Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 140747
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica amb relació a les sol·licituds presentades en el marc de la convocatòria pública per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials (Fotempar 2021)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 31 de desembre de 2020, es va publicar la convocatòria pública de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials, mitjançant la Resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 23 de desembre de 2020.

2. L'apartat setè de la convocatòria estableix que les sol·licituds s'han de resoldre a mesura que entrin en el registre de l'òrgan competent, fins que s'exhaureixi el crèdit destinat a la convocatòria.

Fonaments de dret

1. El conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica és l'òrgan competent per resoldre aquest procediment atesa l'estructura orgànica del Govern de les Illes Balears i d'acord amb l'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia.

2. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

3. El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. No continuar amb la tramitació i ordenar l'arxivament dels expedients que es detallen en l'annex, per haver-se exhaurit el crèdit destinat a la convocatòria.

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 9 de març de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo Per delegació del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (BOIB núm. 31, de 4/3/2021)

​​​​​​​ANNEX ​​​​​​​Llista d'expedients arxivats per falta de crèdit

Expedient

Sol·licitant

NIF

FOTEMPAR21-2/2021

Juan Luis Ferrari Fernandez

***4528**

FOTEMPAR21-10/2021

Angel Carlos Harto Seoane

***9914**

FOTEMPAR21-15/2021

Guillem Rigo Company

***1172**

FOTEMPAR21-20/2021

Lluis Miquel Garcia Sota

***5429**

FOTEMPAR21-21/2021

Gonzalo Vidal De Valicourt

***6379**

FOTEMPAR21-25/2021

Lluis Amengual Llabres

***4626**

FOTEMPAR21-27/2021

Gabriel Seguí Pallicer

***8203**

FOTEMPAR21-28/2021

Antonio María Miquel Nadal

***9891**

FOTEMPAR21-30/2021

Pedro Maria Santandreu Caldentey

***7062**

FOTEMPAR21-33/2021

Aitor Elustondo Casas

***3454**

FOTEMPAR21-42/2021

Joan Roca Pedrosa

***7730**

FOTEMPAR21-44/2021

Maria Castello  Mari

***4372**

FOTEMPAR21-46/2021

Jose Luis Ribas Ribas

***5751**

FOTEMPAR21-48/2021

Jaime Aulet Alomar

***9414**

FOTEMPAR21-58/2021

Rafael Arguimbau Riera

***2035**

FOTEMPAR21-59/2021

Antonio Montero Ruiz

***0698**

FOTEMPAR21-67/2021

Tziar Maña Alvarenga

***2011**

FOTEMPAR21-82/2021

Angel Salinero Garcia

***0776**

FOTEMPAR21-90/2021

Antonio Ferragut Segura

***8458**

FOTEMPAR21-99/2021

Jose Ignacio Goiria Rojas

***0074**

FOTEMPAR21-100/2021

Rosario Segura Vazquez

***8461**

FOTEMPAR21-101/2021

Jenny Kaul

****9765*

FOTEMPAR21-107/2021

Olivier Luis De Boisset Gorostiza

***8957**

FOTEMPAR21-113/2021

Bartolome Bover Cerda

***6438**

FOTEMPAR21-115/2021

Fundación Aspace Baleares

***0532**

FOTEMPAR21-118/2021

Lino Jaime Garcia Scarxell

***4841**

FOTEMPAR21-120/2021

Apolonia Serra Rigo

***4586**

FOTEMPAR21-124/2021

Catalina Maria Crespi Mesquida

***9927**

FOTEMPAR21-127/2021

Osyris Balear S.L

***4816**

FOTEMPAR21-130/2021

Pere Carreras Mas

***8563**

FOTEMPAR21-131/2021

Rotger Juan Bauza

***4118**

FOTEMPAR21-134/2021

Benjamin Serrano Rodriguez

***1016**

FOTEMPAR21-135/2021

Maria Del Pilar Diaz Garcia

***7782**

FOTEMPAR21-138/2021

Cooperativa Agrícola I Ramadera De Menorca, S. Coop.

***7954**

FOTEMPAR21-139/2021

Pere (Autenticación) Rius Catala

***9519**

FOTEMPAR21-142/2021

Agustina Llull Portell

***1727**

FOTEMPAR21-153/2021

Juan Manuel Soria Armada

***4453**

FOTEMPAR21-154/2021

Gabriele Poppelereuter

****3425*

FOTEMPAR21-159/2021

José Prats Sala

***1481**

FOTEMPAR21-164/2021

Francisca Bauza Alzamora

***1927**

FOTEMPAR21-186/2021

Tomeu Mora Bonnin

***2171**

FOTEMPAR21-188/2021

Justo Manuel Gonzalez Gonzalez

***2578**

FOTEMPAR21-193/2021

Oliver Frank Gottschalg

***4925**

FOTEMPAR21-196/2021

Margarita Sitjar Lliteras

***7283**

FOTEMPAR21-197/2021

Antonio Carreras Cardona

***9514**

FOTEMPAR21-199/2021

Catalina Bernard Guasp

***8710**

FOTEMPAR21-214/2021

Miquel Angel Adrover Vidal

***8462**

FOTEMPAR21-221/2021

Maria Magdalena De Haro Jorda

***5634**

FOTEMPAR21-224/2021

Joan Bibiloni Cifre

***0626**

FOTEMPAR21-229/2021

Miguel Mir Pieras

***7541**

FOTEMPAR21-232/2021

Michael Zwack

****8562*

FOTEMPAR21-239/2021

Miguel Enrique Martin Horcas

***2374**

FOTEMPAR21-240/2021

Maria De Las Nieves Blánquez Martínez

***6060**

FOTEMPAR21-241/2021

Rosendo Gonzalez Dorrego

***8468**

FOTEMPAR21-242/2021

Jose Antonio Berastain Diez

***5522**

FOTEMPAR21-245/2021

Damian Guillermo Gardes Pons

***8308**

FOTEMPAR21-246/2021

Francisco García Duran

***2224**

FOTEMPAR21-248/2021

Juaquin Lorente Pons

***3052**

FOTEMPAR21-252/2021

Onofre Siquier Barceló

***6554**

FOTEMPAR21-254/2021

Climent Garau Albons

***1527**

FOTEMPAR21-260/2021

Forners De Menorca S.L.,

***9052**

FOTEMPAR21-271/2021

Miguel Olives Sintes

***8728**

FOTEMPAR21-273/2021

Ana Isabel Llufriu González

***8822**

FOTEMPAR21-274/2021

Maria Ramon Serra

***3234**

FOTEMPAR21-277/2021

Cerda Antonio Bauza

***0769**

FOTEMPAR21-287/2021

Jeronimo Ferrer Garau

***1312**

FOTEMPAR21-289/2021

Antonio Marí Prats

***5037**

FOTEMPAR21-293/2021

Antonio Salas Bestard

***4463**

FOTEMPAR21-296/2021

Margarita Pascual Bennassar

***8789**

FOTEMPAR21-307/2021

Ann Margaret Hapka Morkassel

***2037**

FOTEMPAR21-311/2021

Hector Enrique Orallo Anzini

***6143**

FOTEMPAR21-320/2021

Miguel Monserrat Figueroa

***3309**

FOTEMPAR21-323/2021

Cerda Antonio Bauza

***0769**

FOTEMPAR21-324/2021

Marti Colom Nicolau

***2898**

FOTEMPAR21-325/2021

Miguel Adrover Rigo

***3654**

FOTEMPAR21-326/2021

Margarita Bonet Llabrés

***5076**

FOTEMPAR21-335/2021

Nicholas Roy Richard Teller

****9697*

FOTEMPAR21-338/2021

Juan Mora Palomina

***3837**

FOTEMPAR21-344/2021

Antonio Luis Campomar Camino

***0965**

FOTEMPAR21-345/2021

Miguel Juan Carbonell Amer

***7988**

FOTEMPAR21-346/2021

Joan Ramón Darder Alorda

***1626**

FOTEMPAR21-348/2021

Catalina Riera Siquier

***8762**

FOTEMPAR21-354/2021

Daniel Jesus Gonzalez Correa

***0588**

FOTEMPAR21-357/2021

Nora Berasetegui Vega

***2497**

FOTEMPAR21-365/2021

Pedro Vaquer Brunet

***0790**

FOTEMPAR21-366/2021

Jose Carlos Merchan Pujol

***6498**

FOTEMPAR21-368/2021

Wilhelm Alexander Karl

****7015*

FOTEMPAR21-377/2021

Ana Maria Sanchez Pons

***3337**

FOTEMPAR21-379/2021

Juan Jesus Planells Clapes

***4750**

FOTEMPAR21-384/2021

Alexandra Jover Bonnín

***9554**

FOTEMPAR21-385/2021

Sebastia Jaume Barcelo

***4208**

FOTEMPAR21-389/2021

Carlos Saura Miret

***3120**

FOTEMPAR21-396/2021

Jan Peter Weidner

****5542*

FOTEMPAR21-401/2021

Guillermo Juan Orfila Brulles

***0170**

FOTEMPAR21-408/2021

Cooperativa Agrícola I Ramadera De Menorca, S. Coop.

