Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 298466
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 19 de maig de 2022 per la qual es convoquen ajuts per a alumnes i professors de cicles formatius de grau mitjà associats a la impartició del Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres en els Cicles Formatius de Grau Mitjà en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, projecte desenvolupat en execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1.  El coneixement d'un idioma diferent del propi contribueix de forma essencial a la formació integral de l'alumnat. El seu aprenentatge s'ha convertit en un objectiu fonamental dels sistemes educatius, tant per l'afavoriment de la lliure circulació i la comunicació com per les exigències del mercat de treball.

2.  És un objectiu prioritari de la Unió Europea que tots els ciutadans europeus tenguin competència lingüística en dues llengües estrangeres, a més de la pròpia. El Consell d'Europa ha plantejat com a objectiu per al conjunt de l'alumnat el coneixement de dues llengües estrangeres i ha proposat el Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar (MECR) i el Portfolio Europeu de les Llengües (PEL) com a documents que promouen i afavoreixen el plurilingüisme, la diversitat cultural i la mobilitat a Europa. Les Conclusions del Consell Europeu de desembre de 2017 han reiterat la importància d'aquest objectiu. Així mateix, la Recomanació del Consell de 22 de maig de 2019, relativa a un enfocament global de l'ensenyament i l'aprenentatge d'idiomes, recomana que els Estats membres de la Unió Europea cerquin maneres d'ajudar tots els joves a adquirir, abans de finalitzar l'educació i formació secundària postobligatòria, a més de les llengües d'escolarització, quan sigui possible, un nivell de competència en almenys una altra llengua europea que els permeti utilitzar-la de manera eficaç amb fins socials, d'aprenentatge i professionals, i promoure l'adquisició d'una segona llengua a un nivell que els permeti interactuar amb fluïdesa suficient.

3.  En l'àmbit internacional, el domini de llengües estrangeres esdevé prioritari pel seu paper primordial en la cohesió social, en el desenvolupament personal i econòmic i en la mobilitat professional. El plurilingüisme, per tant, és un valor bàsic per afavorir la convivència i per augmentar les perspectives d'inserció laboral.

4.  La Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix que el sistema educatiu espanyol s'ha d'orientar a la consecució, entre altres finalitats, de la capacitació per a la comunicació en les llengües oficials, i en una o més llengües estrangeres, i fixa com a objectiu a cada etapa educativa l'adquisició de competències en llengua estrangera.

5.  La Llei orgànica 5/2002, de 19 de maig, de les qualificacions i de la formació professional, disposa en l'article 2 que un dels principis de les qualificacions professionals és l'adequació de la formació i les qualificacions als criteris de la Unió Europea, en funció dels objectius del mercat únic i la lliure circulació dels treballadors.

6.  L'ordenació acadèmica bàsica de la formació professional encara no inclou, de manera generalitzada, l'aprenentatge de llengües estrangeres, tot i que la comunicació en un idioma estranger és, en aquests moments, una competència clau per augmentar l'ocupabilitat i millorar l'acompliment professional. Incentivar el plurilingüisme en l'àmbit de la formació professional ha de constituir un objectiu estratègic, com ja assenyala l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, que expressa en el seu punt 4.4 la necessitat d'augmentar considerablement el nombre de joves i adults que tenen competències per accedir a l'ocupació i de potenciar l'emprenedoria i l'autoocupació, imprescindible en el nou marc socioeconòmic cap al qual es dirigeix la nostra economia.

7.  Així mateix, un dels objectius prioritaris de la Conselleria d'Educació i Formació Professional és potenciar l'ensenyament i l'aprenentatge de les llengües estrangeres en el sistema educatiu de les Illes Balears, per tal de millorar la competència comunicativa en llengua estrangera dels estudiants d'aquesta comunitat.

8.  Mitjançant una resolució dictada pel conseller d'Educació i Formació Professional a proposta del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, es va aprovar el Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres en els Cicles Formatius de Grau Mitjà als centres públics que imparteixen ensenyaments de formació professional de les Illes Balears per als cursos 2021-2022 i 2022-2023 (BOIB núm. 96, de 20 de juliol de 2021).

