Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 140755
Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 3 de juliol de 2021 es va publicar la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) mitjançant la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 28 de juny de 2021.

2. La Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic va concedir una subvenció a les persones o entitats que figuren en l'annex d'aquesta Proposta en el marc de la convocatòria per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica.

3. Les persones o entitats que figuren en l'annex han aportat la documentació requerida per a la justificació de la realització de les actuacions subvencionades.

4. Els tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic ha examinat la documentació aportada i han emès un informe desfavorable a la justificació dels expedients descrits en l'annex amb la motivació que figura en aquest annex.

Fonaments de dret

1. El conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica és l'òrgan competent per resoldre aquest procediment, atesa l'estructura orgànica del Govern de les Illes Balears i d'acord amb l'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia.

2. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

3. L'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia (BOIB núm. 72, de 24 de maig de 2008).

4. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 28 de juny de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (BOIB núm. 88, de 3 de juliol de 2021).

Proposta de resolució

Propòs al conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica que dicti una resolució en els termes següents:

1. Revocar la subvenció als beneficiaris que figuren en l'annex.

2. Declarar conclòs el procediment i, per tant, arxivar els expedients indicats en l'annex.

3. Publicar aquesta Proposta en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Contra aquesta Proposta de resolució podeu al·legar el que considereu convenient en el termini màxim de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. En cas contrari, s'entendrà que estau conforme amb el contingut de la Proposta.

 

Palma, 2 de març de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo

 

ANNEX Llista de beneficiaris proposats per revocar-los la subvenció

Expedient

Sol·licitant

NIF

Tipus d'inversió

Motiu de revocació

MOVESIII-59/2021

José Luis Riera

***2093**

Adquisició vehicle elèctric Volkswagen ID4

S'han efectuat pagaments de la inversió amb anterioritat al 10 d'abril de 2021, per la qual cosa s'incompleixen els apartats 4.1.c) i 4.2.c).

MOVESIII-62/2021

Sebastián Miguel Pujol Roig

***1264**

Adquisició vehicle elèctric Volkswagen ID.3 Style 150 kW

S'han efectuat pagaments de la inversió amb anterioritat al 10 d'abril de 2021, per la qual cosa s'incompleixen els apartats 4.1.c) i 4.2.c).

MOVESIII-101/2021

Niceware Services, SL

***3317**

Adquisició vehicle elèctric Opel Mokka-e BEV 50 kWh GS Line

S'han efectuat pagaments de la inversió amb anterioritat a la data de registre de la sol·licitud, per la qual cosa s'incompleixen els apartats 4.1.c) i 4.2.c).

MOVESIII-111/2021

Topar, SA

***4084**

Adquisició vehicle híbrid Audi Q3 45 TFSI E S Tronic S

S'han efectuat pagaments de la inversió amb anterioritat a la data de registre de la sol·licitud, per la qual cosa s'incompleixen els apartats 4.1.c) i 4.2.c). La formalització del contracte d'arrendament és anterior a la data de registre de la sol·licitud, per la qual cosa s'incompleix l'apartat 4.2.i).

MOVESIII-142/2021

Ponç Gelabert Mesquida

***9050**

Adquisició vehicle elèctric Mercedes-Benz EQA 250

S'han efectuat pagaments de la inversió amb anterioritat al 10 d'abril de 2021, per la qual cosa s'incompleixen els apartats 4.1.c) i 4.2.c).

MOVESIII-529/2021

Lloc de Menorca, SL

****3782**

Adquisició vehicle elèctric Toyota Proace Verso Electric Family Advance L1 75 kWh

S'han efectuat pagaments de la inversió amb anterioritat a la data de registre de la sol·licitud, per la qual cosa s'incompleixen l'apartat 4.1.c) i 4.2.c).