Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

Núm. 139744
Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, a proposta de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni, per la qual s’accepta la cessió gratuïta de la parcel·la cadastral 0553303FE1105S0001YX, ubicada a la Plaça Esplanada des Castell (Menorca), per incorporar-la a la futura residència per a persones grans dependents i centre de dia, i la seva agrupació amb la finca confrontant coneguda com Quarter Duc de Crillon

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En el dia de la signatura electrònica, la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni ha formulat la proposta de resolució següent:

Fets

1. El 22 de setembre de 2021 (VALIB núm. 39718) va tenir entrada en la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni, l'ofici del secretari general de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, relatiu a la  “Sol·licitud d'acceptació de cessió i agregació de solar”.

2. El 22 de febrer de 2022 va tenir entrada en la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni (VALIB núm. 78657), l'ofici del secretari general de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, relatiu a la  tramesa de la “documentació relacionada amb la parcel·la destinada a l'ampliació del Quarter Duc de Crillon”.

3. El 28 de febrer de 2022 la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni va dictar la resolució per la qual s'ordena l'inici de la tramitació de l'expedient d'acceptació de la cessió gratuïta de la parcel·la cadastral 0553303FE1105S0001YX, ubicada a la Plaça Esplanada des Castell (Menorca), per incorporar-la a la futura residència per a persones grans dependents i  centre de dia, i la seva agrupació amb la finca coneguda com Quarter Duc de Crillon.

https://csv.caib.es/hash/1646035148474-400378515-830281781203643046

4. El 4 de març de 2022  la cap de Secció VIII va emetre un informe favorable amb el vistiplau de la cap del Servei de Patrimoni.

https://csv.caib.es/hash/1646292603171-401447798-671709552078408506

Fonaments de dret

1. Els articles 61, 62, 72 i 87 f) de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que regulen la figura de la cessió gratuïta.

2. Els articles 124, 125, 126, 127 i 142 del Reglament de desplegament de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret 127/2005, de 16 de desembre.

3.  La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4.  Decret 8/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, de modificació del Decret 9/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s'estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5.  Decret  11/2021,  de  15  de  febrer,  de  la  presidenta  de  les  Illes  Balears, pel  qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6.  Decret 14/2021, de 15 de març, pel qual es disposa el cessament i el nomenament d'un alt càrrec de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors.

7.  Decret 25 /2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Proposta de resolució

Propòs a la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors que dicti resolució en els termes següents:

1. Acceptar la cessió gratuïta a favor de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de la part segregada de la parcel·la cadastral 0553303FE1105S0001YX, que té la consideració de sistema general d'equipament públic assistencial en sòl urbà, per incorporar-la a la futura residència per a persones grans dependents i  el centre de dia en el terme municipal des Castell (Menorca).

2. Les dades identificatives del bé immoble són les següents:

-Referència cadastral número 0553303FE1105S0001YX. Plaça Esplanada, 14b, des Castell.

-Superfície de la part que es cedeix: 343 m2.

-Valor de la superfície destinada a equipament públic assistencial: 9.782,77 euros segons informe tècnic municipal de 7 de juliol de 2021.

-Titularitat de ple domini a nom de l'Ajuntament des Castell i inscrita amb la qualificació de bé patrimonial en  l'Inventari de Béns Municipals segons el certificat del secretari de l'Ajuntament de 17 de desembre de 2021.

-Inscrita en el Registre de la Propietat de Maó, tom  2702,  llibre  232,  foli  43. Finca registral núm. 8448 del terme municipal des Castell (Menorca). CRU núm. 07013000768934.

-Es presumeix que no té càrregues ni gravàmens atès que l'espai dedicat a aquest apartat apareix buit en la nota registral de 26 de novembre de 2021.

3. Agrupar amb la finca confrontant coneguda com a Quarter Duc de Crillon, amb referència cadastral 0553301FE1105S0001AX i propietat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en la mateixa escriptura de formalització de l'acceptació de la cessió gratuïta.

4. Destinar la parcel·la final a la construcció d'una residència per a persones grans dependents i  un centre de dia en el termes prevists en la Declaració d'inversió d'interès autonòmic aprovada per Acord del Consell de Govern de 8 de febrer de 2021 (BOIB núm. 17, de 9 de febrer).

5. Notificar aquesta Resolució a l'Ajuntament des Castell, a la Conselleria d'Afers Socials i Esports i al Consorci  de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears.

6. Anotar aquesta acceptació de cessió en l'Inventari General de Béns i Drets de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

7. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

Resolució

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació i publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació i publicació de la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en el dia de signatura electrònica (14 de març de 2022)

La consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors Rosario Sánchez Grau La directora general proposant Catalina Ana Galmés Trueba