbils des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

8. Competència i resolució

8.1 La Direcció General d'Esports és l'òrgan competent per instruir el procediment; és l'òrgan competent per tramitar els expedients i ha de fer d'ofici totes les actuacions que consideri necessàries per determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut de les quals s'ha de pronunciar la Comissió Avaluadora. Aquesta ha d'emetre un informe que serveixi de base per elaborar la proposta de resolució. En l'informe, la Comissió Avaluadora ha d'establir la relació ordenada per puntuació de les possibles entitats beneficiàries.

8.2 L'òrgan instructor pot demanar al sol·licitant la modificació o la millora voluntàries dels termes de la sol·licitud. En aquest cas se n'ha d'estendre una acta succinta, que s'ha d'incorporar al procediment.

En tot cas, l'òrgan instructor pot proposar la millora de la sol·licitud i, en particular, la modificació del pressupost presentat pel sol·licitant o les condicions i la forma de realització de l'activitat proposada per ell, sempre que això no perjudiqui terceres persones. En aquests casos, s'ha de demanar la conformitat del sol·licitant, la qual s'ha d'entendre atorgada si la proposta formulada per l'òrgan instructor explicita clarament les modificacions corresponents i el sol·licitant no hi manifesta oposició, per escrit, en un termini de quinze dies. En qualsevol altre cas, la sol·licitud s'ha de mantenir en els termes expressats pel sol·licitant en el seu escrit inicial, sens perjudici de les correccions que, si escau, es desprenguin de l'escrit d'oposició que presenti.

8.3 Si el procediment de concessió es paralitza per causa imputable al sol·licitant de la subvenció, per la falta d'acompliment d'algun tràmit preceptiu en el termini atorgat a l'efecte, se'l podrà declarar decaigut en el seu dret al tràmit corresponent, i la Direcció General d'Esports proposarà a la consellera d'Afers Social i Esports la resolució del procediment; no obstant, sempre que no afecti a tercers, s'admetrà l'actuació de l'interessat i produirà els seus efectes legals, si es produís abans o dins dia en què es notifiqui la resolució en què es tengui per transcorregut el termini.

8.4 El director general d'Esports ha d'emetre les propostes de resolució de concessió o denegació dels ajuts, les quals han de contenir la relació dels beneficiaris proposats per la Comissió Avaluadora per atorgar la subvenció, així com les sol·licituds excloses amb el motiu de l'exclusió. La proposta de resolució del Director General d'Esports contindrà tots els aspectes prevists a l'article 16.4 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions i a l'article 14 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports.

8.5 D'acord amb l'article 45.1.b de la Llei 39/2015, els actes a què es refereix el punt anterior s'han de notificar als interessats mitjançant la publicació, durant el període en què aquesta convocatòria sigui vigent, a la pàgina web de la Direcció General d'Esports i la difusió en el tauler d'anuncis de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, perquè, en el termini de deu dies hàbils, hi puguin al·legar el que considerin oportú, així com comunicar a l'òrgan instructor l'acceptació o renúncia de la proposta. En tot cas, es considera que la persona beneficiària desisteix de la proposta de resolució si no manifesta l'acceptació en el termini atorgat.

8.6 La resolució expressa de la consellera d'Afers Socials i Esports finalitza el procediment de concessió de la subvenció. Aquesta resolució contindrà els aspectes previst a l'article 14 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports.

Les resolucions dictades en aquest procediment, que exhaureixin la via administrativa, han de ser objecte de publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 45.1 b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre; han de ser motivades i han de fixar, en el cas de la concessió, la quantia individual de la subvenció concedida.

8.7 El termini màxim per resoldre el procediment i notificar les resolucions és de 6 mesos des de l'acabament del període de presentació de les sol·licituds.

9. Comissió Avaluadora i Comissió Tècnica

9.1 De conformitat amb l'article 12 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports, es constitueix la Comissió Avaluadora, composta per:

 • President: el cap del Servei de Planificació i Formació de la Direcció General d'Esports.
 • Secretària: la cap de secció III de la Direcció General d'Esports.
 • Vocals: els caps de secció II i IV de la Direcció General d'Esports i una funcionaria tècnica superior de la mateixa direcció general.

9.2 Les funcions de la Comissió Avaluadora són:

 • Examinar les sol·licituds presentades.
 • Emetre l'informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució que ha de formular la Direcció General d'Esports.

