Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 139156
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 11 de març de 2022 per la qual s’ordena la publicació del reglament de funcionament intern del Consell de l’Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 50, de 6 d'abril de 2006, es va publicar la Llei 4/2006, de 30 de març, d'educació i formació permanents de persones adultes de les Illes Balears, que crea, en l'article 19, el Consell de l'Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears.

2. En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 158, de 21 de novembre de 2019, es va publicar l'Ordre del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 18 de novembre de 2019 per la qual es regula la composició, l'estructura i el funcionament del Consell de l'Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears, en què s'estableix, en la disposició final segona, que el Ple d'aquest Consell ha d'aprovar el seu reglament de funcionament intern.

3. El 3 de desembre de 2020, el Ple del Consell de l'Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears va acordar iniciar un procés per esmenar i millorar l'esborrany del nou reglament intern.

4. El 2 de febrer de 2022, el Ple del Consell de l'Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears va aprovar l'articulat del nou reglament intern.

5. D'acord amb el que estableix la disposició final segona de l'Ordre del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 18 de novembre de 2019 esmentada, el conseller d'Educació, Universitat i Recerca ha d'ordenar mitjançant una resolució que el reglament aprovat es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

6. En data 11 de març de 2022, el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors va emetre la proposta de resolució per la qual s'ordena la publicació del reglament de funcionament intern del Consell de l'Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears.

Fonaments de dret

1. La Llei 4/2006, de 30 de març, d'educació i formació permanent de persones adultes de les Illes Balears (BOIB núm. 50, de 6 d'abril de 2006).

2. La disposició final segona de l'Ordre del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 18 de novembre de 2019 per la qual es regula la composició, l'estructura i el funcionament del Consell de l'Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears (BOIB núm. 158, de 21 de novembre de 2019).

Per tot això, dict la següent

Resolució

Ordenar la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears del reglament de funcionament intern del Consell de l'Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears, que s'adjunta com a annex a aquesta Resolució.

 

Palma, 11 de març de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional

Martí X. March i Cerdà

 

ANNEX

Reglament de funcionament intern del Consell de l'Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears

Preàmbul

Per mitjà de l'article 19 de la Llei 4/2006, de 30 de març, d'educació i formació permanents de persones adultes de les Illes Balears, es va crear el Consell de l'Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears com a òrgan assessor, consultiu, de participació i de cooperació entre les diferents administracions públiques i els agents econòmics i socials més representatius implicats en l'educació i la formació permanents de les persones adultes.

La disposició final segona de l'Ordre del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 18 de novembre de 2019 per la qual es regula la composició, l'estructura i el funcionament del Consell de l'Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears (BOIB núm. 158, de 21 de novembre), estableix el següent:

1. En el termini de sis mesos, comptadors des de l'endemà de la sessió constitutiva, el Ple del Consell de l'Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears ha d'aprovar el Reglament de funcionament intern.

2. El conseller d'Educació, Universitat i Recerca ordenarà mitjançant una resolució que el reglament aprovat es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. El Reglament de funcionament intern ha d'establir el règim de les sessions, el termini de les convocatòries i el quòrum necessari per a l'adopció d'acords, així com el funcionament de les comissions de treball i de la Comissió Permanent.

 

TÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

 

Article 1

Adscripció i seu

1. El Consell de l'Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears està adscrit a la Conselleria d'Educació i Formació Professional i té la seu a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, la qual té les competències en matèria d'educació de persones adultes. Això no obstant, si s'indica prèviament en la convocatòria, es pot reunir al lloc que s'estimi més adequat per al bon exercici de les funcions que té encomanades.

