Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

Núm. 137880
Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es convoquen ajuts destinats a actuacions de foment de l’ús de la llengua catalana a les Illes Balears per a l’any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets i fonaments de dret

1. L'article 4.2 de l'Estatut d'autonomia estableix el dret de tots els ciutadans a conèixer i a usar la llengua catalana, i l'article 4.3, l'obligació de les institucions d'adoptar les mesures necessàries per assegurar-ne el coneixement i crear les condicions que permetin arribar a la igualtat plena de les llengües catalana i castellana quant als drets dels ciutadans de les Illes Balears.

2. D'altra banda, l'article 35 de l'Estatut d'autonomia estableix que un dels objectius dels poders públics de la comunitat autònoma ha de ser la normalització de la llengua catalana. És obligació de les institucions, doncs, prioritzar totes les actuacions destinades a fer que la llengua catalana assoleixi les condicions màximes de normalitat en la nostra societat.

3. A més, la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística a les Illes Balears té, entre d'altres, l'objectiu de normalitzar la llengua catalana en tots els àmbits.

4. Els poders públics disposen de la capacitat de subvencionar com un instrument eficaç per fomentar aquests tipus d'oferta. La Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística a les Illes Balears, estableix que els poders públics han d'adoptar les mesures pertinents i proveir dels mitjans necessaris per al coneixement i ús de la llengua catalana en tots els àmbits i activitats de la vida social.

5. Així mateix, el 2 d'abril de 2009 el Consell Social de la Llengua Catalana va aprovar el Pla General de Normalització Lingüística de les Illes Balears, una de les finalitats del qual és donar més efectivitat als principis de la normalització lingüística en els camps de la contractació de serveis i de la concessió d'ajudes i subvencions. El 10 de desembre de 2010 el Consell de Govern va aprovar l'Acord pel qual es rep el Pla General de Normalització Lingüística.

6. D'acord amb el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB ext. núm. 21, de 15/02/2021), una de les competències de la Direcció General de Política Lingüística és la normalització de la llengua catalana. Per això, aquesta convocatòria de subvencions té com a objectiu donar suport a totes les iniciatives encaminades a dur a terme actuacions de foment de l'ús de la llengua catalana.

7. L'article 1 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11/07/2009) preveu, entre les matèries que poden ser objecte de subvenció, la normalització de la llengua pròpia de les Illes Balears. D'acord amb l'article 3 d'aquesta Ordre, es poden beneficiar dels ajuts en matèria de política lingüística qualsevol persona física, les persones jurídiques privades, les entitats sense finalitat lucrativa i les persones jurídiques públiques (ens públics i empreses públiques que desenvolupin qualsevol de les activitats que preveu l'Ordre).

8.El Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021, preveu els ajuts destinats a actuacions de foment de l'ús de la llengua catalana, que es convoquen mitjançant aquesta Resolució.

9. Són aplicables la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

10. S'ha de tenir en compte, així mateix, que en l'exercici de 2022 hi ha disponibilitat pressupostària per atendre les despeses que derivin d'aquesta convocatòria d'ajuts, la qual ha estat objecte de la fiscalització prèvia limitada de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

 

Resolució

1. Aprovar la convocatòria d'ajuts destinats a actuacions de foment de l'ús de la llengua catalana a les Illes Balears per a l'any 2022, d'acord amb les bases específiques de l'annex.

2. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en el dia de la signatura electrònica (10 de març de 2022)

El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura

Miquel Company i Pons

Documents adjunts