***7954**

FOTEMPAR21-412/2021

Josefa Ors Estelrich

***7077**

FOTEMPAR21-413/2021

Cerda Antonio Bauza

***0769**

FOTEMPAR21-428/2021

Maria Jose Andujar Badiola

***4655**

FOTEMPAR21-429/2021

Jose Luis Palau Planells

***5418**

FOTEMPAR21-431/2021

Sebastian Garriga Huguet

***0238**

FOTEMPAR21-442/2021

Jose Quintana Castell

***9457**

FOTEMPAR21-452/2021

Carlos Calzado Fernandez

***1363**

FOTEMPAR21-454/2021

Manuel Nicolas Merino

***9159**

FOTEMPAR21-459/2021

Marc Gornes Pons

***4537**

FOTEMPAR21-461/2021

Jesús Pérez Díaz

***4473**

FOTEMPAR21-472/2021

Galmes I Mansergas Arquitectes Slp

***1484**

FOTEMPAR21-474/2021

Francisco Ocete Martinez

***8215**

FOTEMPAR21-475/2021

Jose Antonio Gallardo Reche

***9256**

FOTEMPAR21-480/2021

Lieselotte Pfattischer

****1929*

FOTEMPAR21-486/2021

Emilio Domenech Rodriguez

***7993**

FOTEMPAR21-490/2021

Pablo Amengual Ferragut

***9063**

FOTEMPAR21-501/2021

Klaus Kluettermann

****7126*

FOTEMPAR21-517/2021

Alicia Marin Rubio

***4090**

FOTEMPAR21-519/2021

Karl Heins Walter Katzer

****5832*

FOTEMPAR21-522/2021

Miguel Olives Sintes

***8728**

FOTEMPAR21-526/2021

Maria Rodriguez-Carreño Villangomez

***5088**

FOTEMPAR21-528/2021

Domingo Rodriguez Arenal

***3397**

FOTEMPAR21-536/2021

Apolonia Vidal Sitjar

***6911**

FOTEMPAR21-544/2021

Pere Josep Nadal Clar

***2502**

FOTEMPAR21-548/2021

Antonio Bergas Monserrat

***2949**

FOTEMPAR21-562/2021

Juan De Dios Valdivia García

***5383**

FOTEMPAR21-572/2021

Hermine Schreiber

****0895*

FOTEMPAR21-580/2021

Maria Carmen Barceló Traserra

***4642**

FOTEMPAR21-582/2021

María Victoria Garcías Llabrés

***0572**

FOTEMPAR21-589/2021

Rene Grandpierre

****8409*

FOTEMPAR21-592/2021

Rosa Maria Morillas Astorga

***9882**

FOTEMPAR21-596/2021

Angel Antonio Gomez Rodulfo Garcia De Castro

***7179**

FOTEMPAR21-608/2021

Julian Fresneda Villar

***7962**

FOTEMPAR21-612/2021

Joan Mateu Vidal Oliver

***6683**

FOTEMPAR21-616/2021

Klaus Dieter Repke

****3118*

FOTEMPAR21-619/2021

Francisco Javier Bueno Palacin

***9592**

FOTEMPAR21-621/2021

Marina Cardona Baos

***5638**

FOTEMPAR21-623/2021

Santiago Pons Pons

***9831**

FOTEMPAR21-629/2021

Jose Cardona Arabi

***1583**

FOTEMPAR21-632/2021

Pedro Juan Marques Portella

***9497**

FOTEMPAR21-645/2021

Juan Risco Ferrera

***4283**

FOTEMPAR21-652/2021

Miquela Burguera Galmes

***0387**

FOTEMPAR21-653/2021

Miguel Matas Fullana

***0284**

FOTEMPAR21-656/2021

Jose Maria Rivadulla Prieto

***7257**

FOTEMPAR21-659/2021

Rosa Franca Servera Trias

***3795**

FOTEMPAR21-665/2021

Juan Malagon Regas

***1298**

FOTEMPAR21-669/2021

Miquel Angel Lacomba Segui

***6775**

FOTEMPAR21-672/2021

Pau Schoenenberger Martorell

***5094**

FOTEMPAR21-675/2021

Antonio Bordoy Cunill

***4240**

FOTEMPAR21-679/2021

Alfredo Ubiedo Rubio

***4919**

FOTEMPAR21-681/2021

Juan Magin Segui Berga

***7798**

FOTEMPAR21-682/2021

Manuel Javier Gallego Moll

***6719**

FOTEMPAR21-684/2021

Catalina Puigserver Capella

***4632**

FOTEMPAR21-685/2021

Michel Duvan Moriano Gonzalez

***2192**

FOTEMPAR21-687/2021

Maria Cunill Morey

***6875**

FOTEMPAR21-689/2021

Maria Del Carmen Monterrubio Berga

***0645**

FOTEMPAR21-690/2021

Margarita Monterrubio Berga

***6127**

FOTEMPAR21-697/2021

Antonio Colom Umbert

***9085**

FOTEMPAR21-699/2021

Catalina Garau Oliver

***2799**

FOTEMPAR21-701/2021

José Salas Comas

***1132**

FOTEMPAR21-702/2021

Tomas Ricard Vibot Railakari

***8493**

FOTEMPAR21-708/2021

Fernando Campos Vidal

***4490**

FOTEMPAR21-720/2021

Catalina Mari Torres

***4076**

FOTEMPAR21-728/2021

Jose Ramon Oliver Martinez

***1244**

FOTEMPAR21-735/2021

Marco Antonio Menendez Blau

***4577**

FOTEMPAR21-743/2021

Ilse Margarete Dorothee Von Der Weppen

****0606*

FOTEMPAR21-745/2021

Francesc Xavier Aznar Sastre

***8991**

FOTEMPAR21-746/2021

Sergi Llufriu Capo

***2504**

FOTEMPAR21-747/2021

Agustin Barbero Mecias

***6315**

FOTEMPAR21-748/2021

Michaela Hueffer

****4377*

FOTEMPAR21-751/2021

Roberta Jurado Robles Esposa Del Grande

****4240*

FOTEMPAR21-759/2021

Juan Escandell Serra

***5054**

FOTEMPAR21-763/2021

Antoni Mir Mascaró

***0000**

FOTEMPAR21-769/2021

Antoni Mir Mascaró

***0000**

FOTEMPAR21-772/2021

Asier Zubillaga Cerdán

***2626**

FOTEMPAR21-773/2021

Juan Roig Alcover

***6135**

FOTEMPAR21-787/2021

Mariano Torres Costa

***4018**

FOTEMPAR21-810/2021

Evelyne Linder

****9884*

FOTEMPAR21-820/2021

David Ribas Clotas

***1553**

FOTEMPAR21-826/2021

Catalina Mateu Sabater

***0690**

FOTEMPAR21-833/2021

Jose Ramon Prats

***5427**

FOTEMPAR21-835/2021

José Ribas Torres

***2214**

FOTEMPAR21-840/2021

Rafael Nadal Sureda

***0024**

FOTEMPAR21-843/2021

Antoni Pascual Català

***2744**

FOTEMPAR21-846/2021

Xavier Català Mayol

***9822**

FOTEMPAR21-847/2021

Catalina Nadal Soler

***8551**

FOTEMPAR21-848/2021

Vitrac Obra Publica Sl

***2077**

FOTEMPAR21-853/2021

Xisca Adrover Jaume

***3735**

FOTEMPAR21-860/2021

Jose Clapés Marí

***2407**

FOTEMPAR21-868/2021

Shideh Sarafraz

***5165**

FOTEMPAR21-874/2021

Miguel Estarellas Palomaque

***0174**

FOTEMPAR21-881/2021

Isabel Bosch Coll

***3365**

FOTEMPAR21-887/2021

Juana Maria Sastre Sureda

***5522**

FOTEMPAR21-890/2021

Antonio Bauza Juan

***2517**

FOTEMPAR21-895/2021

Fernando Darder Garau

***0683**

FOTEMPAR21-897/2021

Tavetanum,S.L

***4029**

FOTEMPAR21-914/2021

Miquel Jordi Girart Tous

***2126**

FOTEMPAR21-915/2021

Enric Majoral Castell

***0495**

FOTEMPAR21-920/2021

Jaime Camps Torres

***2965**

FOTEMPAR21-925/2021

Fernando Alonso Gomez

***3300**

FOTEMPAR21-933/2021

Miguel Angel Segura Pol

***9089**

FOTEMPAR21-934/2021

Maria Lozano Gomez

***1231**

FOTEMPAR21-937/2021

Kyle Bradley

****3147*

FOTEMPAR21-939/2021

Esteban Rubio Clemente

***9886**

FOTEMPAR21-944/2021

Javier Darriba Fernandez

***3832**

FOTEMPAR21-947/2021

Ute Lauterwein Geb Bednorz

****1974*

FOTEMPAR21-948/2021

Maria Coloma Aulet Caldés

***0227**

FOTEMPAR21-950/2021

Luis Gijon Garcia

***6877**

FOTEMPAR21-968/2021

Maria Galmes Guasch

***4393**

FOTEMPAR21-971/2021

Jaime Manresa Tomas

***8974**

FOTEMPAR21-975/2021

Antonia Ramon Bosch

***4476**

FOTEMPAR21-978/2021

Jaime Manresa Tomas

***8974**

FOTEMPAR21-991/2021

Gray Arthur Gillot

****2914*

FOTEMPAR21-992/2021

Enrique Rey De Viñas Tellez

***8003**

FOTEMPAR21-998/2021

Antonia Capo Capo

***8983**

FOTEMPAR21-1000/2021

Juan Jose Pozo Olmos

***7138**

FOTEMPAR21-1005/2021

Jaume Fiol Roig

***7415**

FOTEMPAR21-1007/2021

Paula Ramis Munar

***2266**

FOTEMPAR21-1009/2021

Juan Bergas Gallard

***5235**

FOTEMPAR21-1011/2021

Maties Servera Munar

***7118**

FOTEMPAR21-1012/2021

Miguel Martín Costa

***5263**

FOTEMPAR21-1017/2021

Josefa Mari Ribas

***4600**

FOTEMPAR21-1024/2021

Explotacionesagropecuarias Son Sama S.L.

***1676**

FOTEMPAR21-1026/2021

Fouad El Baghdadi

****6900*

FOTEMPAR21-1027/2021

Vicente Escandell Planells

***9089**

FOTEMPAR21-1040/2021

David Vargas Ramos

***5431**

FOTEMPAR21-1046/2021

Ignacio Izaga Martinez

***4448**

FOTEMPAR21-1050/2021

Charles Rafael Winckelmann Martín

****0465*

FOTEMPAR21-1051/2021

Antonio Munar Coll

***2819**

FOTEMPAR21-1052/2021

Holger Reinshagen

****0552*

FOTEMPAR21-1057/2021

Carlos Alvarez Ponsdomenech

***0900**

FOTEMPAR21-1058/2021

Jose Miguel Costa Gonzalez

***5779**

FOTEMPAR21-1059/2021

Miquel Fons Febrer

***2349**

FOTEMPAR21-1060/2021

Miguel Costa Tur

***4095**

FOTEMPAR21-1065/2021

Francisca Maldonado Moreno

***8639**

FOTEMPAR21-1069/2021

David Andreu Mas

***5851**

FOTEMPAR21-1074/2021

Dorit Hohensee

****2212*

FOTEMPAR21-1087/2021

Ricardo Olivera Delicado

***9643**

FOTEMPAR21-1089/2021

Margarita Perello Mascaro

***7058**

FOTEMPAR21-1099/2021

Naira Vega Marquez

***3553**

FOTEMPAR21-1106/2021

Juan Company Pujadas

***2297**

FOTEMPAR21-1120/2021

Maria Magdalena Xamena Cladera

***8530**

FOTEMPAR21-1121/2021

Jaume Terrasa Bosch

***3760**

FOTEMPAR21-1123/2021

Maria Isabel Pizá Alabern

***3086**

FOTEMPAR21-1128/2021

Celine Marie Eugenie Gabrielle Garapon

****0686*

FOTEMPAR21-1130/2021

Antoni Serra Comas

***0749**

FOTEMPAR21-1130/2021

Antoni Serra Comas

***0749**

FOTEMPAR21-1135/2021

Hubert Filemon Gaston Dierck

****9060*

FOTEMPAR21-1135/2021

Hubert Filemon Gaston Dierck

****9060*

FOTEMPAR21-1149/2021

Gabriel Perelló Vives

***0106**

FOTEMPAR21-1149/2021

Gabriel Perelló Vives

***0106**

FOTEMPAR21-1155/2021

Manuel Rossello Salord

***3696**

FOTEMPAR21-1158/2021

Joan Pons Carles

***3911**

FOTEMPAR21-1159/2021

Francisco Gabriel Ripoll Ferragut

***6770**

FOTEMPAR21-1160/2021

Jose Maria Comellas Cursach

***3785**

FOTEMPAR21-1162/2021

Sara Granado Fradera

***7946**

FOTEMPAR21-1164/2021

Joan Lluis Pons Marques

***3697**

FOTEMPAR21-1165/2021

Jaime Rossello Pont

***2225**

FOTEMPAR21-1167/2021

Edita Navarro Tuneu

***5477**

FOTEMPAR21-1176/2021

Maria Teresa Bestard Perello

***5536**

FOTEMPAR21-1181/2021

Lavanderia Muro Sa

***2798**

FOTEMPAR21-1184/2021

Maria Barcelo Bergas

***0611**

FOTEMPAR21-1185/2021

Wouter Johannes Frans Mulckhuijse

****6647*

FOTEMPAR21-1188/2021

Oscar Arias Bonacho

***5023**

FOTEMPAR21-1190/2021

Miguel Juan Carbonell Amer

***7988**

FOTEMPAR21-1193/2021

Salahuddin Costa Schreiner

***4912**

FOTEMPAR21-1194/2021

Antonio Orfila Pons

***9608**

FOTEMPAR21-1196/2021

Antonio Tur Cardona

***5065**

FOTEMPAR21-1197/2021

Sergio Guerrero Haro

***1169**

FOTEMPAR21-1201/2021

Sabine Altena

****0776*

FOTEMPAR21-1203/2021

Ana M Aria Quintana Torres

***2675**

FOTEMPAR21-1204/2021

Dorti Sl

***1725**

FOTEMPAR21-1205/2021

Jessica Elisabeth Sastre Piccard

***0207**

FOTEMPAR21-1212/2021

Silvia Torres Planells

***6047**

FOTEMPAR21-1215/2021

Bjoern Frederic Gerling

****5332*

FOTEMPAR21-1219/2021

Charles John Gordon Bendon

****9122*

FOTEMPAR21-1220/2021

Torres De Araoz, C.B.

***5912**

FOTEMPAR21-1223/2021

Sonja Moyses

****2061*

FOTEMPAR21-1226/2021

Wolf Jurgen Gaede

****8053*

FOTEMPAR21-1228/2021

Juan Marques Simarro

***4445**

FOTEMPAR21-1232/2021

Bernhard Dr Koehler

****9201*

FOTEMPAR21-1238/2021

Antonio Triay Riera

***9175**

FOTEMPAR21-1241/2021

Francesc Xavier Surinyach Lopez

***9990**

FOTEMPAR21-1250/2021

Vicente Escandell Mir

***8550**

FOTEMPAR21-1251/2021

Juan Mercadal Vanrell

***8986**

FOTEMPAR21-1253/2021

Catalina Antonia Fullana Cerdà

***3919**

FOTEMPAR21-1254/2021

Antonio Triay Riera

***9175**

FOTEMPAR21-1256/2021

Daniela Margarita Moratinos Johnston

***0557**

FOTEMPAR21-1262/2021

Pedro Segui Quetglas

***3845**

FOTEMPAR21-1263/2021

Margarita Pons Pons

***9487**

FOTEMPAR21-1270/2021

Beatrice Aimee Lenz

****8696*

FOTEMPAR21-1271/2021

Bernardino Ramón Mercant

***5374**

FOTEMPAR21-1278/2021

Sergio Fernando Dattoli

****9169*

FOTEMPAR21-1281/2021

Tomas Ricard Vibot Railakari

***8493**

FOTEMPAR21-1282/2021

Bartolome Cañellas Cardona

***3943**

FOTEMPAR21-1283/2021

Barbara Matas Bauza

***7625**

FOTEMPAR21-1285/2021

Antonio Mercadal Sarris

***3955**

FOTEMPAR21-1292/2021

Jose Cardona Juan

***9066**

FOTEMPAR21-1296/2021

Fundació Líthica - Pedreres De S'Hostal

***7413**

FOTEMPAR21-1297/2021

Fundacio Natura Parc

***0686**

FOTEMPAR21-1308/2021

Carmen Torres Ribas

***6017**

FOTEMPAR21-1311/2021

Jorge Marin De La Salud

***2604**

FOTEMPAR21-1317/2021

Cat Junio 28 S.L.

***1262**

FOTEMPAR21-1327/2021

Antonio Torres Torres

***4386**

FOTEMPAR21-1329/2021

Maria Del Mar Villorejo Alvarez

***1047**

FOTEMPAR21-1331/2021

Eduard Clavell González

***2046**

FOTEMPAR21-1332/2021

Jesús Amado Perez Arnau

***1609**

FOTEMPAR21-1335/2021

Antonio Cubero Calvillo

***7118**

FOTEMPAR21-1336/2021

Guillermo Galindo Galindo

***1290**

FOTEMPAR21-1337/2021

Francisca Grimalt Nadal

***0346**

FOTEMPAR21-1338/2021

Stefanie Engelhorn

****8035*

FOTEMPAR21-1351/2021

Miquel Moyá Martí

***9200**

FOTEMPAR21-1355/2021

Maria Genovart Sancho

***9970**

FOTEMPAR21-1359/2021

Antonia Maria Ferra Ramis

***5489**

FOTEMPAR21-1361/2021

Patrick Joachim Falk Von Salm Zu Salm Greis

****1690*

FOTEMPAR21-1362/2021

Xenia Ramis Munar

***3992**

FOTEMPAR21-1364/2021

Fundacion Asnimo

***0632**

FOTEMPAR21-1366/2021

Miguel Jaume Amengual

***4781**

FOTEMPAR21-1372/2021

Enginyeria Tecnica Industrial Sebastia Adrover Sl Etisa, Sl

***6482**

FOTEMPAR21-1384/2021

Agustín Díaz Gener

***7299**

FOTEMPAR21-1386/2021

Miquel Sastre Fullana

***3514**

FOTEMPAR21-1388/2021

Antonio Borrull Cubo

***1172**

FOTEMPAR21-1389/2021

David Gabriel Doyle

****0392*

FOTEMPAR21-1397/2021

Magdalena Massot Servera

***2625**

FOTEMPAR21-1412/2021

Andrew James Davies

****2524*

FOTEMPAR21-1421/2021

Francesc Valls Mascaro

***8589**

FOTEMPAR21-1431/2021

Marta Aguila Fuster

***9397**

FOTEMPAR21-1435/2021

Felipe Poblador Ozonas

***9217**

FOTEMPAR21-1436/2021

Isabel Pons Cladera

***9808**

FOTEMPAR21-1438/2021

Gonzalo Mercadal Contreras

***0130**

FOTEMPAR21-1441/2021

Son Angel Maritima Sl

***7905**

FOTEMPAR21-1442/2021

Ximena Giulia Bianco

****4008*

FOTEMPAR21-1444/2021

Sebastian Amengual Salvador

***8200**

FOTEMPAR21-1445/2021

Francisco Lopez Garcia

***6683**

FOTEMPAR21-1450/2021

Gabriel Martorell Martorell

***3930**

FOTEMPAR21-1453/2021

Jose Reynes Rigo

***4115**

FOTEMPAR21-1454/2021

Francesc Poch Ripoll

***8959**

FOTEMPAR21-1455/2021

Pep Barcelo Campins

***2772**

FOTEMPAR21-1461/2021

Guilermo Gabriel Matas Jaume

***2877**

FOTEMPAR21-1466/2021

Sebastián Daviu Sampol

***5003**

FOTEMPAR21-1470/2021

Jose Manuel Pont Sarmiento

***7415**

FOTEMPAR21-1475/2021

Juan Antonio Capó Martinez

***3499**

FOTEMPAR21-1476/2021

Marta Aguilo Mascaro

***3544**

FOTEMPAR21-1483/2021

Konig-Bordoy Sl

***8798**

FOTEMPAR21-1484/2021

Salvador Araque Espinola

***5444**

FOTEMPAR21-1486/2021

David Michael Heeley

****9505*

FOTEMPAR21-1502/2021

Antonio Barceló Maimó

***6875**

FOTEMPAR21-1503/2021

Joana Morro March

***8526**

FOTEMPAR21-1508/2021

Franz Thumas Scholl

****9935*

FOTEMPAR21-1512/2021

Tomas Vaquer Domenech

***3569**

FOTEMPAR21-1514/2021

Roho Vint S.L.

