Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL DE GOVERN

   • Correcció de l’errata advertida en la publicació de l’edicte 4203 (BOIB 67 de data 24-05-2022) referit al “Decret 16/2022, de 23 de maig, pel qual es desplega el cànon sobre l’abocament i la incineració de residus de les Illes Balears, es regula el Fons de Prevenció i Gestió de Residus i es modifica el Decret 14/2019, de 15 de març, de notificació i comunicació electròniques en l’àmbit de l’Agència Tributària de les Illes Balears"

    Número d'edicte 4407 - Pàgines 21155-21166

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Aprovació definitiva de l’expedient núm. 8 de modificació de crèdits en el pressupost de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de l’exercici de 2022 per crèdit extraordinari CEXT 2/22

    Número d'edicte 4360 - Pàgines 21167-21168

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Aprovació definitiva modificació de crèdit pressupostari 07-2022, crèdit extraordinari

    Número d'edicte 4326 - Pàgina 21169

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Aprovació definitiva ordenança reguladora de la taxa per a l’expedició de documents administratius

    Número d'edicte 4408 - Pàgines 21170-21172

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Aprovació definitiva Ordenança municipal reguladora de la taxa per l estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica en la via pública

    Número d'edicte 4411 - Pàgines 21173-21176

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Aprovació definitiva reglament regulador del règim jurídic i normes d’ús de l’aparcament subterrani de la plaça de Ca’n Pere Ignasi de l'Ajuntament de Campos

    Número d'edicte 4367 - Pàgines 21177-21183

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Aprovació definitiva modificació ordenança fiscal de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana de l'Ajuntament des Mercadal

    Número d'edicte 4389 - Pàgines 21184-21192

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Aprovació definitiva modificació pressupostària 7/2022

    Número d'edicte 4344 - Pàgina 21193

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Aprovació definitiva expedient 9-2022 de crèdits extraordinaris i suplement de crèdit

    Número d'edicte 4319 - Pàgina 21194

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Aprovació definitiva expedient 10-2022 de transferències de crèdit i modificació del complement de productivitat

    Número d'edicte 4320 - Pàgina 21195

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • 05/2022 Departament Tributari. Aprovació definitiva de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, concepte 114,00. Exercici 2022

    Número d'edicte 4425 - Pàgines 21196-21204

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament Financer.- Aprovació definitiva de la modificació de crèdit extraordinari núm.6 en el Pressupost Propi de 2022

    Número d'edicte 4390 - Pàgina 21205

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament Financer.- Aprovació definitiva de la modificació de crèdit extraordinari núm.5 en el Pressupost Propi de 2022

    Número d'edicte 4391 - Pàgina 21206

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament Financer.- Aprovació definitiva de la modificació de crèdit extraordinari núm.4 en el Pressupost Propi de 2022

    Número d'edicte 4393 - Pàgina 21207

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Planejament i Gestió urbanística. Servei juridicoadministratiu de Planejament. Exp: PE20-0001. Aprovació definitiva de l'estudi de detall que afecta a terrenys situats al carrer Paradís 30 núms. 2, 3, 4 i 5, Sant Agustí

    Número d'edicte 4432 - Pàgines 21208-21209

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) del municipi de Porreres

    Número d'edicte 4438 - Pàgines 21210-21218

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Modificació de l'ordenança fiscal del preu públic del servei de l'escoleta d'estiu

    Número d'edicte 4439 - Pàgina 21219

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN

   • Acord de Ple de l’Ajuntament de Sant Joan pel qual s’aprova definitivament la modificació del Reglament que desenvolupa els Estatuts de l’Agrupació Local de Voluntaris de Protecció Civil de Sant Joan

    Número d'edicte 4402 - Pàgines 21220-21230

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

    Número d'edicte 4424 - Pàgines 21231-21237