Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2022)

    Número d'edicte 4416 - Pàgines 21306-21315

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del Conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es deneguen les subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (programes 4 i 5)

    Número d'edicte 4418 - Pàgines 21316-21318

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del president de l’Institut Balear de l’Energia sobre la relació de convenis subscrits en el primer quadrimestre de 2022

    Número d'edicte 4415 - Pàgina 21319

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual se sotmet a informació pública l’Avantprojecte de llei de comunitats balears o illenques fora del territori

    Número d'edicte 4342 - Pàgina 21320

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 19 de maig de 2022 per la qual es modifica l’annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021

    Número d'edicte 4409 - Pàgines 21321-21322

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors d’11 de maig de 2022 per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració que ha subscrit la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors en el primer quadrimestre de l’any 2022

    Número d'edicte 4413 - Pàgina 21323

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni per la qual s'autoritza l'adscripció del vehicle marca Peugeot 407 ST Sport PK HD a favor de la Conselleria d’Afers Socials i Esports

    Número d'edicte 4398 - Pàgines 21324-21325

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Acord de la Junta Rectora del consorci Centre Balears Europa de 23 de maig de 2022 pel qual s’aprova l’oferta pública d’estabilització per a l’any 2022 corresponent al personal laboral del Centre Balears Europa

    Número d'edicte 4345 - Pàgines 21326-21328

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es modifica la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 29 de desembre de 2021 per la qual s'aprova pel procediment d'urgència i com a expedient anticipat de despesa, la convocatòria d'ajudes per una segona oportunitat dels treballadors autònoms o per compte propi per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital amb el finançament de la Unió Europea - "NextGenerationEU", mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i fons de Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals

    Número d'edicte 4433 - Pàgines 21329-21331

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del president de l'Institut Balear de Seguretat i Salut de les Illes Balears per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts públics per a projectes i programes d’investigació i actuació en matèria de salut laboral, corresponent a l’exercici pressupostari de 2022

    Número d'edicte 4351 - Pàgines 21332-21361

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 23 de maig de 2022 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del Col·legi d’Educació infantil i primària (CEIP) Gabriel Vallseca, amb la implantació de l’educació secundària obligatòria i que passa a denominar-se Col·legi d’Educació infantil i primària integrat amb educació secundària obligatòria (CEIPIESO) Gabriel Vallseca

    Número d'edicte 4405 - Pàgines 21362-21364

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 19 de maig de 2022 per la qual es convoquen ajuts per a alumnes i professors de cicles formatius de grau mitjà associats a la impartició del Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres en els Cicles Formatius de Grau Mitjà en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, projecte desenvolupat en execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU

    Número d'edicte 4434 - Pàgines 21365-21382

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 25 de maig de 2022 per la qual s’aproven les instruccions perquè els centres privats concertats sol·licitin la reducció horària a partir de l’Acord de reducció a 23 hores per al professorat d’ESO, FP i Batxillerat a jornada completa per al curs 2022-2023

    Número d'edicte 4404 - Pàgines 21383-21388

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Acord de Consell d’Administració de l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) de 25 de maig de 2022 pel qual s’aprova l’oferta pública d’estabilització (OPE) per a l’any 2022 corresponent al personal laboral d’aquest ens públic

    Número d'edicte 4422 - Pàgines 21389-21391

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del conseller de Medi Ambient i Territori per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració subscrits per la Conselleria durant el primer quadrimestre de l’any 2022

    Número d'edicte 4435 - Pàgina 21392

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la modificació no substancial de la CT Alcúdia, promoguda per Gas y Electricidad Generación SAU consistent en la reducció de l’abast del desmantellament dels grups de carbó 1 i 2, TM Alcúdia (IPPC M12/2021)

    Número d'edicte 4327 - Pàgina 21393

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la modificació substancial de l’Autorització Ambiental Integrada de la granja de gallines ponedores Es Caparó, promoguda per Avícola Son Perot SA, consistent en la construcció d’una tercera nau (IPPC M22/2014)

    Número d'edicte 4330 - Pàgines 21394-21405

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta de la directora general d’Habitatge i Arquitectura, per la qual es rectifiquen els errors materials de la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 23 de desembre de 2020 per la qual s’aprova la primera concessió parcial de les ajudes per al lloguer d’habitatges durant l’any 2020 i es reconeix l’obligació a favor de 687 beneficiaris de l’ajuda destinada a subvencionar el lloguer, de conformitat amb la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 29 de maig de 2020, per la qual es convoquen les ajudes per al lloguer d’habitatges durant l’any 2020, en el marc del Reial decret 106/2018