***6722**

FOTEMPAR21-1515/2021

Giovani Mandarino

****3146*

FOTEMPAR21-1516/2021

Juan Pedro Canals Fiol

***9999**

FOTEMPAR21-1520/2021

Cloteixares, S.L 

***5342**

FOTEMPAR21-1521/2021

Holding La Roca Sl

***6644**

FOTEMPAR21-1522/2021

Bernat Bibiloni Monserrat

***9549**

FOTEMPAR21-1524/2021

Rogelio Calvo Gallego

***0179**

FOTEMPAR21-1525/2021

Maria Magdalena Colon Mellado

***8916**

FOTEMPAR21-1534/2021

Francisco Javier Peral San Anastasio

***0745**

FOTEMPAR21-1535/2021

Leocadia Tur Mena

***0951**

FOTEMPAR21-1536/2021

Elena Serra Ferre

***0502**

FOTEMPAR21-1537/2021

Daniel Yebra Mesquida

***7352**

FOTEMPAR21-1538/2021

José Modesto Rey Cabrer

***9779**

FOTEMPAR21-1539/2021

Guillermo Jose Bezzina Morey

***5769**

FOTEMPAR21-1557/2021

Matthias Volker

****9992*

FOTEMPAR21-1558/2021

Anh Danh Nguyen

****2600*

FOTEMPAR21-1564/2021

Erik Maria Tenberken

****5723*

FOTEMPAR21-1573/2021

Rafael Pedro Laborde Perez

***4173**

FOTEMPAR21-1576/2021

Gasolineres Llucmajor S.L.

***9230**

FOTEMPAR21-1579/2021

Gabriel Alvarez Molina

***6416**

FOTEMPAR21-1584/2021

Antonio Jimenez Corral

***3169**

FOTEMPAR21-1591/2021

Maria Cañellas Ramon

***2838**

FOTEMPAR21-1595/2021

Ramón Juan Reynés Carreras

***0214**

FOTEMPAR21-1596/2021

Gerd Alterauge

****8805*

FOTEMPAR21-1602/2021

Marce Mateu Morro

***6284**

FOTEMPAR21-1603/2021

Guillem Moia Pol

***5842**

FOTEMPAR21-1606/2021

Robert Stephen Heron

****2274*

FOTEMPAR21-1608/2021

Maria Antonia Marques Ferrer

***8476**

FOTEMPAR21-1610/2021

Gabriel Lliteras Barcelo

***2046**

FOTEMPAR21-1611/2021

Sylvia Martha Schröder

****0485*

FOTEMPAR21-1612/2021

Johannes Joachim Torringen

****6210*

FOTEMPAR21-1616/2021

Rafael Cortes Vives

***7258**

FOTEMPAR21-1617/2021

Glenda Julieta Graziani Echavarri

***5805**

FOTEMPAR21-1620/2021

Dídac López Toledano

***2597**

FOTEMPAR21-1621/2021

Heike Nicole Marianne Linster

****5661*

FOTEMPAR21-1622/2021

Garau Llompart Antonio

***3502**

FOTEMPAR21-1623/2021

Jose Manuel Pizarro Casas

***5280**

FOTEMPAR21-1624/2021

Fundacion Asnimo

***0632**

FOTEMPAR21-1626/2021

Pablo Sebastian Rodriguez Vilches

***6533**

FOTEMPAR21-1629/2021

Josep Bergas Llabres

***0561**

FOTEMPAR21-1632/2021

Amadip Esment

***0657**

FOTEMPAR21-1635/2021

Jean-Hubect Perriot

****9772*

FOTEMPAR21-1636/2021

Manuel Aguilera Recio

***5817**

FOTEMPAR21-1639/2021

Francisco Javier Carmona Monreal

***2620**

FOTEMPAR21-1645/2021

Adam Prats Deakin

***5487**

FOTEMPAR21-1646/2021

Miguel Mora Oliver

***8434**

FOTEMPAR21-1647/2021

Juan Rita Larrucea

***9169**

FOTEMPAR21-1648/2021

Maciana Maria Coll Cañellas

***0040**

FOTEMPAR21-1650/2021

Maria Cañellas Ramon

***2838**

FOTEMPAR21-1651/2021

Antonia Isabel Jaume Pascual

***9878**

FOTEMPAR21-1653/2021

Bartolomé Ramis Garcias

***3275**

FOTEMPAR21-1654/2021

Susanna Maria Sabater Fortesa-Rei

***5256**

FOTEMPAR21-1655/2021

Inmobiliaria Jardines De Hesperia

***7395**

FOTEMPAR21-1656/2021

Esperanza Quintana Campo

***6748**

FOTEMPAR21-1658/2021

Araceli Villar Rivas

***9540**

FOTEMPAR21-1667/2021

Daniel Gingerich

****5239*

FOTEMPAR21-1671/2021

Antonio Torres De Tomas

***3722**

FOTEMPAR21-1673/2021

Magdalena Manresa Adrover

***9235**

FOTEMPAR21-1675/2021

Miguel Adrover Roig

***7084**

FOTEMPAR21-1677/2021

Miguel Martorell Ramis

***3192**

FOTEMPAR21-1692/2021

Maria Pericas Juan

***0124**

FOTEMPAR21-1694/2021

Llorenç Vives Sansó

***8100**

FOTEMPAR21-1695/2021

Cristobal Mora Temnerud

***1127**

FOTEMPAR21-1696/2021

Ana Cristina De La Torre Español

***0732**

FOTEMPAR21-1702/2021

Carlos Javier Prior Garcia

***1384**

FOTEMPAR21-1706/2021

Juan Miguel Batle Vidal

***7725**

FOTEMPAR21-1708/2021

Maria Mercedes Alaminos Ramirez

***1160**

FOTEMPAR21-1709/2021

Jordi Rossello Serra

***4242**

FOTEMPAR21-1711/2021

Glenda Julieta Graziani Echavarri

***5805**

FOTEMPAR21-1714/2021

Jose Antonio Sanchez Soriano

***2836**

FOTEMPAR21-1715/2021

Ramón Rojas Llado

***9768**

FOTEMPAR21-1722/2021

Bartolomé Jaume Nadal Sa

***4071**

FOTEMPAR21-1724/2021

Juan Janer Oliver

***6340**

FOTEMPAR21-1734/2021

Juan Antonio Mari Serra

***5460**

FOTEMPAR21-1755/2021

Viñas Joaquin Roig

***5603**

FOTEMPAR21-1756/2021

Alberto Torres Gutierrez

***5189**

FOTEMPAR21-1761/2021

Sarra Chida

****5894*

FOTEMPAR21-1762/2021

Edouard Paul Lecieux

****4896*

FOTEMPAR21-1764/2021

Daniel Gibert Ponseti

***4168**

FOTEMPAR21-1766/2021

Antonia Bonafe Pou

***9116**

FOTEMPAR21-1767/2021

Clara Capó Estelrich

***0445**

FOTEMPAR21-1769/2021

Pedro Riera Escanellas

***7102**

FOTEMPAR21-1772/2021

Francisca Romero Ocaña

***6395**

FOTEMPAR21-1773/2021

Stephani Elisabeth Seidel

****3174*

FOTEMPAR21-1777/2021

Catalina Bestard Far

***4973**

FOTEMPAR21-1780/2021

Deimante Grigaliunaite

****2474*

FOTEMPAR21-1781/2021

Salvador Femenias Moragues

***9761**

FOTEMPAR21-1782/2021

Gerard Jean Mercier

****7206*

FOTEMPAR21-1790/2021

Concepción Bolivar Aguila

***3513**

FOTEMPAR21-1794/2021

Juan Antonio Dominguez Costa

***4719**

FOTEMPAR21-1800/2021

Bartolomé Marí Serra

***2855**

FOTEMPAR21-1803/2021

Juan Antonio Dominguez Costa

***4719**

FOTEMPAR21-1804/2021

Miquel Adrover Pastor

***2354**

FOTEMPAR21-1807/2021

Theodor Johannes Nowak

****0288*

FOTEMPAR21-1809/2021

Stefanie Karolin Herrmann

****7829*

FOTEMPAR21-1820/2021

Juan Llompart Paris

***0200**

FOTEMPAR21-1822/2021

Jose Miquel Diaz Palmer

***1143**

FOTEMPAR21-1830/2021

Flora Marín Fernández

***3218**

FOTEMPAR21-1833/2021

Tomeu Canyelles Falco

***1485**

FOTEMPAR21-1835/2021

Nelson Wayne Kelinske

****5237*

FOTEMPAR21-1836/2021

Maria Del Pilar Fuster Gomez

***7968**

FOTEMPAR21-1837/2021

Juan Jose Company Orell

***4324**

FOTEMPAR21-1857/2021

Jose Antonio Burgos Perez

***3198**

FOTEMPAR21-1863/2021

Guillermo Morla Jaume

***9086**

FOTEMPAR21-1864/2021

Roho Vint S.L.

***6722**

FOTEMPAR21-1865/2021

Roho Vint S.L.

***6722**

FOTEMPAR21-1866/2021

Roho Vint S.L.