9.  En data 8 de juny de 2021, el Consell de Ministres va aprovar l'Acord pel qual s'autoritza la proposta de distribució territorial i els criteris de repartiment dels crèdits gestionats per comunitats autònomes amb càrrec al pressupost del Ministeri d'Educació i Formació Professional i en el marc del component 20 «Pla Estratègic d'Impuls de la Formació Professional», del Mecanisme de Recuperació, Transformació i Resiliència (MRR), en l'exercici pressupostari 2021, per tal que sigui aprovat a la Conferència Sectorial d'Educació, per un import de 301.065.389,26 euros.

10.  La Resolució de 7 d'octubre de 2021, de la Secretaria General de Formació Professional, por la que es publica l'Acord de la Conferencia Sectorial d'Educació de 21 de juliol de 2021, pel que s'aprova la proposta de distribució territorial i els criteris de repartiment dels crèdits gestionats per Comunitats Autònomes en el marc del component 20 «Pla estratègic d'impuls a la Formació Professional», del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, a l'exercici pressupostari 2021 (BOE núm. 249, de 18 d'octubre de 2021) concedeix a la Comunitat Autònoma Illes Balears, un import de 2.700.00,00 euros, per al finançament de la creació de cicles formatius de grau mitjà i grau superior en bilingües. A més aquesta resolució estableix que les activitats susceptibles de finançament amb aquests crèdits són accions a realitzar des de l'1 de setembre de 2021 fins al 31 de desembre de 2022.

11.  En les Instruccions relatives a la justificació econòmica i tècnica del Pla de Modernització de la Formació Professional ‘PCT Extraordinari', del Mecanisme de Recuperació, Transformació i Resiliència (MRR), s'especifica que les estades formatives per a alumnes i professors a països de la Unió Europea són actuacions subvencionables per la Conversió de cicles formatius de grau mitjà i grau superior en bilingües, sempre que estiguin associades a la impartició de cicles bilingües.

12.  De conformitat amb el que disposa el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, especifica que l'exercici de les competències en matèria de formació professional i relació del sistema educatiu amb l'empresa correspon a la Conselleria d'Educació i Formació Professional, mitjançant la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors.

13.  L'article 10.4 del Decret 45/2016, de 22 de juliol, per al desenvolupament de la competència comunicativa en llengües estrangeres als centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears, determina que la Conselleria d'Educació i Formació Professional ha de promoure la participació dels centres en projectes i activitats internacionals que estimulin l'intercanvi, la cooperació i la mobilitat de l'alumnat i del personal docent per desenvolupar la competència comunicativa en llengües estrangeres.

14.  Per aquest motiu, es convoquen ajuts per a la participació de l'alumnat i professorat als programes d'immersió següents:

Curs intensiu d'immersió en llengua anglesa a l'estranger, adreçat als alumnes de cicles de grau mitjà associats a la impartició del Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Curs intensiu d'immersió en llengua anglesa a l'estranger, adreçat als professors de cicles de grau mitjà associats a la impartició del Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

15.  Aquests programes es desenvolupen en execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea–NextGenerationEU. L'organització, la coordinació i la impartició d'aquests programes d'immersió lingüística en llengua anglesa anirà a càrrec d'empreses especialitzades del sector, que la Conselleria d'Educació i Formació Professional contractarà a l'efecte.

16.  El Pla Estratègic Autonòmic – Estratègia d'Inversions Illes Balears 2030 inclou en l'annex 2 la creació i/o conversió de cicles formatius de grau mitjà i grau superior en bilingües en el projecte 16, Millora i increment de l'oferta de formació professional dins l'eix 4, Cohesió social a l'estratègia 06 Educació formació per a noves competències i polítiques d'ocupació.

Fonaments de dret

1.  La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig), modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

2.  La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears (BOIB núm. 38, de 17 de març).

3.  La Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022 (BOIB núm. 180, de 30 de desembre).

4.  La Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 15, de 2 de febrer).

5.  La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre).

6.  La Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 8, de 15 de gener).

7.  La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril).

8.  L'Acord del Consell de Govern de 4 d'octubre de 2021 pel qual s'aprova el Pla Estratègic Autonòmic – Estratègia d'Inversions Illes Balears 2030 i es declaren estratègics els projectes que s'hi inclouen (BOIB núm. 137, de 7 d'octubre).

9.  La Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOIB núm. 173, de 18 de desembre).

10.  El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre).

11.  El Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les Lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre).

12.  L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol).

13.  El Decret 62/2006, de 7 de juliol, pel qual es regula el règim de control intern que ha d'exercir la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 99, de 15 de juliol).

