Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Núm. 140330
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears de l'acta de dia 16 de desembre de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu del sector del metall de la CAIB i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07000755011981)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. El 16 de desembre de 2021, la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu del sector del metall de la CAIB es va reunir per a resoldre la consulta plantejada per Ignacio Maria Roa Ruiz, sobre la interpretació de l'article 46 del Conveni col·lectiu

2. El 10 de febrer de 2022, Juan Antonio Marimón Pizá, en representació de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu, va sol·licitar el registre, el dipòsit i la publicació de l'acta esmentada.

Fonaments de dret

1. L'article 90.3 del Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.

2. El Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball.

3. L'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Inscriure i dipositar l'Acta de dia 16 de desembre de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu del sector del metall de la CAIB.

2. Notificar aquesta Resolució a la Comissió Paritària.

3. Ordenar la traducció del text a la llengua catalana i fer constar que la versió castellana és l'original signada per la Comissió Paritària i que la versió catalana és una traducció.

4. Publicar l'Acta en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 15 de febrer de 2022

La directora general de Treball i Salut Laboral Virginia Abraham Orte Per delegació del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball (BOIB 97/2019)

 

 

COMISSIÓ PARITÀRIA DEL CONVENI COL·LECTIU DEL METALL DE LA CAIB

A Palma, a 16 de desembre de 2021, es reuneix la COMISSIÓ PARITÀRIA del Conveni Col·lectiu del Sector del Metall de la Caib, en el domicili establert, Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes Balears (TAMIB) situat en l'Avinguda Comte Sallent nº11 – 2, 07003 de Palma.

Per la Federació CCOO HABITEU de Balears:

Daniel Cámara Sanchez

Per la Federació UGT FICA de Balears:

Roberto Serrano Herrero

Pel Sindicat USO de Balears:

No Present

Per FEBAME:

Juan Antonio Marimon Piza

Per ASEMA:

No Present

MANIFESTA:

Que la reunió té per objecte resoldre la consulta formulada per Ignacio Maria Roa Ruiz, en qualitat d'advocat de la mercantil APAGA FOC S.L., amb numero de CIF B07681794 i amb domicili a l'efecte de notificació situat al carrer Aragó núm. 67 4º2, 07800 d'Eivissa, referida al següent dubte:

Què ha d'entendre's per tècnic no titulat a l'efecte del preavís per cessament establert en l'articulo 46 del Conveni Col·lectiu? S'entendria que un Oficial de 1a – Fontaner (Grup IV) entraria dins del concepte de tècnic no titulat?

1) La Comissió Paritària resol per unanimitat la següent consulta que es fa referència en el punt 1 d'aquest Acta:

Agafant com a antecedent l'avui derogada “Ordenança de Treball” derogació que es va efectuar el 20 de febrer de 1988 i publicada en el BOE el 27 de febrer de 1988, no obstant això, a l'efecte d'interpretació de l'actual conveni col·lectiu en matèria de classificació professional, en concordança amb l'Acord Estatal del Sector siderometal·lúrgic, aquesta Ordenança de Treball, en el seu annex II, especifica que s'entén per tècnic no titulat, així com les Categories professionals que ho componen.

Per tant, la Comissió Paritària, reunida a efecte, interpreta que l'Oficial de 1a (Grup IV) no és un tècnic no titulat, sinó que forma part dels professionals siderometal·lúrgics en el grup d'obrers, per tant, a l'efecte del preavís per cessament establert en l'articulo 46 del Conveni Col·lectiu, aquest serà de 15 dies. Així mateix, s'autoritza Sr. Juan Antonio Marimon Piza, per a efectuar els tramits de resposta i els de presentació davant la Conselleria de Treball, per a la seva publicació en el BOCAIB.

I, no havent-hi més assumptes que tractar, s'aixeca la sessió a les 13,00 hores en la data i lloc indicat.

Per UGT FICA Balears

Per CCOO HABITEU Balears

Per FEBAME