Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 23 de maig de 2022 per la qual es publica una correcció d’errors de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 29 d’abril de 2022 per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places a les persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea de nefrologia dependents del Servei de Salut convocat per mitjà de la Resolució de 12 d’abril de 2019

    Número de registre 4368 - Pàgines 21238-21239

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 23 de maig de 2022 per la qual es publica una correcció d’errors de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 25 d’abril de 2022 per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places a les persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea d’endocrinologia i nutrició dependents del Servei de Salut convocat per mitjà de la Resolució de 12 d’abril de 2019

    Número de registre 4369 - Pàgines 21240-21241

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Nomenament de policies locals com a funcionaris de carrera

    Número de registre 4436 - Pàgina 21242

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb expressió de la causa d’exclusió, de les proves selectives convocades per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport corresponent a la reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb indicació del lloc i de la data de realització del primer exercici

    Número de registre 4380 - Pàgines 21243-21245

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació de les base que han de regir el procediment selectiu de personal per a constituir una borsa de treball de la categoria laboral d'oficial CMO de l'especialitat de manobre de l'Ajuntament de Ciutadella

    Número de registre 4374 - Pàgines 21246-21257

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació de les bases que regiran el procediment selectiu de personal per a constituir una borsa de treball de la categoria laboral d'oficial CMO de l'especialitat d'electricitat de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

    Número de registre 4375 - Pàgines 21258-21269

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Convocatòria i bases de l'oposició per una plaça de funcionari interí TMAE de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Inca

    Número de registre 4371 - Pàgines 21270-21280

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Llista provisional persones admeses i excloses convocatòria concurs oposició faristoler/a de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 4339 - Pàgines 21281-21282

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Convocatòria pel sistema de concurs en comissió de serveis, el lloc de treball de cap del departament adjunt de Personal. (F30170021)

    Número de registre 4400 - Pàgines 21283-21287

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Aprovació del borsí TAE mitjà Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques (ETOP) de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 4401 - Pàgina 21288

  • AJUNTAMENT DE PETRA

   • Inici expedient per a la renovació del Jutge de Pau titular i substitut

    Número de registre 4168 - Pàgina 21289

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Convocatòria i bases per cobrir una plaça de tècnic de Recursos Humans, funcionari de carrera de l’Ajuntament de Santa Margalida, pel sistema concurs, que consta dins l’Oferta d’Ocupació Pública 2022 per a l’estabilització de personal temporal

    Número de registre 4349 - Pàgines 21290-21297

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Convocatòria i bases per cobrir una plaça de tècnic de Recursos Humans, funcionari de carrera de l’Ajuntament de Santa Margalida, pel sistema concurs, que consta dins l’Oferta d’Ocupació Pública 2022 per a l’estabilització de personal temporal

    Número de registre 4354 - Pàgines 21298-21305