14.  L'Acord del Consell de Govern de 7 de setembre de 2020 pel qual s'aplica la previsió de l'article 117.2 de la Llei de Finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears respecte a l'exercici de la funció interventora en règim de fiscalització prèvia limitada (BOIB núm. 155, de 8 de setembre).

15.  L'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOE núm. 234, de 30 de setembre).

Per tot això, a proposta del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors i fent ús de les facultats que m'atribueix la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, dict la següent

Resolució

1.  Aprovar la convocatòria d'ajuts per a alumnes i professors de cicles formatius de grau mitjà associats a la impartició del Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres en els Cicles Formatius de Grau Mitjà en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el marc de dos programes d'immersió lingüística en llengua anglesa durant l'estiu del 2022, la qual figura com a annex 1 d'aquesta Resolució.

2.  Aprovar el model de sol·licitud, que figura com a annex 2; els models de declaració responsable, que figuren com a annexos 3 i 4, i els models d'acceptació de l'ajut, que figuren com a annexos 5 i 6 d'aquesta Resolució.

3.  Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 19 de maig de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional

Martí X. March i Cerdà

 

ANNEX 1

Bases de la convocatòria d'ajuts per a alumnes i professors dels cicles formatius de grau mitjà associats a la impartició del Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el marc de dos programes d'immersió lingüística en llengua anglesa durant l'estiu del 2022

Primer

Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és establir les condicions per atorgar 161 ajuts a alumnes i 43 ajuts a professors de cicles formatius de grau mitjà associats a la impartició del Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres en els Cicles Formatius de Grau Mitjà en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per participar en dos programes d'immersió lingüística en llengua anglesa durant l'estiu del 2022, organitzats per la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

Segon

Règim jurídic

Aquesta convocatòria es regeix pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre) i per l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol).

Tercer

Dotació i crèdit pressupostari

1.  La quantia dels ajuts a què es refereix aquesta Resolució és d'un import màxim de 494.000,00 euros, que s'abonarà directament a l'empresa o empreses que resultin adjudicatàries del contracte convocat a l'efecte pel procediment obert. Aquests seran finançats per la Conselleria d'Educació i Formació Professional, amb càrrec a la partida pressupostària 13901 421G01 48000 00 MR017 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2022.

2.  Aquest projecte es desenvolupa en execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.

Quart

Compatibilitat amb altres ajuts

Els ajuts convocats en aquesta Resolució són incompatibles amb altres ajuts o beques que es puguin rebre de l'Administració pública o d'altres entitats públiques o privades per a la mateixa finalitat.

Cinquè

Modalitats, nombre i import dels ajuts i beneficiaris

1.  Es convoquen ajuts per a les modalitats següents:

a)  Modalitat A (alumnes de cicles formatius de grau mitjà associats a la impartició del Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres en els Cicles Formatius de Grau Mitjà): ajuts d'un valor econòmic de fins a 2.500 euros com a màxim cada un per a la participació en un curs intensiu d'immersió en llengua anglesa a l'estranger de dues setmanes de durada, amb un total de 45-50 hores lectives. Aquesta modalitat s'adreça als alumnes que el curs escolar 2021-2022 estan matriculats del primer curs de cicles formatius de grau mitjà associats a la impartició del Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres en els Cicles Formatius de Grau Mitjà en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i que participen en el Pla Pilot esmentat. El nombre d'ajuts per a aquesta modalitat és de 161, distribuïts per illes de la manera següent:

137 ajuts per a l'illa de Mallorca

10 ajuts per a l'illa de Menorca

14 ajuts per a l'illa d'Eivissa

b)  Modalitat B (professors de cicles formatius de grau mitjà associats a la impartició del Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres en els Cicles Formatius de Grau Mitjà): ajuts d'un valor econòmic de fins a 2.350 euros com a màxim cada una per a la participació en un curs intensiu d'immersió en llengua anglesa a l'estranger de dues setmanes de durada, amb un total de 45-50 hores lectives. Aquesta modalitat s'adreça als professors que el curs escolar 2021-2022 imparteixen docència en els cicles formatius de grau mitjà associats al Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres en els Cicles Formatius de Grau Mitjà en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. El nombre d'ajuts per a aquesta modalitat és de 43, distribuïts per illes de la manera següent:

33 ajuts per a l'illa de Mallorca

2 ajuts per a l'illa de Menorca

8 ajuts per a l'illa d'Eivissa

2.  Tant en la modalitat A com en la B els cursos seran a Irlanda, en el període comprès entre l'1 de juliol i el 31 d'agost de 2022. Els participants es distribuiran en grups d'un màxim de quinze persones.