***6722**

FOTEMPAR21-1867/2021

Miguel Reus Perez

***2529**

FOTEMPAR21-1872/2021

Amaya Aramburu Izaguirre

***4822**

FOTEMPAR21-1875/2021

Miguel Angel Mendiola Asensio

***9272**

FOTEMPAR21-1876/2021

Matthias Albrecht

****7052*

FOTEMPAR21-1877/2021

Francisca Guiscafre Fuster

***1852**

FOTEMPAR21-1878/2021

Antonio Miguel Ramirez Porcu

***2507**

FOTEMPAR21-1879/2021

Dimas Velasco Sanz

***7753**

FOTEMPAR21-1880/2021

Bjorn Spaude

****3533*

FOTEMPAR21-1881/2021

Gabriel Perelló Canaves

***9983**

FOTEMPAR21-1882/2021

Jaime Pons Pons

***3668**

FOTEMPAR21-1883/2021

Francisco José Plaza Muñoz

***7300**

FOTEMPAR21-1884/2021

Antonio Vallés Ramis

***1396**

FOTEMPAR21-1885/2021

Mariella Horny

****7105*

FOTEMPAR21-1886/2021

Christian Etter

****2428*

FOTEMPAR21-1902/2021

Francisco Marcos Barba Medina

***9006**

FOTEMPAR21-1904/2021

Catalina Juan Femenia

***6340**

FOTEMPAR21-1908/2021

Asier Carmona Sastre

***9342**

FOTEMPAR21-1910/2021

Jaime Rossello Nicolau

***9857**

FOTEMPAR21-1912/2021

Jose Pons Cerda

***0275**

FOTEMPAR21-1914/2021

Catalina Mayans Escandell

***9094**

FOTEMPAR21-1917/2021

Juan Ladaria Moll

***1059**

FOTEMPAR21-1923/2021

Maria De Nuria Sancho Alomar

***7479**

FOTEMPAR21-1924/2021

Eduardo Miguel Martínez Díaz

***1029**

FOTEMPAR21-1926/2021

Miguel Covas Jaume

***4477**

FOTEMPAR21-1927/2021

Francisco Javier Roldan Luri

***6349**

FOTEMPAR21-1928/2021

Maria Del Mar Monserrat Jaume

***3563**

FOTEMPAR21-1929/2021

Gianfranco Gualtieri

****1121*

FOTEMPAR21-1930/2021

Amadiba

***7586**

FOTEMPAR21-1931/2021

Pedro Soler Torrens

***8516**

FOTEMPAR21-1932/2021

Rafel Barcelo Barcelo

***7505**

FOTEMPAR21-1933/2021

José Torrejon Cortés

***4076**

FOTEMPAR21-1935/2021

Guillem Mut Llabres

***7770**

FOTEMPAR21-1936/2021

Gaspar Fiol Oliver

***1617**

FOTEMPAR21-1937/2021

Gilbert Konrad

****8880*

FOTEMPAR21-1938/2021

Joana Aina Matas Vila

***5117**

FOTEMPAR21-1939/2021

Sergio Martinez Rodilla

***9920**

FOTEMPAR21-1940/2021

Maria Roig Umbert

***8287**

FOTEMPAR21-1947/2021

Miguel Garau Ordinas

***9544**

FOTEMPAR21-1953/2021

Consuelo Fontanet Fortuño

***6107**

FOTEMPAR21-1955/2021

Francisca Beltran Moyá

***0146**

FOTEMPAR21-1957/2021

Stephanie Carpentier

****9148*

FOTEMPAR21-1958/2021

Miquela Soler Adrover

***3764**

FOTEMPAR21-1959/2021

Bernat Comas Dols

***6722**

FOTEMPAR21-1960/2021

Fernando Ferrer Cardona

***3611**

FOTEMPAR21-1962/2021

Enrique Arrizabalaga Alcibar

***6061**

FOTEMPAR21-1965/2021

Juan Jaume Sastre

***6182**

FOTEMPAR21-1966/2021

Andres Picornell Nicolau

***1688**

FOTEMPAR21-1967/2021

Eugenio Crespo Olivares

***8423**

FOTEMPAR21-1968/2021

Margarita Perez Garcia

***3426**

FOTEMPAR21-1969/2021

Jose Maria Sanchez Martinez

***1663**

FOTEMPAR21-1970/2021

Antonio Montejano Piqueras

***5907**

FOTEMPAR21-1971/2021

Matilde Rossich Bros De La Creu

***0924**

FOTEMPAR21-1972/2021

Juan Manuel Martinez Giraldo

***8167**

FOTEMPAR21-1973/2021

Lucas Prats Ribas

***3469**

FOTEMPAR21-1974/2021

Juana Juaneda Ponseti

***3043**

FOTEMPAR21-1975/2021

Nikolai Alexander Boris Klementz

****4398*

FOTEMPAR21-1976/2021

Kathlenn Monica King

****1079*

FOTEMPAR21-1978/2021

Enrique Martinez Cabrera

***4719**

FOTEMPAR21-1979/2021

Tomeu Miralles Tomas

***2730**

FOTEMPAR21-1980/2021

Roberto Escrig Tauke

***5107**

FOTEMPAR21-1981/2021

Patricia Drouin Lebreston

***2929**

FOTEMPAR21-1982/2021

José Gelabart Bergas

***8000**

FOTEMPAR21-1983/2021

Pedro Jose Amengual Ramis

***1288**

FOTEMPAR21-1984/2021

Antonio Lopez Ramirez

***5541**

FOTEMPAR21-1985/2021

Mia Evelina Kirn Serna

***8095**

FOTEMPAR21-1986/2021

Jesús Aguayo Gonzalez

***1530**

FOTEMPAR21-1987/2021

Caroline Susan Pinnell

****8285*

FOTEMPAR21-1988/2021

Denis Paul Bracqbien

****5130*

FOTEMPAR21-1989/2021

Maria Magdalena Servera Rossello

***2609**

FOTEMPAR21-1991/2021

Antonia Perello Femenias

***0908**

FOTEMPAR21-1992/2021

Carlos Loshuertos Tous

***4530**

FOTEMPAR21-1993/2021

Josep Francesc Batle Espin

***3730**

FOTEMPAR21-1994/2021

Christa Helma Bungard Langel

***3931**

FOTEMPAR21-1999/2021

Miguel Angel Santos Nebot

***2362**

FOTEMPAR21-2000/2021

Glenda Julieta Graziani Echavarri

***5805**

FOTEMPAR21-2007/2021

Cadena Mar S.L

***1932**

FOTEMPAR21-2009/2021

Pawel Kowalow Zdzislaw

****3605*

FOTEMPAR21-2013/2021

Miguel Angel Frontera Castañer

***6481**

FOTEMPAR21-2015/2021

Carlos Perches Pons

***0582**

FOTEMPAR21-2016/2021

Javier Solano Puerta

***8283**

FOTEMPAR21-2018/2021

Clemente Dorado Morgado

***7820**

FOTEMPAR21-2020/2021

Maria Lucia Coll Puig

***5423**

FOTEMPAR21-2021/2021

Mario Antonio Silio Vigil

***7826**

FOTEMPAR21-2023/2021

Juan Antonio Bestard Martorell

***7344**

FOTEMPAR21-2024/2021

Juan Francisco Guari Torres

***5765**

FOTEMPAR21-2025/2021

Josefa Hernandez Zamora

***5107**

FOTEMPAR21-2026/2021

Josefa Fernandez Clemente

***3637**

FOTEMPAR21-2027/2021

Antonio Quiles Venteo

***4776**

FOTEMPAR21-2028/2021

Marta Segui Latorre

***4333**

FOTEMPAR21-2029/2021

Pedro Cardell Canaves

***4522**

FOTEMPAR21-2030/2021

Luis Salva Ladaria

***7693**

FOTEMPAR21-2031/2021

Miquela Corro Roig

***4177**

FOTEMPAR21-2032/2021

Francisca Pomar Estrany

***9885**

FOTEMPAR21-2033/2021

Esperanza Martin Cumplido

***1795**

FOTEMPAR21-2034/2021

Teresa Segui Soloaga

***0474**

FOTEMPAR21-2035/2021

Samuel Roses Femerling

***0019**

FOTEMPAR21-2036/2021

Sarah Simidian

****1513*

FOTEMPAR21-2037/2021

Lars Nygaard

****1240*

FOTEMPAR21-2038/2021

Antonio Mulet Coll

***9138**

FOTEMPAR21-2043/2021

Margarita Del Carmen Sebastian Torrens

***5920**

FOTEMPAR21-2046/2021

Jessica Ana Blanco Kolb

***3788**

FOTEMPAR21-2047/2021

Pere Bru Morey Binimelis

***8051**

FOTEMPAR21-2052/2021

Juan Barceló Sastre

***8961**

FOTEMPAR21-2057/2021

Adam Marc Gerard

****1276*

FOTEMPAR21-2060/2021

Juan Cañabate Mesas

***3603**

FOTEMPAR21-2062/2021

Faustino Madrigal Montero

***6269**

FOTEMPAR21-2063/2021

Miguel Mulet Amer

***5783**

FOTEMPAR21-2065/2021

Markus Amon

****9569*

FOTEMPAR21-2066/2021

Philip Rainer Heinz

****6783*

FOTEMPAR21-2068/2021

Mariano Mayol Pizá

***2864**

FOTEMPAR21-2069/2021

Petruxella Sl

***0290**

FOTEMPAR21-2074/2021

Maria Rosa Pérez Férnadez

***3126**

FOTEMPAR21-2075/2021

Carolin Martina Müller

****8489*

FOTEMPAR21-2078/2021

Rocio Pico Alcantara

***5036**

FOTEMPAR21-2079/2021

Jose Francisco Ramos Biosca

***6659**

FOTEMPAR21-2080/2021

Carlos Perches Pons

***0582**

FOTEMPAR21-2090/2021

Francisco Javier Muñoz Santandreu

***3779**

FOTEMPAR21-2093/2021

Jaume Clemente Homar

***6519**

FOTEMPAR21-2100/2021

Jaume Alzina Mestre

***4580**

FOTEMPAR21-2101/2021

Susana Jimenez Garcia

***2083**

FOTEMPAR21-2103/2021

Julian Jose Miranda Bergillos

***0669**

FOTEMPAR21-2104/2021

Isabel Bergillos Exposito

***1380**

FOTEMPAR21-2106/2021

Pau Florit Rubert

***4916**

FOTEMPAR21-2107/2021

Miguel Amer Bestard

***3806**

FOTEMPAR21-2108/2021

Darío Verd Vallespir

***7258**

FOTEMPAR21-2109/2021

Antonio Segui Gomila

***5135**

FOTEMPAR21-2110/2021

David Leñador Ortiz

***8889**

FOTEMPAR21-2115/2021

Julio Huélamo Salamanca

***6009**

FOTEMPAR21-2116/2021

Santiago Jerónimo Alarco Canosa

***0987**

FOTEMPAR21-2121/2021

Matias Vaquer Prohens

***1925**

FOTEMPAR21-2123/2021

Isabel Bergillos Exposito

***1380**

FOTEMPAR21-2133/2021

Antonio Pujol Bibiloni

***9269**

FOTEMPAR21-2136/2021

Diego Robles Moyano

***5569**

FOTEMPAR21-2139/2021

Rafael Nadal Cerda

***9938**

FOTEMPAR21-2143/2021

Sebastian Castell Gaya

***5267**

FOTEMPAR21-2144/2021

Sebastian Castell Lopez

***6757**

FOTEMPAR21-2147/2021

Victor Agustín Ramírez Fleitas

***8189**

FOTEMPAR21-2152/2021

Bettina Maria Mittenbuhler

****1034*

FOTEMPAR21-2157/2021

Ricardo Aracil Romero

***3434**

FOTEMPAR21-2158/2021

Aina Maria Rovira Mut

***2860**

FOTEMPAR21-2159/2021

Eulalia Pons Pons

***8401**

FOTEMPAR21-2160/2021

Nadal Mateu Arrom

***7285**

FOTEMPAR21-2161/2021

Francisco Muñoz Adamuz

***9802**

FOTEMPAR21-2163/2021

Liliana Valero Tur

***5033**

FOTEMPAR21-2166/2021

Bernardo Eduardo Jaume Feliu

***4088**

FOTEMPAR21-2167/2021

Miguel Angel Salas Gomez

***3061**

FOTEMPAR21-2168/2021

Daniel Torres Sanchez

***8506**

FOTEMPAR21-2169/2021

Francisca Segui Fullana

***0469**

FOTEMPAR21-2170/2021

Francisco Muñoz Adamuz

***9802**

FOTEMPAR21-2171/2021

Miguel Perelló Rosselló

***1819**

FOTEMPAR21-2172/2021

Michaela Wendt Gebrose

****1921*

FOTEMPAR21-2173/2021

Maria Vives Ramis

***6262**

FOTEMPAR21-2174/2021

Andres Garcia Lopez

***5704**

FOTEMPAR21-2175/2021

Alejandro Villalba Lázaro

***8499**

FOTEMPAR21-2176/2021

Juan Bennasar Llabres

***4677**

FOTEMPAR21-2177/2021

Gaspar Palmer Pujol

***6792**

FOTEMPAR21-2178/2021

Zohreh Laubner

****6747*

FOTEMPAR21-2179/2021

Simon Garau Mestre

***9910**

FOTEMPAR21-2180/2021

Sebastian Crespi Rullan

***4316**

FOTEMPAR21-2181/2021

Jaume Monserrat Vaquer

***3555**

FOTEMPAR21-2183/2021

Irene Carmona Prats

***1853**

FOTEMPAR21-2184/2021

Rosario Mena Gaona

***3302**

FOTEMPAR21-2185/2021

Antonio Serra Soler

***9710**

FOTEMPAR21-2188/2021

José Manuel Llacér Roig

***3786**

FOTEMPAR21-2189/2021

Antonia Maria Grimalt Cabrer

***0824**

FOTEMPAR21-2195/2021

Guido Bongers

****7390*

FOTEMPAR21-2196/2021

Lorenzo Brunet Galmes

***9834**

FOTEMPAR21-2197/2021

Peter Winkler

****1307*

FOTEMPAR21-2198/2021

Manfred Herbold

****1705*

FOTEMPAR21-2201/2021

Francisco Ruiz Blanco

***6982**

FOTEMPAR21-2205/2021

Sven Von Der Heyden

****2472*

FOTEMPAR21-2206/2021

Maria Jose Miquel Eced

***3704**

FOTEMPAR21-2212/2021

Julian Izquierdo Maldonado

***7326**

FOTEMPAR21-2215/2021

Jaume Mayans Vivo

***3063**

FOTEMPAR21-2218/2021

Hermenegildo Gomez Ponce

***3986**

FOTEMPAR21-2219/2021

Juan Santandreu Gelabert

***8937**

FOTEMPAR21-2220/2021

Venelin Nikolaev Nedyalkov

****3106*

FOTEMPAR21-2221/2021

Jose Miguel Mesa Baez

***3725**

FOTEMPAR21-2223/2021

Finca Son Fuors S.L.