    Número d'edicte 4417 - Pàgines 21406-21408

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta de la directora general d’Habitatge i Arquitectura, per la qual es rectifiquen els errors materials de la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 30 de març de 2021 per la qual s’aprova la segona concessió parcial de les ajudes per al lloguer d’habitatges durant l’any 2020 i es reconeix l’obligació a favor de 2469 beneficiaris de l’ajuda destinada a subvencionar el lloguer, de conformitat amb la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 29 de maig de 2020, per la qual es convoquen les ajudes per al lloguer d’habitatges durant l’any 2020, en el marc del Reial decret 106/2018

    Número d'edicte 4419 - Pàgines 21409-21411

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta de la directora general d’Habitatge i Arquitectura, per la qual es rectifiquen els errors materials de la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 15 de març de 2022 per la qual s’aprova la setena concessió parcial de les ajudes per al lloguer d’habitatges durant l’any 2020 i es reconeix l’obligació a favor de 302 beneficiaris de l’ajuda destinada a subvencionar el lloguer, de conformitat amb la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 29 de maig de 2020, per la qual es convoquen les ajudes per al lloguer d’habitatges durant l’any 2020, en el marc del Reial decret 106/2018

    Número d'edicte 4420 - Pàgines 21412-21414

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 20 de maig de 2022 per la qual s’amplia el termini d’informació pública del Projecte de Decret pel qual es desenvolupa el règim especial de prestació dels transports marítims entre les Illes Balears

    Número d'edicte 4421 - Pàgina 21415

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I LA QUALITAT AMBIENTAL

   • Acord del Consell d’Administració de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental de 26 de maig de 2022, pel qual s’aprova l’oferta pública d’estabilització i l’oferta d’ocupació pública ordinària per a l’any 2022 corresponent al personal laboral de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental

    Número d'edicte 4454 - Pàgines 21416-21420

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA DE LA QUALITAT UNIVERSITÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears de 25 de maig de 2022, per la qual s'aprova l'oferta per a l'estabilització d'ocupació pública de personal de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears

    Número d'edicte 4410 - Pàgina 21421

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del President de l’AETIB por la qual se modifica l’Annex 8 de les Resolucions de 7 de desembre de 2021 i 25 de gener de 2022 per les quals s’estableixen les condicions per a la realització dels contractes de patrocini amb entitats privades per els esdeveniments estratègics, esdeveniments singulars i grans esdeveniments que generin repercussió mediàtica per a les marques de les Illes Balears i l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) durant l’any 2022.

    Número d'edicte 4383 - Pàgines 21422-21423

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del President de AETIB por la que se modifica l´Annex 7 de la Resolució de 21 de febrer de 2022 per la qual s’aproven les beses de la convocatòria per a la realització de convenis de col·laboració de co-màrqueting estratègic amb l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) a accions que millorin la connectivitat turística de la destinació Menorca amb els mercats emissors

    Número d'edicte 4386 - Pàgina 21424

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del President de l’AETIB per la qual es modifica l’Annex 7 de la Resolució de 8 de febrer de 2022 per la qual s’aproven les bases de la convocatòria per a la realització de convenis de col·laboració de co-màrqueting estratègic amb l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) a accions que millorin la connectivitat turística de les Illes balears amb els mercats emissors

    Número d'edicte 4384 - Pàgina 21425

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ ORQUESTRA SIMFÒNICA ILLES BALEARS

   • Acord del Patronat de la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears, de 23 de maig de 2022, pel qual s’aprova l’oferta pública d’estabilització i l’oferta d’ocupació pública ordinària per a l’any 2022 corresponent al personal laboral de la Fundació

    Número d'edicte 4465 - Pàgines 21426-21428

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSORCI DE RECURSOS SOCIOSANITARIS I ASSISTENCIALS DE LES ILLES BALEARS

   • Acord de la Junta Rectora del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears pel qual s’aprova l’oferta pública d’estabilització per a l’any 2022 corresponent al personal laboral del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears

    Número d'edicte 4430 - Pàgines 21429-21431

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Acord del Consell de Direcció pel qual s’aprova l’oferta pública d’estabilització i l’oferta d’ocupació ordinària per a l’any 2022 corresponent al personal laboral de l’Ens Públic de Radio Televisió de les Illes Balears

    Número d'edicte 4397 - Pàgines 21432-21436

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Acord del Consell de Direcció del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears de 25 de novembre de 2021, de cessió del local de la Cambra Agrària de Palma, situada al carrer d’Anselm Clavé, núm. 8, 3r pis, porta 4, a l’organització professional agrària Unió de Petits Agricultors i Ramaders – Associació Intersectorial Agrària de les Illes Balears (UPA-AIA Illes Balears)

    Número d'edicte 4377 - Pàgines 21437-21439

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ BANC DE SANG I TEIXITS DE LES ILLES BALEARS

   • Acord del Patronat de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears del 27 de maig de 2022 pel qual s’aprova l’oferta pública d’estabilització per a l’any 2022 corresponent al personal laboral de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears

    Número d'edicte 4458 - Pàgines 21440-21442

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT SOCIOEDUCATIU S'ESTEL

   • Acord del Patronat de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel de 18 de maig de 2022 pel qual s'aprova l'oferta pública d'estabilització per a l'any 2022 corresponent al personal laboral de la Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel

    Número d'edicte 4201 - Pàgines 21443-21445

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Acord del Patronat de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears de 23 maig de 2022 pel qual s’aprova l’oferta pública d’estabilització per a l’any 2022 corresponent al personal laboral de la Fundació Institut d’Investigació Sanitaria Illes Balears

    Número d'edicte 4387 - Pàgines 21446-21448

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAGESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS,SAU (GEIBSAU)

   • Acord del Consell d’Administració pel qual s’aprova l’oferta pública d’estabilització per a l’any 2022 corresponent al personal laboral de Gestió d’Emergències de les Illes Balears, SAU

    Número d'edicte 4333 - Pàgines 21449-21450

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT BALEAR DE LA NATURA (IBANAT)

   • Acord del consell d’Administració d’IBANAT de 24 de maig de 2022 pel qual s’aprova l’oferta pública d’estabilització i l’oferta d’ocupació pública ordinària per a l’any 2022 corresponent al personal laboral de l’Institut Balear de la Natura

    Número d'edicte 4428 - Pàgines 21451-21456

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEIS DE MILLORA AGRÀRIA I PESQUERA (SEMILLA)

   • Acord del Consell d’Administració de data 26 de maig de 2022 pel qual s’aprova l’oferta pública d’estabilització per a l’any 2022 corresponent al personal laboral de Serveis de Millora Agrària i Pesquera (SEMILLA)

    Número d'edicte 4477 - Pàgines 21457-21459

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l’adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume a Formentera

    Número d'edicte 4323 - Pàgines 21460-21467

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Concessió de la convocatòria d’ajuts per al manteniment d’entitats de foment de la llengua catalana per a l’any 2022

    Número d'edicte 4427 - Pàgina 21468

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Adjudicació de les subvencions de la convocatòria per dur a terme projectes de participació ciutadana i d’acció voluntària per a l’any 2022

    Número d'edicte 4406 - Pàgines 21469-21472

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Acord del Ple del Consell de Mallorca de 12 de maig de 2022 de modificació de la plantilla del personal de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials corresponent a l’any 2022 (Expedient administratiu núm. 1/2022)

    Número d'edicte 4172 - Pàgines 21473-21476

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MALLORCA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca de data 25 de maig de 2022, mitjançant el qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública extraordinària de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca per processos d’estabilització d’ocupació temporal

    Número d'edicte 4372 - Pàgines 21477-21478

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'estabilització d'ocupació temporal de l'Ajuntament d'Algaida

    Número d'edicte 4361 - Pàgina 21479

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Acord del Consell Rector de l'organisme autònom Oficina Municipal de Tributs de Calvià de data 25 de maig de 2022 de publicació de l'Oferta Pública d'estabilització d'Ocupació 2022.