2. Les sessions del Consell de l'Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes es poden dur a terme a distància, cas en què els és d'aplicació el que estableix l'article 17.1 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Article 2

Funcions

1. Les funcions del Consell de l'Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears són les següents:

a) Assessorar i proposar mesures, iniciatives i actuacions relatives als plans de formació de persones adultes a les administracions corresponents.

b) Elaborar, fomentar i divulgar estudis sobre la situació de l'educació i la formació permanents de persones adultes a les Illes Balears.

c) Avaluar periòdicament el programa general de l'educació i la formació de les persones adultes de les Illes Balears, emetre informes i recomanacions sobre els resultats d'aquestes avaluacions i formular iniciatives i propostes d'actuacions que fomentin el desenvolupament de la formació permanent de persones adultes.

d) Ser informat de les disposicions normatives de caràcter general que despleguin la Llei 4/2006, de 30 de març.

e) Informar sobre les disposicions de caràcter general a què es refereix l'article 17 de la Llei 4/2006, de 30 de març.

f) Dur a terme qualsevol altra tasca que li sigui assignada en les disposicions que despleguin la Llei esmentada.

g) Aportar iniciatives per a l'elaboració dels plans de formació de les persones adultes.

h) Garantir una correcta informació a tota la població adulta de les diverses activitats que es duen a terme en aquest camp.

i) Procurar que la població adulta tengui la possibilitat d'accedir a la formació bàsica que la societat actual demana.

j) Potenciar la igualtat de gènere dins tots els àmbits de l'educació permanent de persones adultes.

k) Aprovar un informe anual sobre l'estat de la formació permanent de persones adultes de les Illes Balears.

l) Sotmetre al Ple del Consell tota norma que afecti l'educació de persones adultes.

2. El Consell de l'Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes exerceix les seves funcions amb objectivitat i independència respecte dels òrgans que hi estan representats. Els estudis i informes que elabori i les propostes que elevi no són vinculants.

3. Les funcions del Consell de l'Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears són atribuïdes al Ple, que pot delegar-les en els altres òrgans del Consell.

4. El funcionament del Consell de l'Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears es regeix pel seu reglament i per les normes establertes per la legislació en matèria de procediment administratiu sobre òrgans col·legiats i, en concret, pel que s'estableix en la secció tercera del capítol II del títol preliminar de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic; en la Llei 4/2006, de 30 de març, d'educació i formació permanents de persones adultes de les Illes Balears, i en l'Ordre del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 18 de novembre de 2019 per la qual es regula la composició, l'estructura i el funcionament del Consell de l'Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears.

Article 3

Composició

1. El Consell de l'Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears està format per:

a) Una presidenta o president: la consellera o conseller d'Educació i Formació Professional o una persona de reconegut prestigi en l'àmbit de l'educació de persones adultes que nomeni la consellera o conseller per exercir aquest càrrec.

b) Una vicepresidenta o vicepresident: la directora o director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors.

c) Vocals:

- La directora o director del Servei d'Ocupació de les Illes Balears.

- La directora o director general de Serveis Socials.

- La directora o director general de Política Lingüística.

- La directora o director de l'Institut Balear de la Dona.

- La presidenta o president del Consell Escolar de les Illes Balears.

- Una directora o director d'un centre d'educació de persones adultes per cadascuna de les illes.

- Una representant o un representant per cadascuna de les organitzacions sindicals amb representació en la Mesa Sectorial d'Educació de les Illes Balears.

- Una representant o un representant per cadascun dels sindicats més representatius en l'àmbit estatal i autonòmic.

- Dos representants de les organitzacions empresarials més representatives en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears d'acord amb el que estableix la disposició addicional sisena del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors.

- Una representant o un representant de la Universitat de les Illes Balears.

- Una representant o un representant de cadascun dels consells insulars.

- Una representant o un representant de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears.

- Una representant o un representant de les associacions d'alumnes de centres d'educació de persones adultes més representatives a les Illes Balears, elegit per i entre les presidentes o presidents d'aquestes associacions.

- Una representant o un representant de les associacions de directores i directors de centres d'educació de persones adultes, elegit per i entre les presidentes o presidents d'aquestes associacions.

- Una representant o un representant de les Cooperatives de Treball Associat a l'Economia Social de les Illes Balears.

En tot cas, la representativitat de la comunitat educativa no pot ser inferior al 50 %.

d) Una secretària o secretari: una funcionària o funcionari designat a proposta de la directora o director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, que té veu però no vot.

2. La designació de les persones que integren el Consell s'ha de fer d'acord amb el que preveuen els apartats 3 i 6 de l'article 4 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

3. Les persones que exerceixen els càrrecs de president, de vicepresident, de vocal o de secretari del Consell de l'Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes poden delegar en una altra persona l'assistència a les reunions que comporti l'exercici de les seves funcions, sense perjudici del que estableix l'article 19.3 de la Llei 40/2015.