***4292**

FOTEMPAR21-2226/2021

Matthias Holst

****3083*

FOTEMPAR21-2227/2021

Juan Julian Ginard Feron

***0030**

FOTEMPAR21-2228/2021

Jaume Marce Recasens

***6980**

FOTEMPAR21-2229/2021

Antoni Bergas Bergas

***2077**

FOTEMPAR21-2231/2021

Sergio Forlano

****7080*

FOTEMPAR21-2232/2021

Mireya Vall De Porcioles

***8175**

FOTEMPAR21-2233/2021

Eveline Sommer

****3888*

FOTEMPAR21-2234/2021

Berthold Karl Feldhaus

****1363*

FOTEMPAR21-2235/2021

Cristobal Juarez Montoro

***0438**

FOTEMPAR21-2236/2021

Luis Navarro Valle

***9441**

FOTEMPAR21-2237/2021

Jeronimo Perello Moll

***7716**

FOTEMPAR21-2238/2021

Julian Palmer Caldés

***7037**

FOTEMPAR21-2239/2021

Maria Cruz Briongos Camara

***2381**

FOTEMPAR21-2241/2021

Bartomeu Mut Llabres

***7770**

FOTEMPAR21-2242/2021

Teresa Galvan Pedrero

***2491**

FOTEMPAR21-2243/2021

Jaime Prats Rossello

***9914**

FOTEMPAR21-2244/2021

Marc Seral Oliver

***6502**

FOTEMPAR21-2245/2021

Catalina Enseñat Bordoy

***3543**

FOTEMPAR21-2246/2021

Bartolome Pons Rullans

***0866**

FOTEMPAR21-2247/2021

Josefa Ramón Ramón

***9078**

FOTEMPAR21-2249/2021

Jose Mayol Bergas

***8843**

FOTEMPAR21-2250/2021

Margarita Blanquer Espejo

***4049**

FOTEMPAR21-2251/2021

Apolonia Salva Tejedor

***9371**

FOTEMPAR21-2252/2021

Victoria Moore

****7998*

FOTEMPAR21-2253/2021

Ana Belén Zamora Garcías

***2347**

FOTEMPAR21-2254/2021

Antonia Juliá Binimelis

***1597**

FOTEMPAR21-2255/2021

Gloria Fernandez Perez

***8489**

FOTEMPAR21-2257/2021

Ana Maria Diaz-Rubin Moreno

***9933**

FOTEMPAR21-2258/2021

Jaime Ginard Calpin

***1719**

FOTEMPAR21-2259/2021

Catalina Florit Torres

***3961**

FOTEMPAR21-2260/2021

Josep Piris Gaimundi

***4325**

FOTEMPAR21-2264/2021

Sebastià Rigo Riera

***2535**

FOTEMPAR21-2265/2021

Ramiro Leal Feito

***5301**

FOTEMPAR21-2266/2021

Matias Duran Jorda

***0551**

FOTEMPAR21-2267/2021

Miguel Angel Perello Rueda

***3259**

FOTEMPAR21-2268/2021

Antonio Barcelo Fiol

***8523**

FOTEMPAR21-2269/2021

Francisco Palou Ramon

***6372**

FOTEMPAR21-2270/2021

Maria Isabel Fluxa Domenec

***8816**

FOTEMPAR21-2272/2021

Catalina Mascaró Ballester

***2349**

FOTEMPAR21-2273/2021

Isabel Martinez Hidalgo

***6312**

FOTEMPAR21-2274/2021

Jordi Cerda Gamundi

***0907**

FOTEMPAR21-2276/2021

Gilles Gaston Justin Vautherot

****6237*

FOTEMPAR21-2280/2021

Catalina Concepcion Segui Marce

***3183**

FOTEMPAR21-2284/2021

Bartolome Simon Maura

***4912**

FOTEMPAR21-2286/2021

Dionisio Rubi Amengual

***7687**

FOTEMPAR21-2290/2021

Jose Pons Palliser

***9385**

FOTEMPAR21-2291/2021

Marta Tur Riera

***6014**

FOTEMPAR21-2294/2021

Joana Serra De Gayeta Llobera

***7398**

FOTEMPAR21-2298/2021

Catalina Manresa Isern

***3497**

FOTEMPAR21-2299/2021

Maria Cristina Canet Rosselló

***6836**

FOTEMPAR21-2304/2021

Rafael Nadal Cerda

***9938**

FOTEMPAR21-2305/2021

Gabriel Morell Grau

***0700**

FOTEMPAR21-2308/2021

Eugenio Dominguez Vidal

***5106**

FOTEMPAR21-2312/2021

Leonidia Muela Roman

***8695**

FOTEMPAR21-2314/2021

José Miguel Perez Segura

***6687**

FOTEMPAR21-2315/2021

Miguel Sansó Riera

***7636**

FOTEMPAR21-2319/2021

Dieter Berghaus

****4678*

FOTEMPAR21-2321/2021

Francisco Tur Hartmann

***9416**

FOTEMPAR21-2322/2021

Lorenzo Borrás Villalonga

***9165**

FOTEMPAR21-2325/2021

Alejandra Trillo Perez

***8018**

FOTEMPAR21-2329/2021

Andres Santiago Morrondo Hammarstedt

***7038**

FOTEMPAR21-2331/2021

Sonia Medialdea Lorenzo

***0387**

FOTEMPAR21-2332/2021

Sonia Medialdea Lorenzo

***0387**

FOTEMPAR21-2335/2021

Miquel Riera Marimon

***2284**

FOTEMPAR21-2339/2021

Pedro Alcover Montaner

***6393**

FOTEMPAR21-2342/2021

Manuel Manuel Clemente

***7684**

FOTEMPAR21-2343/2021

Bárbara Duque Gonzalez

***7975**

FOTEMPAR21-2354/2021

Antonio Gallego De La Osa

***8100**

FOTEMPAR21-2355/2021

Antonia Carmen Maymo Genthe

***2048**

FOTEMPAR21-2356/2021

Maria Isabel Fluxa Domenec

***8816**

FOTEMPAR21-2359/2021

Jaime Villalonga Estrany

***6881**

FOTEMPAR21-2360/2021

Jose Maria Blanco Perez

***5367**

FOTEMPAR21-2361/2021

Eulalia Juan Ferrer

***4655**

FOTEMPAR21-2362/2021

Jose Luis Puerto Sanchez

***8004**

FOTEMPAR21-2363/2021

Fundació

***4880**

FOTEMPAR21-2365/2021

Comunida De Propietaris Edificio San Felip

***4384**

FOTEMPAR21-2366/2021

Margarita Antonia Vidal Obrador

***0806**

FOTEMPAR21-2367/2021

Caterina Amengual Morro

***2289**

FOTEMPAR21-2368/2021

Alexander Mattschull

****6410*

FOTEMPAR21-2369/2021

Jesus Moreno Perez

***1492**

FOTEMPAR21-2370/2021

Mariano Ribas Tur

***2501**

FOTEMPAR21-2371/2021

Bernardo Tomas Oliveras

***4170**

FOTEMPAR21-2372/2021

Antonia Rigo Coll

***3187**

FOTEMPAR21-2373/2021

Antonio Ferrer Planells

***4671**

FOTEMPAR21-2374/2021

Ricardo Alberto Nogueira Lazara

***6043**

FOTEMPAR21-2375/2021

Antonio Bauza Pascual

***0188**

FOTEMPAR21-2376/2021

Antonio Adrover Ballester

***0675**

FOTEMPAR21-2377/2021

C.P Es Moli

***5539**

FOTEMPAR21-2378/2021

Bongrup Baleares, S.L:

***4141**

FOTEMPAR21-2379/2021

Jaime Vidal Berto

***5845**

FOTEMPAR21-2380/2021

Juan Miguel Santos Cubero

***4082**

FOTEMPAR21-2381/2021

Apolonia Terrasa Rigo

***0589**

FOTEMPAR21-2383/2021

Miguel Munar Munar

***0365**

FOTEMPAR21-2384/2021

Jaime Morro Serra

***8350**

FOTEMPAR21-2385/2021

Antonio Frau Sureda

***8071**

FOTEMPAR21-2386/2021

Josep Barber Capo

***3647**

FOTEMPAR21-2387/2021

Lorenzo Perello Servera

***9777**

FOTEMPAR21-2388/2021

Mª Magdalena Seguí Crespí

***3865**

FOTEMPAR21-2389/2021

Margarita Muntaner Riutort

***2480**

FOTEMPAR21-2390/2021

Miquela Mas Vidal

***8067**

FOTEMPAR21-2391/2021

Marcos Guido Balaguer Garavaglia

***2261**

FOTEMPAR21-2392/2021

Bernardo Campins Fernández

***1249**

FOTEMPAR21-2393/2021

Juan Oliver Arrom

***8260**

FOTEMPAR21-2395/2021

Maria Asunción Abraham Adrover

***0979**

FOTEMPAR21-2396/2021

Rafael Mira Mateu

***0465**

FOTEMPAR21-2397/2021

Jeremy Manuel Kerner

****9729*

FOTEMPAR21-2398/2021

Carlos Alcaraz Almodovar

***3695**

FOTEMPAR21-2399/2021

Cristobal Francisco Estarellas Pizá

***1445**

FOTEMPAR21-2400/2021

Miguel Juan Latorre Zanon

***4838**

FOTEMPAR21-2401/2021

Abelardo Oleano Carreras

***9477**

FOTEMPAR21-2407/2021

Antonio Palmer Morato

***7926**

FOTEMPAR21-2413/2021

Guillermo Marques Hernando

***4055**

FOTEMPAR21-2414/2021

Miguel Sans Llabres

***3089**

FOTEMPAR21-2417/2021

Alberto Del Olmo Aguilar

***6733**

FOTEMPAR21-2418/2021

Thierry Serge Rene Henri Billaud

****4608*

FOTEMPAR21-2419/2021

Francisca Porcel Vera

***8738**

FOTEMPAR21-2422/2021

Jose Castell Moll

***1959**

FOTEMPAR21-2423/2021

Aram Pino Vazquez

***0579**

FOTEMPAR21-2424/2021

Coloma Saurina Truyol

***0197**

FOTEMPAR21-2425/2021

David Marcos Fernandez Cuesta

***6657**

FOTEMPAR21-2426/2021

Pedro Fuster Servera

***5777**

FOTEMPAR21-2430/2021

Catalina Antonia Capella Sanso

***9101**

FOTEMPAR21-2431/2021

Juan Carlos Robles Pomar

***6620**

FOTEMPAR21-2432/2021

Daniel Sainz Galín

***3677**

FOTEMPAR21-2433/2021

Ana María Segui Castelli

***5979**

FOTEMPAR21-2434/2021

Juan Pedro Quintana Martínez

***7807**

FOTEMPAR21-2436/2021

Max Erwin Brodesser

****3482*

FOTEMPAR21-2438/2021

Meneghello Fish Sl

***5154**

FOTEMPAR21-2439/2021

Martin Ferrer Rossiñol

***9692**

FOTEMPAR21-2440/2021

Melchor Mairata Pons

***9749**

FOTEMPAR21-2441/2021

Agustín Quesada Galvez

***3185**

FOTEMPAR21-2443/2021

Andreu Olives Sl 

***4956**

FOTEMPAR21-2444/2021

Janine Mateu Pons

***5155**

FOTEMPAR21-2445/2021

Rafael Suñer Brunet

***6816**

FOTEMPAR21-2446/2021

Francisco Pérez González

***6845**

FOTEMPAR21-2447/2021

Monica Campillos Almohalla

***5208**

FOTEMPAR21-2448/2021

Simon Nicolas Alou Nunn

***1801**

FOTEMPAR21-2449/2021

Friederich Evenschor

****1745*

FOTEMPAR21-2450/2021

Francisco Javier Juan Florit

***6981**

FOTEMPAR21-2452/2021

Licencias Y Financiaciones Sa

***1126**

FOTEMPAR21-2453/2021

Marie Beyou

****5031*

FOTEMPAR21-2454/2021

Maria Magdalena Estrany Pieras

***3719**

FOTEMPAR21-2455/2021

Francisco Lozano Garcia

***3868**

FOTEMPAR21-2456/2021

Manuel Martínez García

***4464**

FOTEMPAR21-2457/2021

Vicente Vilar Capo

***5472**

FOTEMPAR21-2458/2021

Joan Company Molina

***3411**

FOTEMPAR21-2459/2021

Miguel Garcia Marco

***1888**

FOTEMPAR21-2460/2021

Francesca Aina Giner Mayol

***7831**

FOTEMPAR21-2461/2021

Juan Bosco Llona Vivanco

***9184**

FOTEMPAR21-2462/2021

Antonio Gari Bibiloni

***2181**

FOTEMPAR21-2465/2021

Ramon López Pérez

***3018**

FOTEMPAR21-2466/2021

Hospital San Juan De Dios De Palma De Ma

***0014**

FOTEMPAR21-2468/2021

Antonio Mascaró Homar

***7483**

FOTEMPAR21-2469/2021

Rafael Talens Simo

***1796**

FOTEMPAR21-2470/2021

Catalina Amengual Morey

***0173**

FOTEMPAR21-2471/2021

Mark Nicholas Whiting

****9290*

FOTEMPAR21-2472/2021

Maria Antonia Bauza Capella

***1936**

FOTEMPAR21-2473/2021

Paula Catalina Cano Ristolainen

***9647**

FOTEMPAR21-2474/2021

Maria Covas Medina

***2415**

FOTEMPAR21-2475/2021

Miguel Vadell Artigues

***9242**

FOTEMPAR21-2476/2021

Rafel Juan Garcias Manresa

***1952**

FOTEMPAR21-2477/2021

Rosa Pol Roig

***7276**

FOTEMPAR21-2478/2021

Jose Maria Garcia Perez

***7639**

FOTEMPAR21-2479/2021

Ricardo Parra Sánchez

***7387**

FOTEMPAR21-2480/2021

Antonia Riutort Llabres

***2869**

FOTEMPAR21-2481/2021

Silvie Brehm .