Les decisions d'aquesta Comissió s'han de prendre per majoria simple i en cas d'empat el president té el dret de vot de qualitat.

9.3 Per criteris esportius i tècnics i de conformitat amb l'article 12.3 de l'Ordre del de la consellera d'Afers Social i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 23, de 16 de febrer de 2021), es constitueix la Comissió Tècnica, composta per:

- Dos membres del personal tècnic de la Direcció General d'Esports, per designació del seu director general.

- Dos membres del personal tècnic de la Fundació per a l'Esport Balear, a proposta del seu gerent.

9.4 Les funcions de la Comissió Tècnica de valoració són:

 • Avaluar les sol·licituds presentades d'acord amb els criteris d'avaluació establerts en el punt 10.
 • Determinar si l'immobilitzat material esportiu i no esportiu presentat compleix les condicions per ésser subvencionat.
 • Emetre l'informe tècnic que ha de servir de base a la Comissió Avaluadora perquè aquesta emeti l'informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució que ha de formular la Direcció General d'Esports.

10. Criteris de valoració

10.1 En aplicació de l'article 11.1 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de homes i dones, els barems per avaluar les sol·licituds s'aplicaran de la mateixa forma i manera als beneficiaris tant masculins com femenins per tal de aconseguir una efectiva igualtat de gènere per part de les entitats i persones sol·licitants.

10.2 La valoració dels projectes d'inversió que es presentin, s'efectuarà conforme als criteris i els seus corresponents valors, de conformitat al que s'estableix a continuació:

A.- S'assignarà un nombre de punts per € pel cost del material (import del projecte) segons la línia de subvenció:

 • Immobilitzat material per a Federacions Esportives:
  • Immobilitzat material esportiu: 1,00 punts per €
  • Immobilitzat material tècnic esportiu adaptat: 1,00 punts per €
  • Adaptació de les instal·lacions tècniques dels recintes esportius per a esports autòctons de les Illes Balears: 1,00 punts per €
  • Immobilitzat material no esportiu imprescindible per l'organització i practica la esportiva: 0,90 punts per €
  • Immobilitzat no esportiu: 0,70 punts per €
  • Immobilitzat material tècnic esportiu adaptat (FESAIB): 1,10 punts per €
 • Immobilitzat material esportiu adaptat per a esportistes i clubs (segons el perfil del sol·licitant):
  • Esportista JJOO Japó 2021 o Beijing 2022 1,00 punts per €
  • Esportista d'Alt Nivell Nacional 0,90 punts per €
  • Esportista d'Alt Nivell de les Illes Balears 0,75 punts per €
  • Esportista federat 0,60 punts per €
  • Esportista no federat afiliat a un club balear 0,50 punts per €
  • Clubs amb equips d'esports adaptats 0,60 punts per €

B.- Càlcul de les subvencions:

Per al repartiment de subvencions de cadascuna de les línies de subvencions previstes en aquesta convocatòria s'aplicarà un sistema de repartiment per puntuació.

B.1.- Càlcul de les subvencions de l'immobilitzat material per a Federacions Esportives.

 • Import punt =                                   150.000,00                                                              Total de punts obtinguts per tots els beneficiaris
 • IB = VIP * PB
 • Sent:
  • IB: import de la subvenció de cada beneficiari
  • VIP: Valor import punt
  • PB: Punts individuals de cada beneficiari

B.2.- Càlcul de les subvencions de l'immobilitzat material esportiu adaptat per a esportistes i clubs.

 • Import punt  =                                   50.000,00                                                              Total de punts obtinguts per tots els beneficiaris
 • IB=VIP * PB
 • Sent:
  • IB: import de la subvenció de cada beneficiari
  • VIP: Valor import punt
  • PB: Punts individuals de cada beneficiari

B.3.- S'estableixen els següents límits:

 • En cap cas l'import de les subvencions a concedir pot superar en cap cas els següents límits:
  • el 100% de l'import del projecte presentat.
  • l'import sol·licitat.
  • Els 10.000,00 € de subvenció
  • En qualsevol cas s'aplicaran els següents límits particulars:

Línia subvencions

Tipus d'immobilitzat material

Perfil sol·licitant

Import màxim

Federacions i delegacions esportives de les Illes Balears

Immobilitzat material esportiu

Federacions esportives i delegacions territorials de les Illes Balears (Taula A de l'annex 2)

7.000 €

Immobilitzat material tècnic esportiu adaptat

Federacions esportives i delegacions territorials de les Illes Balears, excepte la FESAIB

