Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Núm. 140316
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears de l’Acta de la Comissió Negociadora del conveni col·lectiu de l’empresa Avanza Facility Services, S.L. i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07100242012014)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. El 13 de desembre de 2021, la Comissió negociadora del conveni col·lectiu de l'empresa Avanza Facility Services, S.L. aprovà l'ampliació de la vigència del conveni fins al 31 de desembre de 2025, de la qual cosa se n'aixecà la corresponent acta de sessió.

2. El 16 de desembre de 2021, Antonio Linde Olmedo, en representació de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu, va sol·licitar el registre, el dipòsit i la publicació de l'acta esmentada.

Fonaments de dret

1. L'article 90.3 del Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.

2. El Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball.

3. L'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Inscriure i dipositar l'acta de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu de l'empresa Avanza Facility Services, S.L., en la qual s'acorda l'ampliació del termini de vigència del conveni fins al 31 de desembre de 2025, en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears.

2. Notificar aquesta Resolució a la persona interessada.

3. Fer constar que la versió castellana del text és l'original signada pels membres de la Comissió Negociadora i que la versió catalana n'és una traducció.

4. Publicar el Conveni en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 3 de febrer de 2022

La directora general de Treball i Salut Laboral

Virginia Abraham Orte

Per delegació del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball

(BOIB 97/2019)

 

 

ACTA DE LA COMISSIÓ NEGOCIADORA DEL CONVENI COL·LECTIU DE L'EMPRESA AVANZA FACILITY SERVICES, S.L.  (codi 07100242012014)

A Palma a 13 de desembre de 2021, sent les 9.00 h., en la seu de l'Empresa AVANZA FACILITY SERVICES, S.L. es reuneixen:

Per l'Empresa:

Sr. Ángel Llull Navarro, amb DNI 43031153Q, en representació de l'Empresa AVANZA FACILITY SERVICES, S.L., amb CIF B07320211, domiciliada a Marratxí (07141), C/ Ollers, 32.

Per la representació legal dels treballadors:

Sra. Antonia Morro Palmer, amb DNI 43087773-X, com a delegada de personal.

Les postures i propostes, resumidament, són les següents:

Primera.- Totes dues parts es reconeixen plena capacitat legal i es comprometen a negociar sota el principi de bona fe.

L'Empresa posa de manifest que el nom actual de l'Empresa és AVANZA FACILITY SERVICES, S.L en lloc de l'anterior Avança multiserveis, S.L., sent el seu CIF, CCC i domicili social el mateix, en virtut d'escriptura atorgada el 7 de juny de 2018.

Segona.- Les parts compareixents i negociadores van signar l'11 de juny de 2018 una pròrroga del Conveni Col·lectiu d'Empresa amb data de vigència 01/01/2018 fins a 31/12/2023 i que per circumstàncies que es desconeixen no ha estat registrada per la DGT, potser pel canvi de nom de l'Empresa.

Tercera.- Totes dues parts volen corregir aquesta circumstància anòmala de manera immediata per a la seva major seguretat jurídica.

Al mateix temps l'Empresa planteja la possibilitat de prorrogar aquest Conveni Col·lectiu d'Empresa fins al 31 de desembre de 2025.

Quarta.- Després d'un breu recés, es reinicia la reunió i totes dues parts acorden acceptar la proposta empresarial que es concreta de la següent manera:

a) Prorrogar l'actual Conveni Col·lectiu, amb el mateix text actual, fins al 31 de desembre de 2025.

b) Quant als salaris, el salari basi mensual seran revisats a partir de l'1 de gener de 2022 per a totes les categories, sense perjudici de l'elaboració d'una taula salarial per part de la Comissió Paritària.

Quinta.- Els acords entrarà immediatament en vigor, independentment de la data de registre per la Direcció General de Treball.

I per deixar-ne constància se signa la present acta, sent les 12.30 h. del dia de l'encapçalament.

Per l'Empresa                                                                 La delegada de personal