4. Hi ha d'haver el mateix nombre de membres suplents que de membres titulars, segons correspongui a cada representació.

Article 4

Drets i deures de les persones que integren el Consell

Els drets i els deures de les persones que integren el Consell de l'Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears són els següents:

a) Rebre, amb una antelació mínima de deu dies naturals, o de dos dies hàbils en cas d'urgència, la convocatòria amb l'ordre del dia i la documentació necessària.

b) Assistir a les reunions, participar en els debats, exposar la seva opinió i fer les manifestacions que creguin oportunes.

c) Exercir el dret a vot, així com expressar el sentit del seu vot i els motius que el justifiquen. Les representants i els representants de les administracions públiques no es poden abstenir en les votacions.

d) Rebre dietes i indemnitzacions d'acord amb la normativa vigent, encara que el càrrec de membre de qualsevol dels òrgans del Consell no és retribuït.

e) Proposar la realització d'accions d'acord amb les funcions del Ple.

f) Sol·licitar a la secretaria la inclusió de punts en l'ordre del dia del Ple, amb una antelació mínima de dos dies naturals a la data prevista de convocatòria.

g) Mantenir l'ordre establert per la presidència en les intervencions, i guardar cortesia en els debats.

g) Identificar-se, en ser-los cedida la paraula, amb el nom i l'organització o administració per a la qual s'intervé.

 

TÍTOL II

ÒRGANS UNIPERSONALS

 

Article 5

Òrgans unipersonals

Els òrgans unipersonals del Consell de l'Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes són:

a) La presidenta o president.

b) La vicepresidenta o vicepresident.

c) La secretària o secretari.

 

Capítol I

La presidència

 

Article 6

La presidència

Exerceixen la presidència del Consell la presidenta o president i la vicepresidenta o vicepresident.

Article 7

La presidenta o president

1. D'acord amb l'article 5 de l'Ordre del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 18 de novembre de 2019 per la qual es regula la composició, l'estructura i el funcionament del Consell de l'Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears, són funcions de la presidenta o president del Consell de l'Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes:

a) Representar el Consell.

b) Convocar i presidir les sessions del Ple, la Comissió Permanent i qualsevol comissió de treball que es pugui constituir. No obstant això, la presidenta o president pot delegar la presidència de les comissions que es creïn en el si del Consell en alguna vocal o algun vocal, que actuarà de coordinador, per fer més operatives les sessions de treball.

c) Sol·licitar a les institucions i organismes integrants del Consell la proposta de designació de les seves representants o els seus representants.

d) Acordar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries.

e) Visar les actes i els certificats dels acords del Consell.

f) Dirimir amb el seu vot els empats per adoptar acords.

g) Vetlar pel compliment de les disposicions establertes en aquest Reglament.

2. En cas d'absència o malaltia de la presidenta o president, l'ha de substituir la vicepresidenta o vicepresident.

Article 8

La vicepresidenta o vicepresident

Correspon a la vicepresidenta o vicepresident del Consell de l'Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes suplir la presidenta o president en cas d'absència.

 

Capítol II

La secretaria

 

Article 9

La secretària o secretari

1. La secretària o secretari del Consell ha de ser una funcionària o funcionari designat a proposta de la directora o director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors. Té veu però no vot.

2. D'acord amb l'article 5 de l'Ordre del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 18 de novembre de 2019 per la qual es regula la composició, l'estructura i el funcionament del Consell de l'Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears, correspon a la secretària o secretari del Consell l'exercici de les funcions següents:

a) Assistir amb veu i sense vot a les sessions.

b) Vetlar per la legalitat formal i material de les actuacions de l'òrgan col·legiat.

c) Custodiar i donar fe de la documentació.

d) Preparar i trametre les convocatòries del Ple.

e) Garantir que els procediments i les regles de constitució i adopció d'acords siguin respectats.

f) Comunicar la petició de designació de representants als organismes i institucions.