3.  En totes dues modalitats els ajuts són per fer front a totes les despeses derivades dels cursos: el desplaçament d'anada i tornada de Mallorca, Menorca i Eivissa al lloc on es realitzarà el curs i els trasllats des de l'aeroport a la residència i de la residència a l'aeroport; les activitats complementàries amb els seus desplaçaments; l'allotjament; la manutenció en règim de pensió completa; la docència; el certificat d'assistència; els materials pedagògics; els tutors acompanyants (en la modalitat A); l'assegurança mèdica i de responsabilitat civil, així com altres despeses i imposts, si s'escau. El trasllat des del domicili de residència dels participants a l'aeroport de Mallorca, Menorca o Eivissa i des de l'aeroport al domicili de residència dels participants serà a càrrec d'ells o de les seves famílies en cas dels menors d'edat.

4.  En cas que el nombre de sol·licituds per alguna de les illes sigui inferior al nombre d'ajuts que aquesta té assignats, els ajuts no atorgats per manca de sol·licituds es podran atorgar a les illes en què hi hagi participants en llista d'espera.

5.  El pagament dels ajuts es farà d'acord amb el que s'especifica en l'apartat dissetè d'aquesta Resolució.

Sisè

Llocs de realització i dates dels programes d'immersió lingüística

1.  En el cas de la modalitat A, el curs d'immersió lingüística en anglès es realitzarà a Irlanda, a la ciutat de Dublín, en les dates següents:

Torn 1: segona quinzena de juliol

Torn 2: primera quinzena d'agost

Torn 3: segona quinzena d'agost

2.  En el cas de la modalitat B, el curs d'immersió lingüística en anglès es realitzarà a Irlanda, a la ciutat de Dublín, en les dates següents:

Torn únic: del 30 de juliol al 14 d'agost

Setè

Requisits de participació

1.  Per optar als ajuts de la modalitat A, els alumnes sol·licitants han de complir els requisits següents:

a) Cursar el primer curs d'un cicle formatiu de grau mitjà associat a la impartició del Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres en els Cicles Formatius de Grau Mitjà durant el curs escolar 2021-2022.

b) Participar en el Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres en els Cicles Formatius de Grau Mitjà en la data de publicació d'aquesta Resolució.

c) En cas de no ser ciutadà d'algun dels estats membres de la Unió Europea, complir la normativa corresponent per poder viatjar a Irlanda.

d) Tenir la documentació necessària per poder viatjar a l'estranger d'acord amb la normativa general i sanitària vigent en el moment de realització de l'activitat. Les dades personals dels beneficiaris seran tractades d'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

2.  Per optar als ajuts de la modalitat B, els professors sol·licitants han de complir els requisits següents:

a) Impartir docència en un centre educatiu sostingut amb fons públics de les Illes Balears en un cicle formatiu de grau mitjà associat a la impartició del Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres en els Cicles Formatius de Grau Mitjà i tenir alumnes que hi participin durant el curs escolar 2021-2022.

b) En cas de no ser ciutadà d'algun dels estats membres de la Unió Europea, complir la normativa corresponent per poder viatjar a Irlanda.

c) Tenir la documentació necessària per poder viatjar a l'estranger d'acord amb la normativa general i sanitària vigent en el moment de realització de l'activitat. Les dades personals dels beneficiaris seran tractades d'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

3. L'Administració educativa comprovarà d'ofici el compliment dels requisits per a cadascuna de les modalitats.

4.  Pel que fa als centres associats a la impartició del Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres en els Cicles Formatius de Grau Mitjà durant el curs escolar 2021-2022, són els que figuren en l'annex 1 de la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional per la qual s'aprova el Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres en els Cicles Formatius de Grau Mitjà als centres públics que imparteixen ensenyaments de formació professional de les Illes Balears per als cursos 2021-2022 i 2022-2023, publicada en el BOIB núm. 96, de 20 de juliol de 2021.

Vuitè

Forma, lloc i termini de presentació de les sol·licituds

1.  Les persones que compleixin els requisits establerts en el punt setè i que desitgin obtenir un dels ajuts convocats han de presentar la sol·licitud (annex 2) degudament emplenada i signada juntament amb la declaració responsable (annex 3 en el cas de menors d'edat i annex 4 per a persones majors d'edat).