5.000 €

Federació d'Esports Adaptats de les Illes Balears (FESAIB)

7.000 €

Immobilitzat material no esportiu imprescindible per l'organització i practica la esportiva. (Taula B de l'annex 2)

Federacions esportives i delegacions territorials de les Illes Balears

7.000 €

Adaptació de les instal·lacions tècniques dels recintes esportius per a esports autòctons de les Illes Balears

(Taula B de l'annex 2)

Federacions esportives i delegacions territorials de les Illes Balears

10.000 €

Immobilitzat material no esportiu

Federacions esportives i delegacions territorials de les Illes Balears

3.000 €

Esportistes i clubs amb equips d'esports adaptats

Immobilitzat material tècnic esportiu adaptat

Esportistes d'esports adaptats

10.000 €

Clubs amb equips d'esports adaptats

10.000 €

11. Pagament i justificació d'activitats

11.1 El pagament de la subvenció únicament es pot fer efectiu una vegada justificada l'activitat que se subvenciona.

11.2 Es consideren despeses subvencionables aquelles que de manera indubtable responguin a l'adquisició d'immobilitzat material objecte de subvenció, i s'efectuïn en el període compres entre 1 de novembre de 2021 i el 31 d'agost de 2022 i hagi estat efectivament pagada en el mateix període.

11.3 Les subvencions que concedeix la Conselleria d'Afers Socials i Esports s'han de justificar mitjançant la presentació del compte justificatiu, d'acord amb l'article 39 del Decret legislatiu 2/2005.

El compte justificatiu que presenti l'entitat beneficiària ha d'incloure els documents següents:

 1. Liquidació definitiva del pressupost amb l'estat comparatiu entre el pressupost presentat amb la sol·licitud i el finalment realitzat.

 2. Compte Justificatiu: Relació numerada, ordenada sistemàticament i detallada, de les factures acreditatives de les despeses subvencionables.

 3. Còpies digitalitzades de les factures o els documents de valor probatori equivalent i la documentació acreditativa del pagament.

 4. Còpia dels tres pressuposts que, si escau, i en aplicació de l'article 40.3 del Text Refós de la Llei de Subvencions, que l'entitat beneficiaria a d'haver sol·licitat amb caràcter previ a la contracció del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les característiques especials de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient d'entitats que el subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s'hagi efectuat abans de la sol·licitud de la subvenció.

L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació o, si escau, en la sol·licitud de la subvenció, s'ha de fer d'acord amb criteris d'eficiència i economia, i s'ha de justificar expressament en una memòria l'elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

En la justificació s'ha d'indicar clarament a quina activitat de les previstes al Pla d'actuació presentat corresponen els justificants aportats, així com a quins conceptes del pressupost previst es refereixen, omplint la casella corresponent del compte justificatiu.

Quan els justificants de les despeses s'imputin parcialment a d'altres subvencions, caldrà indicar la quantia exacta o percentatge imputat a cadascuna.

11.4 Factures i rebuts

Els rebuts i les factures presentats com a comprovants per justificar la subvenció han de reunir tots els requisits fiscals que estableix la normativa vigent aplicable (mercantil, fiscal, laboral, etc.). Totes les despeses s'acreditaran amb factures i rebuts de pagament. No seran elegibles factures proforma, tiquets de caixa, factures simplificades, albarans, etc.

11.4.1 D'acord amb el què estableix el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació parcialment modificat pel la Llei 28/2014, de 27 de novembre (BOE-A-2014-12329), les factures han de contenir com a mínim:

 • Número i sèrie, si s'escau.
 • Nom i cognoms o denominació social.
 • NIF i domicili de l'expedidor i del destinatari, tant en el cas de persones físiques com a persones jurídiques.
 • Descripció detallada de l'operació, amb els serveis concrets, preus unitaris, etc... i contraprestació total.
 • Base imposable.
 • Tipus tributari i quota repercutible.
 • Lloc i data d'emissió.
 • Dades del registre mercantil de l'expedidor.

L'art. 24 del Codi de Comerç assenyala que els empresaris individuals, societats i entitats subjectes a inscripció obligatòria faran constar en tota la seva documentació, correspondència, notes de comanda i factures, el domicili i les dades identificadores de la seva inscripció en el Registre Mercantil. Les societats mercantils i altres entitats faran constar, a més, la seva forma jurídica i, si escau, la situació de liquidació en què es trobin.