3. Són funcions de la secretària o secretari, a més de les esmentades, exercir les funcions de secretaria de la Comissió Permanent i de les comissions de treball, encarregar-se de la guarda i custòdia de totes les actes i la documentació relativa dels òrgans col·legiats del Consell, així com ser la destinatària o destinatari únic dels actes de comunicació de les vocals o els vocals amb els òrgans col·legiats. S'hi han d'adreçar tots els escrits dels quals hagi de tenir coneixement.

Article 10

Suplències

En cas d'absència, vacant o malaltia, la persona que exerceix la secretaria ha de ser substituïda per una funcionària o funcionari designat a proposta de la directora o director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, que tindrà les mateixes funcions.

 

TÍTOL III

ÒRGANS COL·LEGIATS

 

Article 11

Composició i funcionament

L'estructura del Consell de l'Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes és la següent:

a) El Ple.

b) La Comissió Permanent.

c) Les comissions de treball que es puguin constituir.

 

Capítol I

El Ple

 

Article 12

Composició

1. El Ple del Consell de l'Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes està integrat per la totalitat de les persones que determina l'article 3 d'aquest Reglament.

2. Hi ha d'haver el mateix nombre de suplents que de membres titulars, segons correspongui a cada representació.

 

Article 13

Funcions del Ple

Les funcions del Ple són:

a) Exercir les funcions que corresponen al Consell, si bé el Ple les pot delegar als altres òrgans del Consell de l'Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears.

b) Proposar l'elaboració d'estudis i informes.

c) Aprovar el reglament de funcionament intern.

d) Elegir i constituir la Comissió Permanent i les comissions de treball.

e) Valorar el Pla Estratègic per a l'Educació Permanent de Persones Adultes de les Illes Balears.

f) Aprovar un informe anual sobre l'estat de la formació permanent d'adults de les Illes Balears.

 

Article 14

Convocatòries

1. El Ple del Consell s'ha de reunir en sessió ordinària dues vegades a l'any: una al principi de curs i l'altra, al final. A més, s'ha de reunir, quan s'estimi necessari, per convocatòria de la presidenta o president o quan ho sol·licitin dues terceres parts dels seus membres.

2. Les sessions del Consell es poden dur a terme en línia, cas en què els és d'aplicació el que estableix l'article 17.1 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre.

3. Les sessions del Ple del Consell han de tenir lloc a la seu de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, que té les competències en matèria d'educació de persones adultes. Això no obstant, si s'indica prèviament en la convocatòria, es pot reunir al lloc que s'estimi més adequat per al bon exercici de les funcions que té encomanades.

4. Correspon a la secretària o secretari convocar les sessions del Ple, per ordre de la presidenta o president. Ho ha de fer amb un mínim de deu dies d'antelació, excepte en casos d'urgència, apreciada per la presidenta o president, en què les pot convocar amb un mínim de dos dies hàbils, tal com marca la Llei 40/2015. En aquest cas, ha de fer constar aquesta circumstància en la convocatòria.

5. La convocatòria ha d'indicar el lloc, la data i l'hora de la reunió, així com l'ordre del dia, i ha d'anar acompanyada de la documentació específica sobre els assumptes que s'hi han de tractar.

6. Les convocatòries i la documentació es poden trametre per correu electrònic o qualsevol mitjà admès per la llei.

7. En la notificació de la primera convocatòria s'ha d'incloure la segona convocatòria, que ha de ser mitja hora més tard que la primera.

8. Es declara el mes d'agost inhàbil per fer reunions.

Article 15

Quòrum

1. El Ple del Consell es considera constituït en primera convocatòria si hi són presents dos terços del seus membres. Si no hi ha quòrum, queda constituït en segona convocatòria, mitja hora més tard, amb la meitat més un dels seus membres.

2. Si tampoc no hi ha quòrum en segona convocatòria, es pot tornar a convocar la sessió 48 hores després.

3. Per a la constitució vàlida de l'òrgan, es requereix la presència de la presidenta o president i de la secretària o secretari, o, si s'escau, de les persones que els substitueixin d'acord amb els capítols I i II del títol II d'aquest Reglament.