2.  La sol·licitud i la declaració responsable s'han de presentar a qualsevol dels registres de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, als registres de les delegacions territorials d'Educació d'Eivissa i Formentera i de Menorca, o a qualsevol altre lloc previst en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i s'han d'adreçar a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors (C. del Ter, 16, 2n, 07009 Palma).

3.  Els interessats també poden presentar les sol·licituds de forma electrònica mitjançant el tràmit telemàtic que estarà disponible a la Seu Electrònica d'aquesta Administració.

4.  Si els interessats decideixen enviar les sol·licituds per correu postal, la documentació corresponent s'ha de presentar en un sobre obert, per tal que l'ofici adreçat a la Conselleria d'Educació i Formació Professional es dati i s'hi faci figurar el que es disposa en l'article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament que regula la prestació dels serveis postals. En cas que l'oficina de Correus corresponent no dati la sol·licitud, s'entendrà com a data vàlida de presentació la d'entrada en el Registre de la Conselleria d'Educació i Formació Professional o en les dependències descrites en el paràgraf 2.

5.  No s'acceptaran les sol·licituds enviades per correu electrònic.

6.  El termini de presentació de les sol·licituds serà de quinze dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

7.  Si una vegada s'hagin revisat les sol·licituds i la documentació presentades s'observa que hi ha defectes formals o que falten alguns dels documents exigits, l'òrgan competent per instruir el procediment ha de requerir al sol·licitant perquè en el termini de cinc dies hàbils esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius, amb indicació que si no ho fa, s'entendrà que desisteix de la petició i l'expedient quedarà arxivat sense cap altre tràmit, amb la notificació prèvia de la resolució d'arxivament que dicti l'òrgan instructor del procediment.

Novè

Instrucció del procediment

L'òrgan instructor del procediment és el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superior, el qual ha de dur a terme les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de dictar resolució, d'acord amb l'article 16 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

Desè

Comissió Avaluadora

1.  Es constitueix una Comissió Avaluadora, que ha d'exercir les funcions següents:

a) Avaluar i qualificar les sol·licituds, d'acord amb els criteris i els requisits establerts en aquesta Resolució.

b) Una vegada revisades totes les sol·licituds i la documentació annexa, emetre l'informe que ha de servir de base per a l'elaboració de la proposta de resolució.

2.  La composició d'aquesta Comissió Avaluadora serà la següent:

a) President: el cap del Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, o la persona en qui delegui.

b) Secretari: un funcionari de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors.

c) Vocals:

Un funcionari designat pel director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors.

Un inspector designat per la cap del Departament d'Inspecció Educativa.

Un funcionari designat per la cap del Departament de Gestió Econòmica de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

3.  La Comissió Avaluadora pot demanar que l'òrgan instructor requereixi els documents complementaris necessaris per a un coneixement adequat de les circumstàncies peculiars de cada cas, a l'efecte de garantir el compliment de l'objecte de la convocatòria i la correcta aplicació dels recursos pressupostaris destinats als ajuts.

Onzè

Criteris objectius i de preferència que han de regir la concessió

En el cas que el nombre de sol·licitants que reuneixen els requisits establerts en el punt setè sigui superior al nombre d'ajuts oferts, s'ha de seguir el procediment següent:

a) Per seleccionar els candidats de la modalitat A, la Comissió Avaluadora ha d'ordenar les sol·licituds de cada illa per ordre alfabètic ascendent (de la A la Z) del primer llinatge, seguit del segon llinatge i del nom del sol·licitant. Una vegada ordenades, els ha d'assignar un número correlatiu a cada una. En el cas que hi hagi dos sol·licitants amb el mateix nom i llinatges, s'han d'ordenar a partir de la data de presentació de la sol·licitud.

Per determinar el número pel qual s'ha d'iniciar l'adjudicació, s'ha de fer un sorteig en què s'ha d'extreure un número a través d'una plataforma digital.

Una vegada finalitzat el termini per presentar sol·licituds es publicarà la data del sorteig a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de la Conselleria d'Educació i Formació Professional (http://dgfpieas.caib.es), així com al microsite web de la Direcció General esmentada (http://formacioprofessional.caib.es).