A les factures la descripció de l'operació haurà d'aportar informació suficient sobre el concepte i el període objecte de la facturació per tal que es pugui verificar la relació de la despesa amb l'actuació subvencionada. No són suficients referències genèriques o no quantificades, com “material esportiu”, “promoció”, “serveis professionals”, etc.

Si el concepte de la factura no és prou explicatiu, caldrà adjuntar els albarans de lliurament corresponents o altra documentació justificativa. En tot cas s'haurà de poder verificar el preu unitari de l'operació.

Són elegibles les denominades “factures electròniques” (no confondre amb qualsevol document tramès per mitjans electrònics i telemàtics) entre el perceptor de la subvenció i els seus subministradors o prestadors de serveis. Les especificacions les podeu trobar a http://www.facturae.es/.

Les factures i els documents amb esmenes o modificats manualment no tenen consideració com a elegibles als efectes de justificar la subvenció.

11.5 Acreditació de pagaments

11.5.1 Sobre les formes d'acreditar els pagaments, la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d'adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau (BOE Núm. 261. 30/10/2012), modificada per la Llei 11/2021, de 9 de juliol (BOE 164 de 10/07/2021) va introduir les següents limitacions pel que fa als pagaments efectius:

a) No es poden pagar en efectiu les operacions, en què alguna de les parts intervinents actuï en qualitat d'empresari o professional, amb un import igual o superior a 1.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera.

b) No obstant això, aquest import és de 10.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera quan el pagador sigui una persona física que justifiqui que no té el domicili fiscal a Espanya i no actuï en qualitat d'empresari o professional.

c) Als efectes del càlcul d'aquestes quanties, s'han de sumar els imports de totes les operacions o pagaments en què s'hagi pogut fraccionar el lliurament de béns o la prestació de serveis.

S'entén per efectiu els mitjans de pagament definits a l'article 34.2 de la Llei 10/2010, de 28 d'abril:

a) El paper moneda i la moneda metàl·lica, nacionals o estrangers.

b) Els xecs bancaris al portador denominats en qualsevol moneda.

c) Qualsevol altre mitjà físic, inclosos els electrònics, concebut per ser utilitzat com a mitjà de pagament al portador.

Els documents acreditatius del pagament han d'indicar, a més de tot allò que s'estableix en el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació:

 • la identificació del beneficiari i de l'ordenant del pagament (l'ordenant ha de ser el beneficiari de la subvenció: NIF i denominació social),
 • concepte en què s'ordena el pagament i remissió al número o números de factura a què correspon. Si el document de pagament no fa referència a les factures, haurà d'anar acompanyat de la documentació complementària que permeti verificar la correspondència entre despesa i pagament.

En el cas de pagament mitjançant xec nominatiu, pagaré, lletres de canvi o similars, l'entitat ha d'aportar còpia del document i còpia de l'extracte bancari que acredita el càrrec.

Si el pagament ha estat practicat amb targeta de crèdit, cal lliurar el rebut del pagament i una còpia de l'extracte bancari de la targeta on figuri l'apunt del càrrec.

Es considerarà efectivament pagada la despesa, a l'efecte de la seva qualificació com a subvencionable, amb la cessió del dret de cobrament de la subvenció a favor dels creditors per raó de la despesa realitzada o amb el lliurament als mateixos d'un efecte mercantil, garantit per una entitat financera o companyia d'assegurances, segons l'article 83.1 del Reglament de la Llei 38/2003. La còpia de l'esmentat efecte ha d'estar validada per l'entitat financera o companyia d'assegurances que intervingui.

11.5.2 Amb totes les factures imputades al compte justificatiu caldrà adjuntar el seu comprovant de pagament que pot ser:

 1. Rebut bancari: és el que emet l'entitat bancària al fer el pagament del rebut presentat pel proveïdor.

 2. Full de transferència amb el nom del beneficiari, número de la factura amb coincidència de l'import transferit i l'import de la factura, segellat i datat per l'entitat bancària.

 3. Extracte bancari del compte de l'entitat on figuri l'assentament amb l'import coincident amb l'import i el nom de l'empresa a la qual se li ha realitzat el pagament.

Si el document de pagament no fa referència a les factures, haurà d'anar acompanyat de la documentació complementaria que permeti verificar la correspondència entre despesa i pagament, en els casos b i c.