4. Si el dia de la sessió queden assumptes de l'ordre del dia sense tractar, la presidenta o president pot prorrogar la convocatòria per al dia o dies hàbils següents. En aquest cas, el quòrum d'assistència s'entén referit al de l'inici de la sessió del primer dia.

5. Si, una vegada començada la sessió, algú s'absenta, la reunió podrà continuar sempre que es mantengui el nombre mínim de membres previst per a la segona convocatòria.

6. Quan, per qualsevol motiu, no es pugui dur a terme la sessió, la secretària o secretari ha de suplir l'acta amb una diligència amb el vistiplau de la presidenta o president, en la qual ha de constar la causa per la qual no ha tingut lloc la sessió i els noms de les persones assistents i els de les que s'hagin excusat d'assistir-hi.

 

​​​​​​​Article 16

Ordre del dia

1. El dia de la reunió del Ple no es pot deliberar ni prendre cap acord sobre cap assumpte que no figuri en l'ordre del dia, excepte en el cas que, presents totes les persones que integren el Ple, així ho acordin amb el vot favorable de la majoria.

2. L'ordre del dia de les sessions ordinàries ha d'incloure l'aprovació de l'acta de la darrera sessió, la concreció temàtica que determini la presidenta o president i un apartat de torn obert de paraules.

3. Les persones que integren el Consell poden sol·licitar que s'inclogui qualsevol tema en l'ordre del dia. Ho han de demanar a la secretària o secretari per escrit fins a dos dies abans de la reunió.

4. Quan les sessions siguin convocades a iniciativa de les persones que integren el Consell, les persones sol·licitants han de comunicar per escrit els temes que s'hagin d'incloure en l'ordre del dia.

Article 17

Actes

1. S'ha d'estendre una acta de cada sessió, que ha d'anar signada per la secretària o secretari i amb el vistiplau de la presidenta o president.

2. Les actes de les sessions han de contenir, com a mínim:

a) El número de la sessió.

b) El caràcter de la sessió, ordinari o extraordinari, i la indicació de si s'ha duit a terme en primera o segona convocatòria.

c) La data, l'horari (hora d'inici i d'acabament de la sessió) i el lloc de la sessió.

d) El nom i els llinatges de les persones assistents, així com l'entitat a la qual representen.

e) Les persones absents.

f) L'ordre del dia de la sessió.

g) El desenvolupament de la sessió, amb els assumptes que s'han tractat i els punts principals de les deliberacions.

h) Les propostes sotmeses a votació per la presidenta o president.

i) El contingut dels acords adoptats i el resultat de les votacions.

j) Tot el que qualsevol membre demani que consti en acta.

3. La secretària o secretari ha d'enviar l'acta a totes les persones que integren el Ple, juntament amb la convocatòria de la sessió següent. L'acta de cada sessió s'ha d'aprovar al començament de la següent, amb les rectificacions oportunes, si n'hi ha.

4. La secretària o secretari pot expedir certificats sobre els acords específics que s'hagin adoptat, sense perjudici de l'aprovació posterior de l'acta. En els certificats d'acords adoptats expedits amb anterioritat a l'aprovació de l'acta, s'hi ha de fer constar expressament aquesta circumstància.

5. La secretària o secretari del Consell ha de redactar i signar les actes, amb el vistiplau de la presidenta o president, que s'han d'aprovar en la sessió ordinària següent. Aquestes s'han d'adjuntar a la convocatòria.

6. Qualsevol membre del Consell de l'Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears, inclòs la secretària o secretari, té dret que es lliuri, a cada una de les membres i els membres del Consell, la transcripció íntegra de la seva intervenció en cada sessió, sempre que aporti el text escrit que es correspongui textualment i fidelment amb la seva intervenció, cas en què es farà constar en l'acta i s'hi adjuntarà una còpia autenticada de l'escrit.

7. Les actes queden sota la custòdia de la secretària o secretari, que n'ha de facilitar una còpia a qualsevol membre del Consell que en sol·liciti una.

Article 18

Votacions

Les votacions en el Ple han de ser públiques, tret que la majoria simple de les persones que l'integren demani que sigui secreta. L'ordre d'emissió de vots en les votacions ordinàries ha de ser: en primer lloc, els vots a favor i, a continuació, els vots en contra.