Aquest sorteig s'ha de fer en un acte públic a la sala de reunions de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de la Conselleria d'Educació i Formació Professional (carrer del Ter, 16, 2n, 07009 Palma).

b) Per seleccionar els candidats de la modalitat B, la Comissió Avaluadora ha d'ordenar els sol·licitants de conformitat amb el procediment següent:

- Ha de dividir els participants en dos blocs: el bloc 1 hi ha d'incloure els docents que imparteixen docència en una especialitat diferent de la d'anglès, mentre que el bloc 2 és per als docents que imparteixen docència a l'especialitat d'anglès.

- Dins cada bloc, la Comissió Avaluadora ha d'ordenar els sol·licitants de cada illa per ordre alfabètic ascendent (de la A a la Z) del primer llinatge, seguit del segon llinatge i del nom del sol·licitant, sempre tenint en compte l'illa on es troba el centre educatiu. En el cas que hi hagi dos sol·licitants amb el mateix nom i llinatges, s'han d'ordenar a partir de la data de presentació de la sol·licitud. Una vegada ordenades segons aquests criteris, se'ls ha d'assignar un número correlatiu a cada una.

Per determinar el número pel qual s'ha d'iniciar l'adjudicació, s'ha de fer un sorteig en què s'ha d'extreure un número a través d'una plataforma digital.

Una vegada finalitzat el termini per presentar sol·licituds es publicarà la data del sorteig a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de la Conselleria d'Educació i Formació Professional (http://dgfpieas.caib.es), així com al microsite web de la Direcció General esmentada (http://formacioprofessional.caib.es).

Aquest sorteig s'ha de fer en un acte públic a la sala de reunions de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de la Conselleria d'Educació i Formació Professional (carrer del Ter, 16, 2n, 07009 Palma).

Dotzè

Tramitació del procediment

1.  Conclòs el termini de presentació de sol·licituds, la Comissió Avaluadora s'ha de reunir per revisar les sol·licituds presentades, ordenar-les d'acord amb els criteris objectius i de preferència establerts en el punt anterior i elaborar l'informe que ha de servir de base a la proposta de resolució.

2.  La proposta de resolució ha d'incloure les llistes d'alumnes sol·licitants de la modalitat A següents:

a) Per a l'illa de Mallorca:

Alumnes que resultin beneficiaris dels ajuts ordenats per ordre alfabètic.

Alumnes en llista d'espera ordenats per ordre alfabètic.

Alumnes exclosos, indicant el motiu d'exclusió.

b) Per a l'illa de Menorca:

Alumnes que resultin beneficiaris dels ajuts ordenats per ordre alfabètic.

Alumnes en llista d'espera ordenats per ordre alfabètic.

Alumnes exclosos, indicant el motiu d'exclusió.

c) Per a l'illa d'Eivissa:

- Alumnes que resultin beneficiaris dels ajuts ordenats per ordre alfabètic.

- Alumnes en llista d'espera ordenats per ordre alfabètic.

- Alumnes exclosos, indicant el motiu d'exclusió.

3.  La proposta de resolució ha d'incloure les llistes de professors sol·licitants de la modalitat B següents:

a)  Per a l'illa de Mallorca:

Professors que resultin beneficiaris dels ajuts ordenats per bloc i ordre alfabètic.

Professors en llista d'espera ordenats per bloc i ordre alfabètic.

Professors exclosos, indicant el motiu d'exclusió.

b)  Per a l'illa de Menorca:

Professors que resultin beneficiaris dels ajuts ordenats per bloc i ordre alfabètic.

Professors en llista d'espera ordenats per bloc i ordre alfabètic.

Professors exclosos, indicant el motiu d'exclusió.

c)  Per a l'illa d'Eivissa:

Professors que resultin beneficiaris dels ajuts ordenats per bloc i ordre alfabètic.

Professors en llista d'espera ordenats per bloc i ordre alfabètic.

Professors exclosos, indicant el motiu d'exclusió.

4.  Els beneficiaris que no confirmin l'assistència al curs en els termes que s'estableixen en el punt setzè, o que hi renunciïn o no hi participin per qualsevol altre motiu, s'han de substituir amb els participants que figuren en les llistes d'espera, seguint rigorosament l'ordre en què apareixen ordenats (per ordre alfabètic i per illes en el cas dels sol·licitants de la modalitat A i per bloc, ordre alfabètic i illes en el cas dels sol·licitants de la modalitat B).