En el cas de pagaments agrupats, és a dir un sol pagament o transferència, per liquidar diferents factures caldrà que el rebut bancari o l'ordre de transferència identifiqui el nom del destinatari i el número de cada factura.

11.5.3 Si es tracta de pagaments al comptat, i per tant, inferiors a 1.000 euros, sempre recordant que als efectes del càlcul d'aquesta quantia, s'han de sumar els imports de totes les operacions o pagaments en què s'hagi pogut fraccionar el lliurament de béns o la prestació de serveis, els rebuts de cobrament han de contenir com a mínim:

 1. Denominació social de l'empresa perceptora de pagament.

 2. Data d'emissió del rebut.

 3. Número de la factura a la qual fa referència el pagament.

 4. Import total de la factura.

 5. Signatura original amb nom, cognoms i D.N.I. de la persona que tingui poders notarials de l'empresa.

11.6 En cas que l'entitat beneficiària no justifiqui l'import total del projecte d'actuació que hagi servit de base per a la concessió de l'ajut, pertoca la revocació parcial de l'ajut, del qual s'ha de reduir l'import proporcionalment a la quantia no justificada.

11.7 No s'entendrà totalment justificada l'aplicació dels fons percebuts fins que no s'hagi acreditat, com a mínim, l'import del projecte d'actuació que hagi servit de base per concedir l'ajut.

11.8 Si els projectes per als quals se sol·licitin els ajuts objecte d'aquesta convocatòria obtenen ajuts o subvencions d'altres entitats públiques o privades, el total dels ajuts en cap cas no pot superar el pressupost del projecte.

11.9 Si la documentació aportada per la justificació de la subvenció no compleix els requisits exigits, s'ha de requerir l'entitat interessada que, en el termini de quinze dies hàbils, esmeni la mancança o adjunti els documents preceptius.

11.10 Tot i això, les resolucions de concessió poden establir condicions concretes per justificar les subvencions.

11.11 El termini per justificar les ajudes concedides és el 16 de setembre de 2022 (inclòs).

12 Pagament

12.1 El pagament de la subvenció únicament es pot fer efectiu una vegada justificada l'activitat que se subvenciona.

12.2 Amb caràcter general, l'import de les subvencions s'ha d'abonar, una vegada justificat el compliment de la finalitat per a la qual es varen concedir, a partir del que resulti de la liquidació de la justificació de la subvenció.

12.3 La justificació, la liquidació i el pagament consegüent és farà en un sol moment en acabar l'activitat, mitjançant justificació i liquidació total, amb les condicions i els requisits que s'estableixin específicament a l'apartat 11 d'aquesta convocatòria.

12.4 La liquidació de la subvenció s'ha de dictar i notificar en el termini de nou mesos a comptar des de la presentació de la justificació per la persona interessada o, si s'escau, des de l'endemà del termini màxim per presentar-la, sens perjudici que, prèviament, s'hagi de requerir a la persona interessada perquè la presenti en un termini addicional de quinze dies improrrogables.

12.5 Per al còmput del termini de nou mesos a què es refereix el paràgraf anterior no s'han de tenir en compte els períodes d'interrupció justificada de les actuacions ni les dilacions que es puguin produir per causes no imputables a l'administració concedent, sempre que es documentin de manera adequada fent constar les dades d'inici i acabament de cada període, per dies naturals, i el motiu de la interrupció o la dilació.

12.6 La liquidació de la subvenció s'ha de dictar en el marc de les actuacions de comprovació, i que constitueix un pressupost de l'obligació de pagament total que, si s'escau, correspongui a favor de la persona interessada i a càrrec de l'administració concedent, com també, si s'escau, de l'inici per l'òrgan competent i a instància de l'òrgan gestor del procediment de revocació o de reintegrament total de la subvenció concedida i no justificada totalment.

12.7 En tot cas, la liquidació de la subvenció per l'òrgan gestor no impedeix ni afecta la realització d'altres actuacions ulteriors de control intern o extern previstes en aquesta llei i en la resta de la legislació aplicable per part dels òrgans competents en cada cas, amb l'abast i les conseqüències jurídiques corresponents.

12.8 El transcurs del termini màxim per dictar i notificar la liquidació no impedirà que l'òrgan gestor la dicti i la notifiqui, llevat, si escau, que abans de dictar-la s'hagin iniciat altres actuacions de control pels òrgans a què es refereix l'apartat anterior o s'hagi iniciat un procediment de revocació o de reintegrament de la subvenció.