Article 19

Acords i vots particulars

1. Amb caràcter general, perquè els acords del ple siguin vàlids s'han d'adoptar per majoria simple.

2. El vot és personal i no delegable.

3. Els vots particulars contraris a l'acord adoptat i els motius que els justifiquen s'han de fer constar de manera resumida en l'acta. Aquest escrit s'ha de trametre a la secretària o secretari en el termini màxim de dos dies naturals.

4. Els acords poden adoptar-se per assentiment unànime a proposta de la presidenta o president, en cas que l'acord no susciti l'objecció ni l'oposició de cap de les membres i els membres presents.

5. Si no hi ha assentiment unànime, la presidenta o president ha de sotmetre els acords a votació per un dels procediments següents:

a) Votació pública a mà alçada: han d'aixecar la mà primer les persones que aprovin l'acord; després les persones que el desaproven, i, finalment, les que votin en blanc.

b) Votació secreta: s'han de cridar, un per un i en l'ordre preestablert, totes les membres i tots els membres presents, que han de dipositar el vot dins una urna. Aquest procediment s'ha d'aplicar quan ho decideixi el Consell per majoria simple de les persones que l'integren.

 

Article 20

Suplències de les persones que integren el Consell

Les persones que integren el Ple poden ser substituïdes, en cas d'absència o malaltia, per les seves suplents i els seus suplents. La suplència s'ha de comunicar per escrit a la secretaria del Consell amb antelació a l'inici de la sessió. ​​​​​​​

Capítol II

La Comissió Permanent

 

Article 21

Composició

1. La Comissió Permanent del Consell de l'Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes està formada per:

a) La presidenta o president.

b) La vicepresidenta o vicepresident.

c) La secretària o secretari.

d) Nou vocals elegits pel Ple, repartits de la manera següent:

- Una representant o un representant del Servei d'Ocupació de les Illes Balears.

- Una representant o un representant de les directores i directors d'un centre d'educació de persones adultes.

- Una representant o un representant de les organitzacions sindicals amb representació en la Mesa Sectorial d'Educació de les Illes Balears.

- Una representant o un representant dels sindicats més representatius en l'àmbit estatal i autonòmic, de manera rotativa en períodes de un any.

- Una representant o un representant de les organitzacions empresarials i cooperatives de l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

- Una representant o un representant de la Universitat de les Illes Balears.

- Una representant o un representant de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears.

- Una representant o un representant del Consell Escolar de les Illes Balears.

- Una representant o un representant de les associacions de directores i directors de centres d'educació de persones adultes, elegit per i entre les presidentes o presidents d'aquestes associacions.

En tot cas, la representativitat de la comunitat educativa no pot ser inferior al 50 %.

2. Hi ha d'haver el mateix nombre de suplents que de membres titulars, segons correspongui a cada representació.

3. La Comissió Permanent pot reunir-se a distància, cas en què li serà d'aplicació l'article 17.1 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre.

Article 22

Suplències

En cas d'absència o malaltia, les persones que integren la Comissió Permanent poden ser substituïdes per les seves suplents o els seus suplents. La suplència s'ha de comunicar per escrit a la secretaria del Consell amb antelació a l'inici de la sessió. En cas de no poder-ho comunicar per escrit degut a una urgència, es podrà dir in voce abans de començar la sessió.

Article 23

Pèrdua de la condició de membre

Les persones que integren la Comissió Permanent perden la seva condició de membre per qualsevol de les causes establertes en el punt 3 de l'article 4 d'aquest Reglament.

Article 24

Funcions

1. Les funcions de la Comissió Permanent són:

a) Designar les ponències que s'hi han de sotmetre a deliberació, i també en les comissions de treball i en el Ple.

b) Distribuir les tasques entre les comissions de treball.

c) Informar sobre qualsevol qüestió que consideri oportú sotmetre a la consellera o conseller d'Educació i Formació Professional.

d) Elaborar la memòria sobre les actuacions fetes al llarg del curs escolar en relació amb les funcions que té encomanades.

e) Fer el seguiment dels acords del Ple del Consell de l'Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes.

f) Proposar les mesures que cregui necessàries per al millor compliment de les finalitats pròpies del Consell.

g) Dur a terme les funcions que el Ple del Consell de l'Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes li encomani.

