Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 137810
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 8 de març de 2022 per la qual s’autoritza, de manera condicionada a la finalització del projecte global del centre, la modificació de la configuració del Centre Docent Estranger Escolasofia Waldorf School, de Palma, mitjançant l’ampliació amb quatre unitats d’educació secundària obligatòria, dues d’educació infantil i tres d’educació primària

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Mitjançant una resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 17 de maig de 2021 (BOIB núm. 67, de 22 de maig), s'autoritzà l'obertura i el funcionament del Centre Docent Estranger (CDE) d'educació infantil i primària incomplet Escolasofia perquè impartís ensenyaments del sistema educatiu americà per a alumnes estrangers i alumnes espanyols. Com a conseqüència d'aquesta autorització, el centre va quedar configurat amb 5 unitats i 80 places escolars, repartides de la manera següent: 1 unitat i 14 places escolars d'educació infantil (Nursery, Pre-Kindergarten i Kindergarten) i 4 unitats i 66 places escolars d'educació primària (de Grade 1 a Grade 6).

2. Una altra resolució del conseller d'Educació i Formació Professional, de 7 de febrer de 2022 (BOIB núm. 26, de 17 de febrer), autoritzà el canvi de denominació i de titularitat del CDE incomplet Escolasofia, que va passar a denominar-se Escolasofia Waldorf School i la titularitat va passar a ser d'Escolasofia, SL. Amb aquesta modificació el centre va quedar configurat de la manera següent:

Codi de centre: 07016189

Denominació genèrica: centre docent estranger

Denominació específica: Escolasofia Waldorf School

Titular: Escolasofia, SL

Domicili: c. del Gremi de Velluters, 14

Localitat: polígon de Son Rossinyol

Municipi: Palma

CP: 07009

Ensenyaments autoritzats: 5 unitats i 80 places escolars, repartides de la manera següent:

Educació infantil (Nursery, Pre-Kindergarten i Kindergarten): 1 unitat i 14 places escolars.

Educació primària (de Grade 1 a Grade 6): 4 unitats i 66 places escolars.

3. En data 25 de juliol de 2021, el representant del centre va presentar una sol·licitud per modificar la configuració mitjançant l'autorització de quatre unitats d'educació secundària obligatòria i l'ampliació amb tres unitats d'educació primària i dues d'educació infantil, corresponent a la fase II del projecte global d'un centre complet d'educació infantil, primària i secundària obligatòria. Amb la sol·licitud va presentar la següent documentació: el certificat de solidesa i seguretat estructural, els plànols signats de la fase II i la memòria del projecte bàsic d'educació infantil, primària i secundària.

4. En data 29 de novembre de 2021, l'arquitecte del Servei de Centres Educatius va emetre un informe favorable sobre la sol·licitud i hi detallava el calendari d'execució de les diferents fases de desenvolupament del centre:

- En data 14 d'octubre de 2020, es va emetre un informe previ favorable a la fase final per a la sol·licitud d'autorització d'obertura i funcionament del CDE Escolasofia.

- En data 12 de març de 2021, es va informar favorablement sobre la fase I de la sol·licitud d'autorització d'obertura i funcionament del CDE Escolasofia (sistema educatiu americà) per impartir el segon cicle d'educació infantil (una unitat) i primària (tres unitats). Com que es tracta d'un centre que s'està implantant per fases, en la primera fase es varen implantar infantil i primària com a centre incomplet (una unitat d'infantil, corresponent a les etapes de Childhood i Kindergarden, i quatre unitats de primària per als sis cursos que van de Grade 1 a Grade 5, que serien Elementary, i Grade 6, que correspon al primer curs de Middle School) a l'ala principal de l'edifici.

- En la segona fase s'havia d'implantar la secundària en dos anys acadèmics d'acord amb la progressió de curs dels alumnes , i completar infantil i primària i les etapes del sistema americà. El curs 2021-2022 s'ampliaria la configuració amb una unitat d'infantil i el Grade 7 i el Grade 8, equivalents als dos primers cursos de l'educació secundària obligatòria, per completar l'etapa de Middle School. El curs 2022-2023 finalitzaria la fase II, mitjançant l'ampliació amb una altra unitat d'infantil, dues de primària i dues de secundària. D'aquesta manera, el centre quedaria conformat com un centre d'una línia en el sistema educatiu espanyol, amb tres unitats del segon cicle d'educació infantil, sis unitats d'educació primària i quatre unitats d'educació secundària obligatòria, equivalent a un centre del sistema educatiu americà de les etapes Early Childhood, Elementary i Middle School i el Grade 9 i el Grade 10 de High School.

5. En aquest informe també s'hi exposava que s'anaven reformant espais del centre per ampliar-ne la configuració i que les obres es veien retardades per la situació de pandèmia, la realització dels projectes d'arquitectura i enginyeria, l'obtenció de les llicències urbanístiques i d'obres, etc. Al mateix temps s'anava adaptant l'edifici a les persones amb dificultats de mobilitat amb la instal·lació d'un ascensor. També s'hi assenyalava que, per a aquesta fase II, els espais docents i complementaris complien amb els requisits exigits en el Reial decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen els ensenyaments de segon cicle de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària, amb les particularitats derivades de la singularitat de cada sistema a judici de les administracions educatives competents, tal com s'indica en l'article 5 del Reial decret 806/1993, de 28 de maig, sobre règim de centres docents estrangers a Espanya. Finalment, s'hi indicava que quedava pendent una posterior tercera fase en cas que es volguessin implantar el Grade 11 i el Grade 12 (equivalents al batxillerat) i completar l'etapa de High School del sistema americà.