****6980*

FOTEMPAR21-2482/2021

Vannesa Maria Lora Bogas

***4130**

FOTEMPAR21-2484/2021

José Luis Antón Pacheco Maqueda

***4480**

FOTEMPAR21-2486/2021

Antonio Caldentey Mestre

***8815**

FOTEMPAR21-2488/2021

Luigi Ragusa

****9698*

FOTEMPAR21-2489/2021

Juan Jose Cerda Pons

***4032**

FOTEMPAR21-2491/2021

Juan Francisco Moreno Toro

***3839**

FOTEMPAR21-2492/2021

Juana Terrasa Fullana

***6619**

FOTEMPAR21-2493/2021

Margarita Pons Pons

***2034**

FOTEMPAR21-2495/2021

Josep Bosch Albertí

***9552**

FOTEMPAR21-2496/2021

Roberto Juanico Vinent

***0172**

FOTEMPAR21-2497/2021

Lars Johan Amundsen Bergman

****8498*

FOTEMPAR21-2498/2021

Vicente Torres Planells

***5619**

FOTEMPAR21-2499/2021

Jose Luis Serrano Ortiz

***0163**

FOTEMPAR21-2500/2021

Juana Ferragut Estrany

***9901**

FOTEMPAR21-2501/2021

Alejandro Gonzalez Notario

***5622**

FOTEMPAR21-2502/2021

Jaime Morro Ripoll

***4471**

FOTEMPAR21-2503/2021

Jose Fernando Diaz Lopez

***2543**

FOTEMPAR21-2504/2021

Gabriel Company Bauza

***7645**

FOTEMPAR21-2505/2021

Rosa Maria Company Bauza

***1665**

FOTEMPAR21-2506/2021

Margareta Katharina Seidel

****2380*

FOTEMPAR21-2507/2021

Francisca Pons Pons

***8610**

FOTEMPAR21-2508/2021

Eduardo Henales Lobato

***3434**

FOTEMPAR21-2509/2021

Tomas Bauza Caldentey

***4979**

FOTEMPAR21-2510/2021

María Rosa Covas Femenia

***1533**

FOTEMPAR21-2511/2021

Sara Victoria Ovejero Larsson

***1298**

FOTEMPAR21-2512/2021

Jose Miguel Pons Pons

***9059**

FOTEMPAR21-2513/2021

Catalina Andreu Tugores

***4799**

FOTEMPAR21-2514/2021

Francisco De Borja Besalduch Martin

***4464**

FOTEMPAR21-2515/2021

Carlos Goswin Droop

****2471*

FOTEMPAR21-2516/2021

Miquel Angel Coll Mateu

***9104**

FOTEMPAR21-2517/2021

Fernando Alomar Amorós

***4024**

FOTEMPAR21-2518/2021

Magali Rossa Rossa

****0133*

FOTEMPAR21-2519/2021

Fernando Alomar Amorós

***4024**

FOTEMPAR21-2521/2021

Juan Triay Lluch

***3293**

FOTEMPAR21-2524/2021

Antonia Verger Garau

***8096**

FOTEMPAR21-2525/2021

Pedro Antonio Femenias Umbert

***1571**

FOTEMPAR21-2527/2021

Gabriel Frontera Arrom

***5601**

FOTEMPAR21-2528/2021

Francisco Domenech Pons

***8875**

FOTEMPAR21-2530/2021

Onofre Janer Sansaloni

***3053**

FOTEMPAR21-2531/2021

Tomas Moll Pelegri

***0005**

FOTEMPAR21-2532/2021

Bonaventura Joana Vicens Nadal

***2541**

FOTEMPAR21-2533/2021

Andres Vallespir Huguet

***3868**

FOTEMPAR21-2534/2021

Ingrid Simone Sotomayor Mahl

***5023**

FOTEMPAR21-2535/2021

Explotaciones Hermanos Rigo-Cabot Cb

***2233**

FOTEMPAR21-2537/2021

Marcos Soriano Lleo

***7348**

FOTEMPAR21-2538/2021

Alfonso Odonnell Torroba

***9170**

FOTEMPAR21-2541/2021

Bernardo Galmes Aguiló

***1825**

FOTEMPAR21-2542/2021

Maria Maria Julia Artigues

***4936**

FOTEMPAR21-2543/2021

Juan Fullana Parera

***4329**

FOTEMPAR21-2544/2021

Manuel Jose Cañas Ruiz

***9278**

FOTEMPAR21-2545/2021

Tomás Rosselló Joy

***0261**

FOTEMPAR21-2546/2021

Maria Antonia Riera Riera

***2095**

FOTEMPAR21-2547/2021

Ramón Guerrero Carreño

***4735**

FOTEMPAR21-2548/2021

David James Barber

****2611*

FOTEMPAR21-2550/2021

Bernardo Bordoy Oliver

***8897**

FOTEMPAR21-2551/2021

Francisca Bisañez Ramis

***2581**

FOTEMPAR21-2552/2021

Jose Javier Oliver Reynes

***2159**

FOTEMPAR21-2554/2021

Maria Victoria Rotger Cañellas

***1104**

FOTEMPAR21-2556/2021

Lucia Puigserver Carbonell

***7848**

FOTEMPAR21-2557/2021

Miguel Alzina Nebot

***3017**

FOTEMPAR21-2558/2021

Tomas Campaner Ferragut

***7055**

FOTEMPAR21-2559/2021

Maria Francisca Campaner Perello

***9949**

FOTEMPAR21-2560/2021

Maria Corro Borras

***3202**

FOTEMPAR21-2561/2021

Maria Cifre Rebasa

***8703**

FOTEMPAR21-2562/2021

Raquel Salinas Redondo

***0297**

FOTEMPAR21-2563/2021

Ayom Sa Ayom Sa

***0355**

FOTEMPAR21-2564/2021

Pere Joan Amengual Bestard

***8377**

FOTEMPAR21-2565/2021

Monica Colombas Castillejo

***2586**

FOTEMPAR21-2568/2021

María Del Carmen Díaz García

***8348**

FOTEMPAR21-2571/2021

José Antonio Cladera Carrasco

***0974**

FOTEMPAR21-2572/2021

Joan Valiente Soler

***1092**

FOTEMPAR21-2573/2021

Margarita Estrany Mascaro

***6892**

FOTEMPAR21-2574/2021

Hermanna Worm Wismeijer

***9383**

FOTEMPAR21-2576/2021

Hermanna Worm Wismeijer

***9383**

FOTEMPAR21-2577/2021

Buenaventura Monserrat Fiol

***2257**

FOTEMPAR21-2579/2021

Maria Del Carmen Calixto Estupiñan

***7967**

FOTEMPAR21-2580/2021

Miguel Taltavull Florit

***3578**

FOTEMPAR21-2581/2021

Juana Maria Vilafranca Quintana

***3961**

FOTEMPAR21-2582/2021

José Luis Carballo Parra

***1530**

FOTEMPAR21-2583/2021

Pedro Manuel Anaya García-Velasco

***9679**

FOTEMPAR21-2584/2021

Serafin Nebot Esteva

***1815**

FOTEMPAR21-2585/2021

Amparo Grau Blasco

***7831**

FOTEMPAR21-2586/2021

Gabriel Moya Garcia

***0085**

FOTEMPAR21-2587/2021

Bartolome Simon Maura

***4912**

FOTEMPAR21-2588/2021

Guillermo Perello Antich

***5734**

FOTEMPAR21-2589/2021

Maria José Muntaner Fuster

***8674**

FOTEMPAR21-2590/2021

Juan Morey Darder

***0321**

FOTEMPAR21-2591/2021

Daniela Schreiber Geb Weber

****5686*

FOTEMPAR21-2592/2021

Jaume Estrada Siquier

***0571**

FOTEMPAR21-2593/2021

Rafel Febrer Sancho

***2392**

FOTEMPAR21-2594/2021

Elisa Ruiz Fernández

***3238**

FOTEMPAR21-2595/2021

Daniel Hernández Cerrillo

***1473**

FOTEMPAR21-2596/2021

Maria Magdalena Lasheras Tina

***7584**

FOTEMPAR21-2597/2021

Antonio Frau Gomila

***4537**

FOTEMPAR21-2599/2021

Alexandra Michaela Neuhaus

****5348*

FOTEMPAR21-2600/2021

Juliana Cijes Parra

***2467**

FOTEMPAR21-2601/2021

Maria Jose Serra Riosl

***5440**

FOTEMPAR21-2602/2021

Margarita Juana Lliteras Bernad

***0192**

FOTEMPAR21-2603/2021

Antonio Miguel Fornes Ramis

***5775**

FOTEMPAR21-2604/2021

Jose Ojeda Rossi

***9310**

FOTEMPAR21-2605/2021

Francisca Llado Sampol

***4166**

FOTEMPAR21-2606/2021

Amador Martinez Garcia

***5610**

FOTEMPAR21-2607/2021

Daniel Plant

****8397*

FOTEMPAR21-2608/2021

Mateu Reus Ferriol

***3423**

FOTEMPAR21-2609/2021

Carlos Perez Belda

***9842**

FOTEMPAR21-2610/2021

Susana Garcia Pons

***6905**

FOTEMPAR21-2611/2021

Maria Pastor Febrer

***9399**

FOTEMPAR21-2612/2021

Francisca Monserrat Adrover

***3417**

FOTEMPAR21-2613/2021

Maria Del Mar Alberti Fullana

***1612**

FOTEMPAR21-2614/2021

Manuel De Febrer De Olives

***2625**

FOTEMPAR21-2616/2021

Antonio Reus Salas

***4277**

FOTEMPAR21-2617/2021

Rudi Arnold Anlauf

****2986*

FOTEMPAR21-2618/2021

Maria Riera Costa

***3935**

FOTEMPAR21-2619/2021

Roberto Quiroga Sanchez

***5323**

FOTEMPAR21-2620/2021

Javier Ordoñez Martinez

***5504**

FOTEMPAR21-2621/2021

Gabriel Suñer Mesquida

***2047**

FOTEMPAR21-2622/2021

Guillermo Valls De Padrinas Abraham

***4872**

FOTEMPAR21-2625/2021

Francisco De Asis Homar Borras

***6670**

FOTEMPAR21-2626/2021

Dimitrii Bahachou

****5241*

FOTEMPAR21-2627/2021

Cecilia Gonzalez Perdomo

***2756**

FOTEMPAR21-2628/2021

Guillem Marquès Faner

***3703**

FOTEMPAR21-2629/2021

Juan Carrero Salaregui

***9721**

FOTEMPAR21-2630/2021

Antonio Caballero Rubio

***8037**

FOTEMPAR21-2631/2021

Magdalena Bosch Febrer

***3170**

FOTEMPAR21-2632/2021

Juan Piña Morey

***4035**

FOTEMPAR21-2633/2021

Antonio Besalduch Vidal

***5710**

FOTEMPAR21-2634/2021

Richard James Navarro Cooper

***1729**

FOTEMPAR21-2635/2021

Pedro Delgado Prats

***3302**

FOTEMPAR21-2636/2021

María Isabel Ferrer Roig

***3779**

FOTEMPAR21-2637/2021

Catalina Mut Salva

***1340**

FOTEMPAR21-2638/2021

Luis Fernández Fernandez

***1642**

FOTEMPAR21-2639/2021

Viviana Raquel Villalba

****0664*

FOTEMPAR21-2640/2021

Maria Francesca Estrany Coll

***2502**

FOTEMPAR21-2641/2021

Manoutchehr Gordji Tehrani

****7807*

FOTEMPAR21-2642/2021

Justine Claire Knox

****2381*

FOTEMPAR21-2643/2021

Fernando Alomar Amorós

***4024**

FOTEMPAR21-2644/2021

Mateo Mercadal Mascaro

***0069**

FOTEMPAR21-2645/2021

Felipe Elvira Garcia

***5452**

FOTEMPAR21-2647/2021

Minaxi Patel

****1476*

FOTEMPAR21-2648/2021

José Juan Alemany Pons

***7843**

FOTEMPAR21-2649/2021

Daniel David Perpiña Torres

***8153**

FOTEMPAR21-2650/2021

Onofre Garcia Prohens

***1923**

FOTEMPAR21-2651/2021

Jaime Rotger Reynés

***7315**

FOTEMPAR21-2652/2021

Fundació

***4880**

FOTEMPAR21-2653/2021

Miguel Angel Moncadas Adell

***6401**

FOTEMPAR21-2654/2021

Antonia Vaquer Llodrá

***0760**

FOTEMPAR21-2655/2021

Justo Sevilla Piñero

***7483**

FOTEMPAR21-2656/2021

Jorge Muñoz Suarez

***9824**

FOTEMPAR21-2657/2021

Coloma Mª Vidal Bennásar

***1105**

FOTEMPAR21-2658/2021

Jose Luis Vidal  Planas

***3569**

FOTEMPAR21-2659/2021

Jim O Dowd

****8069*

FOTEMPAR21-2660/2021

Juan Miguel Gual Gomila

***3363**

FOTEMPAR21-2662/2021

Uco Sa Pobla, S.A.L.