12.9 En tot cas, no seran exigibles els interessos moratoris que, si s'escau, es meritin entre l'endemà del transcurs d'aquest termini màxim i l'inici d'un procediment de reintegrament.

12.10 Sens perjudici de la resta de supòsits a què fa referència l'article 39.2 de la Llei general de subvencions, quan l'interessat presenti la justificació de la subvenció en el termini corresponent, el còmput del termini de prescripció del dret de l'administració concedent a liquidar l'eventual reintegrament que, si s'escau, pertoqui s'inicia l'endemà de la notificació de la liquidació de la subvenció o del transcurs del termini màxim per dictar-la i notificar-la.

13. Obligacions dels beneficiaris

Són obligacions dels beneficiaris dels ajuts:

 1. Destinar l'immobilitzat material subvencionat un mínim de dos anys a l'activitat objecte de la seva adquisició. No es considera incomplerta l'obligació de destinació quan aquest immobilitzat material sigui substituïts per altres que serveixin en condicions anàlogues a la fi per a la qual es va concedir la subvenció i aquest ús es mantingui fins a completar el període establert, sempre que la substitució hagi estat autoritzada per la Conselleria d'Afers Socials i Esports per a la concessió de la subvenció

 2. Comunicar, mitjançant un escrit adreçat a la Consellera d'Afers Socials i Esports, l'acceptació o renúncia de la proposta de resolució de la subvenció. En tot cas, es considera que la persona beneficiària desisteix de la proposta de resolució si no manifesta l'acceptació en el termini atorgat.

 3. Dur a terme l'activitat que fonamenta la concessió de l'ajut en el termini establert i complir els requisits i les condicions que determinen la concessió de l'ajut.

 4. Justificar la realització de l'activitat objecte de l'ajut i també complir els requisits i les condicions que determinen la concessió de l'ajut.

 5. Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control que corresponguin de les administracions autonòmica, estatal i comunitària, la Sindicatura de Comptes i altres òrgans de control extern, i també facilitar tota la informació que aquests els requereixin amb relació als ajuts concedits.

 6. Comunicar a la Direcció General d'Esports la sol·licitud o l'obtenció de subvencions o ajuts per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional o internacional. Aquesta comunicació s'ha de fer dins el termini de tres dies hàbils des de la sol·licitud o l'obtenció de la subvenció concurrent i, en tot cas, abans de la justificació de la subvenció concedida.

 7. Estar al corrent de les obligacions tributàries o de qualsevol naturalesa, amb l'Estat, amb la Seguretat Social i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 8. Conservar els justificants de les despeses corresponents a l'activitat subvencionada durant 5 anys i posar-los a disposició de la Conselleria quan aquesta els sol·liciti.

 9. Si escau, fer la publicitat prevista a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 10. Les entitat beneficiaris d'aquestes subvencions hauran de complir l'obligació de fer la publicitat de la subvenció obtinguda al seu portal de transparència en el termini màxim de 30 dies des de la notificació de la concessió de la subvenció.

 11. Les entitats que reben subvencions o ajuts per més de 100.000€ anuals o més de 5.000 € anuals i que almenys el 40% dels ingressos procedeixi de subvencions o ajuts públics estan obligades a fer publicitat prevista a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 12. Destinar l'import de la subvenció al finançament de l'actuació per a la qual s'hagi sol·licitat, en la forma i el termini que s'indica en aquesta convocatòria i, si escau, en la resolució corresponent o en les modificacions que s'aprovin.

 13. Comunicar a l'òrgan que concedeix la subvenció la modificació de qualsevol circumstància que afecti algun dels requisits exigits per concedir la subvenció.

 14. Adoptar les mesures de difusió consistents a fer constar en els informes anuals que es redactin, com també en els treballs, les activitats, les publicacions, els documents o els actes públics relacionats amb la finalitat de la subvenció, el finançament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i més concretament la imatge corporativa de la Direcció General d'Esports de la conselleria competent en matèria d'esports. Una còpia de les publicacions s'ha de trametre a la Direcció General d'Esports.

 15. Deixar constància de la percepció i l'aplicació de la subvenció en els llibres de comptabilitat o en els llibres de registre que, si escau, hagi de dur el beneficiari d'acord amb la legislació mercantil o fiscal que li sigui aplicable i, si escau, en les bases reguladores.