2. Les representants i els representants de cada una de les parts integrants poden estar acompanyats d'assessores o assessors a les reunions de la Comissió Permanent, segons la matèria que s'hagi de tractar, amb veu i sense vot.

3. La Comissió Permanent ha d'informar el Ple del Consell d'Educació i Formació Permanent dels seus treballs.

Article 25

Convocatòria

1. La Comissió Permanent s'ha de reunir ordinàriament almenys dues vegades l'any, abans de cada sessió plenària o quan ho decideixi la presidenta o president, i extraordinàriament, a petició de dues terceres parts dels seus membres.

2. Correspon a la secretària o secretari convocar les sessions de la Comissió Permanent, per ordre de la presidenta o president. Ho ha de fer amb un mínim de deu dies naturals d'antelació, excepte en casos d'urgència, apreciada per la presidenta o president, en què les pot convocar amb un mínim de dos dies hàbils. En aquest cas, ha de fer constar aquesta circumstància en la convocatòria.

3. La secretaria ha de comunicar a les entitats que formen el Consell i que no formen part de la Comissió Permanent la celebració de reunions de la Comissió Permanent, per si la naturalesa dels temes sotmesos a consideració són del seu interès. L'assistència ha de tenir caràcter d'assessorament. En aquest supòsit, s'ha de comunicar a la secretaria l'assistència a les reunions de la Comissió Permanent.

4. Les persones que integren el Consell que no són representants en la Comissió Permanent hi assisteixen amb veu, però sense vot.

Article 26

Quòrum

1. La Comissió Permanent es considera constituïda en primera convocatòria si hi són presents dos terços dels seus membres. Si no hi ha quòrum, queda constituït en segona convocatòria, mitja hora més tard, amb la meitat més una de les persones que la integren.

2. Per a la constitució vàlida de la Comissió Permanent, és necessària la presència de la presidenta o president i de la secretària o secretari, o si s'escau, de les persones que els substitueixin d'acord amb el títol II d'aquest Reglament.

3. Si el dia de la sessió queden assumptes de l'ordre del dia sense tractar, la presidenta o president pot prorrogar la convocatòria per al dia o dies hàbils següents. En aquest cas, el quòrum d'assistència s'entén referit al de l'inici de la sessió del primer dia.

Article 27

Ordre del dia

El dia de la reunió de la Comissió Permanent no es pot deliberar ni prendre cap acord sobre cap assumpte que no figuri en l'ordre del dia, excepte en el cas que, presents totes les persones que integren el Ple, es declari la urgència de l'assumpte amb el vot favorable de la majoria.

Article 28

Votacions

Les votacions en el si de la Comissió Permanent són públiques, excepte si la majoria simple de les membres o els membres demana que sigui secreta. L'ordre d'emissió dels vots en les votacions ordinàries és: en primer lloc, els vots a favor i, a continuació, els vots en contra.

Article 29

Acords i vots particulars

1. Els acords de la Comissió Permanent s'adopten per majoria simple de les persones assistents. En cas d'empat, la presidenta o president té vot de qualitat.

2. Els vots particulars contraris a l'acord adoptat i els motius que els justifiquen s'han de fer constar de manera resumida en l'acta i s'han de fer arribar per escrit a la secretaria en el termini màxim de dos dies naturals perquè els afegeixi en l'acta.

 

Capítol III

Comissions de treball

 

Article 30

Funcions de les comissions de treball

Les comissions de treball tenen com a objectiu l'estudi dels temes que els encomani la Comissió Permanent del Consell i l'elaboració dels informes i els estudis corresponents als temes tractats.

Article 31

Composició

1. Les comissions de treball estan integrades per la secretària o secretari del Consell, que hi assistirà amb veu però sense vot, la coordinadora o coordinador de la comissió de treball i un mínim de quatre membres del Ple.

2. Hi ha d'haver el mateix nombre de suplents que de membres titulars.

Article 32

Constitució

1. D'acord amb l'article 6 de l'Ordre del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 18 de novembre de 2019 per la qual es regula la composició, l'estructura i el funcionament del Consell de l'Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears, es poden constituir comissions de treball.