5.  Les sol·licituds dels alumnes i dels professors que apareguin en la llista d'espera i que no siguin seleccionats per obtenir l'ajut s'han d'entendre denegades.

Tretzè

Proposta de resolució provisional de concessió i denegació dels ajuts

1.  Sobre la base de l'informe de la Comissió Avaluadora, correspon al director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors formular la proposta de resolució provisional de concessió i denegació dels ajuts, que ha d'incloure, per modalitats, la llista d'alumnes i professors seleccionats, els que queden en llista d'espera i els que resulten exclosos, amb indicació de la causa d'exclusió.

2.  La proposta de resolució provisional es farà pública a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de la Conselleria d'Educació i Formació Professional (http://dgfpieas.caib.es), així com al microsite web de la Direcció General esmentada (http://formacioprofessional.caib.es).

3.  L'òrgan instructor ha d'incorporar a l'expedient el certificat acreditatiu d'aquesta publicació que, en tot cas, ha d'especificar el lloc i la data en què s'ha produït.

Catorzè

Reclamacions a la proposta de resolució provisional

1.  Les persones interessades poden presentar les reclamacions que estimin oportunes en el termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la proposta de resolució provisional a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de la Conselleria d'Educació i Formació Professional (http://dgfpieas.caib.es), així com al microsite web de la Direcció General esmentada (http://formacioprofessional.caib.es).

2.  Les reclamacions s'han de presentar a qualsevol dels registres de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, als registres de les delegacions territorials d'Educació d'Eivissa i Formentera i de Menorca o a qualsevol altre lloc previst en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i s'han d'adreçar a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors (C. del Ter, 16, 2n, 07009 Palma).

3.  En cap cas s'acceptaran reclamacions presentades fora de termini.

4.  Les reclamacions també es poden presentar de forma electrònica mitjançant el tràmit telemàtic que estarà disponible a la Seu Electrònica d'aquesta Administració.

5.  En el supòsit que es presentin reclamacions, la Comissió Avaluadora les ha de revisar i, si n'és el cas, ha d'elaborar un nou informe que ha de servir de base a la proposta de resolució definitiva, en què s'ha de fer referència a l'anàlisi d'aquestes reclamacions.

Quinzè

Resolució de la convocatòria

1.  Un cop examinades les reclamacions presentades pels interessats, si s'escau, l'òrgan instructor ha de formular la proposta de resolució definitiva de concessió o denegació dels ajuts, la qual ha d'incloure, per modalitats, la llista de beneficiaris, la llista de persones en llista d'espera i la llista de persones excloses, amb indicació de la causa d'exclusió.

2.  La proposta de resolució definitiva s'ha de publicar a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de la Conselleria d'Educació i Formació Professional (http://dgfpieas.caib.es), així com al microsite web de la Direcció General esmentada (http://formacioprofessional.caib.es).

3.  L'òrgan instructor ha d'incorporar a l'expedient el certificat acreditatiu d'aquesta publicació que, en tot cas, ha d'especificar el lloc i la data en què s'ha produït.

4.  Una vegada que l'òrgan instructor hagi formulat la proposta de resolució definitiva, el conseller d'Educació i Formació Professional ha de resoldre-la motivadament en el termini de tres mesos comptadors a partir de la finalització del termini per presentar les sol·licituds. En el cas que la convocatòria no es resolgui en el termini establert anteriorment, s'entendran desestimades totes les sol·licituds.

5.  Aquesta resolució s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de la Conselleria d'Educació i Formació Professional (http://dgfpieas.caib.es), així com al microsite web de la Direcció General esmentada (http://formacioprofessional.caib.es).

Setzè

Acceptació, renúncia i informació a l'alumnat i a les famílies

1.  Els sol·licitants que resultin beneficiaris dels ajuts en la proposta de resolució definitiva rebran l'oportuna comunicació per correu electrònic per part de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, en la qual es determinarà la localitat i la data en què tindrà lloc l'estada, juntament amb la corresponent informació complementària.

2.  No es podran modificar les destinacions adjudicades i comunicades als alumnes seleccionats ni les dates de realització del curs en cap de les dues modalitats.