 16. Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists en l'article 44 Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

14. Revocació

S'ha de revocar la concessió de la subvenció quan, posteriorment a la concessió vàlida i ajustada a dret, l'entitat beneficiària incompleix totalment o parcialment les obligacions o els compromisos contrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió.

15. Reintegrament

15.1 Com a conseqüència de la revocació s'ha de reintegrar totalment o parcialment l'import de l'ajut obtingut i, si escau, l'exigència de l'interès de demora, en els casos següents:

 1. L'incompliment de la finalitat per a la qual es va concedir l'ajut.

 2. L'obtenció de l'ajut sense que es compleixin les condicions requerides per a això, o l'alteració de les condicions tingudes en compte per concedir-lo, sempre que sigui per causes imputables al beneficiari.

 3. L'incompliment greu de l'obligació de justificar la finalitat dels fons percebuts en la forma i els terminis establerts.

 4. La concurrència de subvencions incompatibles per a la mateixa activitat.

 5. La negativa a sotmetre's a les actuacions de comprovació i control previstes legalment o l'obstrucció injustificada d'aquestes actuacions.

 6. Altres supòsits establerts en les bases reguladores.

15.2 Per al reintegrament, s'ha d'aplicar el procediment que determina a aquest efecte l'article 44 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

15.3 Les quantitats reintegrables tenen la consideració d'ingressos de dret públic i poden ser exigides per la via de constrenyiment.

16. Règim d'infraccions i sancions

L'incompliment dels requisits que determina aquesta Resolució dóna lloc a aplicar el règim d'infraccions i sancions establertes legalment.

17. Inspecció

D'acord amb el que disposa aquesta convocatòria, els ajuts que concedeix la Conselleria d'Afers Socials i Esports s'han de sotmetre a la inspecció corresponent segons la normativa legal vigent d'aplicació.

18. Protecció de dades

En el cas que l'objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, els beneficiaris han de complir amb la normativa corresponent, tot adoptant i implementant les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

 

ANNEX 2 Exemples d'immobilitzat material

A.- La següent taula mostra exemples d'immobilitzat material esportiu directament relacionat amb la practica esportiva:

Tipus

Exemples

Material de la superfície a on es realitza la pràctica esportiva

 • Cubs d'escuma per fosos.

 • Gespa artificial.

 • Lones.

 • Paviment esportiu.

 • Tarimes flotants.

 • Tatamis.

 • Terra batuda.

Material imprescindible per a la pràctica de l'esport, que està fix durant la competició

 • Atletisme (tanques, fosos, tacs sortida, pistola jutge sortida...).

 • Equipament circuits urbans.

 • Esports aquàtics (escales piscina, trampolins salts, sureres natació, pòdium sortida natació, boies...).

 • Esports aire lliure (pedres rocòdrom).

 • Esports de pilota i raqueta:

  • Porteries (futbol, handbol, hoquei, rugbi, waterpolo...), cistelles bàsquet.

  • Pals (bàdminton, voleibol, banderins corner...).

  • Taules (tenis taula, escacs).

  • Xarxes (futbol, bàsquet, voleibol, bàdminton).

 • Gimnàstica artística (aparells, minitrampolí, llit elàstic, matalassos...).

 • Material delimitador zona de competició (vidres, tanques, bolles...).

 • Protectors postes i altre material.

 • Xarxes de seguretat.

Material imprescindible per a la pràctica de l'esport, que és mòbil durant la pràctica

 • Atletisme (testimoni relleus, perxa, discos, martell, pes...).

 • Caça, pesca i tir (armes, arcs, canyes, dianes no fungibles...).

 • Ciclisme i triatló (bicicletes, cascos...).

 • Escacs (taules, jocs d'escacs professionals, rellotges de temps...).

 • Esports a l'aire lliure (fixacions i eines escalada).

 • Esports aeris (globus, ala delta, paracaigudes, avions...).

 • Esports amb animals (cadira muntar, carro trot...).

 • Esports aquàtics (fusell goma, equipament immersió, càmeres fotos, focus...).

 • Esports de combat (cascos, espases, petos electrònics...).

 • Esports de motor (moto, cotxe...).

 • Esports de pilota (taula billar, màquina de bitlles...).

 • Esports hivern (esquís, pals, botes....).

 • Esports nàutics (esquis, moto aigua, paraigües, taula surf o pàdel surf, vaixells, boies, llanxa suport...).

 • Patinatge (patins, taula de monopatí, casc).

Equipament o material esportiu suport a l'entrenament

 • Balons medicinals.