6. En data 3 de novembre de 2021, la Comissió de Valoració de les Qualificacions del Professorat dels Centres Docents Estrangers, revisades les titulacions presentades pel centre, informà favorablement sobre els professionals per impartir ensenyaments d'educació primària i secundària.

7. En data 23 de febrer de 2022, la cap del Departament de Planificació i Centres va emetre un informe favorable sobre la modificació de la configuració del CDE Escolasofia Waldorf School, mitjançant l'ampliació amb quatre unitats d'educació secundària obligatòria, dues d'educació infantil i tres d'educació primària.

8. El 7 de març de 2022, el director general de Planificació, Ordenació i Centres va proposar l'autorització de la modificació de la configuració del CDE Escolasofia Waldorf School, mitjançant l'ampliació amb quatre unitats d'educació secundària obligatòria, dues d'educació infantil i tres d'educació primària.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (BOE núm. 159, de 4 de juliol).

2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig), modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

3. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril).

4. El Reial decret 806/1993, de 28 de maig, sobre règim de centres docents estrangers a Espanya (BOE núm. 149, de 23 de juny), modificat pel Reial decret 131/2010, de 12 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 332/1992, de 3 d'abril, d'autoritzacions de centres privats per impartir ensenyaments de règim general, el Reial decret 806/1993, de 28 de maig, de règim de centres docents estrangers a España, i el Reial decret 321/1994, de 25 de febrer, d'autorització a centres docents privats per impartir ensenyaments artístics, per adequar-los a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (BOE núm. 62, de 12 de març).

5. El Reial decret 332/1992, de 3 d'abril, sobre autoritzacions de centres docents privats, per impartir ensenyaments de règim general no universitaris (BOE núm. 86, de 9 d'abril), modificat pel Reial decret 131/2010, de 12 de febrer.

6. El Reial decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen els ensenyaments de segon cicle de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària (BOE núm. 62, de 12 de març).

7. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOE núm. 52, d'1 de març), el qual estableix, en l'article 36.2, que, en matèria d'ensenyament, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

8. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 9 de març).

Per tot això, i d'acord amb la proposta formulada per la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres en data 7 de març de 2022, dict la següent

 

​​​​​​​Resolució

1. Autoritzar, de manera condicionada a la finalització del projecte global del centre, la modificació de la configuració del Centre Docent Estranger Escolasofia Waldorf School, mitjançant l'ampliació amb quatre unitats d'educació secundària obligatòria, dues unitats d'educació infantil i tres unitats d'educació primària.

2. Autoritzar que la implantació d'aquestes unitats es faci de forma escalonada:

- Curs 2021-2022: ampliació de la configuració amb una unitat d'educació infantil i dues unitats d'educació secundària obligatòria (Grade 7 i Grade 8), per completar així l'etapa de Middle School del sistema educatiu americà.

- Curs 2022-2023 ampliació de la configuració amb una unitat d'educació secundària obligatòria (Grade 9).

- Curs 2023-2024: finalització de la fase II i ampliació amb una unitat d'educació infantil, dues de primària i una de secundària obligatòria (Grade 10).

3. Recordar que el CDE Escolasofia Waldorf School és un centre on es cursen estudis del sistema educatiu americà i s'imparteixen ensenyaments de llengua catalana i cultura de les Illes Balears i de llengua i cultura espanyoles.

4. Determinar que, com a conseqüència d'aquestes autoritzacions, el centre queda configurat de la manera següent:

Codi de centre: 07016189

Denominació genèrica: centre docent estranger

Denominació específica: Escolasofia Waldorf School

Titular: Escolasofia, SL

Domicili: c. del Gremi de Velluters, 14

Localitat: polígon de Son Rossinyol

Municipi: Palma

CP: 07009

Ensenyaments autoritzats: 13 unitats i 222 places escolars, repartides de la manera següent:

Educació infantil (Nursery, Pre-Kindergarten i Kindergarten): 3 unitats i 33 places escolars.

Educació primària (de Grade 1 a Grade 6): 6 unitats i 120 places escolars

Educació secundària obligatòria (de Grade 7 a Grade 10): 4 unitats i 69 places escolars).

5. Assenyalar que els ensenyaments autoritzats en el sistema educatiu espanyol equivalen als següents ensenyaments del sistema educatiu americà:

- Nursery, Pre-Kindergarten i Kindergarten: 3 unitats i 33 places escolars.

- Elementary School (de Grade 1 a Grade 5): 5 unitats i 99 places escolars.

- Middle School (de Grade 6 a Grade 8): 3 unitats i 54 places escolars.

- High School (Grade 9 i Grade 10): 2 unitats i 36 places escolars.

6. Fer avinent al centre esmentat que resta obligat a complir la legislació vigent i a sol·licitar la revisió oportuna de la seva configuració quan s'hagi de modificar qualsevol de les dades que figuren en aquesta Resolució.

7. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma,  8 de març de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional

Martí X. March i Cerdà