    Número d'edicte 4355 - Pàgina 21480

  • AJUNTAMENT DE CAMPANET

   • Oferta Pública d'Ocupació

    Número d'edicte 4365 - Pàgina 21481

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Resolució de Presidència número 44/2022, de dia 25 de maig de 2022, ha resolt aprovar l’oferta pública d’ocupació del personal del Patronat Municipal de l’Hospital per a l’any 2022. Ajuntament de Ciutadella de Menorca

    Número d'edicte 4348 - Pàgina 21482

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Resolució d'Alcaldia número 113, de dia 24/05/2022, que va resoldre aprovar modificar l'oferta pública d'ocupació per a l'exercici de 2021 corresponent a la taxa de reposició extraordinària per a l'estabilització de l'ocupació temporal, de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

    Número d'edicte 4363 - Pàgina 21483

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Resolució d'Alcaldia número 115 , de dia 25/05/2022, que va resoldre aprovar l'oferta pública d’ocupació per a l’any 2022, de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

    Número d'edicte 4364 - Pàgina 21484

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Resolució d'Alcaldia número 112, de dia 24/05/2022, que va resoldre aprovar modificar l'oferta pública d'ocupació per a l'exercici de 2020 corresponent a la taxa de reposició extraordinària per a l'estabilització de l'ocupació temporal, de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

    Número d'edicte 4362 - Pàgina 21485

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Oferta d'Ocupació Pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal corresponent a la/s plaça/s que a continuació es ressenyen

    Número d'edicte 4358 - Pàgina 21486

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Modificació oferta pública d'ocupació per a l'estabilització temporal any 2022

    Número d'edicte 4456 - Pàgina 21487

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Resolució de batlia de l'Ajuntament des Mercadal sobre autorització ampliació del horari nocturn de les terrasses dels establiments del municipi

    Número d'edicte 4328 - Pàgina 21488

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Resolució d’autoritzacions per a la instal·lació d’una parada de venda ambulant al Mercat Artesà 2022

    Número d'edicte 4359 - Pàgines 21489-21490

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Aprovació de la taxa addicional d’estabilització de l’ocupació temporal per a l’any 2021 de personal laboral de l’Ajuntament de Palma

    Número d'edicte 4340 - Pàgina 21491

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Planejament i Gestió Urbanística. GCI 05/04. Aprovació inicial projecte de cooperació UE 72/03 del PERI La Soledad- Polígon de Llevant

    Número d'edicte 4347 - Pàgines 21492-21494

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Esmena de l'acord Junta Govern aprovació taxa addicional d’estabilització de l’ocupació temporal per l’any 2021 de l’Ajuntament de Palma

    Número d'edicte 4341 - Pàgines 21495-21496

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Aprovació de la Convocatòria per a la Concertació de places del Servei d'Acolliment de Curta Estada per a famílies en situació de vulnerabilitat social 2022-2023

    Número d'edicte 4392 - Pàgines 21497-21505

  • AJUNTAMENT DE PALMAAGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE PALMA - PALMAACTIVA-

   • PalmaActiva.- Acord de JGL aprovatori de la taxa de reposició 2022 i de modificació de l’Acord JGL_20211209_01_037, de 09/12/2021, d’aprovació de la promoció interna, taxa addicional i oferta pública de PalmaActiva (BOIB 172, 16 de desembre de 2021)

    Número d'edicte 4440 - Pàgines 21506-21507

  • AJUNTAMENT DE PALMAFUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA

   • Comunicació de les ofertes d'ocupació relatives als processos d'estabilització de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca aprovades per la Comissió de Govern de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

    Número d'edicte 4399 - Pàgina 21508

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació definitiva del Projecte per a la substitució del forjat de coberta de la municipal del Port de Pollença piscina

    Número d'edicte 4353 - Pàgina 21509

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Aprovació de l'oferta d'ocupació pública extraordinària any 2022

    Número d'edicte 4378 - Pàgines 21510-21512

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Correcció d'error al text de l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'estabilització d'ocupació temporal de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública, publicada al BOIB núm. 67, de 24 de maig de 2022

    Número d'edicte 4460 - Pàgina 21513

  • AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

   • Acord de ple 19.07.2021 modificació horari laboral ordinari Ajuntament de Valldemossa

    Número d'edicte 4379 - Pàgines 21514-21515

  • MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA

   • Modificació oferta ocupació pública 2022

    Número d'edicte 4396 - Pàgina 21516

  • INSTITUT RAMON LLULL

   • Resolució de 24 de maig de 2022, relativa a la publicitat de l’oferta pública d’estabilització del Consorci Institut Ramon Llull

    Número d'edicte 4437 - Pàgina 21517