Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Tràmit d’informació pública del Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla especial de Protecció Civil d’Emergències per Incendis Forestals (INFOBAL)

    Número de registre 4395 - Pàgina 21518

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

   • Citació a termini de les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 254/2022 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears interposat contra l’estimació parcial del recurs d’alçada interposat contra la Resolució del director general de Prestacions i Farmàcia de 29 de juny de 2021 per la qual s’aprova la llista definitiva de mèrits en el concurs de mèrits per a l’adjudicació de 34 oficines de farmàcia (BOIB núm. 86, d’1 de juliol de 2021)

    Número de registre 4394 - Pàgina 21519

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Exposició pública de la matrícula de l’impost sobre activitats econòmiques corresponent a l’exercici 2022

    Número de registre 4352 - Pàgina 21520

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de modificació i de revocació parcial als beneficiaris de les ajudes, R1 Exp. Núm.:049 de data 17 de maig de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 13 de desembre de 2019, per la qual es convoquen subvencions per a inversions en la prevenció dels danys causats als boscos per incendis forestals, desastres naturals i catàstrofes, per a l’ any 2019

    Número de registre 4325 - Pàgines 21521-21523

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució de revocació parcial de les ajudes, Exp. 442 de data 17 de maig de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 4376 - Pàgines 21524-21526

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació als interessats de la ajuda, Rd8 de data 20 de maig de 2022, a l'empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 28 de gener de 2021, per la qual es convoquen ajudes destinades al pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques, per a l'any 2021

    Número de registre 4429 - Pàgines 21527-21529

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Aprovació inicial de tramitació del “Projecte per a la instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques per autoconsums de 99kwn amb cinc punts de càrrega per a vehicles elèctrics al poliesportiu Antoni Blanc, T.M. Formentera (exp. 2021/4604)

    Número de registre 4382 - Pàgines 21530-21531

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MALLORCA

   • Exposició pública del projecte bàsic i d'execució d'obres d'enderrocament i construcció de pèrgola i bar de l'Hípòdrom de Manacor, de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca

    Número de registre 4381 - Pàgina 21532

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Exposició pública del Compte General de 2021

    Número de registre 4385 - Pàgina 21533

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació i notificació col·lectiva del Padró de la Taxa per la prestació de serveis assistencials. Exp. 2022/2804

    Número de registre 4317 - Pàgina 21534

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Extracte de l'Acord de la Junta de Govern Local de 2 de maig de 2022, pel qual s'aprova la convocatòria de subvencions a entitats esportives del municipi de Calvià corresponents a l'any 2022

    Número de registre 4356 - Pàgina 21535

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Primer informe del compte general de 2021

    Número de registre 4366 - Pàgina 21536

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Canvi dels drets de la concessió funerària de la sepultura 51, Sèrie A del cementiri municipal

    Número de registre 4276 - Pàgina 21537

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Aprovació inicial exp. modificació pressupostària núm. 6/2022 baix la modalitat de Crèdits Extraordinaris i Suplements de Crèdit finançats amb el romantent de tresoreria de l'exercici anterior que afecta el Pressupost de l'Ajuntament d'Eivissa

    Número de registre 4412 - Pàgina 21538

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Acord aprovació inicial modificació puntual NNSS

    Número de registre 4423 - Pàgina 21539

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Exposició Pública del Compte General 2021 de l'Ajuntament de Mancor de la Vall

    Número de registre 4388 - Pàgina 21540

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍMARRATXÍ XXI, SAU

   • Exposició pública de la proposta d'estructura de costos i fórmules de revisió de preus del contracte de serveis de neteja viària del municipi de Marratxí

    Número de registre 4357 - Pàgina 21541

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • 06/2022. Departament Tributari. Exposició matrícula IAE. Exercici 2022

    Número de registre 4426 - Pàgina 21542

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació inicial de modificació de crèdit 11/2022 en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals

    Número de registre 4445 - Pàgina 21543

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació inicial de modificació de crèdit 9/2022 en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals

    Número de registre 4447 - Pàgina 21544

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Exposició pública compte general any 2021

    Número de registre 4370 - Pàgina 21545

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Exposició Pública Compte General 2021

    Número de registre 4350 - Pàgina 21546

  • ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA

   • Compte general de l’Entitat Local Menor de Palmanyola corresponent a l’exercici 2021

    Número de registre 4334 - Pàgina 21547