***4783**

FOTEMPAR21-2663/2021

Maria Nieves Martinez Perez

***5543**

FOTEMPAR21-2665/2021

Antonio Roig Torres

***3384**

FOTEMPAR21-2666/2021

Jose Vadell Rigo

***5447**

FOTEMPAR21-2667/2021

Pedro Manuel Vilajoana García

***1374**

FOTEMPAR21-2668/2021

Marilyn Joyce Navarro

****3000*

FOTEMPAR21-2670/2021

Francisco De Asis Puig Jaume

***1026**

FOTEMPAR21-2671/2021

Zofia Centarova

****9307*

FOTEMPAR21-2673/2021

Jeronima Maria Garcias Sansaloni

***4416**

FOTEMPAR21-2674/2021

Bartolome Vachiano Arrom

***1542**

FOTEMPAR21-2675/2021

Jaime Terrassa Amengual

***6371**

FOTEMPAR21-2676/2021

Eulogio Plaza Cabrera

***5563**

FOTEMPAR21-2677/2021

Antonio Vives Fullana

***0183**

FOTEMPAR21-2678/2021

Pedro Moreno Marqueño

***0759**

FOTEMPAR21-2679/2021

Antonio Alonso Muñoz

***3967**

FOTEMPAR21-2680/2021

Juan Tur Tur

***3855**

FOTEMPAR21-2681/2021

Jose Luis Pascual Gomez

***4243**

FOTEMPAR21-2682/2021

Jaime Oliver Marcos Walker

***2017**

FOTEMPAR21-2683/2021

Cristobal Barceló Bennasar

***0564**

FOTEMPAR21-2684/2021

Juan Moncadas Adell

***9416**

FOTEMPAR21-2685/2021

Antonio Serralta Juan

***2423**

FOTEMPAR21-2686/2021

Victoriano Naranjo Ledesma

***7800**

FOTEMPAR21-2687/2021

Ana Laura Martínez Pastorino

***3246**

FOTEMPAR21-2688/2021

Isabel Parra Sanchez

***2608**

FOTEMPAR21-2689/2021

Huaskar Aguirre Tudela

***1914**

FOTEMPAR21-2690/2021

Pedro García Rojas

***3225**

FOTEMPAR21-2691/2021

Javier Díaz Rodríguez

***5164**

FOTEMPAR21-2693/2021

Alfonso Sigfrido Bernal Zollbrecht

***4509**

FOTEMPAR21-2694/2021

Juana Maria Garro Gomila

***4273**

FOTEMPAR21-2695/2021

Joachim Schluter

****2242*

FOTEMPAR21-2696/2021

Antonio Cespedes Capo

***8483**

FOTEMPAR21-2699/2021

Isabel Llodra Riera

***2391**

FOTEMPAR21-2700/2021

Antonio Caldentey Llull

***2206**

FOTEMPAR21-2701/2021

Madreperla Elements Sl

***1687**

FOTEMPAR21-2702/2021

Fundación S'Olivar De Estallenchs

***5993**

FOTEMPAR21-2703/2021

Andrea Luise Schlamann Kaminski

****0060*

FOTEMPAR21-2704/2021

Parroquia Anglicana De San Felipe Y San Jaime En Mallorca

***0016**

FOTEMPAR21-2705/2021

Antonio Quetglas Quesada

***6491**

FOTEMPAR21-2706/2021

María José Quevedo Barbado

***5877**

FOTEMPAR21-2707/2021

Luis Alique Ponce

***6474**

FOTEMPAR21-2708/2021

Lluis Miguel Galmes Trueba

***2244**

FOTEMPAR21-2709/2021

Joan Bartomeu Buades Coll

***6521**

FOTEMPAR21-2710/2021

Juana Nicolau Escalas

***9464**

FOTEMPAR21-2711/2021

Veronica Tirado Marin

***4916**

FOTEMPAR21-2712/2021

Sebastia Sanchez Acosta

***0470**

FOTEMPAR21-2713/2021

Francisca Torrens Monserrat

***8121**

FOTEMPAR21-2715/2021

Juan Jose Sans Quetglas

***8294**

FOTEMPAR21-2716/2021

Andres Suárez González

***2908**

FOTEMPAR21-2717/2021

Conrado Vara Vega

***0133**

FOTEMPAR21-2718/2021

Pedro Parera Umbert

***0925**

FOTEMPAR21-2719/2021

Heiko Wittbold

****8640*

FOTEMPAR21-2720/2021

Ángel Enrique Rúa Amo

***8920**

FOTEMPAR21-2722/2021

Gabriel Villanova Bisquerra

***4560**

FOTEMPAR21-2723/2021

Viviane Delwante Parmentier

***3595**

FOTEMPAR21-2724/2021

Oliver John Charles Heynes

****1161*

FOTEMPAR21-2725/2021

Maria Dolores Morro Beltran

***3164**

FOTEMPAR21-2726/2021

Jaume Serra Riera

***2723**

FOTEMPAR21-2727/2021

Benjamín Casas Pérez

***6458**

FOTEMPAR21-2728/2021

Miguel Carreras Taberner

***3586**

FOTEMPAR21-2729/2021

Wiebke Grüetzmacher

****5836*

FOTEMPAR21-2731/2021

Eva Pons Valls

***4044**

FOTEMPAR21-2733/2021

Antonio Prats Torres

***3101**

FOTEMPAR21-2735/2021

Antonia Ferrer Ferrà

***1440**

FOTEMPAR21-2736/2021

Juan Planas Marce

***4959**

FOTEMPAR21-2737/2021

Pere Font Janer

***7867**

FOTEMPAR21-2738/2021

Jaume Valentí Aguiló

***9869**

FOTEMPAR21-2739/2021

Jesus Mari Aguirre

***6710**

FOTEMPAR21-2740/2021

Emilio Mesquida Rodríguez

***3211**

FOTEMPAR21-2741/2021

Emilio Mesquida Rodríguez

***3211**

FOTEMPAR21-2742/2021

Julià Joan Martinez Musons

***2605**

FOTEMPAR21-2743/2021

Antonio Jose Garcia Trujillo

***6374**

FOTEMPAR21-2744/2021

Jaume Canyelles Veny

***5704**

FOTEMPAR21-2745/2021

Josep Maria Bigorra Prior

***3562**

FOTEMPAR21-2746/2021

Fernando Manuel Novoa Lagoa

***1372**

FOTEMPAR21-2747/2021

Josep Cifre March

***2431**

FOTEMPAR21-2749/2021

Jaime Julia Llaneras

***0682**

FOTEMPAR21-2750/2021

María Esperanza Tous Pascual

***2779**

FOTEMPAR21-2751/2021

Margarita Muntaner Gimbernat

***9757**

FOTEMPAR21-2753/2021

Rafael Adrover Verdera

***1006**

FOTEMPAR21-2754/2021

Juan Jose Estevez Nogales

***0419**

FOTEMPAR21-2755/2021

Dionisio Salvador Avila Vaquero

***5877**

FOTEMPAR21-2756/2021

Pablo Rossich Alvaro

***3561**

FOTEMPAR21-2757/2021

Juan Torres Vinent

***8933**

FOTEMPAR21-2758/2021

Juan Torres Vinent

***8933**

FOTEMPAR21-2759/2021

Miguel Sancho Mestre

***9564**

FOTEMPAR21-2760/2021

Gabriel Sanchez Gonzalez

***3525**

FOTEMPAR21-2761/2021

Antonio Cuesta Jimenez

***0779**

FOTEMPAR21-2762/2021

Nibaldo Barrios López

***0079**

FOTEMPAR21-2763/2021

Lorenzo Muntaner Gimbernat

***9921**

FOTEMPAR21-2764/2021

Julio Risueño Tebar

***8846**

FOTEMPAR21-2765/2021

Juan Rotger Cañellas

***3414**

FOTEMPAR21-2767/2021

Jose Felix Navarro Navarro

***0829**

FOTEMPAR21-2768/2021

Rosa Marina Hermosa Alvarez

***2966**

FOTEMPAR21-2769/2021

Zbigniew Jerzy Iwan

****3372*

FOTEMPAR21-2770/2021

Javier Celso Juan García

***4281**

FOTEMPAR21-2772/2021

Francisco Javier Pedrazo Del Pozo

***3083**

FOTEMPAR21-2773/2021

Isabel Maria Tomas Maturana

***0825**

FOTEMPAR21-2774/2021

Juan Rotger Cañellas

***3414**

FOTEMPAR21-2775/2021

Antonio Cladera Bennassar

***3560**

FOTEMPAR21-2776/2021

Lucia Badano

****7960*

FOTEMPAR21-2777/2021

Juan Peré Caldés

***8355**

FOTEMPAR21-2778/2021

Federico  Ibañez Aldecoa Von Kauffmann

***7122**

FOTEMPAR21-2780/2021

Suzanne Pardoe

****3019*

FOTEMPAR21-2781/2021

Rocio Macarena Gutierrez Alonso

***4162**

FOTEMPAR21-2782/2021

Quinten Peter

****2093*

FOTEMPAR21-2783/2021

Fiona Bruce

****7209*

FOTEMPAR21-2785/2021

Rafael Carlos Pomar Miró

***0579**

FOTEMPAR21-2786/2021

Maria Elisa Garcia Braem

***8414**

FOTEMPAR21-2787/2021

Juan Janer Beltran

***6963**

FOTEMPAR21-2788/2021

Jose Sanchez Sanchez

***6617**

FOTEMPAR21-2789/2021

Andres Comas Melis

***3224**

FOTEMPAR21-2790/2021

Bienvenida Guerrero Mulero

***3824**

FOTEMPAR21-2791/2021

Kathryn Sarah Beale

****5480*

FOTEMPAR21-2794/2021

Juan Cano Mesas

***7973**

FOTEMPAR21-2795/2021

Juan Blanes Servera

***7217**

FOTEMPAR21-2796/2021

Stefano Fantuzzi

****5805*

FOTEMPAR21-2797/2021

Josep Costa Ribas

***3049**

FOTEMPAR21-2798/2021

Antonia Bauza Riera

***4368**

FOTEMPAR21-2799/2021

Vicente Dalmau Espert

***9268**

FOTEMPAR21-2800/2021

Juan Torres Barcelo

***0312**

FOTEMPAR21-2801/2021

Francisco Manuel Gomez Del Valle

***8385**

FOTEMPAR21-2802/2021

Eduardo Farrés Roels

***3618**

FOTEMPAR21-2803/2021

Juan José Pascual Tomas

***1028**

FOTEMPAR21-2804/2021

Daniel Fernandez De Alegría Rossich

***6101**

FOTEMPAR21-2805/2021

Carmen María Cabrera Torrebejano

***5073**

FOTEMPAR21-2806/2021

Orlando Gigirey Castro

***6100**

FOTEMPAR21-2807/2021

Antoni Amoros Puigros

***1527**

FOTEMPAR21-2808/2021

Llabres Juan Cirer

***0277**

FOTEMPAR21-2809/2021

Benjamin Alexis Miles

****5914*

FOTEMPAR21-2810/2021

Antonio Riera Flo

***8813**

FOTEMPAR21-2812/2021

Perf.Aigues De Mallorca Sl

***0758**

FOTEMPAR21-2813/2021

Perf.Aigues De Mallorca Sl

***0758**

FOTEMPAR21-2814/2021

Joan Cladera Bennassar

***1518**

FOTEMPAR21-2815/2021

Antonia Torandell Cabanellas

***6897**

FOTEMPAR21-2816/2021

Jaime Aguiló Prohens

***4046**

FOTEMPAR21-2817/2021

Anastasio Fresneda Villar

***3129**

FOTEMPAR21-2818/2021

Antonio Juan Ramírez Bonilla

***6050**

FOTEMPAR21-2819/2021

Fundación Centro Crea-T Socías Bosch

***5736**

FOTEMPAR21-2820/2021

Santiago Ramis Matas

***5126**

FOTEMPAR21-2823/2021

Beate Maria Hegenberg

****8608*

FOTEMPAR21-2824/2021

Maria Praxedes Pons Carretero

***9716**

FOTEMPAR21-2825/2021

Benjamin Alexis Miles

****5914*

FOTEMPAR21-2827/2021

Bartolomé Juan Mora

***2696**

FOTEMPAR21-2828/2021

Jaime Portell Riutort

***6130**

FOTEMPAR21-2829/2021

Klaus Rainer Kirchhoff

****0433*

FOTEMPAR21-2830/2021

Miguel Angel Andreu Martinez

***3543**

FOTEMPAR21-2831/2021

Jaime Ferrer Moya

***3178**

FOTEMPAR21-2832/2021

Luis Miguel Castro Ropero

***4606**

FOTEMPAR21-2833/2021

Juan Riera Canaves

***7328**

FOTEMPAR21-2834/2021

Ana Caldentey Mestre

***7179**

FOTEMPAR21-2835/2021

Bartolome Adrover Julia

***5110**

FOTEMPAR21-2838/2021

Matias Pedro Alexandro Dejean

***9971**

FOTEMPAR21-2839/2021

Ricardo Terradas Jofre

***2701**

FOTEMPAR21-2840/2021

Fernando Gimenez Ramonell

***8868**

FOTEMPAR21-2841/2021

Francisca Bennasar Llabrés

***4589**

FOTEMPAR21-2842/2021

Pedro Fluxa Monserrat

***7973**

FOTEMPAR21-2843/2021

Andreu Pons Ribas

***1104**

FOTEMPAR21-2844/2021

Marisol Galano Rodríguez

***9777**

FOTEMPAR21-2845/2021

Maria Teresa Alejo Vizacaino

***7933**

FOTEMPAR21-2846/2021

Bertrand Serge Toupin

****1049*

FOTEMPAR21-2847/2021

Carine Aymone Bonnard Barbier

****0233*

FOTEMPAR21-2848/2021

Joseba Mirena Gallastegui Arrien

***6671**

FOTEMPAR21-2849/2021

Lorenzo Ferragut Pou

***8101**

FOTEMPAR21-2850/2021

Margarita Del Carmen Cañellas Villalonga

***8652**

FOTEMPAR21-2851/2021

Rafael Aulet Galmes

***3483**

FOTEMPAR21-2852/2021

Francisco Javier Bartolome De Santos Gay

***4269**

FOTEMPAR21-2853/2021

Damaris Portal Gonzalez

***5334**

FOTEMPAR21-2854/2021

Juan Antonio Juan Antonio

***6619**

FOTEMPAR21-2856/2021

Margarita Garau Vives

***8055**

FOTEMPAR21-2857/2021

Maria Del Carmen Monterrubio Berga

***0645**

FOTEMPAR21-2858/2021

Margarita Monterrubio Berga

***6127**

FOTEMPAR21-2860/2021

Pedro Bauzá Mascaró

***2075**

FOTEMPAR21-2861/2021

Juan Francisco Valderas Tello

***9034**

FOTEMPAR21-2862/2021

Guillermo Ribas Sastre

***4079**

FOTEMPAR21-2863/2021

Juan Carlos Torres Martínez

***3239**

FOTEMPAR21-2864/2021

Josefa Marmolejo Gómez

***6022**

FOTEMPAR21-2865/2021

Juan Tomas Bordoy Oliver

***2068**

FOTEMPAR21-2866/2021

Catalina Olaya Gelabert

***9378**

FOTEMPAR21-2867/2021

Miguel Lopez Gomez

***8889**

FOTEMPAR21-2868/2021

Francisca Montes Molina

***0445**

FOTEMPAR21-2869/2021

Begoña Velasco Arranz

***9952**

FOTEMPAR21-2870/2021

Maria Del Carmen Exposito Pineda

***8463**

FOTEMPAR21-2871/2021

Paloma Gutierrez Andrés

***4449**

FOTEMPAR21-2872/2021

Daniel Casino Ricart

***3509**

FOTEMPAR21-2875/2021

Francisca Bestard Herrera

***1415**

FOTEMPAR21-2876/2021

Antonio Bestard Bordoy

***5818**

FOTEMPAR21-2877/2021

Lorenzo Martinez De La Iglesia

***8048**

FOTEMPAR21-2879/2021

Joan Trenchs Verdaguer

***3536**

FOTEMPAR21-2881/2021

Juan Marin Colomar

***5042**

FOTEMPAR21-2882/2021