3.  Els beneficiaris dels ajuts, o el pare, mare o tutor legal dels beneficiaris en el cas de menors d'edat, disposaran de tres dies hàbils a partir d'aquesta comunicació per acceptar l'ajut i autoritzar la participació de l'alumne al programa corresponent mitjançant l'enviament de l'annex 5 (en el cas de menors d'edat) o l'annex 6 (en el cas de majors d'edat) signat i escanejat a l'adreça de correu electrònic departamentfp@dgfpieas.caib.es.

4.  Transcorregut aquest termini sense que s'hagi produït l'acceptació expressa, s'entén que el participant renuncia a l'ajut i se'l substituirà d'acord amb el procediment descrit en el punt dotzè d'aquestes bases.

5.  L'acceptació de l'ajut comporta el compromís d'acceptació de totes les condicions i normes que la Conselleria d'Educació i Formació Professional pugui establir quant al desenvolupament del programa, trasllats i allotjament en els casos que pertoqui. Els beneficiaris hauran d'assistir a un mínim d'un 80 % de les hores lectives del curs intensiu d'immersió en llengua anglesa a l'estranger per tal d'obtenir el certificat d'assistència corresponent.

 

Dissetè

Pagament de l'ajut

El pagament per a la subvenció en espècie es farà a les empreses adjudicatàries del contracte per a la prestació del servei d'organització, coordinació i impartició de dos programes d'immersió lingüística en llengües estrangeres durant l'estiu de l'any 2022 per alumnat i professorat de Cicles Formatius de Grau Mitjà associats al Pla pilot de reforç en llengües estrangeres de centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència -Fiançat per la Unió Europea -NextGenerationEU

Divuitè

Control de la subvenció

1.  Els beneficiaris queden sotmesos a les mesures de fiscalització, control i deures de col·laboració que preveuen els articles 48 i 49 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i als controls establerts en la legislació de finances i pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears quant a la concessió i el control dels ajuts públics.

2.  Els òrgans de l'Administració educativa han d'exercir un control rigorós que asseguri la correcta inversió dels recursos pressupostaris destinats a aquests ajuts.

3.  L'ocultació de qualsevol informació sobre els requisits dona lloc a la revocació de l'ajut concedit.

4.  Per intensificar el control que eviti el frau en les declaracions encaminades a obtenir ajuts, l'Administració pot determinar si s'ha produït l'ocultació a què es refereix el paràgraf anterior per qualsevol mitjà de prova i, en particular, mitjançant les dades que estiguin a l'abast de qualsevol òrgan de les administracions públiques.

Dinovè

Revocació dels ajuts concedits

1.  D'acord amb el que disposa l'article 43 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, pertoca revocar la subvenció quan, posteriorment a la resolució de concessió, la persona beneficiària incompleixi totalment o parcialment les obligacions o els compromisos concrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió de la subvenció.

2.  En cas d'absències injustificades que superin el nombre d'absències permeses o de conducta negativa o impròpia durant l'activitat, el participant deixarà d'assistir al curs corresponent amb efecte immediat i, en els casos que pertoqui, tornarà a la seva residència. En aquest cas, les despeses ocasionades per aquesta circumstància han de córrer a càrrec del participant, o de la seva família en el cas de menors d'edat.

3.  Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, queda sense efecte, totalment o parcialment, l'acte de concessió i s'hauran de reintegrar les quantitats percebudes indegudament.

Vintè

Règim d'infraccions i sancions

L'incompliment dels requisits establerts en aquesta Resolució dona lloc a l'aplicació del règim d'infraccions i sancions que estableix el títol V del Decret legislatiu 2/2005, i el que conté la legislació de finances i pressupostària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les normes que les despleguen.

Vint-i-unè

Protecció de dades

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s'informa del tractament de dades personals que conté aquesta sol·licitud.

a)  Tractament de dades: les dades personals que conté aquesta sol·licitud seran tractades per l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

b)  Exercici de drets i reclamacions: la persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els seus drets d'informació, d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirada del consentiment, si escau, en els termes que estableix el Reglament general de protecció de dades) davant el responsable del tractament, mitjançant el procediment «Sol·licitud d'exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst a la Seu Electrònica de la CAIB (seuelectronica.caib.es).

Una vegada rebuda la resposta del responsable o en el cas que no hi hagi resposta en el termini d'un mes, la persona afectada pel tractament de les dades personals pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

c)  Delegació de Protecció de Dades: la Delegació de Protecció de Dades de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la seu a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat (pg. de Sagrera, 2, 07012 Palma; a/e: protecciodades@dpd.caib.es).

Documents adjunts