2. Les comissions de treball, que poden tenir caràcter permanent o temporal, es constitueixen a partir de l'adscripció voluntària de les persones que integren el Consell, dins el Ple. S'ha de cercar l'equilibri entre les membres i els membres de la comunitat educativa i les membres i els membres de la resta de sectors.

3. Les comissions de treball s'han de reunir quan ho decideixi la presidenta o president del Consell o la coordinadora o coordinador de la comissió de treball.

4. Les sessions es poden dur a terme a distància, cas en què els serà d'aplicació l'article 17.1 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre.

Article 33

Coordinació i secretaria

1. Cada comissió de treball ha de tenir una coordinadora o coordinador, que serà una representant o un representant de l'Administració educativa nomenat per la presidenta o president. Ha de desenvolupar les funcions de direcció i coordinació i ha de ser designat en el moment de constitució de la comissió de treball. En el supòsit de vacant, absència o malaltia de la coordinadora o coordinador, ha d'actuar de suplent una representant o un representant de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

2. La secretària o secretari del Ple ha d'exercir les funcions de secretaria de les comissions de treball.

Article 34

Suplències

En cas d'absència o malaltia, les persones que integren la comissió de treball poden ser substituïdes per suplents. La suplència s'ha de comunicar per escrit a la secretaria del Consell amb antelació a l'inici de la sessió. En cas de no poder-ho comunicar per escrit degut a una urgència, es podrà dir in voce abans de començar la sessió.

Article 35

Pèrdua de la condició de membre

Les persones que integren la comissió de treball perden la seva condició de membres per qualsevol de les causes establertes en l'article 4 d'aquest Reglament.

Article 36

Convocatòria

1. Les comissions de treball s'han de convocar sempre que sigui necessari, a iniciativa de la presidenta o president o de la coordinadora o coordinador.

2. Correspon a la secretària o secretari del Consell convocar les sessions de les comissions de treball, per ordre de la presidenta o president o de la coordinadora o coordinador, d'acord amb el capítol III del títol III d'aquest Reglament. Ho ha de fer amb un mínim de quatre dies naturals d'antelació, excepte en casos d'urgència, apreciada per la presidenta o president o per la coordinadora o coordinador, en què les pot convocar amb un mínim de dos dies hàbils. En aquest cas, ha de fer constar aquesta circumstància en la convocatòria.

Article 37

Quòrum

1. Per poder dur a terme la sessió de les comissions de treball, el quòrum de constitució és de la meitat més un de les seves components i els seus components.

2. Per a la constitució vàlida de l'òrgan, és necessària la presència de la coordinadora o coordinador i de la secretària o secretari, o, si s'escau, de les persones que els substitueixin d'acord amb el títol II d'aquest Reglament.

3. Si el dia de la sessió queden assumptes de l'ordre del dia sense tractar, la coordinadora o coordinador pot prorrogar la convocatòria per al dia o dies hàbils següents. En aquest cas, el quòrum d'assistència s'entén referit al de l'inici de la sessió del primer dia.

Article 38

Ordre del dia

Només es poden tractar els assumptes que figuren en l'ordre del dia, excepte en el cas que, presents totes les persones que integren la comissió de treball, es declari la urgència de l'afer pel vot favorable de la majoria.

 

 Capítol IV

Disposicions generals

 

Article 39

Memòria

La Comissió Permanent ha d'elaborar anualment una memòria sobre les actuacions fetes pel Consell al llarg del curs escolar en relació amb les funcions que té encomanades.

Article 40

Compensacions econòmiques

El càrrec de membre de qualsevol dels òrgans del Consell de l'Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears no és retribuït. No obstant això, les membres i els membres que pertanyin al personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears tenen dret a la percepció, si escau, d'indemnitzacions per despeses de desplaçament, estada i assistència a les sessions que es duguin a terme, en els termes que estableix el Decret 16/2016, de 8 d'abril, pel qual s'aprova el Text consolidat del Decret pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de l'Administració autonòmica de les Illes Balears.

Article 41

Llengua vehicular

La llengua catalana és la llengua vehicular en totes les comunicacions del Consell de l'Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears.​​​​​​​