Laura Guirado López

***1380**

FOTEMPAR21-2883/2021

Juana Mascaró Quetglas

***7080**

FOTEMPAR21-2884/2021

Martin Amengual Mascaró

***9777**

FOTEMPAR21-2888/2021

Joana Maria Amengual Caldes

***7578**

FOTEMPAR21-2889/2021

Martí Amengual Caldes

***7578**

FOTEMPAR21-2890/2021

Crescencia Suarez Sanchez

***3287**

FOTEMPAR21-2891/2021

Gaëtan Luc Louis Jean Pierre Holvoet

****5516*

FOTEMPAR21-2892/2021

Francisco Mullor Ruiz

***1105**

FOTEMPAR21-2893/2021

Maria Cristina Mas Truyols

***1744**

FOTEMPAR21-2894/2021

Maria Jose Casasnovas Morales

***2810**

FOTEMPAR21-2896/2021

Felipe Juan Tur

***1563**

FOTEMPAR21-2897/2021

María Pérez-Herrero Sotos

***6399**

FOTEMPAR21-2898/2021

Catalina Pilar Galmes Bennasar

***6550**

FOTEMPAR21-2899/2021

Catalina Cañellas Martinez

***7862**

FOTEMPAR21-2900/2021

Josefa Bolivar Valdivia

***2788**

FOTEMPAR21-2901/2021

Demetrio Garrido Martín

***2523**

FOTEMPAR21-2902/2021

César Molina Ranz

***5808**

FOTEMPAR21-2903/2021

Alberto Puig Pascual

***5297**

FOTEMPAR21-2904/2021

Vanesa Leiton Sanchez

***3668**

FOTEMPAR21-2905/2021

Sebastia Roig Rigo

***8376**

FOTEMPAR21-2906/2021

Grettel Hitscherich

****9800*

FOTEMPAR21-2907/2021

Cristina Villena Portella

***4548**

FOTEMPAR21-2908/2021

Antonio Carlos Mari Juan

***4092**

FOTEMPAR21-2909/2021

Manuel Ortega Vazquez

***2343**

FOTEMPAR21-2910/2021

Vicente Ribas Prats

***4740**

FOTEMPAR21-2911/2021

Manuel Hermoso Huertas

***0045**

FOTEMPAR21-2912/2021

Juan Manuel Rodrigo Armijo

***6622**

FOTEMPAR21-2913/2021

Francisco Royo Rabasco

***4070**

FOTEMPAR21-2914/2021

Bernardo Martorell Serra

***4363**

FOTEMPAR21-2915/2021

Juan Colom Ferrer

***9570**

FOTEMPAR21-2916/2021

Jean Francois Marcel Lucen Perre

****2354*

FOTEMPAR21-2917/2021

Marina Teresa Linares Bermejo

***7812**

FOTEMPAR21-2918/2021

Benita Lozano Gómez

***1048**

FOTEMPAR21-2919/2021

Arturo Sanabria Celdrán

***6406**

FOTEMPAR21-2920/2021

Salvador Javier González Durán

***7302**

FOTEMPAR21-2921/2021

Rodrigo Calisto Gonzalez

***0683**

FOTEMPAR21-2923/2021

Esteban Pietzsch De Rossi

***7273**

FOTEMPAR21-2924/2021

Peter Nash Lea

****6249*

FOTEMPAR21-2925/2021

Maria Germanine Dominguez De La Torre Vilar

***8253**

FOTEMPAR21-2927/2021

Justa Maria Artieda Ferragut

***8902**

FOTEMPAR21-2928/2021

Miguel Servera Blanes

***9317**

FOTEMPAR21-2929/2021

Francisco Parra Artigues

***9686**

FOTEMPAR21-2930/2021

Jose Antonio De Maro Titos

***1659**

FOTEMPAR21-2931/2021

Miguel Angel Bibiloni Oliver

***6490**

FOTEMPAR21-2932/2021

Antonia Isabel Pujol Pons

***0317**

FOTEMPAR21-2933/2021

Gregorio López Caballero

***8137**

FOTEMPAR21-2934/2021

Alejandro Manuel Alejandro

***9101**

FOTEMPAR21-2935/2021

Juan Bauzà Riutort

***4822**

FOTEMPAR21-2936/2021

Santiago Calafat Sastre

***6671**

FOTEMPAR21-2937/2021

Antonio Rosses Pou

***7115**

FOTEMPAR21-2938/2021

José Antonio Fernandez Andrade

***0596**

FOTEMPAR21-2939/2021

Antonio Lliteras Massanet

***9566**

FOTEMPAR21-2940/2021

Karin Maud Broman Vestlund

***6447**

FOTEMPAR21-2941/2021

Melcior Andreu Nadal

***2548**

FOTEMPAR21-2942/2021

Cristóbal Alzina Camps

***9434**

FOTEMPAR21-2943/2021

Bartolomé Massot Sureda

***8554**

FOTEMPAR21-2944/2021

Donato Longo

****3304*

FOTEMPAR21-2945/2021

Teichert Vermoegensverwaltungs

***5260**

FOTEMPAR21-2946/2021

Paneuropea De Desarrollos Sl

***1765**

FOTEMPAR21-2947/2021

Teichert Vermoegensverwaltungs

***5260**

FOTEMPAR21-2948/2021

Paneuropea De Desarrollos Sl

***1765**

FOTEMPAR21-2949/2021

Rita Naue

****3110*

FOTEMPAR21-2950/2021

Dunes Platja 99, Sl

***8102**

FOTEMPAR21-2951/2021

Ateneu De Maó, Científic, Literari I Artístic

***0508**

FOTEMPAR21-2952/2021

Basilio Rubio Muñoz

***3426**

FOTEMPAR21-2953/2021

Costa Y Mayans S.L.

***2927**

FOTEMPAR21-2954/2021

Jose Manuel Mora Sanchez

***3917**

FOTEMPAR21-2955/2021

Catalina Pol Parets

***8365**

FOTEMPAR21-2957/2021

Francisco Borras Marti

***9163**

FOTEMPAR21-2958/2021

Ana Belen Sanchez Espigares

***3286**

FOTEMPAR21-2959/2021

Maria Luisa Trenado Rodriguez

***5757**

FOTEMPAR21-2960/2021

Daniel Marcelo Salas Diaz

***6245**

FOTEMPAR21-2961/2021

Volker Ruediguer Henneberg

****7887*

FOTEMPAR21-2962/2021

Gabriela Pons-Quintana Sugrañes

***0921**

FOTEMPAR21-2963/2021

Llorenç Bennassar Lladó

***1601**

FOTEMPAR21-2964/2021

Jose Luis Sierra Diaz

***4678**

FOTEMPAR21-2965/2021

Resort Holidays

***7778**

FOTEMPAR21-2966/2021

Angelina Margarete Kuster

****1716*

FOTEMPAR21-2967/2021

Lena Levine

****5861*

FOTEMPAR21-2968/2021

Antonio Vallespir Ramis

***7169**

FOTEMPAR21-2969/2021

Miguel Antonio Pellicer Carrasco

***1732**

FOTEMPAR21-2970/2021

La Grotta Palma

***8920**

FOTEMPAR21-2971/2021

Bartomeu Piza Vidal

***5237**

FOTEMPAR21-2972/2021

Juana Maria Bonnin Torvisco

***2911**

FOTEMPAR21-2973/2021

Maria De Los Angeles Torvisco Ontivero

***5843**

FOTEMPAR21-2974/2021

Carmen Torvisco Antivero

***6096**

FOTEMPAR21-2975/2021

Sebastian Diaz Gelabert

***8789**

FOTEMPAR21-2976/2021

Antonio Carbonell Martorell

***7248**

FOTEMPAR21-2977/2021

Amalio Castillo Atencia

***3654**

FOTEMPAR21-2978/2021

Hermanos Meneghello S.L.

***1703**

FOTEMPAR21-2979/2021

Panima Slu

***0852**

FOTEMPAR21-2980/2021

Carlos Alvarez Ponsdomenech

***0900**

FOTEMPAR21-2981/2021

Juan Lora Zamorano

***3812**

FOTEMPAR21-2982/2021

Ana Bella Soleto Nieto

***6923**

FOTEMPAR21-2983/2021

Rosa Maria Barcelo Vives

***4491**

FOTEMPAR21-2984/2021

Alfonso Lora Zamorano

***9834**

FOTEMPAR21-2985/2021

Eva María Palmer Brusau

***2457**

FOTEMPAR21-2986/2021

Joan Aloy Crespí

***2581**

FOTEMPAR21-2987/2021

José Durán Bartolomé

***7253**

FOTEMPAR21-2988/2021

Eulalia Fedelich Fedelich

***3608**

FOTEMPAR21-2989/2021

Antonio Cantallops Cantallops

***9894**

FOTEMPAR21-2990/2021

Rafael Reyes Ariza

***9560**

FOTEMPAR21-2991/2021

Pere Miquel Rosselló Espases

***4809**

FOTEMPAR21-2992/2021

Solarta Tecnologias Ecologicas Sl

***4690**

FOTEMPAR21-2993/2021

Paula Estrany Serra

***7162**

FOTEMPAR21-2994/2021

Luisa Carbajal Heredia

***9482**

FOTEMPAR21-2995/2021

Francisco Javier Corbella Benavides

***5128**

FOTEMPAR21-2996/2021

Francisco Jose Guasch Costa

***4481**

FOTEMPAR21-2997/2021

Francisco Ribot Ordinas

***9041**

FOTEMPAR21-2998/2021

Cristina Margarete Elisabeth Rehfeld Moody

****7830*

FOTEMPAR21-2999/2021

Anthony Graham Addis

****6262*

FOTEMPAR21-3000/2021

Maria Antonia Riutort Lliteras

***2170**

FOTEMPAR21-3001/2021

Brenda Marsha Armstrong

****4323*

FOTEMPAR21-3002/2021

Quality Center Sl

***8897**

FOTEMPAR21-3003/2021

Silvia Ferrer Mari

***5140**

FOTEMPAR21-3004/2021

Andres Bisbal Berard

***0064**

FOTEMPAR21-3005/2021

Hans Goeran Johansson

****8918*

FOTEMPAR21-3006/2021

Gabriel José Moreno Pons

***9265**

FOTEMPAR21-3007/2021

Juan Antonio Palou Santandreu

***2452**

FOTEMPAR21-3008/2021

Miguel Clar Socias

***5652**

FOTEMPAR21-3009/2021

Charleston Cb

***5114**

FOTEMPAR21-3010/2021

Sibylle Doehne

****8167*

FOTEMPAR21-3011/2021

Francisca Adrover Adrover

***8733**

FOTEMPAR21-3012/2021

María Gloria Suarez Gomez

***0070**

FOTEMPAR21-3013/2021

Joan Sebastià Llull Ribas

***5038**

FOTEMPAR21-3014/2021

Monika Buchheit

****6329*

FOTEMPAR21-3015/2021

Buttler Family Kg

***9512**

FOTEMPAR21-3016/2021

Maria Magdalena Vich Bibiloni

***2010**

FOTEMPAR21-3017/2021

Manuel Cabello Montesinos

***5301**

FOTEMPAR21-3018/2021

Toque Del Mar Sl

***6170**

FOTEMPAR21-3019/2021

Francisca Vidal Manresa

***9956**

FOTEMPAR21-3020/2021

Lottusse,Slu

***4514**

FOTEMPAR21-3021/2021

Jose Mures Azaustre

***0575**

FOTEMPAR21-3022/2021

Thomas Barczak

****1185*

FOTEMPAR21-3023/2021

Maria Isabel Orell Azaustre

***1904**

FOTEMPAR21-3024/2021

Nova Area, Slu

***2413**

FOTEMPAR21-3025/2021

Distribuidora Rotger, Slu

***0395**

FOTEMPAR21-3026/2021

Promo Fama Holding Ag

***9455**

FOTEMPAR21-3027/2021

Isabel Sard Nadal

***5398**

FOTEMPAR21-3028/2021

Adriana Restrepo Pineda

***9784**

FOTEMPAR21-3029/2021

Samuel Fernandez Gimenez

***5817**

FOTEMPAR21-3030/2021

Serrano Pubull-Vernos Ruscassier C.B.

***2615**

FOTEMPAR21-3031/2021

Juan Caldentey Roig

***2311**

FOTEMPAR21-3032/2021

Juan Carlos Gutierrez Baños

***4927**

FOTEMPAR21-3033/2021

Sara Mouriño Ramos

***6709**

FOTEMPAR21-3034/2021

Francisco Carreras Lopez

***3098**

FOTEMPAR21-3035/2021

Jaume Tugores Bonnin

***0570**

FOTEMPAR21-3036/2021

Vicente Tur Planells

***4543**

FOTEMPAR21-3037/2021

Sebastian Roig Miralles

***6656**

FOTEMPAR21-3038/2021

Mathias Schmidt

****0931*

FOTEMPAR21-3039/2021

Francisco Llompart Castell

***7833**

FOTEMPAR21-3040/2021

Finca Es Mitjans, S.L.

***2859**

FOTEMPAR21-3041/2021

Kurt Jocham

****7853*

FOTEMPAR21-3042/2021

Helen Patricia Williams

****2714*

FOTEMPAR21-3043/2021

Thomas Gredler

****3874*

FOTEMPAR21-3044/2021

Juan Losa Mas

***5851**

FOTEMPAR21-3045/2021

Hansjoerg Kurt Schaefer

****8988*

FOTEMPAR21-3046/2021

Emilio Martí Castillo

***1971**

FOTEMPAR21-3047/2021

Fernando Monjon Herrero

***9642**

FOTEMPAR21-3048/2021

Tiwan Ag

***9197**

FOTEMPAR21-3049/2021

Einar Calafat Einarsson

***1582**

FOTEMPAR21-3050/2021

Miguel Torres Moro

***9280**

FOTEMPAR21-3051/2021

Juan Martin Lopez Partal

***6597**

FOTEMPAR21-3052/2021

Energies Son Sunyer, S.L

***5820**

FOTEMPAR21-3053/2021

Jose Antonio Sanchez Soriano

***2836**

FOTEMPAR21-3054/2021

Fulgencio Hurtado Montalvo

***6708**

FOTEMPAR21-3055/2021

Antoni Josep Melis Orejuela

***4067**

FOTEMPAR21-3056/2021

Jane Margaret Bland

****5675*

FOTEMPAR21-3057/2021

Patricia Margaret Ann Fort

****5170*

FOTEMPAR21-3058/2021

Supromo Sl

***8717**

FOTEMPAR21-3058/2021

Supromo Sl

***8717**

FOTEMPAR21-3059/2021

Lorenzo Mas Femenias

***8557**

FOTEMPAR21-3060/2021

Antoni Josep Melis Orejuela

***4067**

FOTEMPAR21-3061/2021

Jose Melis Canaves

***9577**

FOTEMPAR21-3062/2021

Maria Magdalena Roca Balaguer

***0221**

FOTEMPAR21-3063/2021

Integral De Instalaciones Mecanicas, S.L.U. Pol Llinas

***5185**

FOTEMPAR21-3064/2021

Maria Del Carmen Gomez Crespi

***6463**

FOTEMPAR21-3065/2021

Bernat Dols Arques

***0789**

FOTEMPAR21-3066/2021

Ruben Gustavo Celi Lianza

***6715**

FOTEMPAR21-3067/2021

Gabriel Serra Serra

***1277**

FOTEMPAR21-3068/2021

Martín Sureda Riera

***9336**

FOTEMPAR21-3069/2021

Maria Cordobes Rossello

***4147**

FOTEMPAR21-3070/2021

Martin Arvid Eskilson

****2685*

FOTEMPAR21-3071/2021

Maria Isabel Perez Raja

***6396**

FOTEMPAR21-3072/2021

Ignacio Gaya Perelló

***3874**

FOTEMPAR21-3073/2021

Jose Sabater Navarro

***0286**

FOTEMPAR21-3074/2021

Isaias Contreras Mira

***5015**

FOTEMPAR21-3075/2021

Gabriel Frau Bauza

***4618**

FOTEMPAR21-3076/2021

Hansueli Schertenleib

****4240*

FOTEMPAR21-3077/2021

Rogelio Calvo Gallego

***0179**