 • Barres i discos de pes.

 • Cons.

 • Dispositius electrònics suport entrenament.

 • Electroestimuladors.

 • Hardware i software suport entrenament.

 • Llança pilotes.

 • Màquines de gimnàs.

 • Matalassos.

 • Pulsòmetres.

 • Recull pilotes.

 • Robots entrenament.

 • Tanques entrenament.

 

​​​​​​​B.- La següent taula mostra exemples d'immobilitzat material no esportiu imprescindible per l'organització i practica la esportiva i adaptació d'instal·lacions esportives d'esports autòctons de les Illes Balears:

Tipus

Exemples

Equipament fix de suport a la competició o entrenament

 • Arcs sortida i arribada.

 • Banquetes competidors.

 • Carpes zona jutges o descans competidors.

 • Contenidors per guardar material esportiu.

 • Cortines separadores.

 • Desfibril·lador.

 • Il·luminació camp de lloc.

 • Pòdium.

 • Túnel sortida vestuaris.

 • Xarxes seguretat.

Equipament o material esportiu per al control del temps, mesura de marques o marcador a la competició

 • Cinta mètrica.

 • Cronometratge electrònic.

 • Marcadors electrònics.

 • Megafonia.

 • Rellotges temps.

 • Taules i cadires anotadors o jutges.

Equipament vestuaris

 • Bancs.

 • Llosetes de plàstic.

 • Perxes.

 • Pissarres.

 • Taquilles.

Equipament o material de manteniment, preparació de la zona de competició i neteja

 • Complements neteja paviments.

 • Compressors.

 • Encordadors raqueta.

 • Màquines neteja fons.

 • Màquines neteja paviments.

 • Pinta ratxes.

Equipament o material per al transport, trasllat o emmagatzematge de material esportiu

 • Dispositius per traslladar material utilitzat per l'esportista durant la competició (rampes embarcament, grues...)

 • Elements de subjecció o ancoratge de material per al seu transport o trasllat (porta bicis, baca piragua,...

 • Emmagatzematge de pilotes o qualsevol complement que l'esportista utilitza durant competició (arcs, armes, perxes...)

 • Emmagatzematge material esportiu.

 • Senyalització transport material esportiu.

 • Suport barres i discos gimnàs.

 • Vehicles transport material que l'esportista utilitza durant la competició (remolc piragües, motos...) . S'accepten també despeses d'adquisició amb modalitat de leasing (no s'accepten les despeses de contractes de renting).

Material per a la zona de públic de la instal·lació esportiva

 • Cadires grades.

 • Grades telescòpiques o desmuntables.

 

C.- La següent taula mostra exemples d'immobilitzat material no esportiu:

Tipus

Màxim nombre d'unitats que es poden sol·licitar

Preu màxim unitari acceptat

Mobiliari oficina

-

-

Equips informàtics de sobretaula i monitor

2

700 €

Equips informàtics portàtils o tablets

2

900 €

Impressores

2

400 €

Immobilitzat material oficines

-

-

NOTA: No s'acceptaran sol·licituds d'equips de videoconferència, ni televisors.

Per altra banda, el material esportiu NO SUBVENCIONABLE és tot aquell que es considera fungible, és a dir, que es deteriora o desgasta amb l'ús.

 • Roba esportiva i sabates en general.
 • Atletisme (sabates...)
 • Caça, pesca i tir (dianes fungibles, munició, fletxes, plats, hèlices...).
 • Ciclisme i triatló (ancoratges, neoprens, ulleres, guants...).
 • Escacs (jocs d'escacs d'entrenament).
 • Esports a l'aire lliure (peus de gat, botes, motxilles, tendes, cordes...).
 • Esports aeris (ulleres, granota (indumentària)...).
 • Esports amb animals (botes, gàbies...).
 • Esports aquàtics (gorres, ulleres, aletes, elements de suport a la flotabilitat...) .
 • Esports d'hivern (granota, ulleres, guants...).
 • Esports de combat (quimonos, cinturons, guants, protectors...).
 • Esports de motor (recanvis, monos...).
 • Esports de pilota (pilotes en general, plomes bàdminton, pals beisbol, pals i boles de billar, boles bitlles, bitlles...)
 • Esports de raqueta (raquetes, pilotes, cordes...).
 • Esports nàutics (rems, pales, armilles salvavides...).
 • Gimnàstica (pilotes, cintes, calleres, magnesi...)
 • Petanca (joc de boles)